Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1998 NGHN QUY T V VI C BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG HO T NG C A CƠ QUAN U BAN THƯ NG V QU C H I phát huy vai trò làm ch c a cán b , công ch c trong cơ quan nhà nư c, th c hi n phương châm "dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra", th hi n b n ch t Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là Nhà nư c c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 56 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Trên cơ s T trình c a Chính ph s 786/CP-CCHC ngày 13 tháng 07 năm 1998 và ý ki n c a Thư ng tr c U ban Pháp lu t c a Qu c h i QUY T NNH i u 1. 1. Giao Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c v i nh ng n i dung sau ây: a. Quy nh ph m vi th c hi n dân ch trong n i b cơ quan g m: - Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan; - Trách nhi m c a cán b , công ch c; - Nh ng vi c cán b , công ch c ph i ư c bi t; - Nh ng vi c cán b , công ch c tham gia ý ki n, th trư ng cơ quan quy t nh; - Nh ng vi c cán b , công ch c giám sát; ki m tra; b. Quy nh ph m vi th c hi n dân ch trong quan h và gi i quy t công vi c ngoài cơ quan hành chính g m: - Quan h v i công dân, cơ quan, t ch c;
  2. - Quan h v i cơ quan c p trên; - Quan h v i cơ quan c p dư i. 2. Th trư ng các cơ quan khác c a Nhà nư c căn c vào Ngh quy t này và Quy ch c a Chính ph ban hành quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan mình. i u 2. Giao Chánh án Toà án nhân dân t i cao ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng hành chính c a cơ quan Toà án nhân dân t i cao; B trư ng B Tư pháp ph i h p v i Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng hành chính c a Toà án nhân dân a phương, Toà án quân s các c p. i u 3. Giao Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng hành chính c a Vi n ki m sát nhân dân các c p; Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng hành chính c a Vi n ki m sát quân s các c p. i u 4. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t này. Căn c vào Ngh quy t này, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i hư ng d n các cơ quan thu c h thông t ch c c a mình xây d ng Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản