Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về việc dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 60/2006/NQ-HĐND Thành ph H Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006 NGH QUY T V D TOÁN VÀ PHÂN B NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2007 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 9 (T ngày 07 đ n ngày 12 tháng 12 năm 2006) Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 c a B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2007; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n ngân sách thành ph năm 2006 và d toán ngân sách thành ph năm 2007; Báo cáo th m tra s 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a các v đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. V th c hi n ngân sách thành ph năm 2006 Căn c Ngh quy t s 32/2005/NQ-HĐ ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i đ ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách năm 2006 và vi c t ch c, đi u hành ngân sách c a y ban nhân dân, H i đ ng nhân dân thành ph ghi nh n: Trong năm 2006, y ban nhân dân thành ph đã có nhi u n l c trong vi c t ch c th c hi n nhi m v tài chính, ngân sách và đã đ t nh ng k t qu kh quan. Ư c thu vư t d toán, đ m b o nhi m v chi đ u tư phát tri n và nhi m v chi thư ng xuyên, chi c i cách ti n lương, chi th c hi n các nhi m v đ t xu t phát sinh. y ban nhân dân đã có bi n pháp huy đ ng v n b ng nhi u hình th c và đ y m nh xã h i hóa đ t p trung v n cho các công trình tr ng đi m c a thành ph . Trong đi u hành ngân sách có thư ng xuyên ki m tra vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng ch ng tham nhũng, ngăn ng a tiêu c c trong s d ng ngân sách. Đi u 2. Thông qua d toán phân b ngân sách năm 2007 1. V thu, chi ngân sách 1.1. T ng thu ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn: (tr thu t ho t đ ng x s ki n thi t) 77.959,500 t đ ng, b ng 116,77% d toán năm 2006 và tăng 13,87% so ư c th c hi n năm 2006. Trong đó: - T ng thu ngân sách Nhà nư c ph n n i đ a: (tr thu t ho t đ ng x s ki n thi t) 41.069,500 t đ ng tăng 15,8% d toán năm 2006. - Thu t ho t đ ng xu t nh p kh u: 30.800,000 t đ ng - Thu t d u thô: 6.090,000 t đ ng 1.2. T ng thu ngân sách đ a phương: 15.710,902 t đ ng Trong đó: - S thu phân chia cho ngân sách đ a phương: 14.054,531 t đ ng - Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 645,000 t đ ng - B sung theo m c tiêu t NS Trung ương: 1.011,371 t đ ng
 2. + Chi ĐT t v n ngoài nư c: 765,000 t đ ng + Chi th c hi n m t s nhi m v khác: 246,371 t đ ng * H i đ ng nhân dân thành ph ch p thu n cho y ban nhân dân thành ph huy đ ng kho n 10.000 t đ ng đ chi đ u tư phát tri n trong năm 2007. 1.3. T ng chi ngân sách đ a phương: 15.710,902 t đ ng Bao g m: - Chi cân đ i ngân sách: 14.915,902 t đ ng - Ghi chi đ u tư phát tri n t ngu n thu c a ho t đ ng s x ki n thi t và ghi chi duy tu thoát nư c t ngu n thu phí b o v môi trư ng đ i v i nư c th i: 645,000 t đ ng - Chi t ngu n b sung theo m c tiêu c a ngân sách Trung ương: 795,000 t đ ng - Chi t ngu n b sung theo m c tiêu c a ngân sách Trung ương (phân b theo t ng lĩnh v c c th ):216,371 t đ ng (Kèm theo Ph l c s 01, 01A, 02, 03) 2. V phân b d toán chi ngân sách 2.1. Thông qua đ nh m c phân b d toán chi ngân sách năm 2007. (Kèm theo Ph l c 04) 2.2. Thông qua đi u ch nh b sung v phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách Thành ph (theo T trình s 8928/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ). 2.3. T ng chi ngân sách đ a phương năm 2007: 15.710,902 t đ ng C th như sau: Chi đ u tư phát tri n: 5.730,902 t đ ng Trong đó: chi tr v n và lãi vay: 2.529,982 t đ ng Chi thư ng xuyên: 8.200,000 t đ ng Chi l p qu D tr tài chính: 65,000 t đ ng D phòng ngân sách: 620,000 t đ ng D ki n b sung chênh l ch tăng lương: 300,000 t đ ng Chi t ngu n b sung có m c tiêu c a ngân sách Trung ương: 795,000 t đ ng 2.4. Phân b d toán chi thư ng xuyên t ngân sách thành ph cho t ng cơ quan, s - ban - ngành (Kèm ph l c s 05); m c b sung cân đ i và b sung có m c tiêu cho t ng qu n - huy n (Kèm ph l c s 06). Đi u 3. Trong quá trình đi u hành th c hi n ngân sách, H i đ ng nhân dân thành ph lưu ý y ban nhân dân thành ph các v n đ sau: 1. Căn c vào Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân thành ph giao nhi m v thu chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban ngành thành ph và các qu n - huy n theo đúng quy đ nh. 2. Ph n đ u thu đ t và vư t k ho ch đ đ m b o cân đ i chi theo k ho ch. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ngu n thu và b i dư ng ngu n thu, đ m b o thu đúng, thu đ , thu k p th i theo quy đ nh c a pháp lu t, t p trung x lý nh ng kho n n đ ng. 3. Đa d ng phương th c huy đ ng ngu n l c đ đ u tư phát tri n nh ng d án h t ng kinh t - xã h i tr ng đi m. Ngu n v n huy đ ng ph i đư c s d ng đúng m c đích, có hi u qu . 4. Đ y m nh công tác xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c và đào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, v sinh môi trư ng. Th c hi n đ ng b cơ ch khoán chi, đ u th u trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, v n chuy n hành khách b ng phương ti n công c ng đ gi m d n vi c chi t ngân sách.
 3. 5. Đ m b o s d ng d phòng ngân sách đúng n i dung quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, báo cáo Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph hàng quý và báo cáo H i đ ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. 6. Vi c đi u hành s d ng ngân sách ph i theo đúng d toán đư c duy t và đúng Lu t Ngân sách; nâng cao vai trò và trách nhi m c a lãnh đ o các đơn v khi xây d ng d toán năm. Thư ng tr c và các Ban c a H i đ ng nhân dân thành ph , các T đ i bi u và các v đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph tăng cư ng giám sát vi c th c hi n ngân sách đ m b o đúng Lu t Ngân sách và các quy đ nh c a pháp lu t. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 9 thông qua./. CH T CH Ph m Phương Th o
 4. PH L C 01 B NG CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2006 VÀ 2007 ĐV: Tri u đ ng D TOÁN D TOÁN DT07/ DT07/ D TOÁN D TOÁN DT07/ DT07/ PH N THU ƯTH 2006 PH N CHI ƯTH 2006 2006 2007 DT06 TH06 2006 2007 DT06 TH06 I. T ng s thu NSNN 67.254.00 68.954.00 trên đ a bàn 0 0 IA. T ng thu NSNN 66.765.50 68.465.50 77.959.50 116,77 113,87 T ng s chi ngân 14.819.81 19.008.64 15.710.90 106,0 82,65 trên đ a bàn tr 0 0 0 sách ĐP (A+B+C) 4 2 2 1 XSKT Trong đó:1. Thu 23.500.00 25.200.00 30.800.00 131,06 122,22 A. CHI NGÂN SÁCH 14.819.81 19.008.64 15.710.90 106,0 82,65 Thu Xu t nh p 0 0 0 (I+II) 4 2 2 1 kh u 2. Thu thu n i đ a 35.954.00 35.954.00 I .CHI CÂN Đ I 14.144.01 18.708.64 14.915.90 105,4 79,73 0 0 NGÂN SÁCH (T 4 2 2 6 1→6) 2a. Thu thu n i đ a 35.465.50 35.465.50 41.069.50 115,80 115,80 tr XSKT 0 0 0 2b. Ghi thu ghi chi 3.Thu t d u thô 7.800.000 7.800.000 6.090.000 78,08 78,08 1. Chi đ u tư phát 6.300.000 11.500.00 5.730.902 90,97 49,83 tri n 0 II. T ng s thu ngân 14.819.81 19.008.64 15.710.90 106,01 82,65 - Chi đ u tư phát 4.700.000 9.900.000 3.200.920 sách đ a phương 4 2 2 tri n 1. T ng s thu cân 14.531.21 14.155.41 15.065.90 103,68 106,43 - Chi tr v n và lãi 1.600.000 1.600.000 2.529.982 d i NS đ a phương 4 4 2 vay a. T ng thu NSĐP 13.855.41 13.855.41 14.054.53 101,44 101,44 2. Chi thư ng xuyên 6.500.000 7.208.642 8.200.000 126,1 113,7 đư c đi u ti t 4 4 1 5 5 3. D phòng ngân 692.990 620.000 89,47 sách 4. B sung qu D 62.410 65.000 104,1 tr TC 5 5. Chi b sung chênh 588.614 300.000 50,97
 5. D TOÁN D TOÁN DT07/ DT07/ D TOÁN D TOÁN DT07/ DT07/ PH N THU ƯTH 2006 PH N CHI ƯTH 2006 2006 2007 DT06 TH06 2006 2007 DT06 TH06 l ch tăng lương b. B sung có m c 675.800 300.000 1.011.371 149,66 tiêu t NS Trung ương - B sung cân đ i t NSTW - B sung theo m c 675.800 1.011.371 tiêu + Chi đ u tư t v n 474.000 765.000 ngoài nư c + Chi th. hi n các 44.300 II. CHI T NGU N 675.800 300.000 795.000 117,6 CT m c tiêu qu c BS CÓ MT T 4 gia NSTW + Chi th.hi n m t s 157.500 246.371 1. Chi đ u tư t 474.000 100.000 DA, nhi m v khác ngu n v n ngoài nư c 2. Thu chuy n 288.600 2.216.868 2. Chi th c hi n CT 201.800 200.000 ngu n năm 2005 m c tiêu qu c gia, sang 2006: chi nhi m v , m c tiêu khác 3. Ghi thu ghi chi 88.000 645.000 Trong đó: Khu Công 100.000 qua ngân sách ngh cao TP 4. Thu t k t dư B. GHI THU GHI CHI ngân sách năm QU N LÝ QUA NS 2004: 5. Thu t vay khác: 2.548.360 C. T M NG T NGÂN SÁCH
 6. Thành ph H Chí Minh PH L C 01A CÂN Đ I NGÂN SÁCH C P T NH NĂM 2007 (Dùng cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i đ ng nhân dân cùng c p) Đơn v : Tri u đ ng DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 STT N I DUNG 1 2 3 A Ngân sách c p t nh I Ngu n thu ngân sách c p t nh 12.930.625 16.992.873 13.560.036 1 Thu ngân sách c p t nh hư ng theo phân c p 11.966.225 11.927.645 12.548.665 - Các kho n thu NS c p t nh hư ng 100% 3.407.755 3.226.793 3.458.395 - Các kho n thu phân chia ph n NS c p t nh hư ng 8.558.470 8.700.852 9.090.270 theo t l ph n trăm (%) 2 B sung t NS trung ương 675.800 300.000 1.011.371 - B sung cân đ i - B sung có m c tiêu 675.800 300.000 1.011.371 Trong đó: v n XDCB ngoài nư c 3 Huy đ ng đ u tư theo kho n 3 đi u 8 Lu t NSNN 2.548.360 4 Thu chuy n ngu n năm trư c 288.600 2.216.868 II Chi ngân sách c p t nh 12.930.625 16.771.699 13.560.036 1 Chi thu c nhi m v c a NS c p t nh theo phân c p 11.920.342 14.578.036 12.228.870 (không k b sung NS c p dư i) 2 B sung cho NS qu n, huy n, th xã thành ph thu c 1.010.283 2.193.663 1.331.166 t nh - B sung cân đ i 1.010.283 1.010.283 1.331.166 - B sung có m c tiêu 1.183.380 Trong đó: v n XDCB ngoài nư c B Ngân sách qu n huy n, th xã, thành ph thu c t nh (bao g m NS c p huy n và NS xã, phư ng, th tr n) I Ngu n thu ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph 2.899.472 5.216.571 3.482.032 thu c t nh 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 1.889.189 2.015.769 2.150.866 - Các kho n thu NS c p huy n hư ng 100% 828.045 1.009.007 871.505 - Các kho n thu phân chia ph n NS c p huy n 1.061.144 1.006.762 1.279.361 hư ng theo t l ph n trăm (%) 2 B sung t NS c p t nh 1.010.283 2.193.663 1.331.166 - B sung cân đ i 1.010.283 1.010.283 1.331.166 - B sung có m c tiêu 1.183.380 Trong đó: v n XDCB ngoài nư c 3 Thu k t dư năm 2005 1.007.139 II Chi NS huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh 2.899.472 4.430.606 3.482.032
 7. PH L C 02 T NG H P D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007 Đơn v : Tri u đ ng N I DUNG TH 2005 DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 So sánh A (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) (4)/(3) A.T NG THU NSNN TRÊN Đ A BÀN 60.430.096 67.254.000 68.954.000 77.959.500 114,11 115,92 113,06 (I+II+III) THU KHG K GTGC 57.975.417 67.254.000 68.954.000 77.959.500 118,94 115,92 113,06 I. THU N I ĐI 32.333.424 35.954.000 35.954.000 41.069.500 111,20 114,23 114,23 THU N I ĐI TR GTGC 29.878.745 35.465.500 35.368.000 41.069.500 118,37 115,80 116,12 THU N I Đ A TR THU T SXKT 31.813.672 35.465.500 35.368.000 41.069.500 111,17 115,80 116,12 1. THU T DNNN DO TW QU N LÝ 6.784.105 7.500.000 7.198.200 8.421.700 106,10 112,29 117,00 THU GTGT 2.535.593 2.658.000 2.955.000 3.678.000 THU THU NH P DN 1.413.236 1.838.000 1.450.000 1.700.000 Trong đó: H ch toán toàn ngành 189.869 165.000 165.000 130.000 TIÊU TH ĐB HÀNG N I Đ A 2.825.272 3.001.000 2.785.000 3.040.400 MÔN BÀI 2.310 2.280 2.300 2.300 THU SD V N 6.792 5.000 THU H I V N VÀ THU KHÁC 902 720 900 1.000 (051.04) 2. THU T CÁC DNNN DO ĐP 3.117.228 3.737.000 3.531.000 4.100.000 113,27 109,71 116,11 QU N LÝ THU GTGT 1.102.598 1.363.000 1.337.000 1.730.000 THU THU NH P DN 983.774 940.000 1.200.000 1.362.000 TIÊU TH ĐB HÀNG N I Đ A 978.026 1.130.000 970.000 1.000.000 MÔN BÀI 3.529 2.820 3.150 3.000 THU SD V N 30.004 16.000 TÀI NGUYÊN 126 80 80 80 THU S NGHI P 2.042 300.000 THU NH P SAU THU THU NH P 12.728 THU H I V N VÀ THU KHÁC 4.401 1.100 4.770 4.920 (51.04) 3. THU T DN CÓ V N ĐT NƯ C 6.171.302 8.919.300 7.520.000 10.524.200 121,85 117,99 139,95 NGOÀI THU GTGT 2.055.331 3.094.300 2.740.000 4.037.000 THU THU NH P DN 2.225.270 3.410.000 2.590.000 3.795.000 TIÊU TH ĐB HÀNG N I Đ A 1.820.056 2.373.000 2.105.000 2.662.200 THU CHUY N THU NH P 3.014 0 0 MÔN BÀI 3.969 4.200 4.000 4.100 THU TÀI NGUYÊN 698 800 800 800 TI N THUÊ M T Đ T, M T NƯ C, 53.769 35.000 76.000 20.000
 8. N I DUNG TH 2005 DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 So sánh A (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) (4)/(3) M T BI N CÁC KHO N THU KHÁC (051.04) 9.195 2.000 4.200 5.100 4. THU T KVCTN, DV NGOÀI QD 5.638.771 7.278.000 7.280.000 9.480.000 129,11 130,26 130,22 THU GTGT 2.536.714 3.420.000 3.093.000 4.090.000 THU THU NH P DN 2.777.048 3.607.000 3.745.000 4.955.000 TIÊU TH ĐB HÀNG N I Đ A 129.759 100.000 267.000 270.000 MÔN BÀI 139.777 135.000 145.000 150.000 TÀI NGUYÊN 23 60 THU KHÁC NGOÀI QU C DOANH 55.450 15.940 30.000 15.000 5. THU NHÀ Đ T 81.335 78.100 80.000 77.600 98,36 99,36 97,00 6. THU NÔNG NGHI P 1.878 700 0 7. THU THU NH P Đ/V NGƯ I CÓ 1.871.239 2.291.000 2.295.000 2.765.000 122,65 120,69 120,48 TN CAO 8. THU T S X KI N THI T 519.752 488.500 586.000 112,75 9. THU PHÍ XĂNG D U 937.580 1.347.300 970.000 1.020.000 103,46 75,71 105,15 10. THU PHÍ, L PHÍ 599.221 477.700 690.000 530.000 115,15 110,95 76,81 11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (k c 716.893 665.900 800.000 750.000 111,59 112,63 93,75 thu t i xã) 12. THU TI N SD Đ T 1.994.915 1.605.000 2.000.000 1.590.000 100,25 99,07 79,50 13. THU CQSD Đ T 227.691 211.000 236.000 240.000 103,65 113,74 101,69 14. THU TI N BÁN NHÀ THU C 240.866 295.700 650.000 300.000 269,86 101,45 46,15 SHNN 15. L PHÍ TRƯ C B 808.306 914.800 850.000 1.091.000 105,16 119,26 128,35 16. THU TI N THUÊ M T Đ T, M T 167.663 144.700 300.000 180.000 178,93 124,40 60,00 NƯ C 17. THU PHÁT SINH THU 967.100 18. GHI THU GHI CHI 2.454.679 II. THU T D U THÔ 6.285.748 7.800.000 7.800.000 6.090.000 124,09 78,08 78,08 III. THU T HĐ XU T, NH P KH U 21.810.924 23.500.000 25.200.000 30.800.000 115,54 131,06 122,22 1. THU XNK,THU TTĐB HH NH P 8.231.126 7.940.000 8.514.500 9.300.000 KH U 2. THU GTGT HÀNG NH P KH U 13.579.549 15.560.000 16.685.500 21.500.000 3. THU CHÊNH L CH GIÁ HÀNG NK 249 B. T NG THU NSĐP 22.505.719 14.819.814 19.008.642 15.710.902 84,46 106,01 82,65 - Các kho n thu 100% 6.786.004 4.235.800 4.235.800 4.329.900 62,42 102,22 102,22 - Thu phân chia theo t l ph n trăm 7.750.047 9.619.614 9.707.614 10.369.631 125,26 107,80 106,82 (%) (có GTGC 88 t ) - Thu b sung t NSTW 254.390 675.800 300.000 1.011.371 117,93 149,66 337,12 - Thu k t dư 2.187.325
 9. N I DUNG TH 2005 DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 So sánh A (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) (4)/(3) - Thu chuy n ngu n năm trư c 1.773.009 288.600 2.216.868 125,03 - Vay 3.697.951 2.548.360 68,91 - Thu vi n tr không hoàn l i 56.994 PH L C 03 Ư C TH C HI N CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006 - D TOÁN NĂM 2007 ĐVT: Tri u đ ng Ư c th c So sánh% So sánh% D TOÁN D TOÁN N I DUNG CÁC KHO N CHI hi n năm ƯTH06/ ƯTH06/ Năm 2006 2006 Năm 2007 DT2007/ DT2007/ DT2006 TH2005 DT2006 ƯTH2006 1 2 3=2/1 4=2/CK 5 6=5/1 7=5/2b T NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 14.819.81 19.008.64 128,27 117,43 15.710.90 106,01 82,65 4 2 2 A. Chi cân đ i ngân sách (*) 14.144.01 18.708.64 132,27 115,80 14.915.90 105,46 79,73 4 2 2 I. Chi Đ u tư phát tri n 6.300.000 11.500.00 182,54 114,37 5.730.902 90,97 49,83 0 1. Chi Đ u tư phát tri n 4.700.000 9.900.000 210,64 110,62 3.200.920 68,10 32,33 2. Chi tr v n và lãi vay 1.600.000 1.600.000 100,00 110,62 2.529.982 158,12 158,12 II. Chi thư ng xuyên: 6.500.000 7.208.642 110,90 118,14 8.200.000 126,15 113,75 1. Chi tr giá các m t hàng CS: 508.820 508.820 100,00 141,30 608.364 119,56 119,56 2. Chi s nghi p kinh t 1.520.984 1.758.578 115,62 130,33 1.914.847 125,90 108,89 - SN Nông lâm th y l i 43.605 83.870 192,34 147,55 50.541 115,91 60,26 - Duy tu giao thông 368.249 401.249 108,96 112,81 545.200 148,05 135,88 - SN Ki n thi t th chính 732.761 971.802 132,62 133,54 1.037.011 141,52 106,71 - S nghi p kinh t khác 376.369 301.657 80,15 144,23 282.095 74,95 93,52 3. Chi SN nghiên c u khoa h c 172.260 164.461 95,47 150,14 152.879 88,75 92,96 4. Chi SN giáo d c và đào t o 1.359.995 1.655.822 121,75 115,72 2.003.741 147,33 121,01 TĐ: - S nghi p Giáo d c 1.082.051 1.360.503 125,73 117,19 1.631.269 150,76 119,90 - S nghi p Đào t o 277.944 295.319 106,25 109,39 372.472 134,01 126,13 5. Chi s nghi p y t 824.942 969.934 117,58 137,23 1.099.782 133,32 113,39 6. SN Văn hóa thông tin 105.026 120.442 114,68 65,58 125.193 119,20 103,94 TĐ: 6.1. Chi SN Văn hóa thông 105.026 14.100 125.193 119,20 887,89 tin 6.2. Chi L k ni m 30 năm 88.996 7. SN Truy n thanh 14.000 14.000 100,00 83,24 17.000 121,43 121,43 8. SN Th d c th thao 87.017 91.394 105,03 98,55 88.996 102,27 97,38 9. Chi đ m b o xã h i 374.255 396.993 106,08 116,95 397.539 106,22 100,14 10. Chi qu n lý hành chính 766.527 941.341 122,81 103,57 1.177.779 153,65 125,12
 10. - Chi Qu n lý Nhà nư c 464.220 613.831 132,23 101,78 813.673 175,28 132,56 - Chi BS ho t đ ng c a Đ ng 150.656 165.693 109,98 127,43 174.230 115,65 105,15 - Chi ho t đ ng Đoàn th 151.651 161.817 106,70 92,04 189.876 125,21 117,34 11. Chi khác 577.565 586.857 101,61 97,25 613.880 106,29 104,60 - An ninh qu c phòng 186.045 191.082 102,71 91,14 198.659 106,78 103,97 - Chi khác 391.520 395.775 101,09 100,51 415.221 106,05 104,91 12. Ngu n tăng thu NSQH chưa 188.609 phân b III. Chi t o ngu n TH CC ti n 588.614 300.000 lương IV. Chi BS Qu D tr tài chính 62.410 65.000 V. D b phí 692.990 620.000 B. Chi t ngu n BS có m c tiêu 675.800 300.000 795.000 265,00 c a NSTW C. T m ng D. Ghi thu ghi chi (*) Trong chi cân đ i ngân sách có ghi thu ghi chi ĐTPT t ngu n thu HĐ XSKT là 455 t và ghi chi duy tu thoát nư c t ngu n phí b o v môi trư ng đ i v i nư c th i là 190 t đ ng. Chi cân đ i ngân sách theo B Tài chính là 14.054,531 t đ ng. PH L C 04 Đ NH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 Đ nh m c chi Đ i tư ng Ghi chú Năm 2006 Năm 2007 1. S nghi p Giáo d c: 22,65% t ng chi TX 24,43% t ng chi TX H s vùng - Nhà tr 1.725.000 đ/HS/năm 2.830.000 đ/HS/năm N i thành: 1,0 - M u giáo 853.000 đ/HS/năm 1.399.000 đ/HS/năm Qu n ven và ngo i thành: 1,1 - Ti u h c 691.000 đ/HS/năm 1.259.000 đ/HS/năm Huy n Nhà Bè: 1,2 - Trung h c cơ s 750.000 đ/HS/năm 1.340.000 đ/HS/năm Huy n C n gi : 1,3 - Trung h c ph thông 1.173.000 đ/HS/năm 1.534.000 đ/HS/năm - TT Giáo d c thư ng xuyên + Đ nh m c/biên ch 22 tri u đ/ngư i/năm 22 tri u đ/ngư i/năm 100 tri u đ/trung 100 tri u đ/trung + KP ho t đ ng c a TT tâm/năm tâm/năm + Đ nh m c/HS/năm * Xóa mù 200.000 đ/HS/năm 300.000 đ/HS/năm * Ph c p ti u h c 200.000 đ/HS/năm 300.000 đ/HS/năm * Ph c p THCS 300.000 đ/HS/năm 450.000 đ/HS/năm * Ph c p THPT 400.000 đ/HS/năm 600.000 đ/HS/năm - TT GD hư ng nghi p - DN + Đ nh m c/biên ch 22 tri u 25 tri u
 11. đ ng/ngư i/năm đ ng/ngư i/năm 200 tri u đ/trung 200 tri u đ/trung + KP ho t đ ng c a TT tâm/năm tâm/năm - Tr. B i dư ng Giáo d c 22 tri u đ ng/BC/năm 25 tri u đ ng/BC/năm - Trư ng Khuy t t t 24 tri u đ ng/BC/năm 31 tri u đ ng/BC/năm 2. S nghi p Y t : Chi ch a b nh: - B nh vi n thành ph 36,789 trđ/1gb/năm 42,500 tri u/1gb/năm - B nh vi n qu n - huy n 23,7 tri u/1gb/năm 33,400 tri u/1gb/năm Chi phòng b nh Duy t DT c th theo - Thành ph Duy t DT c th theo CT CT 13.600 đ/ngư i - Qu n - huy n 19.120 đ/ngư i dân/năm dân/năm 3. Qu n lý hành chính: - Thành ph + Đ nh m c khoán 38 tri u đ ng/BC/năm 44 tri u đ ng/BC/năm Xét c th , bình quân Xét c th , bình quân + Ngoài khoán 200tr đ ng/năm 200tr đ ng/năm - Qu n - huy n + Đ nh m c khoán 38 tri u đ ng/BC/năm 44 tri u đ ng/BC/năm - Phư ng - xã: CB chuyên trách và CB ch trách không CT: 21,5 tri u 33,5Trđ/ngư i/năm đ ng/ng/năm CB không CT: 23 tri u đ ng/ng/năm 4. Kh i Đ ng - Các Ban Thành y 46,019 Tr.đg/ngư i/năm 60,5 Tr.đg/ngư i/năm - Các Đ ng y tr c thu c TƯ 33,193 Tr.đg/ngư i/năm 43 Tr.đg/ngư i/năm - Qu n - Huy n y 36,134 Tr.đg/ngư i/năm 48,3 Tr.đg/ngư i/năm 5. S nghi p Xã h i: Theo ch đ quy - Đ i tư ng chính sách đ nh 7,095→7,602 - Tr i viên Tr i Xã h i 5,9→6,1 tri u/1ng/năm tri u/1ng/năm Thành ph H Chí Minh PH L C 05 D TOÁN CHI T NGÂN SÁCH NĂM 2007 (Đơn v do Thành ph qu n lý) Đơn v : Tri u đ ng D toán ơc th c D toán STT Tên đơn v Ghi chú 2006 hi n 2006 2007 1 y ban nhân dân thành ph 19.950 23.105 23.390 - Văn phòng Đoàn Đ i bi u Qu c h i 650 680 842
 12. - Văn phòng Thư ng tr c HĐND 1.500 1.780 1.900 - Văn phòng ti p công dân 900 1.310 1.948 - Văn phòng y ban nhân dân thành ph 16.900 19.335 18.700 + Văn phòng y ban 16.000 18.435 18.000 + Ban Ch đ o C i cách hành chính 300 300 300 + Ban Ch đ o QHĐB - TĐC 200 200 + Ban Ch đ o NNNT 400 400 400 2 Trung tâm Công báo 0 412 352 3 Trung tâm Lưu tr 0 0 340 4 S K ho ch - Đ u Tư 12.271 14.402 11.791 - Văn phòng S K ho ch - Đ u tư 6.271 8.402 7.791 - Kinh phí Xúc ti n đ u tư 6.000 6.000 4.000 5 S Tài chính thành ph 11.492 17.240 18.902 - KP ho t đ ng cho Ban Ch đ o 80 550 1.113 570 - HĐ Đ u giá quy n s d ng đ t 2.700 2.700 2.700 - B ph n chuyên trách th m đ nh giá nhà 750 750 750 xư ng -T chuyên trách liên ngành thông báo & 450 450 450 ki m soát giá v t li u xây d ng - T công tác liên ngành ki m tra ch n 0 35 ch nh các sai ph m trong gi xe 2 bánh trên đ a bàn TP - Văn phòng S Tài chính 7.042 10.239 11.632 - H i đ ng đ n bù và gi i phóng m t b ng 0 1.000 1.500 - Ban Ch đ o xây d ng b ng giá đ t 0 340 600 - T công tác liên ngành th m đ nh giá bán 0 613 700 qu nhà đ t 6 Trung tâm Th m đ nh giá và đ u giá tài 1.500 1.510 1.000 s n 7 Chi c c Tài chính doanh nghi p 2.080 2.976 2.954 8 S Khoa h c - Công ngh 80.421 90.031 80.913 - Trung tâm D ch v phân tích thí nghi m 2.110 2.110 2.110 - Nghiên c u khoa h c 68.100 76.150 67.293 - Trung tâm Thông tin khoa h c công ngh 3.000 3.000 3.000 - Chi c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t 1.783 1.783 1.783 lư ng - Văn phòng S Khoa h c - Công ngh 3.238 3.798 4.737 - Trung tâm Ti t ki m Năng lư ng 0 1.000 440 - Trung tâm thi t k ch t o thi t b m i 1.100 1.100 440 (NEPTECH) - Trung tâm ng d ng h th ng thông tin 1.090 1.090 1.060 đ a lý
 13. - T p chí Khám phá 50 9 S Bưu chính, Vi n thông 79.876 57.091 54.708 - S nghi p bưu chính vi n thông (KP 75.000 50.626 50.000 CNTT) - Trung tâm Đào t o Công ngh thông tin 2.000 2.000 0 thành ph - Văn phòng S Bưu chính, Vi n thông 2.630 4.213 4.302 - Ban Qu n lý các d án công ngh thông 246 252 406 tin 10 Trung tâm Tin h c thành ph 11.772 11.877 13.806 - Trung tâm Tin h c 672 946 - Kinh phí HCM City web 10.500 12.260 - Kinh phí ho t đ ng Ban đi u hành 112 600 600 11 Vi n Kinh t 5.320 9.339 6.340 12 Vi n Nghiên c u xã h i 1.725 2.279 3.440 13 Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p 1.260 1.260 1.220 14 S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 181.406 194.574 201.910 - Ho t đ ng xã h i khác 138.700 146.667 149.115 - B nh vi n Bình Tri u 2.500 2.500 3.490 - Ho t đ ng chính sách ngư i có công 6.000 6.000 6.660 - Văn phòng S Lao đ ng - Thương binh 6.106 8.308 8.594 và Xã h i - Liên k t đào t o công nhân k thu t lành 1.500 1.500 1.500 ngh - Trư ng Công nhân k thu t TP 2.700 6.322 7.660 - Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Gia 3.000 3.000 3.171 Đ nh - Ban Ch đ o Xóa đói gi m nghèo và vi c 820 1.260 1.640 làm - Trung tâm D ch v và gi i thi u vi c làm 80 80 80 - CTMT d án nâng cao năng l c d y 1.000 ngh - D phòng chi s nghi p xã h i 20.000 17.937 20.000 15 L c lư ng Thanh niên xung phong 112.543 132.520 125.117 - Trư ng Giáo d c d y ngh và gi i quy t 105.600 111.452 92.569 vi c làm và T ng đ i 1 - thu c L c lư ng TN xung phong - Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên TN 3.500 3.500 3.315 xung phong - Văn phòng L c lư ng Thanh niên xung 3.443 5.108 5.181 phong - Ban QL C m công nghi p dân cư Nh 0 6.200 8.352 Xuân - Duy tu công viên d c u Sài gòn 0 1.710 1.700
 14. - Ban qu n lý Đ i tr t t du l ch 4.550 4.000 - D phòng 10.000 16 S Xây d ng 116.430 23.230 17.748 - Trư ng Trung h c Xây d ng 1.577 2.857 2.700 - Văn phòng S Xây d ng 6.899 8.968 8.052 - T p chí Sài Gòn Đ u tư và Xây d ng 70 70 70 - Ti n nhà đ t trưng mua (TH NQ 755/NQ- 100.000 0 0 UBTVQH) - Kinh phí s nghi p 7.300 5.480 3.500 - Trung tâm Thông tin và d ch v xây d ng 584 5.855 3.426 17 Thanh tra xây d ng 0 3.221 3.130 18 S Quy ho ch - Ki n trúc 3.846 10.074 7.541 - Văn phòng S Quy ho ch - Ki n trúc 3.846 6.879 6.221 - Trung tâm Thông tin quy ho ch 1.295 660 - Trung tâm Nghiên c u ki n trúc 1.900 660 19 S Giao thông - Công chính 929.482 979.927 1.233.900 - Khu đư ng sông 8.829 8.829 8.419 - Th o c m viên 12.061 17.314 16.614 - D ch v b o qu n, duy tu công viên cây 48.000 55.500 60.000 xanh - Thanh tra S Giao thông - Công chính 5.252 5.606 7.958 - Trung tâm Qu n lý đi u hành VT hành 9.222 9.222 9.000 khách CC - Ban Qu n lý các b n xe v n t i hành 0 435 2.982 khách - C ng v đư ng th y n i đ a 0 3.869 3.923 - Trư ng Trung h c Giao thông công chính 2.813 3.062 2.813 - Tr giá vé xe buýt 500.000 500.000 600.000 - Văn phòng S Giao thông - Công chính 5.300 6.860 7.776 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 1 6.625 6.625 4.000 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 2 1.380 2.739 1.385 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 3 0 2.485 1.350 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 4 0 1.381 1.680 - Công ty Chi u sáng công c ng 60.000 53.000 53.000 - Kh i S nghi p duy tu giao thông 270.000 303.000 453.000 Chi t phí b o v môi trư ng, t phí nư c th i 190 t 20 S Tài nguyên và Môi trư ng 439.361 634.115 701.382 Trong đó: - S Tài nguyên và Môi trư ng 6.814 8.823 9.116 - Kinh phí s nghi p c a S TN-MT 80.575 80.575 96.000
 15. - D ch v thu gom, v n chuy n, x lý rác 330.000 520.000 575.000 - Trung tâm Phát tri n qu đ t 7.995 8.126 6.476 - TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đ t 5.657 8.237 5.968 - Chi c c B o v môi trư ng 8.320 8.354 8.822 21 S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 44.842 76.462 52.338 - Chi c c QL ch t lư ng và B o v ngu n 1.811 1.851 1.923 l i th y s n - Chi c c Ki m lâm 3.596 5.631 4.800 - TT Nghiên c u Khoa h c và khuy n nông 8.048 8.392 8.029 - Chi c c B o v th c v t 5.084 9.429 6.187 - Chi c c Phát tri n lâm nghi p 3.144 3.956 4.013 - Chi c c Th y l i và phòng ch ng l t bão 1.014 1.014 1.471 - Tr giá bù gi ng g c 3.800 3.471 3.471 - CTy Qlý khai thác DVTL TP HCM (Bù h t 4.140 3.993 3.993 thu TLP) - Chi c c Thú y 0 19.035 - Chi c c Phát tri n nông thôn 1.400 2.146 1.762 - TT Qlý & Ki m đ nh gi ng cây tr ng v t 1.505 2.530 1.885 nuôi - Trư ng Trung h c K thu t nông nghi p 2.874 3.037 3.393 - Ban Qu n lý Trung tâm th y s n thành 447 459 500 ph - Văn phòng S Nông nghi p và PT nông 3.079 5.089 4.850 thôn - TT Công ngh sinh h c 3.300 4.829 4.361 - TT Tư v n & h tr chuy n d ch cơ c u 1.600 1.600 1.700 kinh t nông nghi p 22 S Thương m i 11.287 12.485 10.428 - Văn phòng S Thương m i 2.907 4.505 4.428 - Kinh phí Xúc ti n thương m i - đ u tư 8.000 7.600 6.000 - Tr giá bù gi ng g c 380 380 0 23 Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph 10.891 13.759 25.297 24 Đài Ti ng nói nhân dân 12.000 12.000 14.000 25 S Văn hóa và Thông tin 64.593 76.300 86.206 - S nghi p ngh thu t 19.180 20.355 24.960 - Trung tâm Thông tin tri n lãm 4.454 5.039 4.524 - Ho t đ ng văn hóa khác 12.445 16.553 17.361 - B o tàng b o t n 14.920 19.034 22.186 - Tr giá văn hóa ph m 500 500 500 - Thư vi n Khoa h c t ng h p 4.825 5.287 6.267 - Trư ng Cao đ ng Văn hóa ngh thu t 3.216 3.216 3.740
 16. - Văn phòng S Văn hóa và Thông tin 5.053 6.316 6.668 26 Công ty xu t nh p kh u phát hành sách 400 TP 27 Tu n báo Văn ngh 400 600 28 S Giáo d c và Đào t o 313.828 363.438 477.746 - SN Giáo d c 164.587 211.650 303.407 - SN Đào t o 95.563 101.059 166.991 - D phòng chi SN Giáo d c (đào t o) 48.522 44.227 - Văn phòng S Giáo d c và Đào t o 5.156 6.502 7.348 29 S Tư pháp 5.592 14.591 10.112 - Phòng Công ch ng 1 400 1.710 990 - Phòng Công ch ng 2 400 1.444 836 - Phòng Công ch ng 3 442 912 600 - Phòng Công ch ng 4 380 1.140 750 - Phòng Công ch ng 5 350 1.492 850 - Phòng Công ch ng 6 0 1.975 625 - Trung tâm Tr giúp pháp lý Nhà nư c 450 450 500 - Văn phòng S Tư pháp 3.170 5.468 4.961 30 S Y t 644.823 737.974 850.814 - S nghi p Y t 487.304 575.989 677.205 - S nghi p Y t (phân b cho qu n 29.978 29.978 33.811 huy n) - Qu Khám ch a b nh cho ngư i nghèo 14.000 16.259 22.000 - Trung tâm Đào t o và b i dư ng cán b 8.920 10.340 12.210 yt - Văn phòng S Y t 4.621 5.408 5.588 - Qu khám ch a b nh tr em dư i 6 tu i 100.000 100.000 100.000 31 y ban Dân s - Gia đình và Tr em 16.976 18.601 7.341 - y ban Dân s - Gia đình và Tr em 1.740 2.228 2.332 - Kinh phí chương trình m c tiêu 15.236 16.131 4.745 - Kinh phí in th khám ch a b nh tr em 0 242 264 dư i 6 tu i 32 S Công nghi p 8.106 10.401 9.887 - Trư ng Trung h c Công nghi p 4.586 5.439 5.219 - Văn phòng S Công nghi p 3.060 4.442 4.048 - TT Tư v n & H tr DN công nghi p TP 460 520 620 33 Thanh tra thành ph 4.762 7.959 7.112 34 y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài 1.613 1.921 1.720 35 S Du l ch 12.044 8.579 9.968 - Văn phòng S Du l ch 2.104 2.758 2.968
 17. - Kinh phí xúc ti n du l ch 9.940 5.821 7.000 36 S Th d c - Th thao 102.779 105.397 100.635 - S nghi p Th d c th thao 62.783 64.783 55.000 - Câu l c b Bơi l n Phú Th 0 0 - Trư ng Nghi p v Th d c th thao 28.920 28.920 31.215 - Trư ng Năng khi u TDTT 719 719 800 - Văn phòng S Th d c - Th thao 2.522 3.140 3.620 - CT đào t o ngu n nhân l c 7.835 7.835 10.000 37 S N i v 5.497 8.446 9.540 -S N iv 2.297 4.746 6.340 - Đào t o 3.200 3.700 3.200 38 H i đ ng Thi đua khen thư ng 6.719 9.361 15.924 Trong đó: K. phí khen thư ng: 15,000 tri u 39 Trư ng Cán b thành ph 3.839 4.394 4.200 40 Liên minh các H p tác xã 1.137 1.965 1.338 41 H i Liên hi p Ph n 3.204 3.464 2.820 42 Thành đoàn 12.510 13.293 15.228 - Trư ng đoàn Lý T Tr ng 900 971 1.700 - Trư ng B túc Văn hóa Thành đoàn 550 560 550 - Nhà Văn hóa Thanh niên 1.260 1.260 1.260 - Nhà Thi u nhi thành ph 1.600 1.860 2.196 - Hãng Phim Tr 760 760 500 - Trung tâm D ch v vi c làm Thanh niên 220 280 320 - Nhà Văn hóa sinh viên 650 697 750 - TT sinh ho t dã ngo i thanh thi u niên 200 280 422 TP - Văn phòng Thành đoàn 6.000 6.247 7.120 - Ký túc xá sinh viên Lào 370 378 410 43 Ban Tài chính - Qu n tr Thành y 165.453 179.249 188.678 TĐ: - Kinh phí đào t o 25.000 25.000 25.000 - Đào t o 300 Ti n sĩ - Th c sĩ tr 40.000 40.000 40.000 - Kinh phí ho t đ ng 100.453 114.249 123.678 44 H i Nông dân 3.310 3.597 2.542 TĐ: - H i nông dân 2.810 3.097 2.014 - Trung tâm H tr nông dân 500 500 528 45 H i C u chi n binh 1.322 1.371 1.510 46 y ban M t tr n T qu c 5.073 6.822 6.664 47 Ban QL Khu đô th m i Nam thành ph 3.605 4.107 3.420 - Ban QL Khu đô th m i Nam thành ph 3.605 4.107 3.020
 18. - Kinh phí xúc ti n 0 400 48 Ban Qu n lý d án Khu công ngh cao 3.642 4.212 6.963 - Ban Qu n lý d án Khu công ngh cao 3.642 3.960 - Trung tâm đào t o 0 656 - Trung tâm Nghiên c u tri n khai 0 1.947 - Kinh phí xúc ti n 0 400 49 Ban Qu n lý ĐT và XD Khu đô th m i Th 1.500 2.084 2.424 Thiêm - Ban Qu n lý ĐTXD Khu đô th m i Th 1.500 2.024 Thiêm - Kinh phí xúc ti n 0 400 50 Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c 1.285 2.045 1.970 - Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c 1.285 1.570 - Kinh phí xúc ti n 0 400 51 Trung tâm Xúc ti n thương m i và đ u tư 29.306 29.967 32.740 - Văn phòng Trung tâm 2.306 2.967 2.240 - Kinh phí xúc ti n thương m i, đ u tư 27.000 27.000 30.500 52 Ban QL nông nghi p Khu công ngh cao 781 1.742 2.580 - Ban Qu n lý nông nghi p Khu công ngh 781 1.100 cao - Kinh phí xúc ti n 0 400 - Trung tâm Nghiên c u & phát tri n nông 0 1.080 nghi p công ngh cao 53 Ban chu n b đ u tư các d án tr ng đi m 170 170 170 54 BCĐ T/hi n DA nhà máy x lý nư c Th 130 130 130 Đ c 55 Công an thành ph 44.035 44.875 42.590 56 Trung tâm Đi u khi n tín hi u giao thông 1.600 1.600 500 57 S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy 3.700 58 B Ch huy Quân s thành ph 19.500 27.299 25.000 59 Trư ng Thi u sinh quân 3.602 4.350 4.550 60 Liên hi p các T ch c H u ngh thành ph 2.148 2.174 2.232 61 Các H i 12.066 15.045 12.320 62 Kinh phí h tr 6.500 7.910 8.884 63 Chương trình m c tiêu Qu c gia phân b cho kh i qu n 2.530 - huy n - Tăng cư ng thi t b d y ngh 1.600 + Trung tâm D y ngh qu n 4 200 + Trung tâm D y ngh qu n 9 700 + Trung tâm D y ngh huy n Nhà Bè 700 - H tr đào t o ngh cho lao đ ng nông 930
 19. thôn + Qu n 9 140 + Qu n 12 140 + Huy n C Chi 180 + Huy n Hóc Môn 120 + Huy n Bình Chánh 100 + Huy n Nhà Bè 180 + Huy n C n Gi 70 PH L C 06 D TOÁN CHI NGÂN SÁCH KH I QU N HUY N NĂM 2007 ĐVT: Tri u đ ng Trong đó S b sung cân T NG D TOÁN QU N HUY N đ i NSQH t CHI NSQH (*) Chi SN Giáo d c Chi SN Y t NSTP T ng s 3.482.032 1.334.862 258.267 1.331.166 Qu n 1 173.617 63.826 7.466 0 Qu n 2 91.776 28.628 6.491 49.270 Qu n 3 142.985 60.496 7.010 0 Qu n 4 110.026 33.962 9.110 75.369 Qu n 5 152.901 62.879 7.343 2.810 Qu n 6 143.443 55.791 10.334 26.823 Qu n 7 102.509 35.624 8.419 28.892 Qu n 8 159.051 60.592 11.733 102.009 Qu n 9 127.183 48.712 8.077 89.158 Qu n 10 135.048 49.158 7.618 291 Qu n 11 135.219 54.630 7.205 42.956 Qu n 12 125.826 59.221 9.474 53.740 Qu n Phú Nhu n 113.350 34.670 7.608 8.350 Qu n Gò V p 191.168 85.434 13.649 74.074 Qu n Bình Th nh 200.784 74.876 10.882 39.555 Qu n Tân Bình 204.320 84.482 12.601 0 Qu n Tân Phú 154.077 64.449 9.810 35.395 Qu n Bình Tân 118.362 39.865 9.988 24.329 Qu n Th Đ c 138.014 62.197 10.219 69.734 Huy n C Chi 230.037 87.684 32.702 194.836 Huy n Hóc Môn 151.618 68.236 17.481 106.663 Huy n Bình Chánh 163.256 59.474 18.554 115.239 Huy n Nhà Bè 84.137 29.891 5.558 65.967 Huy n C n Gi 133.325 30.085 8.935 125.706
 20. (*) Trong đó chưa tính: - D phòng kinh phí giư ng b nh d phòng và mua s m TTB y t kh i QH: 33.811 tri u đ ng
Đồng bộ tài khoản