Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HUYỆN CẦN GIỜ NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 54/2006/NQ-HĐND Cần Giờ, ngày 29 tháng 12 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ khoản 6, Điều 25, Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020; Xét Tờ trình số 1282/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch sử dụng đất năm 2007; Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2006 Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2006 đạt thấp (3,3557%) so với kế hoạch; có đến 76 danh mục công trình, dự án với diện tích 1.503,30ha chưa triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xác định các công trình trọng điểm để đầu tư theo thứ tự ưu tiên; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Điều 2. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Thông qua các số liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2007 do Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tại Tờ trình số 1282/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006.
  2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2007 trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt theo quy định. Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 10, ngày 27 tháng 12 năm 2006 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Kim Dung
Đồng bộ tài khoản