Nghị quyết số 52/1998/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 52/1998/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 52/1998/NQ-UBTVQH10 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 52/1998/NQ-UBTVQH10

  1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỘI NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/1998/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1998 NGHN QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 1998 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 6 Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Nghị quyết kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ năm 1998 và Nghị quyết kỳ họp thứ 3 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X; Sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 1998 và các điều kiện khách quan, chủ quan tác động đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế năm l998; ý kiến của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; QUYẾT NGHN: 1- Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế và ngân sách năm 1998 so với năm 1997 như sau: - Tốc độ tăng trưởng GDP từ 6% đến 7%; - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 10% đến 11%; - Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 3% đến 3,5%; - Kim ngạch xuất khNu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu bằng khoảng 19% kim ngạch xuất khNu; . - Mức lạm phát dưới 10%; - Bội chi ngân sách không vượt quá 4% GDP. 2- Giữ lại toàn bộ số 10% dự toán ngân sách chi thường xuyên (ngoài lương và có tính chất lương) để bảo đảm nguồn chi cho các nhu cầu đột xuất và tăng thêm ngân sách dự phòng trong những tháng cuối năm. 3- Giao Chính phủ căn cứ vào các chỉ tiêu đã điều chỉnh để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo mặt bằng mới; thường xuyên bám sát diễn biến tình hình trong nước và ngoài nước, đề ra các giải pháp cụ thể, phù họp với tình thế để điều
  2. 4- Uỷ ban thường vụ Quốc hội kêu gọi các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước tích cực phát huy những thành quả đã đạt được, chủ động và nâng cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, triệt để thực hành tiết kiệm, tạo động lực mới trong sản xuất-kinh doanh để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Nông Đức Mạnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản