Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 9 NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 56/2007/NQ-H ND Qu n 9, ngày 28 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, QU C PHÒNG - AN NINH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III - KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các Báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan, phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 9 và ý ki n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i Báo cáo năm 2007, Chương trình công tác năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và Báo cáo thNm nh c a 02 Ban H i ng nhân dân qu n. i u 2. Nh t trí v i các Báo cáo c a y ban nhân dân qu n v ánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh trên a bàn qu n năm 2007 và các ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2008. I. ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2007: Năm 2007, m c dù g p nhi u b t l i v th i ti t, giá c , d ch b nh gây h i trên cây tr ng, gia c m, gia súc nhưng y ban nhân dân qu n ã có s ch ng trong ch o i u hành, t ch c th c hi n t và vư t các ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh theo Ngh quy t Qu n y, H i ng nhân dân qu n ra. Doanh thu thương m i - d ch v t 102,34% so Ngh quy t, tăng 17,69% so cùng kỳ. Giá tr s n su t công nghi p - ti u th công nghi p th c hi n t 112,24% so Ngh quy t, tăng 23,46% so v i cùng kỳ năm 2006. Chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi ã có bư c chuy n bi n. T ng thu ngân sách nhà nư c th c hi n t 151,7% so Ngh quy t và b ng 160,58% so cùng kỳ. T ng thu ngân sách a phương ư c th c hi n t 152,03% so Ngh quy t và b ng 121,62% so cùng kỳ. T ng chi ngân sách a phương th c hi n t 113,02 % so d toán, b ng 106,41 % so cùng kỳ.
  2. Trong lĩnh v c văn hóa - xã h i, ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, th thao ư c Ny m nh. Qu n ã hoàn thành cơ b n ph c p giáo d c trung h c ph thông. Công tác chăm lo các i tư ng chính sách, ngư i già, ngư i nghèo; chăm sóc s c kh e nhân dân, dân s - gia ình - tr em ư c t p trung th c hi n t t. Công tác tuy n quân t 100% so Ngh quy t. An ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng n nh. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, m t s lĩnh v c còn t n t i như: Tình hình kinh t phát tri n nhưng i m t v i m t s khó khăn ó là: s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p a s doanh nghi p có quy mô nh và v a, năng l c c nh tranh và trình k thu t còn h n ch . Quy ho ch chi ti t 1/2000 còn ch m. Công tác qu n lý ô th , u tư xây d ng cơ b n chưa áp ng yêu c u phát tri n kinh t và i s ng xã h i, nh t là tình hình ch ng ng p nư c, nâng c p s a ch a m t s tuy n ư ng giao thông. a s công trình xóa vùng nghèo ư c u tư ã phát huy hi u qu xã h i, nhưng còn m t vài công trình chưa phù h p a i m nên hi u qu s d ng chưa cao. Tình hình tai n n giao thông gi m không áng k . Vi c th c hi n ch “Năm C i cách hành chính” t k t qu nh t nh; tuy nhiên, th t c hành chính v n còn rư m rà, ph c t p, v n còn m t s cán b , công ch c chưa th hi n h t trách nhi m trong gi i quy t công vi c. II. M c tiêu và các ch tiêu, nhi m v năm 2008: 1. M c tiêu: Phát huy t i a ngu n l c, ti m năng, l i th phát tri n kinh t theo úng nh hư ng. S d ng hi u qu các ngu n v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i. Ny nhanh ti n quy ho ch; tăng cư ng tr t t k cương trong qu n lý ô th ; ch ng ng p nư c, ô nhi m môi trư ng. Nâng cao i s ng văn hóa cơ s , gi i quy t t t chính sách xã h i, c i thi n i s ng nhân dân. Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình c i cách hành chính, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T p trung c i cách tư pháp, nâng cao hi u l c và hi u qu trong ho t ng qu n lý nhà nư c. Gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Năm 2008 v i ch : “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. 2. Nhi m v và ch tiêu: + T ng doanh s bán c a ngành thương m i - d ch v tăng 17% so năm 2007. + Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng trên 12% so năm 2007. + Ti p t c th c hi n hi u qu chương trình hành ng v chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi n năm 2010. + T ng m c u tư trên a bàn 180 t ng. + Ny nhanh ti n th c hi n chương trình xây d ng 2000 căn h và chung cư ph c v tái nh cư và nhà cho i tư ng thu nh p th p. Th c hi n bê tông hoá 15 ư ng, h m khu dân cư theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”.
  3. + Thu ngân sách nhà nư c 212 t ng. D toán chi ngân sách a phương là 143 t ng. m b o cân i thu - chi ngân sách. + Ti p t c th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c i v i ngành giáo d c; h n ch nh ng sai ph m trong thi c . Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t theo hư ng chuNn hóa. Ph n u huy ng h c sinh vào l p 1, l p 6 t t l 100%. Hi u su t ào t o ti u h c 98%; hi u su t ào t o trung h c cơ s 90%. Xây d ng 03 trư ng t chuNn Qu c gia. Thành l p m i 02 trung tâm h c t p c ng ng. Hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông trên a bàn. + Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh; tăng cư ng công tác phòng, ch ng không phát sinh d ch b nh x y ra trên a bàn. Ph n u xây d ng 6 Tr m Y t t chuNn Qu c gia. + Ph n u h t l tăng dân s t nhiên dư i 1,27%. + T p trung nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các khu ph , p văn hóa, phư ng văn hóa. Ph n u có 42 p, khu ph danh hi u ơn v văn hóa, 80% ơn v , cơ quan, trư ng h c t danh hi u công s Văn minh - S ch p - An toàn. Gi v ng danh hi u phư ng văn hóa Phư c Bình. Ph n u phư ng Hi p Phú ư c công nh n danh hi u văn hóa. + Tri n khai th c hi n có hi u qu án ào t o ngh , gi i quy t vi c làm. Ph n u ào t o ngh 4.500 ngư i; Gi i quy t vi c làm cho 4.300 lao ng. + T p trung th c hi n m c tiêu “Gi m h nghèo - tăng h khá”. V n ng và th c hi n có hi u qu qu “Vì ngư i nghèo”. Ph n u ưa 1.400 h ra kh i di n h nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph . Gi m t l n quá h n xu ng dư i 4%. + Th c hi n t t công tác tuy n quân, tuy n sinh quân s t 100%. + Ki m ch , kéo gi m ph m pháp hình s , nâng t l phá án t 60 - 65%. III. Gi i pháp: 1. V kinh t : + Ti p t c công khai án quy ho ch thương m i - d ch v , công nghi p - ti u th công nghi p giai o n 2006 - 2010. T ch c các bu i i tho i gi i quy t vư ng m c c a các doanh nghi p. Khuy n khích, h tr các doanh nghi p u tư công ngh m i, nâng cao ch t lư ng có kh năng c nh tranh và phát tri n doanh nghi p. Tăng cư ng công tác h u ki m sau ăng ký kinh doanh. T p trung nâng cao ch t lư ng ho t ng kinh doanh các ch vùng nghèo. Kiên quy t gi i t a các ch t phát và s p x p tr t t mua bán l n chi m lòng l ư ng. + Xây d ng chuyên nh hư ng phát tri n khu v c 100ha vư n cây ăn trái g n k t v i du l ch sinh thái. Ti p t c th c hi n t t chương trình chuy n i cơ c u cây tr ng c a Qu n, trong ó chú tr ng u tư phát tri n các lo i cây, con theo hư ng nông nghi p công ngh cao.
  4. + Ti p t c u tư phát tri n giao thông nông thôn, h t ng th y l i và phòng, ch ng l t bão. 2. Ngân sách - u tư phát tri n: + Ti p t c tri n khai Lu t Qu n lý thu . Ti p t c th c hi n t t khoán chi ngân sách. Thư ng xuyên ki m tra tình hình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong công tác qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách. + T p trung th c hi n hoàn thành các công trình chuy n ti p. Tăng cư ng phân c p qu n lý u tư xây d ng cơ b n cho các ơn v , 13 phư ng và công tác giám sát c a c ng ng i v i các công trình xây d ng trên a bàn. + Ny nhanh ti n th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i, thu h i m t b ng các d án: Trung tâm hành chính qu n; Khu v t li u xây d ng Long Sơn; ư ng Bưng Ông Thoàn, Lê Văn Vi t, Lã Xuân Oai, ư ng vào Nhà Thi u nhi qu n. Xây d ng Tr m Y t phư ng Phư c Long A, Trư ng Ti u h c Phư c Long A, Trung h c cơ s Phư c Long A. L p d án chuNn b u tư Trung tâm B i dư ng chính tr , Trung tâm Văn hóa, B nh vi n qu n, C u Long i. 3. Qu n lý ô th + Ph n u hoàn thành ph kín quy ho ch chi ti t 1/2000 trên a bàn, g n v i quy ho ch ngành. T ch c công khai k ho ch s d ng t chi ti t t i các phư ng. Ny nhanh ti n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t cho các h dân có nhà h p pháp, phù h p v i quy ho ch. + Tăng cư ng công tác qu n lý quy ho ch, xây d ng. T p trung tri n khai các bi n pháp ng b gi i quy t có hi u qu các v n : gi m ùn t c giao thông, tai n n giao thông; tình tr ng l n chi m lòng l ư ng; gi i quy t tình hình ng p nư c; kiên quy t x lý vi c di d i các cơ s gây ô nhi m; k p th i duy tu s a ch a nâng c p các công trình giao thông, b o m an toàn giao thông và m quan ô th . + T p trung th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án tr ng i m c a Thành ph và Qu n. 4. Văn hóa - Xã h i: + Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao. + Xây d ng trư ng: Ti u h c Tân Phú, Ti u h c Trương Văn Thành, Trung h c cơ s Long Bình t chuNn qu c gia. Ti p t c phát tri n và nâng cao ch t lư ng ho t ng các trung tâm h c t p c ng ng. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v giáo d c i v i các cơ s ngoài công l p. + Ti p t c th c hi n t t các chương trình m c tiêu y t qu c gia, chăm sóc s c kh e ban u. Tăng cư ng công tác thanh tra y dư c tư nhân; v sinh an toàn th c phNm, kh ng ch không x y ra d ch b nh trên a bàn…
  5. + Ny m nh tuyên truy n, v n ng và giáo d c các ch trương chính sách, pháp lu t dân s , k ho ch hóa gia ình và tr em. Ti p t c tri n khai n i dung chính sách dân s , gia ình và tr em vào quy ư c khu ph , t dân ph . + Nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng văn hóa văn ngh , thông tin c ng. Ti p t c u tư nâng cao ch t lư ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, v n ng nhân dân th c hi n n p s ng văn minh ô th . Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v lĩnh v c văn hóa thông tin - th thao. Ti p t c nâng cao ch t lư ng phong trào t p luy n thư ng xuyên trong nhân dân và phong trào rèn luy n thân th trong h c sinh, sinh viên, l c lư ng vũ trang. + Phát ng các t thi ua chào m ng các ngày l l n c a t nư c; ti p t c th c hi n t t cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. + u tư, nâng cao ch t lư ng d y ngh . Ny m nh chương trình cho vay v n t các ngu n v n ưu ãi h tr v n gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. Ti p t c h tr , t o i u ki n gi i quy t vi c làm cho ngư i tái hòa nh p c ng ng v a phương n nh cu c s ng và h n ch t i a tình tr ng tái nghi n. 5. Qu c phòng - an ninh: + Hoàn thành ch tiêu tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ 2 c p v i ch t lư ng cao. Ny m nh phong trào toàn dân tham gia b o v an ninh T qu c. Thư ng xuyên t ch c các t cao i m t n công các lo i t i ph m, t n n xã h i. Nâng cao hi u qu công tác i u tra phá án. Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t trong nhân dân. + Tăng cư ng ch n ch nh k cương, k lu t trong i ngũ cán b - công ch c; gi i quy t t t m i quan h gi a cơ quan hành chính nhà nư c; cán b , công ch c v i nhân dân. Tăng cư ng th c hi n công tác ti p công dân c a y ban nhân dân qu n. T p trung gi i quy t d t i m các ơn, thư khi u n i theo úng thNm quy n và úng pháp lu t. Nâng cao t l thi hành án. Tăng cư ng công tác hòa gi i, gi i quy t các v n liên quan tình hình tranh ch p, khi u n i ngay t cơ s , không kéo dài ho c phát sinh ph c t p. + Ti p t c th c hi n có hi u qu ng b chương trình phòng, ch ng tham nhũng và chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Th c hi n t t Pháp l nh dân ch cơ s , m b o công khai, minh b ch các ho t ng kinh t , tài chính các cơ quan, ơn v. i u 3. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n xây d ng các gi i pháp c th , tri n khai k ho ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. i u 4. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o, i u hành các phòng - ban, các ngành và y ban nhân dân 13 phư ng th c hi n th ng l i Ngh quy t. Thư ng tr c, 02 Ban và các T i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng, giám sát vi c t ch c th c hi n Ngh quy t.
  6. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 9 và các t ch c thành viên tuyên truy n, giáo d c, làm t t vai trò giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. H i ng nhân dân qu n kêu g i nhân dân, cán b , công ch c, viên ch c, chi n sĩ trên a bàn qu n nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t quy t tâm th c hi n th ng l i các ch tiêu nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 15, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản