Nghị quyết số 530 NQ/QHK4

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 530 NQ/QHK4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 530 NQ/QHK4 về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá V do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 530 NQ/QHK4

  1. U BAN THƯ NG V QU C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 530NQ/QHK4 Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1975 QUY T NNH U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 45 và i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Căn c vào i u 11 (m i), i u 12 (m i), i u 13, i u 14 và i u 31 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1. T ch c cu c b u c i bi u Qu c h i khoá V vào ngày ch nh t 6 tháng 4 năm 1975. i u 2. T ng s i bi u Qu c h i ư c b u trong cu c b u c Qu c h i khoá V là 425 i bi u. T ng s ơn v b u c là 85 ơn v . i u 3. S ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u c a m i ơn v m i t nh và m i thành ph tr c thu c trung ương quy nh như sau: 1- Thành ph Hà N i 8 ơn v b u c , b u 42 i bi u: - ơn v 1: khu ph Ba ình, b u 5 i bi u. - ơn v 2: khu ph Hoàn Ki m, b u 6 i bi u. - ơn v 3: khu ph ng a, b u 6 i bi u. - ơn v 4: khu ph Hai Bà Trưng, b u 7 i bi u. - ơn v 5: huy n T Liêm, b u 5 i bi u. - ơn v 6: huy n Thanh Trì, b u 4 i bi u. - ơn v 7: huy n Gia Lâm, b u 5 i bi u. - ơn v 8: huy n ông Anh, b u 4 i bi u. 2- Thành ph H i Phòng
  2. 5 ơn v b u c , b u 26 i bi u: - ơn v 1 g m các khu ph H ng Bàng, Lê Chân và Ngô Quy n, b u 7 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Thu Nguyên, Cát Bà, Cát H i và o B ch Long Vĩ, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m th xã Ki m An và huy n An H i, b u 4 i bi u. - ơn v 4 g m th xã Sơn và huy n An Thu , b u 5 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Vĩnh B o và Tiên Lãng, b u 5 i bi u. 3- T nh Lai Châu 1 ơn v b u c , b u 6 i bi u. 4- T nh Sơn La 1 ơn v b u c , b u 7 i bi u. 5- T nh Nghĩa L 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u. 6- T nh Hà Giang 1 ơn v b u c , b u 7 i bi u. 7- T nh Tuyên Quang 1 ơn v b u c , b u 6 i bi u 8- T nh B c Thái 3 ơn v b u c , b u 15 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n Ngân Sơn, Ch Rã, Na-rì, B ch Thông và Ch n, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Võ Nhai, nh Hoá, Phú Lương, i T và ng H , b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m thành ph Thái Nguyên, các huy n Ph Yên và Phú Bình, b u 6 i bi u. 9- T nh Cao B ng: 1 ơn v b u c , b u 8 i bi u.
  3. 10- T nh L ng Sơn 1 ơn v bàu c , b u 7 i bi u. 11- T nh Lào Cai 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u. 12- T nh Yên Bái 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u. 13- T nh Hoà Binh 1 ơn v b u c , b u 7 i bi u. 14- T nh Vĩnh Phú 4 ơn v b u c , b u 25 i bi u: - ơn v 1 g m th xã Phúc Yên, các huy n a Phúc, Kim Anh, Yên Lãng và Yên L c, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m th xã Vĩnh Yên, các huy n Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tư ng, L p Th ch và th tr n Tam o, b u 6 i bi u. - ơn v 3 g m thành ph Vi t Trì, th xã Phú Th , các huy n Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba và oan Hùng, b u 8 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Thanh Sơn, Yên L p, CNm Khê, Thanh Thu , Tam Nông và H Hoà, b u 6 i bi u. 15- T nh Hà B c 5 ơn v b u c , b u 23 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n Sơn ng, L c Ng n và L c Nam, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m th xã B c Giang, các huy n L ng Giang và Yên Dũng, b u 4 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Vi t Yên, Hi p Hoà, Tân Yên và Yên Th , b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Gia Lương, Thu n Thành và Qu Võ, b u 5 i bi u. - ơn v 5 g m th xã B c Ninh, các huy n Tiên Sơn và Yên Phong, b u 5 i bi u. 16- T nh Qu ng Ninh 3 ơn v b u c , b u 14 i bi u
  4. - ơn v 1 g m các th xã Hòn Gai, CNm Ph và huy n CNm Ph , b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m th xã Uông Bí, các huy n Yên Hưng, ông Tri u và Hoành B , b u 4 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Móng Cái, Qu ng Hà, Tiên Yên, ình L p, Bình Liêu và Ba Ch , b u 4 i bi u. 17- T nh H i Hưng 6 ơn v b u c , b u 32 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n T Kỳ, Gia L c và Linh Giang, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m th xã H i Dương, các huy n CNm Giàng, Nam Sách và Chí Linh, b u 6 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Thanh Hà, Kim Thành và Kinh Môn, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Thanh Mi n, Bình Giang, Ân Thi và M Hào, b u 5 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Khoái Châu, Yên M , Văn Giang và Văn Lâm, b u 6 i bi u. - ơn v 6 g m th xã Hưng Yên, các huy n Kim ng, Phù C và Tiên L , b u 5 i bi u. 18- T nh Hà Tây 6 ơn v b u c , b u 26 i bi u: - ơn v 1 g m th xã Sơn Tây, các huy n Ba Vì và Phúc Th , b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Th ch Th t và Qu c Oai, b u 3 i bi u. - ơn v 3 g m th xã Hà ông, các huy n an Phư ng và Hoài c, b u 4 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Thanh Oai và Thư ng Tín, b u 5 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Chương M và M c, b u 4 i bi u. - ơn v 6 g m các huy n Phú Xuyên và ng Hoà, b u 5 i bi u. 19- T nh Nam Hà 8 ơn v b u c , b u 35 i bi u: - ơn v 1: thành ph Nam nh, b u 5 i bi u.
  5. - ơn v 2 g m các huy n ý Yên và V B n, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m th xã Ph Lý, các huy n Lý Nhân và Bình L c, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Duy Tiên, Kim B ng và Thanh Liêm, b u 5 i bi u. - ơn v 5: huy n Nam Ninh, b u 4 i bi u. - ơn v 6: huy n Nghĩa Hưng, b u 3 i bi u. - ơn v 7: huy n Xuân Thu , b u 4 i bi u. - ơn v 8: huy n H i H u, b u 4 i bi u. 20- T nh Thái Bình 7 ơn v b u c , b u 24 i bi u: - ơn v 1: huy n Hưng Hà, b u 3 i bi u. - ơn v 2: huy n Quỳnh Ph , b u 3 i bi u. - ơn v 3: huy n ông Hưng, b u 3 i bi u. - ơn v 4: huy n Thái Thu , b u 4 i bi u. - ơn v 5: huy n Ti n H i, b u 3 i bi u. - ơn v 6: huy n Ki n Xương, b u 3 i bi u. - ơn v 7 g m th xã Thái Bình và huy n Vũ Thư, b u 5 i bi u. 21- T nh Ninh Bình 2 ơn v b u c , b u 10 i bi u: - ơn v 1 g m th xã Ninh Bình, các huy n Gia Khánh, Gia Vi n và Nho Quan, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Yên Khánh, Yên M , Kim Sơn và th tr n Tam i p, b u 5 i bi u. 22- T nh Thanh Hoá 8 ơn v b u c , b u 36 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n Quan Hoá, Bá Thư c, CNm Thu và Lan Chánh, b u 3 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Th ch Thành, Yên nh và Vĩnh L c, b u 4 i bi u.
  6. - ơn v 3 g m huy n Th Xuân, Thư ng Xuân và Ng c L c, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Tri u Sơn, Thi u Hoá và ông Sơn, b u 6 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Như Xuân, Nông C ng và Tĩnh Gia, b u 5 i bi u. - ơn v 6 g m huy n Qu ng Xương và th tr n S m Sơn, b u 4 i bi u. - ơn v 7 g m th xã Thanh Hoá và huy n Ho ng Hoá, b u 4 i bi u. - ơn v 8 g m các huy n H u L c, Hà Trung và Nga Sơn, b u 5 i bi u. 23- T nh Ngh An 5 ơn v b u c , b u 28 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n Qu Phong, Quỳ Châu, Quỳ H p, Nghĩa àn và Tân Kỳ, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn, b u 3 i bi u. - ơn v 3 g m huy n ô Lương, Thanh Chương và Nam àn, b u 7 i bi u. - ơn v 4 g m thành ph Vinh, các huy n Hưng Nguyên và Nghi L c, b u 6 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Di n Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu, b u 8 i bi u. 24- T nh Hà Tĩnh 3 ơn v b u c , b u 15 i bi u: - ơn v 1 g m các huy n Nghi Xuân, c Th và Hương Sơn, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m th xã Hà Tĩnh, các huy n Th ch Hà và Can L c, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Hương Khê, CNm Xuyên và Kỳ Anh, b u 5 i bi u. 25- T nh Qu ng Bình 1 ơn v b u c , b u 8 i bi u. 26- Khu v c Vĩnh Linh 1 ơn v b u c , b u 3 i bi u. Trư ng Chinh
  7. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản