Nghị quyết số 62/2005/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 62/2005/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 62/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2006 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 62/2005/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 62/2005/NQ-H ND M Tho, ngày 07 tháng 12 năm 2005 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 2006 H I Đ NG NHÂN DÂN T NH TI N GIANG KHÓA VII - KỲ H P TH 6 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Sau khi xem xét d th o ngh quy t kèm theo báo cáo c a y ban nhân dân t nh và các cơ quan h u quan v tình hình kinh t - xã h i năm 2005 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2006 và báo cáo th m tra c a các Ban H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân t nh và các cơ quan h u quan v vi c ánh giá tình hình kinh t - xã h i năm 2005, nhi m v và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2006. H i ng nhân dân t nh lưu ý m t s n i dung sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NĂM 2005 Năm 2005, tuy có nhi u khó khăn nh hư ng l n n vi c th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nh như h u qu c a d ch cúm gia c m kéo dài, giá c nhi u lo i v t tư, hàng hóa thi t y u tăng cao…, nhưng v i s n l c c a các c p chính quy n, ban ngành, oàn th và nhân dân, ã th c hi n t nhi u ch tiêu ch y u c a ngh quy t H i ng nhân dân ã ra. Tăng trư ng kinh t t khá cao (tăng 10,68% so 2004); cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch úng hư ng; giá tr kim ng ch xu t khNu vư t k ho ch ra và tăng 39,4 % so năm 2004; thu ngân sách vư t ch tiêu Trung ương giao; u tư xây d ng cơ b n trên a bàn tăng áng k , m t s công trình tr ng i m ư c tri n khai th c hi n bư c u, chương trình giao thông nông thôn ti p t c th c hi n có hi u qu hơn… Lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , gi i quy t có hi u qu m t s v n xã h i b c xúc (phòng, ch ng d ch b nh, xóa ói gi m nghèo, gi i quy t khi u n i, t cáo…). Chương trình c i cách th t c hành chính theo cơ ch m t c a ư c tri n khai có k t qu bư c u. i s ng nhân dân ti p t c ư c nâng lên, an ninh, chính tr , tr t t xã h i ti p t c ư c gi v ng. Tuy nhiên, tăng trư ng kinh t còn th p so v i i u ki n và ti m năng c a t nh; s n phNm chưa áp ng yêu c u c nh tranh và h i nh p qu c t ; chính sách, bi n pháp t t
  2. cho thu hút u tư còn nhi u vư ng m c; ch m tháo g khó khăn trong tri n khai th c hi n các công trình tr ng i m và th c hi n ch trương khai thác qu t cho u tư phát tri n; lĩnh v c văn hóa - xã h i còn nhi u b c xúc. II. M C TIÊU, NHI M V VÀ GI I PHÁP CH Y U NĂM 2006 1. M c tiêu Ph n u t t c tăng trư ng kinh t cao và b n v ng. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng nhanh công nghi p và d ch v . Tăng s c c nh tranh, hi u qu n n kinh t , chuNn b i u ki n cho h i nh p; t p trung ch o chuy n bi n m nh v thu hút u tư phát tri n và v n ngân sách cho u tư xây d ng cơ b n; gi i quy t có hi u qu các v n xã h i b c xúc. Ti p t c Ny m nh c i cách th t c hành chính, nâng cao năng l c, hi u qu ho t ng c a các cơ quan hành chính. Th c hi n t t nhi m v qu c phòng, gi v ng an ninh, chính tr , tr t t , an toàn xã h i. Ph n u t các ch tiêu ch y u sau ây: 2. Các ch tiêu ch y u 2.1. Giá tr tăng thêm (GDP) tăng 11% so năm 2005 - Khu v c I (nông, lâm, ngư nghi p) tăng 4,2% so năm 2005; - Khu v c II (công nghi p - xây d ng) tăng 20,7% so năm 2005; - Khu v c III (d ch v ) tăng 14,6% so năm 2005. 2.2. Cơ c u kinh t trong GDP Năm 2005 Năm 2006 - Khu v c I (nông, lâm, ngư nghi p) : 47,4% 44,5% - Khu v c II (công nghi p - xây d ng): 23,7% 24,3% - Khu v c III (d ch v ) : 28,9% 31,2% 2.3. Kim ng ch xu t khNu 193 tri u USD, tăng 11,5% so năm 2005. 2.4. Kim ng ch nh p khNu 38 tri u USD, tăng 8% so năm 2005. 2.5. Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn 1.260,5 t ng. 2.6. Chi ngân sách 1.617,352 t ng. Trong ó chi cho u tư phát tri n 533,5 t ng. 2.7. V n u tư phát tri n toàn xã h i 6.030 t ng (40% GDP). Trong ó v n ngân sách các c p u tư trên a bàn 1.000 t ng.
  3. 2.8. T l h nghèo còn 17,9%. (ChuNn m i). 2.9. Gi m t l sinh 0,03% so v i năm 2005. 2.10. t 100% ch tiêu tuy n quân. 3. Nhi m v và gi i pháp 3.1. Ti p t c chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi theo hư ng hình thành vùng chuyên canh có s n lư ng hàng hóa l n cho công nghi p ch bi n và xu t khNu; ch o phát tri n chăn nuôi t ng bư c t p trung theo qui ho ch g n v i phòng ch ng d ch b nh và b o v môi trư ng. Th c hi n nghiêm ng t các bi n pháp không bùng phát d ch cúm gia c m trên di n r ng. Ti p t c th c hi n t t Quy t nh 80/2002/TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 3.2. V u tư phát tri n: rà soát, i u ch nh, b sung chính sách, bi n pháp thông thoáng hơn thu hút các ngu n l c cho u tư phát tri n; ph i h p th c hi n t t công tác gi i phóng m t b ng, t o i u ki n th c hi n các d án qu c gia trên a bàn; nhanh chóng tháo g khó khăn, th c hi n các công trình tr ng i m c a t nh n cu i năm khu công nghi p Tân Hương có nhà u tư l p kín ít nh t 10% di n tích, cơ b n xây d ng h t ng khu dân cư hai bên ư ng Hùng Vương và ít nh t 2 c m công nghi p; hoàn thành và ưa vào s d ng các ch u m i; tri n khai th c hi n d t i m ch tiêu v n ã ghi cho các d án du l ch, các d án nuôi tr ng th y s n. Ph n u tìm ngu n v n và có gi i pháp thi công hoàn thành các công trình ã ư c ghi trong các ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh v xây d ng cơ b n 2004, 2005 còn l i và nh ng công trình m i b sung trong Ngh quy t xây d ng cơ b n năm 2006. Ny m nh vi c v n ng các ngu n l c ti p t c u tư phát tri n giao thông nông thôn. Rà soát, i u ch nh, b sung, qui ho ch, xây d ng d án kh thi kêu g i u tư, nh t là d án phát tri n công nghi p (ch y u là khu công nghi p, c m công nghi p); d án ch nh trang, m r ng ô th (trư c h t là ô th M Tho, th xã Gò Công, các th tr n); d án v du l ch, thương m i, d ch v ; nhanh chóng xây d ng d án kêu g i u tư cung c p nư c ph c v cho s n xu t công nghi p và sinh ho t các huy n Gò Công. 3.3. V thu, chi ngân sách Thu ngân sách ph n u vư t ít nh t 5% d toán. Th c hi n gi i pháp nuôi dư ng ngu n thu, ch ng th t thu, l m thu. T p trung ch o khai thác ngu n thu t t (ít nh t 300 t ng) có ngu n b sung tăng chi u tư phát tri n. Chi ngân sách theo úng nh m c và d toán ã phân b . Ph n u tìm ngu n thu m b o chi m t s yêu c u b c xúc chưa cân i ư c trong d toán chi năm 2006; V n ngân sách chi cho u tư phát tri n ưu tiên chi tr n xây d ng cơ b n; thi công công trình chuy n ti p công trình thu c chương trình m c tiêu Trung ương ghi năm 2006; chi phân c p v n u tư phát tri n cho huy n, xã; chi i ng v n các d án và xem xét cho thi công m i nh ng công trình b c xúc ã ư c H i ng nhân dân thông qua các kỳ h p trư c nhưng chưa thi công. Ti n thu ư c t khai thác qu t
  4. ưu tiên chi cho các d án phát tri n ô th , khu công nghi p, c m công nghi p và các d án có t o qu t m i (có ngh quy t riêng v v n ngân sách u tư phát tri n). 3.4. Ny m nh các ho t ng khuy n công, xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i, ào t o ngh , ăng ký thương hi u, s h u công nghi p, xu t x hàng hóa, i m i công ngh , nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm, nâng cao năng l c c nh tranh, t o i u ki n cho doanh nghi p tìm và khai thác th trư ng trong, ngoài nư c. 3.5. Tăng cư ng liên doanh, liên k t v i các t nh, thành trong c nư c, th c hi n có hi u qu chương trình h p tác v i Thành ph H Chí Minh. Tích c c chuNn b các i u ki n ti p nh n, th c hi n các d án c a Trung ương u tư trên a bàn. Ph i h p v i B , ngành Trung ương s m có k ho ch tri n khai th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c Ti n Giang gia nh p vùng kinh t tr ng i m phía Nam. 3.6. Ch o gi i quy t có hi u qu các v n v văn hóa - xã h i. Nâng cao ch t lư ng d y và h c, hoàn thành chương trình ph c p giáo d c trung h c cơ s , cơ b n xây d ng xong s phòng h c ph i kiên c hóa còn l i, nhanh chóng có k ho ch phát tri n trư ng i h c Ti n Giang. Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh, nh t là d ch cúm gia c m, i d ch cúm và s t xu t huy t ngư i. Tăng cư ng ch o u tư, nâng cao ch t lư ng ho t ng y t c p huy n, xã. Ti p t c th c hi n phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa, coi tr ng ch t lư ng các ơn v ư c công nh n xã, p văn hóa, cơ quan văn minh. Th c hi n t t chương trình ào t o ngh , gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo, th c hi n chính sách ngư i có công v i nư c. Ny m nh xã h i hóa i v i giáo d c - ào t o, y t , văn hóa - thông tin, th d c - th thao, xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm. 3.7. Ti p t c c ng c nâng cao vai trò i u hành c a y ban nhân dân các c p, k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c c a c p dư i; Ny m nh c i cách th t c hành chính nh t là trong lĩnh v c u tư, t ai, nhà …, coi ây là m t trong nh ng khâu t phá góp ph n nâng cao năng l c c nh tranh, thu hút u tư. 3.8. Gi i quy t có hi u qu khi u n i, t cáo, h n ch th p nh t nh ng sai sót và k p th i ch n ch nh nh ng sai sót làm phát sinh khi u n i, t cáo; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các cơ quan Tư pháp (chú ý vi c t ch c thi hành án dân s còn t n ng); ti p t c th c hi n Quy ch dân ch cơ s . Th c hi n t t công tác qu c phòng, an ninh, k p th i u tranh vô hi u hóa âm mưu ch ng phá c a các th l c thù ch; ti p t c th c hi n t t các bi n pháp phòng, ch ng t i ph m, tai n n, t n n xã h i, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Phát ng phong trào thi ua th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 2006. III. T CH C TH C HI N - y ban nhân dân t nh có k ho ch tri n khai th c hi n th ng l i Ngh quy t v nhi m v 2006. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh, H i ng nhân dân các c p giám sát tri n khai th c hi n Ngh quy t này.
  5. - y ban M t tr n T qu c và các thành viên c a M t tr n T qu c v n ng các t ng l p nhân dân th c hi n Ngh quy t này. - H i ng nhân dân t nh kêu g i ng bào, cán b , chi n sĩ trong t nh nêu cao tinh th n thi ua yêu nư c, oàn k t, vư t khó khăn ph n u th c hi n th ng l i nhi m v năm 2006. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Ti n Giang - Khóa VII kỳ h p th 6 thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - UB.Thư ng v Qu c h i (HN); - VP. Chính ph , VP. Qu c h i (HN); - Các UB c a Qu c h i (HN); - Ban Công tác i bi u c a UBTVQH (HN); - B Tư pháp (HN); - B N i v , B Tài chính, B KH- T, B GD- T, B Y t , B Công T n Minh nghi p, B NN và PTNT, B L TBXH, B Qu c phòng, B TN-MT; - V Công tác i bi u - VP.QH (HN); - V Công tác phía Nam-VP.QH (TP. HCM); - V IV thu c VP. Chính ph (TP.HCM); - Thư ng tr c T nh y; - UBND, UB.MTTQ t nh; - VP. oàn BQH, VP. T nh y, VP. UBND t nh; - Tòa án, Vi n Ki m sát nhân dân t nh; - Các S , ngành, oàn th t nh; - Báo p B c, ài PTTH t nh; - i bi u QH ơn v t nh Ti n Giang; - i bi u H ND t nh; - TT. H ND, UBND c p huy n; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản