Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân quận đối với ông Vũ Hưng Bình do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 60/2006/NQ-H ND Tân Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2006 NGHN QUY T V VI C BÃI NHI M I BI U H I NG NHÂN DÂN QU N I V I ÔNG VŨ HƯNG BÌNH H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX, KỲ H P TH 6 Căn c i u 46 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n Tân Bình t i Văn b n s 24/CV-MT ngày 22 tháng 6 năm 2006 v vi c bãi nhi m i bi u H i ng nhân dân qu n i v i ông Vũ Hưng Bình; Căn c k t qu bi u quy t c a i bi u H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p l n 6, QUY T NGHN: i u 1. Bãi nhi m i bi u H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009 i v i ông Vũ Hưng Bình. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân và ông Vũ Hưng Bình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình khóa IX, kỳ h p th 6 ngày 29 tháng 6 năm 2006 thông qua./. CH TNCH ng Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản