Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
40
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 59/2006/NQ-HĐND Thành ph H Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006 NGH QUY T V T NG QUY T TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2005 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 9 (T ngày 07 đ n ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Ngh quy t s 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i đ ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách năm 2005; Xét Báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v quy t toán ngân sách thành ph năm 2005, Báo cáo th m tra s 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a các v đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. Phê chu n t ng quy t toán ngân sách thành ph năm 2005 như sau: 1. V thu ngân sách: a) T ng thu ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn là 54.201,341 t đ ng (không tính thu d u thô), đ t 106,37% d toán năm và tăng 13,76% so cùng kỳ. Trong đó: T ng thu ngân sách Nhà nư c ph n n i đ a 32.333,424 t đ ng, chi m t tr ng 59,65% trong t ng thu ngân sách, đ t 106,31% d toán và tăng 13,71% so v i quy t toán năm 2004. T ng thu t ho t đ ng xu t nh p kh u: 21.810,924 t đ ng, chi m t tr ng 40,24% trong t ng thu ngân sách, đ t 106,19% so v i d toán và tăng 14,06% so v i cùng kỳ. b) Thu ngân sách đ a phương: T ng thu ngân sách đ a phương: 22.505,719 t đ ng đ t 183,67% so v i d toán và tăng 26,98% so v i quy t toán năm 2004. Trong đó: - T ng thu phân chia cho ngân sách đ a phương: 12.081,371 t đ ng, b ng 102,89% so v i d toán năm và tăng 2,78% so quy t toán năm 2004; - Thu b sung t ngân sách Trung ương: 254,390 t đ ng - Thu k t dư năm trư c: 2.187,325 t đ ng - Thu t ngu n huy đ ng khác: 3.697,951 t đ ng Bao g m: + Vay Ngân hàng Đ u tư phát tri n: 450 t đ ng + Phát hành trái phi u đô th và vay v n t m th i nhàn r i Kho b c: 3.247,951 t đ ng - Các kho n thu đ l i đơn v chi qu n lý qua ngân sách: 2.454,679 t đ ng - Thu chuy n ngu n ngân sách năm trư c: 1.773,009 t đ ng - Thu t ngu n vi n tr không hoàn l i: 56,994 t đ ng 2. V chi ngân sách: T ng s chi ngân sách đ a phương là: 20.400,102 t đ ng, đ t 166,48% d toán và tăng 31,30% so v i quy t toán năm 2004. Trong đó: a) Chi đ u tư phát tri n: 10.817,317 t đ ng, đ t 246,5% so v i d toán, và b ng 94,06% so v i m c phân đ u c a thành ph .
 2. Bao g m: - Chi đ u tư phát tri n trong năm 2005: 7.516,539 t đ ng - Chi tr n g c và lãi vay: 1.605,385 t đ ng - Chi kh i lư ng đã th c hi n đ n h t 31/12 đư c chuy n ngu n đ ghi t m ng năm 2006 theo quy đ nh: 1.695,393 t đ ng b) Chi thư ng xuyên: 5.976,124 t đ ng, tăng 16,04% so d toán và tăng 21,13% so cùng kỳ. c) Chi tr n qu xoay vòng Sida: 2,753 t đ ng d) Chi h tr các qu c a đ a phương: 523,121 t đ ng e) Chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương: 104,633 t đ ng f) Chi chuy n ngu n kinh phí thư ng xuyên năm 2005 sang năm 2006 đ chi: 521,475 t đ ng g) Các kho n thu đư c đ l i cho đơn v chi qu n lý qua ngân sách đ a phương: 2.454,679 t đ ng 3. K t dư ngân sách năm 2005: T ng k t dư c a ngân sách đ a phương (bao g m ngân sách thành ph , ngân sách qu n, huy n và ngân sách phư ng, xã, th tr n) là: 2.105,617 t đ ng. Trong đó: Ngân sách thành ph : 808,288 t đ ng; toàn b s k t dư này đã chi t m ng đ n bù, thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n cho các đơn v ; đư c chuy n sang năm 2006 đ ti p t c theo dõi thu h i. Ngân sách qu n, huy n: 1.154,616 t đ ng Ngân sách phư ng, xã, th tr n: 142,713 t đ ng Đ i v i k t dư ngân sách qu n, huy n và ngân sách phư ng, xã, th tr n do y ban nhân dân qu n, huy n và phư ng, xã, th tr n quy t đ nh x lý, chuy n thu k t dư ngân sách cùng c p vào năm 2006. (Kèm theo các ph l c s 1, 2, 3, 4, 5 và 6). H i đ ng nhân dân thành ph lưu ý y ban nhân dân thành ph : y ban nhân dân thành ph trong đi u hành ngân sách ph i đ m b o đúng lu t ngân sách; ph n đ u đ m b o chi ngân sách đúng d toán đư c duy t, n u phát sinh ph i k p th i báo cáo v i Thư ng tr c và H i đ ng nhân dân thành ph . Đi u 2. y ban nhân dân thành ph căn c vào vi c phê chu n c a H i đ ng nhân dân thành ph có k ho ch t ch c đi u hành ngân sách t t hơn, chú ý các v n đ sau: - Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra vi c thu chi tài chính, đ m b o đúng quy đ nh, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và s d ng ngân sách có hi u qu . - Th c hi n công khai tài chính đúng quy đ nh, thư ng xuyên rà soát nh ng đ nh m c không còn phù h p và các kho n chi không h p lý đ trình c p có th m quy n s a đ i. - y ban nhân dân thành ph g i báo cáo quy t toán ngân sách thành ph cho B Tài chính theo lu t đ nh. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 9 thông qua./. CH T CH Ph m Phương Th o PH L C 1 BÁO CÁO T NG QUY T TOÁN THU NSNN NĂM 2005 SO SÁNH DT 2005 QT 2005 N I DUNG QT05/ QT05/ NSNN NSNN DT CK A (1) (3) 5=3/1 6=3/CK
 3. A. T NG THU NSNN TRÊN Đ A BÀN 54.354.000 54.201.341 110,68 T NG THU NSNN KHÔNG K D U THÔ 50.954.000 54.201.341 106,37 113,76 I. THU N I Đ A 30.414.000 32.333.424 106,31 113,71 THU N I Đ A (không k ghi thu ghi chi) 30.414.000 29.878.745 98,24 111,11 - THU T KHU V C KINH T 22.894.900 21.711.406 94,83 117,68 1. THU T DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TW 7.616.900 6.784.105 89,07 113,16 2. THU T DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Đ A PHƯƠNG 3.565.000 3.117.228 87,44 114,03 3. THU T DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI 5.950.000 6.171.302 103,72 120,01 4. THU T KHU V C CTN VÀ DV NGOÀI QU C DOANH 5.763.000 5.638.771 97,84 123,14 - THU T KHU V C KHÁC 7.519.100 10.622.018 141,27 106,37 5. THU NHÀ Đ T 47.000 81.335 173,05 100,46 6. THU NÔNG NGHI P 0 1.878 100,16 7. THU THU NH P CÁ NHÂN 2.000.000 1.871.239 93,56 118,27 8. THU X S KI N THI T 542.400 519.752 95,82 131,55 9. THU PHÍ XĂNG D U 1.140.500 937.580 82,21 105,93 10. THU PHÍ, L PHÍ 471.000 599.221 127,22 79,66 11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (K c thu t i xã) 490.500 716.893 146,16 83,28 12. THU TI N S D NG Đ T 1.999.700 1.994.915 99,76 83,05 13. THU CHUY N QUY N S D NG Đ T 72.500 227.691 314,06 235,44 14. THU TI N BÁN NHÀ THU C SHNN 66.400 240.866 362,75 65,66 15. L PHÍ TRƯ C B 591.500 808.306 136,65 106,81 16. THU TI N THUÊ M T Đ T, M T NƯ C 97.600 167.663 171,79 119,27 17. GHI THU GHI CHI 2.454.679 158,91 II. THU T D U THÔ 3.400.000 III. THU T HO T Đ NG XU T, NH P KH U 20.540.000 21.810.924 106,19 114,06 1. THU XU T KH U,NH P KH U, THU TTĐB HÀNG HÓA NK 8.660.000 8.231.126 95,05 107,74 2. THU GTGT HÀNG NH P KH U 11.850.000 13.579.549 114,60 118,40 3. THU CHÊNH L CH GIÁ HÀNG NH P KH U 30.000 249 0,83 1,94 IV. THU VI N TR KHÔNG HOÀN L I 56.994 B. T NG THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 12.253.427 22.505.719 183,67 126,98 - THU ĐI U TI T NSĐP 11.741.884 12.081.371 102,89 102,78 - CÁC KHO N THU Đ L I CHI QUA NGÂN SÁCH 2.454.679 - THU T NGU N HUY Đ NG THÊM 3.697.951 -B SUNG T NSTW 511.543 254.390 49,73 111,87 - THU CHUY N NGU N T NĂM TRƯ C 1.773.009 - THU VI N TR KHÔNG HOÀN L I 56.994 - THU K T DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯ C 2.187.325 Ghi chú: N u tính k c s thu d u thô năm 2005 là 6.285.748 tri u đ ng thì t ng thu ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn là: 60.487.090 tri u đ ng, đ t 111,28% so d toán PH L C 2
 4. BÁO CÁO QUY T TOÁN T NG H P CHI NGÂN SÁCH NĂM 2005 ĐVT: Tri u đ ng QUY T QUY T So sánh% D TOÁN N I DUNG CÁC KHO N CHI TOÁN TOÁN NĂM 2005 QT 2005/ NĂM 2004 NĂM 2005 QT2005/QT2004 DT 2005 1 2 3 4= 3/2 5=3/1 T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A 15.536.887 12.253.427 20.400.102 166,48 131,30 PHƯƠNG A. Các kho n chi cân đ i trong 13.992.233 12.253.427 17.945.423 146,45 128,25 NS đ a phương I. Chi đ u tư phát tri n 6.463.295 4.388.483 7.516.539 171,28 116,30 II. Chi thư ng xuyên: 4.933.581 5.150.000 5.976.124 116,04 121,13 1. Chi tr giá các m t hàng 220.403 213.000 334.387 156,99 151,72 chính sách: 2. Chi s nghi p kinh t 1.277.091 1.324.889 1.340.319 101,16 104,95 3. Chi s nghi p nghiên c u 70.167 110.857 105.764 95,41 150,73 khoa h c 4. Chi s nghi p giáo d c và 1.085.158 1.159.655 1.374.504 118,53 126,66 đào t o 5. Chi s nghi p y t 553.136 702.753 705.955 100,46 127,63 6. SN Văn hóa thông tin 97.635 127.453 169.121 132,69 173,22 7. SN Truy n thanh 13.415 13.000 16.929 130,22 126,19 8. SN Th d c th thao 76.295 81.579 82.327 100,92 107,91 9. Chi đ m b o xã h i 297.141 348.112 332.569 95,54 111,92 10. Chi qu n lý hành chính 708.792 572.088 888.492 155,31 125,35 11. An ninh qu c phòng 166.513 167.141 186.364 111,50 111,92 12. B sung ngân sách phư ng, 0 xã 13. Chi khác ngân sách 367.835 329.473 439.393 133,36 119,45 III. Chi b sung Qu D tr Tài 70.000 chính IV. D b phí 523.401 V. B sung chi tăng lương 500.000 VI.Chi t ngu n b sung có m c 84.384 511.543 104.633 20,45 124,00 tiêu c a NSTW đ th c hi n CTMT qu c gia, nhi m v khác VII. Chi chuy n ngu n kinh phí 1.773.240 2.216.868 125,02 ngân sách năm trư c sang năm sau đ chi VIII. Chi tr v n và lãi vay 737.733 1.110.000 1.608.138 144,88 217,98 IX. H tr các qu c a đ a 523.121 phương B. Chuy n Qu PTN, Qu ĐTPTĐT, XĐGN C. Các kho n chi đ l i đơn v 1.544.654 0 2.454.679 158,91 chi qu n lý qua ngân sách đ a phương 1. Chi t ngu n thu c ph n hóa 84.520
 5. 2. Chi t ngu n ph thu ti n 10.384 đi n 3. Chi t ngu n huy đ ng đóng 33.425 60.508 181,03 góp 4. Chi đ u tư xây d ng cơ b n 0 5. Chi hành chính s nghi p 1.500.845 0 2.309.651 153,89 5.1. Chi s nghi p kinh t 1.043 5.2. S nghi p Giáo d c đào 249.833 240.434 96,24 t o 5.3. S nghi p Y t 900.645 1.424.860 158,20 5.4. SN NC khoa h c công ngh và môi trư ng 5.5. SN Văn hóa thông tin 40.220 15.567 38,70 5.6. SN Th d c th thao 3.301 12.907 391,00 5.7. Chi SN Phát thanh truy n 279.358 360.278 128,97 hình 5.8. Chi Qu n lý hành chánh 26.445 17.324 65,51 5.9. Chi đ m b o xã h i 5.10. Ghi chi t ngu n ti n SDĐ 217.208 5.11. Chi t ngu n thu s 12.230 nghi p khác 5.12. Chi s nghi p khác 8.843
 6. PH L C 3 CH TIÊU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM T NGU N QU QU C GIA V VI C LÀM NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chi chương Chi đ u Chi thư ng S nghi p STT Tên cơ quan đơn v T ng chi trình m c tư XDCB xuyên Giáo d c và n tiêu qu c gia Đào t o (3)=(4)+ (6)=(7)+(8)+ (1) (2) (4) (5) (7) (5)+(6) (9)+(10)+(11)+(12) 1 Văn phòng H i đ ng nhân dân 3.794 1.914 1.881 2 Văn phòng Thành đoàn 19.033 12.219 6.814 3 Văn phòng Ban ch đ o XĐGN và 625 625 GQVL 4 Vi n Ki m sát TP 2.992 1.639 1.353 5 Vi n Th c hành quy n công t & Ki m 8 8 sát x.x phúc th m 6 VP2-TAND T i cao t i TPHCM 28 28 7 y ban v ngư i Vi t nư c ngoài 1.044 1.044 8 Văn phòng đoàn đ i bi u Qu c H i 1.025 608 418 9 y ban M t tr n T qu c 7.712 7.712 10 y ban Dân s - Gia đình và Tr em 14.421 12.880 1.541 TP. HCM 11 UBND thành ph 21.695 3.537 18.157 12 Tu n báo Văn ngh 200 200 13 TT xúc tin thương m i đ u tư TP. HCM 3.989 1.273 2.716 14 TT tr giúp pháp lý NN 382 382 15 TT Ti t ki m năng lư ng TP. HCM 990 990 16 TT Tin h c Thành ph 9.281 9.281 17 TT Thu h i và khai thác qu đ t ph c 6.639 6.639 v đ u tư 18 TT Thi t k ch t o thi t b m i 1.386 1.386 19 TT thông tin KHCN 2.966 2.966 20 TT Thơng tin Tri n lãm 128 128 21 TT Qu n lý và Ki m đ nh gi ng cây 1.977 1.977 tr ng - v t nuôi 22 TT Qu n lý đi u hành và v n t i hành 4.697 4.697 khách 23 TT ng d ng h th ng thông tin đ a lý 830 830 24 TT Nghiên c u KHKT và khuy n nông 7.638 7.638 25 TT Khoa h c xã h i và nhân văn 2.268 2.268 26 TT H tr nông dân TP. HCM 456 456 27 TT Giáo d c thư ng xuyên Thanh niên 3.367 3.367 3.367 xung phong 28 TT Giáo d c thư ng xuyên Gia đ nh 2.759 2.759 2.759 29 TT DV vi c làm Thanh niên 231 231 30 TT D ch v Th m đ nh giá và bán đ u 1.345 1.345
 7. giá tài s n 31 TT d ch v phân tích thí nghi m 2.294 2.294 32 TT đào t o công ngh thông tin TP. 2.186 1.062 1.124 1.124 HCM 33 TT Đi u khi n đèn tín hi u giao thông 1.515 1.515 thành ph 34 TT Đào t o và B i dư ng Cán b Y t 8.128 8.128 8.128 35 TT Nghiên c u ngh thu t và lưu tr 40 40 đi n nh VN 36 Trung tâm Tư v n & H tr doanh 716 716 nghi p C.Nghi p TP 37 Trung tâm Tư v n & H tr Ch.D ch 1.916 1.916 C.C u K.t N.N 38 Trung tâm sinh ho t dã ngo i thanh 439 439 thi u nhi TP 39 Trung tâm Công ngh sinh h c 3.323 3.323 TP.HCM 40 Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi 5.029 5.029 trư ng và đăng ký nhà đ t 41 Trung tâm S c kh e môi trư ng TP 1.338 1.338 42 Trung tâm DV vi c làm thành ph 80 80 43 Trư ng THPT Năng khi u Th d c th 605 605 605 thao 44 Trư ng Nghi p v Th d c th thao 23.970 23.970 23.970 45 Trư ng K thu t nghi p v Xây d ng 2.068 2.068 2.068 46 Trư ng Công nhân k thu t TP 4.486 1.196 3.291 3.291 47 Trư ng Cán b qu n lý giáo d c 1.947 1.947 1.947 48 Trư ng Cán b 4.726 391 4.335 4.335 49 Trư ng B túc văn hóa Thành Đoàn 528 528 528 50 Trư ng đoàn Lý T Tr ng 856 856 856 51 Trư ng ĐHKH T nhiên TPHCM 100 100 52 TT BTDN cho NTT 300 300 53 Trung tâm Thương m i Bình Đi n 2.313 2.313 54 Trung tâm D y ngh Bình Th nh 5.157 5.157 55 T ng Công ty C p nư c 5.117 5.117 56 T ng Công ty Đ a c Sài Gòn 64.869 64.869 57 T ng Công ty Du l ch Sài Gòn 1.100 1.100 58 Th o c m viên thành ph 497.262 484.036 13.226 59 T ng c c C nh sát B CA 1.000 1.000 60 Thanh tra TP 5.584 5.584 61 T ch c Giám đ nh tư pháp v xây 81 81 d ng 62 T p chí Sài Gòn đ u tư xây d ng 0 63 TAND TP 2.613 2.613 64 Vi n Kinh t 5.647 200 5.447 65 Sư đoàn 370 30 30 66 S Bưu chính, Vi n thông 26.816 3.933 22.883
 8. 67 S Yt 748.039 242.711 17.198 488.130 4 68 S Xây d ng 9.612 11 9.602 69 S Văn hóa và Thông tin 154.972 18.056 136.916 2.650 70 S Th d c - Th thao 65.869 5.349 3.363 57.157 8.902 71 S Thương m i 26.708 23.212 3.496 72 S Tài nguyên và Môi trư ng 142.254 79.542 62.712 73 S Tài chính 11.498 11.498 74 S Tư pháp 9.416 4.344 5.072 75 S Quy ho ch - Ki n trúc 11.498 5.930 5.568 76 S N iv 6.271 6.271 2.758 77 S Ngo i v 6.717 6.717 78 S Nông nghi p và Phát tri n nông 169.186 160.458 8.728 4.182 thôn 79 S Lao đ ng - Thương Binh và Xã h i 248.197 101.703 3.941 142.553 662 80 S K ho ch và Đ u tư 6.107 6.107 81 S Khoa h c, Công ngh và Môi 62.379 71 62.308 trư ng 82 S Giao thông - Công chính 1.048.359 1.031.935 16.424 3.439 83 S Giáo d c và Đào t o 91.009 21.365 69.645 65.309 84 S Du l ch 4.487 2.645 1.842 0 85 S Công nghi p 8.501 192 8.309 4.686 86 Qu phát tri n nhà 100.000 100.000 87 Qu đ u tư phát tri n đô th 347.723 347.723 88 Phòng Công ch ng s 5 285 285 89 Phòng Công ch ng s 4 299 299 90 Phòng Công ch ng s 3 301 301 91 Phòng Công ch ng s 2 330 330 92 Phòng Công ch ng s 1 383 383 93 Phòng Thi hành án TP.HCM 573 573 94 Nhà Văn hóa Thanh niên 1.312 1.312 95 Nhà Văn hóa Sinh viên 643 643 96 Nhà Thi u nhi TP 2.375 2.375 97 Nhà sách Tân Đ nh 291 291 98 L đoàn HQ đánh b 101 20 20 99 L c lư ng Thanh niên xung phong 146.084 54.242 91.842 100 Liên hi p các t ch c h u ngh 2.510 2.510 101 Liên hi p các h i văn h c ngh thu t 1.091 1.091 TP. HCM 102 Liên hi p các h i khoa h c k thu t TP 1.335 1.335 103 Liên đoàn Lao đ ng TP 55 55 104 Liên minh HTX 1.341 381 960 105 Kho b c Nhà nư c TW 1.229 1.229 106 Ký túc xá sinh viên Lào 803 803 107 Khu Qu n lý Giao thông đô th s 2 1.867 1.867 108 Khu Qu n lý Giao thông đô th 267.832 267.832
 9. 109 Khu đư ng sông 77.452 58.703 18.749 110 Khu Y t k thu t cao thành ph 19.568 19.568 111 H i Làm vư n thành ph 79 79 112 H i Khuy n h c Tp.HCM 70 70 113 H i Y h c TP. H Chí Minh 156 156 114 H i Văn h c ngh thu t các dân t c 165 165 TP. HCM 115 H i Sân kh u TP 1.634 593 1.042 116 H i Nhi p nh TP 1.464 1.464 117 H i Nhà văn TP 1.270 1.270 118 H i Nhà báo TP 650 650 119 H i Ngh sĩ múa TP. HCM 778 778 120 H i Ngư i mù TP 966 966 121 H i Nông dân TP 2.705 496 2.208 122 H i NNCĐDC TP 66 66 123 H i M thu t TP 950 950 124 H i Lu t gia TP 541 541 125 H i liên hi p Ph n 2.656 2.656 126 H i liên hi p Khoa h c thành ph 699 699 127 H i C nh quan mô ph ng Bi n Đông 714 714 128 H i Ki n trúc sư TP 961 961 129 H i Khoa h c k thu t xây d ng 194 194 130 H i C u chi n binh TP. HCM 1.599 62 1.537 131 H i Ch th p đ TP 590 590 132 H i Đi n nh TP 1.227 1.227 133 H i Âm nh c 1.612 1.612 134 H i đ ng Thi đua khen thư ng 9.429 9.429 135 H i đ ng bán nhà thành ph 4.334 4.334 136 HĐ x lý vàng b c TPHCM 49 49 137 H i B o tr BN nghèo TP 187 187 138 H i Khoa h c L ch s TPHCM 61 61 139 Hãng phim Tr 808 808 140 Hãng phim TL &KH.TW 200 200 141 Hãng phim Nguy n Đình Chi u 1.940 1.940 142 Chi c c PC TNXH 65 65 143 Chi c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t 1.990 1.990 lư ng 144 Chi c c Thú y 23.662 23.662 145 Chi c c Tài chính doanh nghi p 2.224 2.224 146 Chi c c Qu n lý th trư ng 8.910 8.910 147 Chi c c Qu n lý nư c và phòng ch ng 796 796 l t bão 148 Chi c c Phát tri n nông thôn 5.131 5.131 149 Chi c c Phát tri n lâm nghi p 3.823 3.823 150 Chi c c Ki m lâm 3.638 3.638
 10. 151 Chi c c B o v th c v t 5.736 1.320 4.416 152 Chi c c B o v ngu n l i th y s n 1.759 1.759 153 Chi c c B o v môi trư ng 8.095 8.095 154 Chi c c B n đ và kh o sát xây d ng 1.050 1.050 155 Chi thư ng t ngu n thu ph t 2.871 2.871 156 CLB Truy n th ng kháng chi n TP 120 120 157 Công an thành ph 86.321 22.379 63.941 158 C c H i quan TP 30 30 159 C c Th ng kê TP 1.000 1.000 160 Công ty B n bãi thành ph 231 231 161 Công ty C u phà thành ph 111.867 109.493 2.374 162 Công ty Chi u sáng công c ng 63.034 1.034 62.000 163 Công ty C ph n Đ a c Sài Gòn 3.026 3.026 164 Công ty C ph n h t ng Phú Nhu n 71 71 165 Công ty Công ích qu n 03 467 467 166 Công ty Công ích qu n 08 3.595 1.075 2.520 167 Công ty Công ích qu n 11 35.433 35.433 168 Công ty Công ích Thanh niên xung 22.254 22.254 phong 169 Công ty Công trình Giao thông công 71 71 chính 170 Công ty Công trình GTCC 3.044 3.044 171 Công ty Công viên cây xanh tp 99.310 48.310 51.000 172 Công ty Công viên l ch s văn hóa dân 83.462 83.462 t c 173 Công ty Công viên ph n m m Quang 90.625 90.625 Trung 174 Công ty Giao thông Sài Gòn 115.590 115.590 175 Công ty Hành khách công c ng thành 8.754 8.754 ph 176 Công ty Kinh doanh nhà C n Gi 403 403 177 Công ty Kinh doanh nhà qu n 1 3.538 3.538 178 Công ty Phát tri n khu công ngh cao 7.226 7.226 179 Công ty Phát tri n kinh doanh nhà 612 612 qu n 10 180 Công ty Phát tri n kinh doanh nhà 1.310 1.310 qu n 7 181 Công ty Phát tri n kinh doanh nhà 828 828 qu n 8 182 Công ty Phát tri n nhà Bình Th nh 49.959 49.959 183 Công ty Phát tri n nhà qu n 9 2.402 2.402 184 Công ty Phát tri n nhà thành ph 3.950 3.950 185 Công ty SADACO 74 74 186 Công ty Thanh niên xung phong 8.291 8.291 187 Công ty Thoát nư c đô th TP 238.249 238.249 188 Công ty x lý môi trư ng TP 24.832 24.832 189 Công đoàn C c Báo chí - B VHTT 10 10
 11. 190 Cty cây tr ng TP 1.669 1.669 191 Cty DV &TM thành ph 8.223 8.223 192 Cty phát hành sách 590 590 193 Cty QLKT DV Th y l i 3.380 3.380 194 Cty DV công ích TNXP 15.000 15.000 195 Cty TNHH 1 Thành viên ĐTPT Th 18.700 18.700 Thiêm 196 Cty PT CV Ph m m m Quang Trung 217 217 197 Cty SXKD TM & DV XNK TNXP 11.518 10.995 523 198 Chi cho chương trình di d i ô nhi m 8.332 8.332 199 Chi tr giá xe buýt 334.387 334.387 200 C ng Phú Đ nh 215 215 201 Báo Giác Ng 1.765 1.765 202 B n xe Mi n Đông 581 581 203 B Ch huy Quân s thành ph 90.760 63.953 26.807 204 B đ i Biên phòng 8.467 6.946 1.522 205 B Tư l nh Quân khu 7 27.500 27.500 0 206 BQL TT th y s n thành ph 304 304 207 BCĐ Th c hi n DA BOT Nhà máy x 103 103 lý nư c Th Đ c 208 BCĐ Quy ho ch ĐT - XD Khu đô th 1.433 1.433 Tây B c 209 Ban qu n lý D án 415 2.148 2.148 210 Ban An toàn giao thông TP 23.610 23.610 211 Ban B i thư ng qu n 1 27.965 27.965 212 Ban B i thư ng qu n 3 8.648 8.648 213 Ban B i thư ng qu n 9 198.565 198.565 214 Ban B i thư ng qu n Bình Th nh 209.866 209.866 215 Ban Đ n bù qu n 1 76 76 216 Ban QLDA C u M Thu n 120.407 120.407 217 Ban QLDA Đ i l Đông Tây Thành ph 454.187 454.187 218 Ban QLDA Đ u tư xây d ng khu CNC 96.545 96.545 219 Ban QLDA Đ n B n Dư c 12.113 12.113 220 Ban QLDA Đư ng s t thành ph 1.152 1.152 221 Ban QLDA huy n Bình Chánh 52.778 52.778 222 Ban QLDA huy n C n Gi 250.728 250.728 223 Ban QLDA huy n Nhà Bè 83.011 83.011 224 Ban QLDA K300 73.465 73.465 225 Ban QLDA Khu công nghi p Nh Xuân 337 337 226 Ban QLDA Khu K26 731 731 227 Ban QLDA Khu Nam Thành ph 12.469 12.430 39 228 Ban QLDA Khu Tân Th i Nh t 19.442 19.442 229 Ban QLDA Khu Tây B c Thành ph 79 79 230 Ban QLDA nâng c p đô th thành ph 60.518 60.518 231 Ban QLDA nư c sinh ho t nông thôn 18.139 18.139
 12. 232 Ban QLDA QK 7 18.637 18.637 233 Ban QLDA qu n 1 4.314 4.314 234 Ban QLDA qu n 10 8.599 8.599 235 Ban QLDA qu n 11 74.267 74.267 236 Ban QLDA qu n 12 68.379 68.379 237 Ban QLDA qu n 2 33.016 33.016 238 Ban QLDA qu n 3 29.537 29.537 239 Ban QLDA qu n 4 104.756 104.756 240 Ban QLDA qu n 5 3.449 3.449 241 Ban QLDA qu n 6 63.623 63.623 242 Ban QLDA qu n 7 118.856 118.856 243 Ban QLDA qu n 8 72.140 72.140 244 Ban QLDA qu n 9 49.766 49.766 245 Ban QLDA qu n Bình Tân 4.691 4.691 246 Ban QLDA qu n Bình Th nh 31.532 31.532 247 Ban QLDA qu n C Chi 70.856 70.856 248 Ban QLDA qu n Gò V p 27.949 27.949 249 Ban QLDA qu n Hóc Môn 44.876 44.876 250 Ban QLDA qu n Phú Nhu n 12.466 12.466 251 Ban QLDA qu n Tân Bình 39.730 39.730 252 Ban QLDA qu n Tân Phú 102.924 102.924 253 Ban QLDA qu n Th Đ c 54.321 54.321 254 Ban QLDA r ng phòng h C n Gi 4.438 4.438 255 Ban QLDA v sinh môi trư ng thành 18.947 18.947 ph 256 Ban QLDA Th Thiêm 32.528 32.528 257 BQLDA ĐTXD công trình qu n 5 150 150 258 Ban QLDA CT c i t o, NC HTTN TP 288 288 259 Ban Thanh tra Giao thông Công chính 3.746 3.746 260 Ban Qu n lý Khu nông nghi p công 1.372 1.372 ngh cao TP. HCM 261 Ban Qu n lý D án Khu công ngh cao 4.693 1.548 3.145 262 Ban Qu n lý Di tích LS văn hóa và 649 649 danh lam th ng c nh 263 Ban Qu n lý các d án Công ngh 205 205 thông tin 264 Ban Qu n lý đ/tư và XD khu đô th m i 3.934 3.934 Nam TP.HCM 265 Ban Qu n lý ĐTXD Khu đô th m i Th 4.976 3.838 1.138 Thiêm 266 Ban chu n b đ u tư các d án tr ng 83 83 đi m 267 Ban Tài chính Qu n tr Thành y 157.640 157.640 63.000 268 Ban Đ i m i và qu n lý doanh nghi p 1.042 1.042 269 BCĐ XĐGN & VL (CTMT) 214 214 270 B o hi m XH TP 67 67
 13. 271 Báo C u chi n binh TP 20 20 272 Báo Đ u tư (VN Invesment Review) 30 30 273 Báo Giác Ng 50 50 274 Báo KHPT 100 100 275 Đ ng đoàn Hi p h i DN TP 39 39 276 Đài Truy n hình thành ph 96.003 95.933 70 277 Đài Ti ng nói nhân dân TP 15.398 4.175 11.223 278 Bù lãi vay cho các DA thu c chương 79.545 79.545 trình kích c u 279 S Tài chính Đ c Nông 8.000 8.000 280 H tr ngành d c, các t nh b n và 45.341 45.341 nư c ngoài 281 Xí nghi p chăn nuôi heo Phư c Long 767 767 282 Xí nghi p chăn nuôi heo gi ng c p 1 815 815 283 Cty bò s a 197 197 284 Tr c p thôi vi c cho các S ngành 2.910 2.910 285 Chi tr các kho n thu năm trư c 50.036 50.036 286 Chi 2% ti n bán nhà thu c SHNN 3.334 3.334 287 Chi H tr theo QĐ s 20/CP và QĐ 4.500 4.500 118/CP v hoàn tr ti n bán nhà
 14. PH L C 4 QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO M T S LĨNH V C NĂM 2005 Đơn v tính: Tri u đ ng Bao g m Chi đ u tư phát tri n Chi thư ng xuyên Chi Trong So s Quy t Trong đó D toán ĐTXDCB đó Qu Qu n-Huy n toán năm năm 2005 toán 2005 Giáo T ng T ng s Giáo toán d c- c ng V n trong d c-Đào Đào t o nư c t o& &D y D y ngh ngh T ng c ng 3.454.842 4.657.280 1.007.720 1.007.720 217.747 3.649.560 999.998 1 QU N 1 171.637 198.800 28.438 28.438 9.610 170.362 50.691 1 QU N 2 90.366 139.148 34.014 34.014 9.045 105.135 25.799 1 QU N 3 131.716 180.558 27.175 27.175 8.279 153.383 50.028 1 QU N 4 100.028 134.115 11.518 11.518 4.191 122.596 25.210 1 QU N 5 158.496 215.028 22.096 22.096 8.995 192.932 51.880 1 QU N 6 129.816 183.563 28.744 28.744 10.611 154.820 45.810 1 QU N 7 106.976 132.865 27.952 27.952 4.337 104.913 23.526 1 QU N 8 144.360 205.936 32.846 32.846 14.294 173.089 35.717 1 QU N 9 170.669 185.994 62.208 62.208 9.842 123.787 34.552 1 QU N 10 129.008 190.991 41.459 41.459 4.971 149.532 40.837 1 QU N 11 120.725 159.368 17.565 17.565 6.434 141.803 45.571 1 QU N 12 107.445 150.916 27.515 27.515 4.038 123.401 37.145 1 GÒ V P 193.255 241.185 48.504 48.504 14.380 192.681 60.741 2 TÂN BÌNH 180.875 255.103 34.418 34.418 8.238 220.685 56.571 1 TÂN PHÚ 193.995 191.165 67.309 67.309 15.874 123.856 36.401 1 BÌNH TH NH 158.335 215.122 19.881 19.881 5.562 195.241 57.239 1 PHÚ NHU N 109.005 161.953 35.479 35.479 13.223 126.474 29.975 TH Đ C 153.902 225.633 60.930 60.930 13.971 164.702 48.208 1 BÌNH TÂN 157.050 206.569 74.814 74.814 13.730 131.755 26.012 1 C CHI 208.782 324.612 90.959 90.959 5.325 233.653 73.266 1 HÓC MÔN 140.108 194.076 27.324 27.324 621 166.751 53.460 1 BÌNH CHÁNH 128.067 229.943 80.106 80.106 8.847 149.838 42.217 1 NHÀ BÈ 92.372 127.731 26.032 26.032 12.007 101.699 23.660 1 C N Gi 177.854 206.906 80.433 80.433 11.321 126.473 25.484 1 PH L C 5 QUY T TOÁN CHI B SUNG T NGÂN SÁCH C P THÀNH PH CHO NGÂN SÁCH T NG QU N, HUY N NĂM 2005 Đơn v tính: Tri u đ ng
 15. D toán năm 2005 Quy t toán năm 2005 So sánh B B Quy t Qu n-Huy n T ng B sung T ng B sung sung sung toán/D c ng m c tiêu c ng m c tiêu toán cân đ i cân đ i (%) 2.107.68 866.29 1.241.39 2.135.74 853.53 1.282.21 T ng c ng 101,33 4 2 2 8 3 5 QU N 1 45.628 6.252 39.376 46.592 6.252 40.340 102,11 QU N 2 61.042 31.732 29.310 82.459 31.732 50.727 135,09 QU N 3 36.944 4.503 32.441 37.635 4.503 33.132 101,87 QU N 4 76.063 44.739 31.324 73.862 44.739 29.123 97,11 QU N 5 56.639 5.063 51.576 50.576 5.063 45.513 89,30 QU N 6 46.053 8.585 37.468 32.275 8.585 23.690 70,08 QU N 7 74.305 35.170 39.135 76.947 35.170 41.777 103,56 QU N 8 104.551 63.579 40.972 117.079 63.579 53.500 111,98 QU N 9 149.724 52.379 97.345 110.118 52.379 57.739 73,55 QU N 10 39.790 6.626 33.164 39.998 6.626 33.372 100,52 QU N 11 57.219 21.974 35.245 57.184 21.974 35.210 99,94 QU N 12 69.671 39.529 30.142 70.730 39.529 31.201 101,52 GÒ V P 115.574 35.806 79.768 122.557 35.806 86.751 106,04 TÂN BÌNH 55.652 18.182 37.470 61.392 18.182 43.210 110,31 TÂN PHÚ 129.053 28.273 100.780 128.001 28.273 99.728 99,18 BÌNH TH NH 55.544 16.084 39.460 57.227 16.084 41.143 103,03 PHÚ NHU N 48.490 18.558 29.932 49.965 18.558 31.407 103,04 TH Đ C 115.996 41.731 74.265 118.232 41.731 76.501 101,93 BÌNH TÂN 108.441 24.041 84.400 113.340 18.293 95.047 104,52 112.37 112.37 C CHI 188.459 76.086 207.090 94.717 109,89 3 3 HÓC MÔN 113.003 67.565 45.438 112.762 67.565 45.197 99,79 BÌNH CHÁNH 101.086 60.725 40.361 113.030 60.725 52.305 111,82 NHÀ BÈ 83.795 48.392 35.403 81.325 41.381 39.944 97,05 C N GI 174.962 74.431 100.531 175.372 74.431 100.941 100,23 PH L C 6 QUY T TOÁN NGÂN SÁCH T NH VÀ NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2005 D toán Quy t toán So sánh STT N i dung năm 2005 năm 2005 QT/DT(%) A B 1 2 3=2/1 A Ngân sách c p t nh I. Ngu n thu ngân sách c p t nh 10.901.209 19.029.856 174,57 1. Thu ngân sách c p t nh hư ng theo phân c p 10.389.666 10.152.610 97,72 - Các kho n thu NS c p t nh hư ng 100% 3.766.489 4.069.918 108,06 - Các kho n thu NS c p t nh hư ng theo t l ph n trăm (%) 6.623.177 6.082.691 91,84
 16. 2. B sung t ngân sách Trung ương 511.543 254.390 49,73 - B sung cân đ i 0 - B sung có m c tiêu 511.543 254.390 49,73 Trong đó: V n XDCB ngoài nư c 3. Huy đ ng đ u tư theo kho n 3 Đi u 8 Lu t NSNN 3.697.951 4. Thu chuy n ngu n t ngân sách năm trư c 1.687.715 5. Vay trái phi u đô th và kho b c 0 6. Thu k t dư 1.179.943 7. Thu vi n tr không hoàn l i 51.533 8. Các kho n thu đ l i đơn v chi qu n lý qua ngân sách NN 2.005.715 I. Chi ngân sách c p t nh 10.901.209 18.221.568 167,15 1. Chi thu c nhi m v c a NS c p t nh theo phân c p 10.039.602 14.080.105 140,25 (không k b sung cho NSĐP c p dư i tr c ti p) 2. B sung cho NS huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh 861.607 2.135.748 247,88 - B sung cân đ i 853.533 - B sung có m c tiêu 1.282.215 Trong đó: V n XDCB ngoài nư c 3. Chi b ng ngu n thu đ l i đơn v chi qu n lý qua NSNN 2.005.715 B Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh Ngu n thu ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c I. 2.213.825 5.611.610 253,48 t nh 1. Thu ngân sách hư ng theo phân c p 1.352.218 1.928.762 142,64 - Các kho n thu ngân sách huy n hư ng 100% 540.491 1.137.986 210,55 - Các kho n thu phân chia NS huy n hư ng theo t l ph n 811.727 790.776 97,42 trăm (%) 2. Thu b sung t ngân sách c p t nh 861.607 2.135.748 247,88 - B sung cân đ i 853.533 - B sung có m c tiêu 1.282.215 Trong đó: V n XDCB ngoài nư c 3. Thu chuy n ngu n t ngân sách năm trư c 85.294 4. Thu vi n tr không hoàn l i 5.461 5. Thu k t dư 1.007.382 6. Các kho n thu đ l i đơn v chi qu n lý qua ngân sách NN 448.964 II. Chi ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh 2.213.825 4.314.282 194,88 (Đã tính kho n thu b sung t ngân sách thành ph )
Đồng bộ tài khoản