Nghị quyết số 62/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 62/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 62/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2007 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 62/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 62/NQ-CP Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 12 NĂM 2007 Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2007, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 12 năm 2007, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 c a Chính ph ; B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo tình hình kinh t -xã h i tháng 12 và c năm 2007, các gi i pháp ch y u trong Quý I năm 2008; B trư ng B Công Thương trình Báo cáo tình hình th trư ng trong nư c tháng 12 và c năm 2007; B trư ng B Tài chính trình Báo cáo v công tác i u hành giá c năm 2007 và nh hư ng i u hành giá c năm 2008; B trư ng B N i v trình Báo cáo v công tác c i cách hành chính năm 2007 và nhi m v tr ng tâm năm 2008; T ng Thanh tra trình Báo cáo tình hình th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng năm 2007. Năm 2007, bên c nh nh ng th i cơ và thu n l i m i, nư c ta ph i ương u v i nhi u khó khăn: giá c nhi u lo i v t tư, hàng hóa th trư ng th gi i tăng cao; h n hán, bão lũ x y ra liên t c; d ch b nh ngư i, cây tr ng, v t nuôi di n bi n ph c t p ã nh hư ng l n n s n xu t và i s ng nhân dân. Trong b i c nh ó, Chính ph ã bám sát các ngh quy t c a ng và Qu c h i, quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c, gi v ng nguyên t c t p trung dân ch ch o, i u hành khNn trương, nh y bén, ng b trên t t c các m t công tác; x lý k p th i, có hi u qu các tình hu ng t xu t, b t ng ; t o ư c chuy n bi n t t trong phát tri n kinh t và i s ng xã h i. Trong ch o i u hành, t p th Chính ph oàn k t, nh t trí, th c hi n t t quan h ph i h p, tăng cư ng ki m tra, giám sát v i tinh th n t n tâm, t n l c vì s nghi p c a t nư c, huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr và toàn th nhân dân t ư c các m c tiêu, nhi m v theo chương trình công tác ã ra. N n kinh t t nư c ti p t c duy trì ư c t c tăng trư ng cao. H u h t các ch tiêu kinh t -xã h i ch y u u t và vư t m c Qu c h i ra; cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch tích c c, các cân i l n ư c b o m; thương m i trong nư c và d ch v ti p t c phát tri n, xu t khNu và thu hút v n u tư nư c ngoài t m c cao nh t t trư c n nay. Các lĩnh v c khoa h c và công ngh , b o v môi trư ng, giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, thông tin, th d c th thao, d y ngh , gi i quy t vi c làm, xóa ói, gi m nghèo và các lĩnh v c xã h i khác u có chuy n bi n theo chi u hư ng tích c c; i s ng nhân dân ư c c i thi n. C i cách hành chính ư c Ny m nh theo hư ng công khai, minh b ch và ơn gi n hóa th t c. Phòng, ch ng tham nhũng có chuy n bi n tích c c, t ư c k t qu quan tr ng bư c u, ư c nhân dân ng tình. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng, chính tr xã h i n nh. Công tác i ngo i
  2. và kinh t i ngo i ph c v phát tri n kinh t -xã h i ư c tri n khai ng b , th c hi n t t các cam k t theo l trình gia nh p WTO và các bư c chuNn b th c hi n vai trò y viên không thư ng tr c H i ng b o an Liên h p qu c. Nh ng thành t u trên ã góp ph n t o th và l c m i cho vi c th c hi n nhi m v năm 2008 và các năm ti p theo, tăng lòng tin c a nhân dân vào s nghi p i m i t nư c. Bên c nh nh ng thành t u quan tr ng ã t ư c c a năm 2007, nư c ta v n ti m Nn nhi u khó khăn, thách th c. S phát tri n kinh t , xã h i v n chưa tương x ng v i ti m năng, cơ h i có ư c; n n kinh t còn nh bé, trình , năng su t lao ng th p, kh năng c nh tranh còn h n ch trong i u ki n toàn c u hóa ngày càng sâu r ng. Trong khi ó, năng l c ch o i u hành còn b t c p, nh t là năng l c n m b t, d báo tình hình chưa sát v i di n bi n th trư ng; m t s lĩnh v c i u hành còn ch m, lúng túng, kém hi u qu . Ch t lư ng, hi u qu tăng trư ng kinh t còn th p, kém b n v ng; ch s tăng giá, nh p siêu cao; kh năng ki m soát d ch b nh ngư i, cây tr ng, v t nuôi và phòng, ch ng thiên tai chưa cao; kh năng h p th v n c a n n kinh t còn th p. K t c u h t ng và ngu n nhân l c ph c v phát tri n kinh t -xã h i và qu n lý nhà nư c chưa áp ng ư c òi h i c a th c ti n phát tri n t nư c. Cơ ch chính sách, th t c hành chính còn nhi u b t c p, chưa áp ng yêu c u thông thoáng cho doanh nghi p và nhà u tư. S ph i h p gi a các b , ngành, a phương chưa th c s thông su t và còn kém hi u qu . Công tác qu n lý, i u hành c a Chính ph ang b c l nh ng m t y u kém trư c yêu c u phát tri n c a n n kinh t th trư ng và h i nh p kinh t qu c t . Ch t lư ng xây d ng th ch còn th p, chưa phù h p ho c chưa rõ, gây khó khăn cho quá trình th c hi n. Ch t lư ng quy ho ch, k ho ch và d báo không theo k p v i yêu c u và t c phát tri n c a n n kinh t . Năm 2008 là năm th ba th c hi n k ho ch năm năm 2006-2010, quy t tâm c a Chính ph là ph n u hoàn thành v cơ b n m t s ch tiêu ch y u c a k ho ch năm năm. Vì v y, các b , ngành, a phương c n quán tri t sâu s c nhi m v , gi i pháp tr ng tâm là: Ti p t c duy trì t c tăng trư ng cao (ph n u t 9%), chú tr ng ki m soát kinh t vĩ mô, nh t là t l l m phát theo m t b ng giá m i, b o m t c tăng giá th p hơn t c tăng trư ng kinh t . C i thi n t t hơn i s ng nhân dân, c bi t là các h nghèo, h chính sách, ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn. Ph n u hoành thành m c tiêu xóa ói gi m nghèo ã ra. Xây d ng cơ ch , chính sách phù h p nh m khuy n khích m nh các thành ph n kinh t trong, ngoài nư c tham gia vào ch trương xã h i hóa; t o ra s chuy n bi n m nh m v huy ng ngu n l c phát tri n b n v ng kinh t - xã h i và b o v môi trư ng, xây d ng cơ s h t ng, phát tri n y t , giáo d c, ào t o ngu n nhân l c, c bi t là ào t o ngh áp ng nhu c u phát tri n t nư c. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, nh t là các th t c có liên quan n ngư i dân, doanh nghi p và ho t ng u tư, xây d ng cơ b n. Tăng cư ng ki m tra vi c ch p hành k lu t, k cương hành chính; th c hi n nghiêm túc Quy ch làm vi c và Chương trình công tác c a Chính ph ; huy ng l c lư ng khoa h c tham gia tích c c vào vi c nghiên c u, d báo, xu t cơ ch chính sách c a nhà nư c. Ti p t c Ny m nh phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t t t, k p th i nh ng v n xã h i b c xúc. Trong Quý I năm 2008, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương, ơn v khNn trương hoàn thành vi c phân b k ho ch và giao k ho ch năm ngay t nh ng ngày u năm. Tri n khai ng b các gi i pháp Ny m nh s n xu t kinh doanh, xu t khNu. Th c hi n quy t li t các gi i pháp ki m soát kinh t vĩ mô, ki m ch giá c , cân i cung c u hàng hóa, áp ng t t nhu c u tiêu dùng c a nhân dân, không khan hi m
  3. hàng hóa d n n tăng giá, s t giá các m t hàng thi t y u i v i s n xu t và i s ng. Chăm lo n nh i s ng nhân dân, nh t là nhân dân vùng b thiên tai, h nghèo, gia ình chính sách, ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i; b o m an toàn v sinh th c phNm, nh t là trong d p T t Nguyên án M u Tý s p n. Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; phòng ch ng cháy n , nghiêm c m t pháo và phát huy k t qu th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP v m t s gi i pháp c p bách ki m ch tai n n giao thông, ùn t c giao thông; duy trì t t vi c b t bu c i mũ b o hi m c a ngư i tham gia giao thông b ng mô tô, xe máy. Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo ki m i m s ch o, i u hành năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 c a Chính ph ban hành; B K ho ch và u tư, B Công Thương, B Tài chính, B N i v , Thanh tra Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh các báo cáo có liên quan trình H i ngh c a Chính ph v i lãnh o các a phương tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008. 2. Chính ph nghe B trư ng B Giao thông v n t i trình án kh c ph c ùn t c giao thông t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. Chính ph ng ý v cơ b n n i dung c a án. Giao B giao thông v n t i ch trì, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh án và d th o Ngh quy t c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, g i l y ý ki n các thành viên Chính ph , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh ban hành. Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, các cơ quan liên quan t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t và án trên sau khi ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t. Giao các B , ngành có liên quan ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh nghiên c u, trình c p có thNm quy n ban hành chính sách c thù thu c lĩnh v c có liên quan nh m t ng bư c kh c ph c có hi u qu tình tr ng ùn t c giao thông t i hai thành ph . 3. Chính ph nghe B trư ng B N i v trình d án Lu t Công v ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Pháp l nh Cán b , công ch c năm 1998, Pháp l nh Cán b , công ch c s a i, b sung năm 2000, 2003 ã t o cơ s pháp lý quan tr ng t ch c, qu n lý công ch c, công v và t ng bư c i m i cơ ch qu n lý công ch c, công v phù h p v i n n hành chính ph c v nhân dân. Tuy nhiên, các quy nh c a pháp lu t hi n hành chưa phân bi t rõ: m i quan h gi a hành chính v i s nghi p, d ch v công; gi a ho t ng qu n lý nhà nư c v i ho t ng s n xu t kinh doanh; chưa phân nh rõ s khác bi t v phân lo i công ch c nhà nư c, công ch c cơ s , trình chuyên môn, ch tuy n d ng, b trí, s d ng, quy ho ch, ánh giá, ào t o, b i dư ng, luân chuy n công ch c gi a cơ quan hành chính nhà nư c v i doanh nghi p nhà nư c, t ch c s
  4. nghi p, d ch v công, t ch c chính tr , chính tr - xã h i. Các quy nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c còn g n v i ch tiêu biên ch , không phù h p v i yêu c u qu n lý, s d ng lao ng c a n n kinh t th trư ng và th c hi n ch trương Ny m nh xã h i hóa. Vi c ban hành Lu t Công v nh m hoàn thi n hành lang pháp lý, Ny m nh c i cách n n công v và kh c ph c nh ng t n t i trên. Lu t Công v c n phân bi t rõ các lo i công ch c, nh ng c thù riêng v trình chuyên môn, quy n l i và trách nhi m công v , cách th c tuy n d ng, b trí, s d ng và luân chuy n công ch c trong cơ quan hành chính, doanh nghi p, ơn v s nghi p, d ch v công c a nhà nư c, t ch c chính tr , chính tr - xã h i, áp ng yêu c u qu n lý, s d ng lao ng c a n n kinh t th trư ng và t o thu n l i cho vi c th c hi n ch trương Ny m nh xã h i hóa. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ph i ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t Công v , trình Th tư ng Chính ph xem xét. 4. Chính ph nghe B trư ng B Y t trình d án Lu t B o hi m y t , nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Nh ng năm qua, th c hi n ch trương b o hi m y t toàn dân, s ngư i tham gia b o hi m y t tăng nhanh c v s lư ng và lo i hình; qu b o hi m y t ã óng góp t tr ng áng k trong t ng chi cho khám, ch a b nh c a ngư i tham gia b o hi m y t ; t o i u ki n thu n l i cho ngư i b nh ti p c n, l a ch n cơ s khám, ch a b nh; thúc Ny vi c nâng cao ch t lư ng ph c v c a các cơ s y t . Tuy nhiên, ph m vi b o hi m y t còn h p; chính sách b o hi m y t t nguy n chưa sát v i th c ti n, thi u tính n nh; m c óng b o hi m y t b t bu c ch m thay i; quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t chưa tương ng v i m c óng; th t c khám, ch a b nh, thanh toán i v i ngư i tham gia b o hi m y t còn phi n hà; ch t lư ng khám, ch a b nh theo b o hi m y t chưa cao; m t s nơi có hi n tư ng ngư i b nh tham gia b o hi m y t b phân bi t i x . Vi c ban hành Lu t B o hi m y t nh m t o hành lang pháp lý cho vi c phát tri n b o hi m y t toàn dân, góp ph n hình thành và phát tri n m nh m h th ng an sinh xã h i v ng ch c nư c ta. Phát tri n b o hi m y t toàn dân v i m c tiêu t ng bư c t t i công b ng trong chăm sóc s c kh e, th c hi n chia s gánh n ng chi phí khám, ch a b nh và chăm sóc s c kh e gi a ngư i kh e m nh v i ngư i m; ngư i giàu v i ngư i nghèo, ngư i có hoàn c nh khó khăn; ngư i trong tu i lao ng v i tr em, ngư i già. Qu b o hi m y t ph i ho t ng trên nguyên t c l y s ông bù s ít; b o m cân i, n nh và b n v ng qu . Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t B o hi m y t , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c ưa ra th o lu n t i phên h p Chính ph trong th i gian s p t i./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
  5. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 305
Đồng bộ tài khoản