Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2005/NQ-QH11 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2005 NGH QUY T V NHI M V NĂM 2006 VÀ V CHƯƠNG TRÌNH HO T Đ NG GIÁM SÁT C A QH NĂM 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Ði u 84 Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h Khóa X, kỳ h p th 10; Trên cơ s xem xét Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i, các cơ quan h u quan và ý ki n c a các v Ð i bi u Qu c h i; QUY T NGHN: Qu c h i cơ b n tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2005, phương hư ng, nhi m v năm 2006 v i các m c tiêu, ch tiêu, gi i pháp ư c nêu trong Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo c a các cơ quan c a Qu c h i và các cơ quan h u quan; ng th i nh n m nh m t s v n sau: I- ÐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH NĂM 2005 Năm 2005, m c dù trong nư c có nhi u khó khăn, ngoài nư c có nhi u di n bi n ph c t p, nhưng v i quy t tâm ti p t c th c hi n ư ng l i i m i, s n l c vư t qua khó khăn c a Ð ng và Nhà nư c, c a các c p, các ngành t Trung ương n cơ s , c a c ng ng các doanh nghi p, c a toàn quân và toàn dân, h u h t các ch tiêu ch y u theo Ngh quy t c a Qu c h i u t và vư t, t c tăng trư ng kinh t t m c cao nh t trong 5 năm qua, t bư c ti n tương i toàn di n v phát tri n kinh t - xã h i; qu c phòng, an ninh gi ư c n nh; v th c a nư c ta trên trư ng qu c t ti p t c ư c nâng cao... Tuy v y, ch t lư ng tăng trư ng kinh t , năng l c c nh tranh c a nhi u s n phNm, nhi u ngành hàng còn th p so v i các nư c trong khu v c. Giá c nhi u m t hàng tăng m nh ã tác ng b t l i n s n xu t và i s ng c a nhân dân. Cơ c u hàng xu t khNu ch m ư c c i thi n, nh p siêu v n l n. Tình tr ng lãng phí, th t thoát, tham nhũng trong s d ng ngu n l c tài chính nhà nư c chưa ư c ngăn ch n có k t qu . Vi c qu n lý và s d ng t ai còn nhi u h n ch . Ch t lư ng d ch v y t , văn hóa, giáo d c chưa áp ng yêu c u. Tr t t , k cương xã h i chưa nghiêm. Tai n n giao thông x y ra còn nhi u. Môi trư ng sinh thái xu ng c p khá nghiêm tr ng. II. M C TIÊU, CÁC CH TIÊU C A NĂM 2006
  2. 1- M c tiêu t ng quát: Phát tri n kinh t nhanh, b n v ng. T o chuy n bi n m nh m v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . K t h p ch t ch gi a tăng trư ng kinh t v i phát tri n văn hóa, xã h i và b o v , c i thi n môi trư ng; coi tr ng phát tri n con ngư i, m r ng dân ch . Ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t . 2- Các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 8%. - Giá tr tăng thêm c a ngành nông, lâm, ngư nghi p tăng 3,8%; ngành công nghi p và xây d ng tăng 10,2%; ngành d ch v tăng 8%; - T ng kim ng ch xu t khNu tăng 16,4%; - T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i chi m 38,6% GDP; -T c tăng giá tiêu dùng th p hơn t c tăng trư ng kinh t ; - T o vi c làm cho kho ng 1,6 tri u lao ng; trong ó, xu t khNu lao ng và chuyên gia 7,5 v n ngư i; - Gi m t l h nghèo xu ng còn 20% (theo chuNn m i); - Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng 24%; - Gi m t l sinh 0,4%o; - Hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s 35 t nh. Tuy n m i i h c, cao ng tăng 10%; trung h c chuyên nghi p tăng 15% và ào t o ngh dài h n tăng 13%; - Nâng t l che ph r ng lên 38%; - Cung c p nư c s ch cho 67% dân s nông thôn và 75% ô th ; - X lý ư c 40% cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. III- CÁC NHI M V CHÍNH 1. Rà soát, ti p t c hoàn ch nh các quy nh pháp lu t, chính sách huy ng m i ngu n l c v v n, lao ng, t ai, tài nguyên, khoa h c, công ngh cho phát tri n kinh t - xã h i. Nâng cao ch t lư ng tăng trư ng; ph n u tăng t ng s n phNm trong nư c (GDP) cao hơn 8%). Phát huy t t nh t ti m năng kinh t dân doanh, các ngu n u tư nư c ngoài; t o môi trư ng c nh tranh lành m nh, nhanh chóng xóa b c quy n, xóa b s phân bi t i x gi a các thành ph n kinh t . Rà soát ti p t c b sung, hoàn thi n ng b h th ng chính sách h tr phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn.
  3. Áp d ng các bi n pháp kiên quy t kh c ph c tình tr ng dàn tr i, th t thoát, lãng phí, tham nhũng trong u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c, x lý n t n ng trong xây d ng cơ b n theo Ngh quy t c a Qu c h i. Tăng cư ng các ngu n l c u tư ng b , có hi u qu cho vùng kinh t tr ng i m ng b ng sông C u Long. B o m vi c s p x p, i m i, c ph n hóa, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c theo án ư c duy t; ch o và sơ k t k p th i vi c thí i m thành l p các t p oàn kinh t m nh. Phát tri n m nh hơn, ng b hơn các lo i th trư ng, nh t là th trư ng b t ng s n, th trư ng tài chính; th trư ng công ngh ; m r ng th trư ng trong nư c và ngoài nư c. Tích c c th c hi n l trình h i nh p kinh t qu c t , Ny m nh àm phán gia nh p t ch c thương m i th gi i (WTO). Ti p t c c i cách tài chính nhà nư c và hoàn thi n h th ng thu theo yêu c u phát tri n t nư c, h i nh p kinh t qu c t . Hi n i hóa công tác qu n lý thu, chi ngân sách nhà nư c. Ði u hành linh ho t t giá và lãi su t, ki m soát l m phát, gi n nh kinh t vĩ mô. Nâng cao an toàn c a h th ng ngân hàng và ch t lư ng tín d ng, áp ng t t hơn nhu c u tăng trư ng b n v ng; a d ng hóa ho t ng d ch v và s c c nh tranh c a h th ng ngân hàng. Ð i m i cơ ch tài chính, cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh . Thúc Ny vi c g n k t ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v i doanh nghi p, v i th c ti n s n xu t và i s ng; ng d ng và phát tri n công ngh cao. Ð i m i, s p x p l i h th ng t ch c, u tư chi u sâu nh m nâng cao ti m l c các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . ÐNy m nh công tác ki m tra, ánh giá và x lý vi ph m quy nh v môi trư ng. X lý nghiêm các cơ s gây ô nhi m. Qu n lý ch t ch ho t ng khai thác, s d ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên. 2. Huy ng m i ngu n l c, áp d ng nhi u gi i pháp, chính sách ng b gi m h nghèo theo chuNn m i; t p trung h tr vùng có t l h nghèo cao; có gi i pháp phù h p ngư i nghèo t vư t khó vươn lên. Ð i m i cơ ch , u tư t p trung cho các xã c bi t khó khăn nh m t o s chuy n bi n nhanh v trình phát tri n s n xu t, thúc Ny phát tri n s n xu t hàng hóa, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho ng bào dân t c. Tăng kh năng h tr ts n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn. ÐNy m nh xã h i hóa ho t ng y t ; b o m th c hi n th ng nh t, y các chính sách v khám, ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i và ngư i nghèo. Tri n khai các bi n pháp tích c c ti p t c gi m t l tăng dân s . T p trung ch o, ưu tiên s d ng các ngu n l c phòng ch ng, ngăn ch n có hi u qu d ch cúm gia c m và d ch cúm ngư i.
  4. Gi i quy t cơ b n các t n ng v ch , chính sách i v i ngư i có công v i cách m ng. Tri n khai th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v ngư i cao tu i, ngư i tàn t t. Áp d ng các cơ ch , chính sách t o vi c làm cho nông dân có t thu h i chuy n sang làm công nghi p, phát tri n ô th ; gi i quy t nh ng v n b c xúc phát sinh i v i ngư i lao ng di chuy n n các khu công nghi p và ô th . Tri n khai kiên quy t, ng b các bi n pháp Ny lùi các t n n xã h i, nh t là buôn bán và s d ng ma túy trái phép. 3. Thúc Ny xã h i hóa và coi tr ng nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o. C ng c k t qu xóa mù ch ; th c hi n t t ph c p giáo d c trung h c cơ s . Gi i quy t ng b các i u ki n v i ngũ giáo viên, cơ s v t ch t, thi t b d y h c, sách giáo khoa, b o m yêu c u i m i chương trình giáo d c ph thông. Phát tri n m nh h th ng d y ngh g m nhi u trình . ÐNy nhanh ti n th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c. Chuy n ph n l n cơ s công l p cung c p d ch v văn hóa sang ho t ng theo cơ ch tài chính áp d ng cho ho t ng d ch v công ích ho c doanh nghi p. Tăng th i lư ng, nâng cao ch t lư ng các chương trình phát thanh, truy n hình nói chung và b ng ti ng dân t c nói riêng. Tri n khai án th d c, th thao cơ s nh m phát tri n m nh m , r ng kh p phong trào rèn luy n s c kh e trong nhân dân. Chú tr ng phát tri n các môn th thao thành tích cao. Phát huy t t nh t ti m năng c a th h tr trong công cu c xây d ng và b o v T qu c, l p thân, l p nghi p. 4. C ng c qu c phòng, an ninh, tăng kh năng b o v v ng ch c c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th , b o m an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. Nâng cao ch t lư ng hu n luy n c a l c lư ng vũ trang. Ngăn ch n các lo i t i ph m; ki m ch tai n n giao thông. Th c hi n có hi u qu ư ng l i i ngo i c l p t ch , a phương hóa, a d ng hóa các quan h qu c t . C ng c và hoàn thi n khuôn kh quan h ã ư c thi t l p v i các nư c láng gi ng, các nư c trong khu v c và các i tác quan tr ng. Tăng cư ng ho t ng trên các di n àn a phương khu v c và th gi i. ÐNy m nh công tác thông tin tuyên truy n i ngo i và công tác ngo i v a phương. ChuNn b và t ch c t t các h i ngh qu c t do nư c ta ăng cai và ch trì. 5. T p trung gi i quy t úng và k p th i nh ng khi u n i, t cáo v tham nhũng, t ai, nhà ; nh ng v vi c ph c t p, b c xúc, kéo dài, s p h t th i h n kháng ngh giám c thNm. H n ch khi u ki n ông ngư i, vư t c p. Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 6. Nâng cao ch t lư ng i u tra, truy t , xét x , thi hành án; phòng ch ng vi ph m pháp lu t và t i ph m ph c t p; làm rõ trách nhi m và kh c ph c tình tr ng vi ph m th i h n t t ng, x lý oan, sai.
  5. C ng c , ki n toàn v s lư ng và ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c; coi tr ng công tác giáo d c, rèn luy n v chính tr , tư tư ng, o c và nâng cao trình chuyên môn cho i ngũ cán b , công ch c trong các cơ quan tư pháp. 7. ÐNy nhanh ti n trình c i cách hành chính; k p th i lo i b các th t c hành chính b t h p lý; ki n toàn và nâng cao hi u l c, hi u qu c a b máy qu n lý hành chính nhà nư c; gi nghiêm k cương, k lu t công v . Tăng cư ng ki m tra, thanh tra phát hi n, x lý nghiêm các cán b , công ch c vi ph m pháp lu t, thoái hóa bi n ch t. Tri n khai kiên quy t, có hi u qu các quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng. S m ban hành và th c hi n nghiêm ch công v . Nâng cao o c, trách nhi m, ý th c ph c v c a cán b , công ch c nhà nư c, trư c h t i v i ngư i ng u cơ quan, ơn v . Nâng cao hi u qu th c hi n Quy ch dân ch , công tác hòa gi i cơ s và công tác ti p dân. Phát huy hơn n a vai trò giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a cơ quan nhà nư c và cán b , công ch c. IV- T CH C TH C HI N Chính ph ch o, i u hành các ngành, các c p ch ng t ch c th c hi n th ng l i các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v amưm 2006; ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao t ch c th c hi n vi c ki n toàn m t bư c, nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a các cơ quan tư pháp. y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ðoàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân các c p giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i khác th c hi n giám sát và ng viên m i t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c và ng bào ta nư c ngoài nêu cao tinh th n thi ua yêu nư c, oàn k t, ng viên m i ngu n l c, vư t qua khó khăn, ph n u l p thành tích chào m ng Ð i h i toàn qu c l n th X c a Ð ng, th c hi n th ng l i nhi m v năm 2006. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, kỳ h p th 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. CH TNCH QU C H I Nguy n Văn An
  6. NGH QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T Ð NG GIÁM SÁT C A QU C H I NĂM 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Ði u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i; Trên cơ s xem xét ngh c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ðoàn i bi u Qu c h i và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T trình c a y ban thư ng v Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i. QUY T NGH : Ði u 1. Cùng v i vi c xem xét các báo cáo c a Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, ch t v n và tr l i ch t v n, Qu c h i ti n hành giám sát các n i dung sau ây t i các kỳ h p: 1. T i kỳ h p th 9 Vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t theo Lu t t ai. 2. T i kỳ h p th 10 Vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v Chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng; Ði u 2. Giao y ban thư ng v Qu c h i ti n hành giám sát các n i dung sau ây và báo cáo k t qu v i Qu c h i: 1. Vi c các cơ quan ti n hành t t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n thNm quy n m i theo quy nh c a B lu t t t ng hình s và B lu t t t ng dân s (báo cáo Qu c h i t i kỳ h p th 9). 2. Vi c th c hi n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c (báo cáo Qu c h i t i kỳ h p th 10). Ði u 3. Giao H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i ti n hành giám sát các n i dung sau ây và báo cáo k t qu v i Qu c h i: 1. H i ng dân t c: Vi c th c hi n chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn. 2. y ban pháp lu t: Vi c ch p hành pháp lu t trong thi hành án hình s . 3. y ban kinh t và ngân sách: Ch t lư ng tín d ng và an toàn c a h th ng ngân hàng.
  7. 4. y ban qu c phòng và an ninh: Tình hình th c hi n Pháp l nh dân quân t v và Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên. 5. y ban văn hóa, giáo d c, thanh niên, thi u niên và nhi ng: V i ngũ giáo viên và cán b qu n lý trong lĩnh v c giáo d c, ào t o và d y ngh . 6. y ban v các v n xã h i: Tình hình th c hi n pháp lu t v dân s , ngư i cao tu i và ngư i tàn t t. 7. y ban khoa h c, công ngh và môi trư ng: Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 8. y ban i ngo i: Vi c th c hi n các hi p nh v biên gi i gi a Vi t Nam và các nư c láng gi ng. Ði u 4. Trên cơ s Chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i và căn c vào nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i ch ng xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình giám sát c a mình. Ði u 5. Căn c vào các n i dung t i Ði u 1, Ði u 2, Ði u 3 c a Ngh quy t này và i u ki n, tình hình th c t , các Ðoàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i ch ng l a ch n n i dung xây d ng chương trình, ti n hành giám sát t i a phương và báo cáo k t qu giám sát theo quy nh. Ði u 6. Giao y ban thư ng v Qu c h i ch o vi c th c hi n Chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i; ch o, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i; hư ng d n các Ðoàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong vi c th c hi n ho t ng giám sát; ch o công tác b o m th c hi n chương trình giám sát c a Qu c h i; ch o các cơ quan ti n hành giám sát th c hi n vi c theo dõi, t ng h p k t qu gi i quy t các ki n ngh . Ði u 7. Các cơ quan, t ch c h u quan t o i u ki n thu n l i các cơ quan c a Qu c h i, Ðoàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i ti n hành giám sát; ch ng chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ðoàn i bi u Qu c h i và c a i bi u Qu c h i; nghiêm túc gi i quy t các ki n ngh và báo cáo k t qu v i các cơ quan ti n hành giám sát. Ði u 8. y ban thư ng v Qu c h i xem xét báo cáo t ng h p k t qu ho t ng giám sát c a các cơ quan c a Qu c h i, các Ðoàn i bi u Qu c h i 6 tháng và c năm; t ng h p và báo cáo k t qu vi c th c hi n Chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i năm 2006 t i kỳ h p th 10 c a Qu c h i. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 8 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2005.
Đồng bộ tài khoản