Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
57
lượt xem
15
download

Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 63/1998/NQ-UBTVQH Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1998 NGH QUY T V VI C BAN HÀNH BI U THU NH P KH U THEO DANH M C NHÓM HÀNG CH U THU U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Đi u 6 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào Đi u 8 c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Căn c vào kho n 1 Đi u 1 c a Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo đ ngh c a Chính ph ; QUY T NGH : 1- Ban hành Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ưu đãi kèm theo Ngh quy t này đ làm căn c quy đ nh m c thu su t c a Bi u thu nh p kh u theo Danh m c m t hàng ch u thu . 2- Giao Chính ph , trong ph m vi khung thu su t c a t ng nhóm hàng ch u thu , quy đ nh thu su t ưu đãi c th cho t ng m t hàng trong t ng th i gian thích h p, nh m b o h và phát tri n s n xu t trong nư c; tránh đ t bi n giá c th trư ng; đ c bi t lưu ý m t s nhóm hàng có nh hư ng đ n s n xu t và đ i s ng c a nhân dân. 3- Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành t i Ngh quy t này thay th cho Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu hi n hành. 4- Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Nông Đ c M nh (Đã ký) BI U THU THEO DANH M C NHÓM HÀNG CH U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/1998/NQ/UBTVQH10 ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ) Mã s Nhóm hàng Khung thu su t (%) CHƯƠNG 1 Đ ng v t s ng 0101 Ng a, l a, la s ng 0-20 0102 Trâu, bò s ng 0-20
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0103 L n s ng 0-20 0104 C u, dê s ng 0-20 0105 Gia c m s ng , g m các lo i gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, gà Nh t b n 0-20 0106 Đ ng v t s ng khác 0-20 CHƯƠNG 2 Th t và các b ph n n i t ng c a đ ng v t dùng làm th c ph m 0201 Th t trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 10-50 0202 Th t trâu, bò, ư p đông 10-50 0203 Th t l n, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 10-50 0204 Th t c u ho c dê, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 10-50 0205 Th t ng a, l a, la, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 10-50 0206 B ph n n i t ng c a l n, trâu, bò, c u, la, l a, tươi, ư p l nh ho c ư p 10-50 đông dùng làm th c ph m 0207 Th t và các b ph n n i t ng c a gia c m thu c nhóm 01.05, tươi, ư p 10-50 l nh ho c ư p đông dùng làm th c ph m 0208 Th t và các b ph n n i t ng khác, tươi, ư p l nh ho c ư p đông dùng 10-50 làm th c ph m 0209 M l n không dính n c, m gia c m, chưa n u ch y ho c chưa chi t su t 10-50 cách khác, tươi, ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói 0210 Th t và các b ph n n i t ng, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô, hun khói 10-50 dùng làm th c ph m; b t làm t Th t và t các b ph n n i t ng dùng làm th c ph m CHƯƠNG 3 Cá và đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m và đ ng v t không xương s ng , s ng dư i nư c khác 0301 Cá s ng 0-50 0302 Cá, tươi ho c ư p l nh, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá 10-50 khác thu c nhóm 0304 0303 Cá ư p đông, tr th t lư n c a cá và các lo i Th t khác c a cá thu c nhóm 10-50 0304 0304 Lư n cá và các lo i Th t khác c a cá (băm ho c không băm), tươi, ư p 10-50 l nh ho c ư p đông 0305 Cá s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; cá hun khói, đã ho c chưa làm 10-50 chín trư c ho c trong quá trình hun khói; b t thô, b t mỳ, b t viên t Th t cá dùng cho ngư i 0306 Đ ng v t giáp xác có mai v ho c không, s ng , tươi, ư p l nh, ư p 0-50 đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai v đã h p chín ho c lu c chín trong nư c, đã ho c chưa ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c mu i; b t thô, b t mỳ, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0307 Đ ng v t thân m m, có mai v ho c không, s ng , tươi, ư p l nh ho c 0-50 ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i, các lo i đ ng v t không xương s ng , s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác ho c thân m m, s ng , tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác, dùng làm th c ph m cho ngư i CHƯƠNG 4 S a và các s n ph m t s a; tr ng chim và tr ng gia c m; m t ong t nhiên; th c ph m g c đ ng v t, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0401 S a và kem s a, chưa cô đ c, chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t 0-50 khác 0402 S a và kem s a cô đ c ho c đã pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0-50 0403 S a đã tách bơ, s a đông và kem s a đông, s a chua, ki-phia (kephir) và 0-50 s a, kem khác đã lên men ho c a-xít hóa, đã ho c chưa cô đ c, pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác, hương li u, hoa qu , h t ho c cacao. 0404 Nư c s a, đã ho c chưa cô đ c ho c pha thêm đư ng ho c ch t ng t 0-50 khác; các s n ph m có ch a các thành ph n s a t nhiên, đã ho c chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0405 Bơ và các ch t béo khác và các lo i tinh d u ch t s a; cao s a 0-50 0406 Pho mát và s a đông 0-50 0407 Tr ng chim và tr ng gia c m nguyên v , tươi, đã b o qu n ho c làm chín 0-50 0408 Tr ng chim và tr ng gia c m đã bóc v , lòng đ tr ng, tươi, s y khô, h p 0-50 chín ho c lu c chín trong nư c, đóng bánh, ư p đông ho c b o qu n cách khác, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0409 M t ong t nhiên 0-50 0410 Th c ph m g c đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi vào nơi khác 0-50 CHƯƠNG 5 Các s n ph m khác t đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi chương khác 0501 Tóc chưa ch bi n, đã ho c chưa r a s ch ho c g t t y; ph li u tóc 0-20 0502 Lông c ng và lông c a l n ho c l n lòi, lông con l ng và các lo i lông 0-20 dùng làm bàn ch i khác; ph li u c a chúng 0503 Lông b m ng a, ph li u t lông b m ng a, đã ho c không làm thành 0-20 l p, có ho c không có nguyên li u ph tr 0504 Ru t, bong bóng, d dày đ ng v t (tr cá), toàn b ho c t ng ph n, tươi, 0-50 ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói 0505 Da và các b ph n khác c a loài chim, có lông vũ ho c lông tơ, lông vũ và các ph n c a lông vũ (đã ho c chưa c t t a) và lông tơ, m i ch r a s ch, Kh trùng ho c x lý đ b o qu n; b t và ph li u t lông vũ ho c các 0-20 ph n khác c a lông vũ 0506 Xương và lõi s ng, chưa ch bi n, đã kh m , sơ ch (nhưng chưa c t 0-20 thành hình), x lý b ng axit ho c kh gelatin; b t và ph li u t các s n
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph m trên 0507 Ngà, mai đ ng v t h rùa, lư c cá voi (phi n s ng hàm trên) và hàm răng lư c cá voi, s ng g c hươu, móng gu c, móng vu t, m chim, chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và ph li u t các 0-20 s n ph m trên 0508 San hô và các ch t li u tương t , chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng 0-20 chưa gia công thêm; v đ ng v t thân m m, đ ng v t giáp xác ho c đ ng v t da gai và mai m c chưa ch bi n ho c sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và các ph li u t các s n ph m trên 0509 B t bi n t nhiên g c đ ng v t 0-20 0510 Long diên hương (l y t tinh d ch cá voi, dùng làm nư c hoa); ch t x 0-20 hương (t cây hương và hươu x ), ch t thơm l y t côn trùng cánh c ng; m t đã ho c chưa s y khô, các ch t tuy n và các s n ph m đ ng v t khác dùng đ ch bi n dư c ph m, tươi, ư p l nh, ư p đông h ăc b o qu n t m th i dư i hình th c khác 0511 Các s n ph m đ ng v t khác chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; 0-20 đ ng v t thu c chương 1 ho c chương 3 đã ch t, không dùng làm th c ph m cho ngư i CHƯƠNG 6 Cây s ng và các lo i cây tr ng khác, c , r và các lo i tương t ; hoa c t r i và các lo i lá trang trí 0601 Thân c , r c , thân ng, thân r , d ng ng , d ng sinh trư ng ho c có 0-10 hoa; cây và r rau di p xoăn, tr r thu c nhóm 1212 0602 Cây s ng khác (k c r ), cành giâm, cành ghép; s i n m (gi ng) 0-10 0603 Hoa c t r i và n hoa dùng làm hoa bó ho c đ trang trí, tươi, khô, đã 30-50 nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác. 0604 Tán lá, cành và các ph n khác c a cây, không có hoa ho c n , các lo i 30-50 c , rêu đ a y dùng làm nguyên li u đ trang trí, làm hoa bó, tươi, khô , đã nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác. CHƯƠNG 7 Rau và m t s lo i c , r ăn đư c 0701 Khoai tây, tươi ho c ư p l nh 10-50 Riêng: khoai tây đ làm gi ng 0-10 0702 Cà chua, tươi ho c ư p l nh 10-50 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau h hành t i khác, tươi ho c ư p 10-50 l nh Riêng: Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau, hành t i đ làm gi ng 0-10 0704 B p c i, hoa lơ, xu hào, c i xoăn và các lo i rau ăn tương t , tươi ho c 10-50 ư p l nh 0705 Rau di p và rau di p xoăn, tươi ho c ư p l nh 10-50 0706 Cà r t, c c i d u, c c i đư ng non đ làm rau tr n (xa - lát), c n c , c 10-50 c i ri và các lo i c r ăn đư c tương t tươi ho c ư p l nh
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0707 Dưa chu t và dưa chu t ri, tươi ho c ư p l nh 10-50 0708 Rau đ u đã ho c chưa bóc v , tươi ho c ư p l nh 10-50 0709 Rau khác, tươi ho c ư p l nh 10-50 0710 Rau các lo i (đã ho c chưa h p chín ho c lu c chín), ư p đông 10-50 0711 Rau các lo i đã b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ô-xit lưu huỳnh, ngâm 10-50 mu i, ngâm nư c lưu huỳnh ho c ngâm trong dung d ch b o qu n khác), nhưng không ăn ngay đư c. 0712 Rau khô, d ng nguyên, c t, thái lát, v n ho c d ng b t nhưng chưa 10-50 ch bi n thêm 0713 Rau đ u khô các lo i, đã bóc v qu , đã ho c chưa bóc v h t ho c xay 10-50 thành m nh Riêng: các lo i rau đ u đ làm gi ng 0-10 0714 S n, c dong, c lan, Cúc vú (A-ti-sô Jerusalem), khoai lang, các lo i c r 0-20 tương t có hàm lư ng b t ho c I-nu-lin cao, tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa thái lát ho c làm thành d ng viên; lõi cây c sa- gô CHƯƠNG 8 Qu và h t ăn đư c, v qu h chanh ho c h dưa 0801 D a, qu h ch Brazil, h t đào l n h t (h t đi u), tươi ho c khô, đã ho c 10-50 chưa bóc v ho c l t v 0802 Qu h ch khác, tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v 10-50 0803 Chu i, k c chu i lá, tươi ho c khô 10-50 0804 Qu chà là, sung, d a, lê t u, i, xoài, măng c t, tươi ho c khô. 10-50 0805 Qu có múi (h chanh), tươi ho c khô 10-50 0806 Nho, tươi ho c khô 10-50 0807 Dưa tây (k c dưa h u) và đu đ , tươi 10-50 0808 Táo tây, lê và q a m c qua, tươi 10-50 0809 Mơ, anh đào, đào (k c xuân đào), m n, m n gai, tươi 10-50 0810 Qu khác, tươi 10-50 0811 Qu , h t các lo i, đã ho c chưa h p ho c lu c chín, ư p đông, đã ho c 10-50 chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0812 Qu và h t, đư c b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ô-xit lưu huỳnh, 10-50 nư c mu i, nư c lưu huỳnh ho c dung d ch b o qu n khác) nhưng không ăn ngay đư c 0813 Qu khô, tr các lo i qu thu c nhóm 0801 đ n 0806; h n h p các lo i 10-50 qu h ch, qu khô thu c chương này 0814 V các lo i qu có múi (h chanh), ho c dưa tây (k c dưa h u), tươi , 0-10 ư p đông, khô ho c b o qu n t m th i trong nư c mu i, nư c lưu huỳnh ho c trong các dung d ch b o qu n khác CHƯƠNG 9
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cà phê, chè, chè Paragoay (mate) và các lo i gia v 0901 Cà phê, rang ho c chưa rang, đã ho c chưa kh ch t ca-fe-in; v qu và 10-50 v h t cà phê; các ch t thay th cà phê có ch a cà phê theo t l nào đó 0902 Chè, đã ho c chưa pha hương li u 10-50 0903 Chè Paragoay (mate) 10-50 0904 H t tiêu thu c gi ng Piper; các lo i qu dòng Capsicum ho c dòng 10-50 Pimenta, khô, xay ho c tán 0905 Va-ni 10-50 0906 Qu và hoa qu 10-50 0907 Đinh hương (c qu , thân, cành) 10-50 0908 H t và v nh c đ u kh u, b ch đ u kh u 10-50 0909 H t h i, thì là, rau mùi, thì là Ai c p ho c cây ca-rum; h t bách xù 10-50 0910 G ng, ngh tây, ngh , húng tây, lá nguy t qu , ca-ri và các lo i khác 10-50 CHƯƠNG 10 Ngũ c c 1001 Lúa mỳ và h n h p gi a lúa mỳ và m ch đen (meslin) 0-10 1002 Lúa m ch đen 0-10 1003 Lúa m ch 0-10 1004 Y n m ch 0-10 1005 Ngô 0-30 1006 Lúa g o 0-30 1007 Lúa mi n 0-30 1008 Ki u m ch, kê, h t cây thóc chim, các lo i ngũ c c khác 0-30 CHƯƠNG 11 Các s n ph m xay xát; m ch nha; tinh b t; i-nu-lin; glu-ten b t mì 1101 B t mỳ ho c b t meslin 10-50 1102 B t ngũ c c, tr b t mỳ ho c b t meslin 10-50 1103 Ngũ c c d ng v m nh, d ng b t thô và b t viên 10-50 1104 Ngũ c c đư c ch bi n theo cách khác (ví d : xát v , xay, nghi n v 10-50 m nh, nghi n v n, lát, nghi n thô), tr g o thu c nhóm 1006; m m ngũ c c còn nguyên đã xay, v m nh ho c tán 1105 Khoai tây, d ng b t mỳ, b t thô, h t, viên ho c d ng m nh lát 10-50 1106 B t mỳ và b t thô ch bi n t các lo i rau đ u khô thu c nhóm 0713, t 10-50 các lo i c ho c r , c thu c nhóm 0714 ho c t các s n ph m thu c chương 8 1107 H t ngũ c c đã n y m m (malt), rang ho c chưa rang 0-10 1108 Tinh b t; i-nu-lin 10-50
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1109 Glu-ten lúa mỳ, đã ho c chưa s y khô 0-10 CHƯƠNG 12 H t và qu có d u; các lo i qu h t khác; cây công nghi p, cây dư c li u; rơm, r làm th c ăn gia súc 1201 Đ u tương h t ho c m nh 10-50 Riêng: Đ u tương đ làm gi ng 0-10 1202 L c v ho c l c nhân chưa rang, ho c chưa ch bi n cách khác, đã ho c 10-50 chưa v m nh Riêng: L c v , l c nhân, đ làm gi ng 0-10 1203 Cùi d a 10-50 1204 H t lanh, đã ho c chưa v m nh 10-50 1205 H t c i d u, đã ho c chưa v m nh 10-50 1206 H t hư ng dương, đã ho c chưa v m nh 10-50 Riêng: H t hư ng dương đ làm gi ng 0-10 1207 Qu và h t có d u khác, đã ho c chưa v m nh 10-50 1208 B t mỳ và b t thô t các lo i h t ho c qu có d u, tr b t t h t mù t t 10-50 1209 H t, qu và m m dùng đ gieo tr ng 0-10 1210 Hoa lên men bia (hu-b -lông), tươi ho c khô, đã ho c chưa xay, nghi n 0-10 thành b t, ho c d ng b t viên; ph n hoa bia 1211 Các lo i cây và các ph n c a cây (c h t, qu ) ch y u dùng làm nư c 0-10 hoa, dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u , ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô, đã hoăc chưa c t, nghi n ho c xay thành b t 1212 Qu cây minh quy t, rong bi n và t o bi n khác, c c i đư ng và mía, 0-30 tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa xay; h t qu , nhân qu và các s n ph m rau khác (bao g m c r rau di p xoăn chưa rang) ch y u dùng làm th c ăn cho ngư i, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1213 Rơm, tr u t cây ngũ c c, chưa ch bi n, đã ho c chưa băm, xay, ép 0-30 ho c làm thành d ng viên 1214 C c i Th y đi n, c c i, r c khô, c linh lăng, c ba lá, cây h ng đ u, 0-30 c i xoăn, đ u lu-pin (lupines), đ u t m và các s n ph m tương t dùng làm th c ăn cho gia súc, đã ho c chưa làm thành d ng b t viên CHƯƠNG 13 Cánh ki n đ ; gôm, các lo i nh a cây và ch t chi t su t t th c v t 1301 Cánh ki n đ ; gôm t nhiên, nh a cây, nh a cây d ng gôm, nh a ô-le-ô 0-10 (oleoresins) (ví d : nh a thơm) 1302 Cao và các chi t su t th c v t; ch t pec-tic; mu i c a a-xit pec-ti-nic, mu i 0-10 c a a-xit pec-tic, th ch tr ng, các ch t nh y và ch t làm quánh khác, đã ho c chưa pha ch , l y t các s n ph m th c v t CHƯƠNG 14 V t li u th c v t dùng đ t t b n; các s n ph m th c v t chưa đư c chi
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti t ho c ghi nơi khác 1401 V t li u th c v t dùng đ t t b n ho c đan (như: tre, song, mây, s y, li u 0-10 gi , cây b c, c s i, đã r a s ch, chu i ho c các lo i rơm ngũ c c đã t y ho c nhu m, v cây đo n) 1402 V t li u th c v t ch y u dùng đ lót ho c nh i (ví d : bông g o, tóc th c 0-10 v t, rong li u) đã ho c chưa làm thành l p v i nguyên li u ph tr ho c không 1403 V t li u th c v t ch y u dùng làm ch i, làm bàn ch i (ví d : cây ngũ c c 0-10 dùng làm ch i, s i c Brazil, c lăng, s i thùa) đã ho c chưa làm thành nùi ho c bó 1404 Các s n ph m t th c v t chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0-10 CHƯƠNG 15 M và d u đ ng v t ho c th c v t và các s n ph m l y t m ho c d u đ ng v t ho c th c v t; m th c ph m, đã đư c ch bi n; sáp đ ng v t ho c th c v t 1501 M l n (k c m lá) và m gia c m, tr các lo i m thu c nhóm 0209 0-30 ho c 1503 1502 M trâu bò, c u ho c dê, tr các lo i m thu c nhóm 1503 0-30 1503 Nh ng s n ph m ép t m l n d ng ch y (ste-a-rin m l n, d u m l n, 0-30 ste-a-rin mar-ga-rin, d u mar-ga-rin) và d u m đ ng v t dùng đ làm n n ho c xà phòng (d u talow), không ph i th s a, chưa pha tr n ho c chưa ch bi n cách khác 1504 M , d u và các thành ph n m d u c a cá ho c thú bi n, đã ho c chưa 0-30 tinh ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1505 M lông và các ch t béo t m lông (k c m lông c u) 0-30 1506 M , d u đ ng v t khác và các thành ph n c a chúng, đã ho c chưa tinh 0-30 ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1507 D u đ u tương và các thành ph n c a d u đ u tương, đã ho c chưa tinh 0-50 ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1508 D u l c và các thành ph n c a d u l c đã ho c chưa tinh ch nhưng 0-50 chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1509 D u ô-liu và các thành ph n c a d u ô-liu, đã ho c chưa tinh ch nhưng 0-50 chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1510 D u khác và các thành ph n c a chúng ch thu đư c t ô-liu đã ho c 0-50 chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành ph n hóa h c, k c h n h p c a các lo i d u này ho c các thành ph n c a các lo i d u này v i d u ho c thành ph n c a d u thu c nhóm 1509 1511 D u c và các thành ph n c a d u c đã ho c chưa tinh ch nhưng chưa 0-50 thay đ i thành ph n hóa h c 1512 D u h t hư ng dương, d u cây rum, d u h t bông và các thành ph n c a 0-50 chúng, đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1513 D u d a, d u h t c ho c d u c ba-ba-su và các thành ph n c a chúng 0-50 đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1514 D u h t c i, d u c a c i d u, d u mù t t và các thành ph n c a chúng, đã 0-50
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ho c chưa tinh ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1515 M và d u th c v t đông đ c khác (k c d u Jojoba) và các thành ph n 0-50 c a chúng đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1516 M d u đ ng v t ho c th c v t và các thành ph n c a chúng đã qua hy- 0-50 đrô (hydro) hóa, e-ste hóa liên h p, tái e-ste hóa ho c e-le-din hóa toàn b ho c t ng ph n, đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa ch bi n thêm 1517 Mar-ga-rin, các h n h p và ch ph m dùng đ ăn làm t m ho c d u 0-50 đ ng th c v t ho c các thành ph n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c chương này, tr m ho c d u ăn đư c, ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1516 1518 M và d u đ ng v t ho c th c v t và các thành ph n c a chúng, đã lu c, 0-30 ô-xy hóa, rút nư c, sun-phát hóa, th i khô, polyme hóa b ng cách đun nóng trong chân không ho c trong khí trơ, ho c b ng bi n pháp x lý hóa h c khác, tr lo i thu c nhóm 1516; các h n h p ho c các ch ph m không ăn đư c t m ho c d u đ ng v t ho c th c v t ho c t thành ph n c a các lo i m ho c d u khác thu c chương này, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1520 Gly-xê-rin thô; nư c và dung d ch ki m gly-xê-rin 0-30 1521 Sáp th c v t (tr triglycerides), sáp ong, sáp côn trùng và sáp cá nhà 0-30 táng, đã ho c chưa tinh ch hay pha màu. 1522 Ch t nh n, bã còn l i sau quá trình x ly các ch t béo ho c sáp đ ng 0-30 v t, th c v t CHƯƠNG 16 Các s n ph m ch bi n t th t, cá ho c đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m, ho c đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác 1601 Xúc xích và các s n ph m tương t làm t Th t, t các b ph n n i t ng 10-50 ho c ti t; các ch ph m th c ăn t các s n ph m đó 1602 Th t, các b ph n n i t ng, ti t đã ch bi n ho c b o qu n khác 10-50 1603 S n ph m tinh chi t và nư c ép t Th t, cá ho c đ ng v t giáp xác, đ ng 10-50 v t thân m m ho c đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác 1604 Cá đã đư c ch bi n hay đã đư c b o qu n; tr ng cá mu i (caviar) và 10-50 s n ph m thay th tr ng cá mu i ch bi n t tr ng cá 1605 Đ ng v t giáp xác, thân m m và đ ng v t không xương s ng s ng dư i 10-50 nư c khác, đã đư c ch bi n ho c b o qu n CHƯƠNG 17 Đư ng và các lo i m t, k o có đư ng 1701 Đư ng mía ho c đư ng c c i và đư ng su-co-za (sucrose) tinh khi t v 0-50 m t hóa h c, d ng tinh th . 1702 Đư ng khác, bao g m đư ng lac-to-za, man-to-za, glu-co-za, fruc-to-za 0-30 tinh khi t v m t hóa h c, d ng tinh th ; si-rô đư ng chưa pha thêm hương li u ho c ch t màu; m t ong nhân t o đã ho c chưa pha tr n v i m t ong t nhiên; đư ng th ng (caramen) 1703 M t t quá trình chi t su t ho c tinh ch đư ng. 0-30
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1704 M t k o có đư ng (k c sô-cô-la tr ng), không ch a ca-cao 0-50 CHƯƠNG 18 Ca-cao và các s n ph m ch bi n t cacao 1801 Cacao d ng h t, m nh, s ng ho c đã rang 0-20 1802 V qu , v h t, v l a và ph li u cacao khác 0-20 1803 B t cacao đã ho c chưa kh ch t béo 0-30 1804 Bơ, ch t béo và d u cacao 0-30 1805 B t cacao, chưa pha thêm đư ng hay ch t ng t khác. 10-40 1806 Sô-cô-la và ch ph m ăn đư c ch a cacao 30-50 CHƯƠNG 19 S n ph m ch bi n bi n t ngũ c c, b t, tinh b t ho c s a; các lo i bánh 1901 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m (malt); th c ăn ch bi n t tinh b t, 10-50 t b t thô ho c t chi t su t c a malt, không ch a cacao ho c có ch a cacao v i t tr ng dư i 40% đư c tính trên toàn b lư ng cacao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c nhóm 0401 đ n 0404, không ch a cacao ho c có ch a ca-cao v i t tr ng dư i 5% đư c tính trên toàn b lư ng cacao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1902 Các s n ph m b t nhào (pasta) đã ho c chưa n u ho c nh i (Th t ho c 10-50 các ch t khác) hay ch bi n cách khác như các lo i mỳ que (spagheti), mì ng (macaroni), mỳ s i, mỳ d t, gnochi, ravioli, cane- loni; couscous đã ho c chưa ch bi n 1903 Các s n ph m t tinh b t S n, và s n ph m thay th ch bi n t tinh b t, 10-50 d ng m nh, h t, b t xay, b t rây hay các d ng tương t 1904 Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ c c (ví d : b ng ngô); các lo i 10-50 ngũ c c (tr ngô) d ng h t, d ng m nh ho c d ng h t đã ch bi n khác (tr b t thô và b t m n), đã làm chín s n ho c ch bi n cách khác, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1905 Bánh mỳ, bánh ng t, bánh quy, các lo i bánh khác, có ho c không ch a 10-50 cacao; bánh thánh, v viên thu c con nh n dùng trong ngành dư c, bánh qu , bánh đa nem và các s n ph m tương t Riêng: v viên thu c con nh n dùng cho ngành dư c 0-10 CHƯƠNG 20 S n ph m ch bi n t rau, qu , h t ho c các ph n khác c a cây 2001 Rau, qu , qu h ch và các ph n ăn đư c khác c a cây, đã ch bi n ho c 10-50 b o qu n b ng gi m hay a-xit a-xê-tic 2002 Cà chua đã ch bi n h ăc b o qu n cách khác tr b o qu n b ng a-xit a- 10-50 xê-tic ho c b ng gi m 2003 N m và n m c c, đã ch bi n ho c b o qu n cách khác tr b o qu n 10-50 b ng a-xit a-xê-tic hay b ng gi m 2004 Rau khác, đã ch bi n ho c b o qu n dư i các hình th c khác tr b o 10-50 qu n b ng a-xit a-xê-tic và b ng gi m, đã ư p đông, tr các s n ph m
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu c nhóm 2006 2005 Rau khác, đã ch bi n hay b o qu n dư i các hình th c khác tr a-xit a- 10-50 xê-tic ho c gi m, không ư p đông, tr các s n ph m thu c nhóm 2006 2006 Rau, qu , qu h ch, v qu và các ph n khác c a cây, đư c b o qu n 10-50 b ng đư ng (đã ráo nư c, ph đư ng ho c k t tinh) 2007 M t, nư c qu đông, m t qu nghi n, b t qu nghi n, b t qu nghi n đã 10-50 cô đ c, n u chín, đã ho c chưa pha thêm đư ng hay ch t ng t khác 2008 Qu , qu h ch và các ph n khác c a cây, đã ch bi n, b o qu n cách 10-50 khác, đã ho c chưa pha thêm đư ng hay ch t ng t khác ho c rư u, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 2009 Nư c qu ép (k c hèm nho) và nư c rau ép chưa lên men và chưa pha 10-50 rư u, đã ho c chưa pha thêm đư ng hay ch t ng t khác CHƯƠNG 21 Các s n ph m ch bi n ăn đư c khác 2101 Ch t chi t su t , tinh ch t và các ch t cô đ c t cà phê, chè, chè 30-50 Paragoay và các ch ph m có thành ph n cơ b n là cà phê, chè, chè Paragoay, r rau di p xoăn rang và các ch t thay th cà phê rang khác, các ch t chi t su t tinh ch t và các ch t cô đ c t các s n ph m thay th đó 2102 Men ho t đ ng ho c men ỳ (men khô); các t ch c vi sinh đơn bào ng ng 0-20 ho t đ ng (nhưng không bao g m các lo i v c-xin thu c nhóm 3002); b t n đã pha ch 2103 Nư c s t và các ch ph m làm nư c s t; đ gia v h n h p và b t canh 30-50 h n h p; b t mỳ và thô t h t mù t t và mù t t đã ch bi n 2104 Súp, nư c xuýt và ch ph m đ làm súp, nư c xuýt; th c ăn t ng h p 10-50 ch bi n thu n ch t. 2105 Kem l nh (ice - cream) và s n ph m tương t , có ho c không ch a cacao 30-50 2106 Các lo i th c ăn chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 10-50 CHƯƠNG 22 Đ u ng, rư u và gi m 2201 Các lo i nư c, k c nư c khoáng t nhiên ho c nhân t o và nư c có ga, 30-150 chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác hay hương li u; nư c đá và tuy t 2202 Các lo i nư c, k c nư c khoáng và nư c có ga, đã pha thêm đư ng 30-150 ho c ch t ng t khác hay hương li u và đ u ng không ch a c n, không bao g m nư c qu ép ho c rau ép thu c nhóm 2009 2203 Bia s n xu t t h t ngũ c c đã n y m m (malt) 30-150 2204 Rư u vang làm t nho tươi, k c rư u vang cao đ ; hèm nho tr lo i 30-150 thu c nhóm 2009 2205 Rư u vermouth và rư u vang khác làm t nho tươi đã pha thêm hương v 30-150 b ng th o m c và ch t thơm khác 2206 Đ u ng có men khác (ví d : vang táo, vang lê, vang m t ong); h n h p 30-150 c a đ u ng có men và h n h p c a đ u ng có men v i đ u ng không
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch a c n chưa đư c chi ti t hay ghi nơi khác 2207 C n ê-ti-líc chưa b làm bi n tính có n ng đ 80% tr lên; c n ê-ti-líc và 30-50 rư u m nh khác đã b làm bi n tính m i n ng đ . 2208 C n ê-ti-líc chưa b làm bi n tính có n ng đ c n dư i 80%; rư u m nh, 30-150 rư u mùi và đ u ng có rư u khác. 2209 Gi m và ch t thay th gi m làm t a-xit a-xê-tic 30-50 CHƯƠNG 23 Ph th i, ph li u t ngành công nghi p th c ph m; th c ăn gia súc đã ch bi n 2301 B t mỳ, b t thô và b t viên t Th t ho c cơ quan n i t ng d ng Th t, t cá 0-20 hay đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m ho c đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, không thích h p làm th c ăn cho ngư i; tóp m 2302 Cám, ch ph m xay l i t đ u m m lúa và ph li u khác d ng viên ho c 0-20 không, thu đư c t quá trình gi n, sàng, rây, xay xát ho c ch bi n cách khác t các lo i ngũ c c hay cây rau đ u 2303 Ph li u t quá trình s n xu t tinh b t và ph li u tương t , bã ép c c i 0-20 đư ng, bã mía và ph li u khác t quá trình s n xu t đư ng, bã và ph th i t quá trình hay chưng c t, d ng viên ho c không 2304 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa xay hay d ng viên, thu 0-20 đư c t quá trình chi t su t d u đ u tương. 2305 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa xay hay d ng viên, thu 0-20 đư c t quá trình chi t su t d u l c 2306 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa xay hay d ng viên, thu 0-20 đư c t quá trình chi t su t m ho c d u th c v t, tr các lo i thu c nhóm 2304 ho c 2305 2307 Bã rư u vang; cáu rư u 0-20 2308 Nguyên li u th c v t, ph li u th c v t và s n ph m ph t th c v t 0-20 d ng viên ho c không dùng làm th c ăn gia súc, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 2309 Ch ph m dùng làm th c ăn cho đ ng v t 0-20 CHƯƠNG 24 Thu c lá lá và nguyên li u thay th thu c lá lá đã ch bi n 2401 Thu c lá lá chưa ch bi n; ph li u thu c lá lá 10-50 2402 Xì gà, xì gà xén hai đ u, xì gà nh và thu c lá đi u, ch bi n t thu c lá lá 30-150 ho c các ch t thay th thu c lá lá 2403 Thu c lá lá đã ch bi n và các ch t thay th thu c lá lá đã ch bi n khác; 30-150 thu c lá đư c làm "thu n ch t" (homogenised) ho c thu clá đư c "hoàn nguyên" (reconstituted); chi t su t và tinh ch t thu c lá CHƯƠNG 25 Mu i, lưu huỳnh; đ t và đá; th ch cao, vôi và xi măng 2501 Mu i (k c mu i ăn và mu i đã b làm bi n ch t) và clo-rua-nat-ri nguyên 0-30 ch t, d ng dung d ch nư c ho c không ho c có ch a ch t ch ng đóng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bánh ho c ch t làm tăng đ ch y; nư c bi n 2502 Pi-rit s t chưa nung 0-10 2503 Lưu huỳnh các lo i tr lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh k t t a và d ng 0-10 keo 2504 Gra-phít t nhiên 0-10 2505 Cát t nhiên, đã ho c chưa nhu m màu, tr cát ch a kim lo i thu c 0-10 chương 26 2506 Th ch anh (tr cát t nhiên); th ch anh k t t (quartzite), đã ho c chưa 0-20 đ o thô ho c m i ch c t, b ng cưa ho c cách khác, thành kh i t m hình ch nh t (k c hình vuông) 2507 Cao lanh và đ t sét cao lanh khác, đã ho c chưa nung 0-10 2508 Đ t sét khác (không k đ t sét trương n thu c nhóm 6806), andalusite, 0-10 kyanite và silimanite, đã ho c chưa nung; mulite; đ t ch u l a hay đ t dinas 2509 Đá ph n 0-10 2510 Ph t phát can-xi t nhiên, ph t phát can-xi nhôm t nhiên, và đá ph n có 0-10 ch a ph t phát 2511 Sun-phát ba-ri t nhiên (ba-rit), cac-bo-nat ba-ri t nhiên (vi-te-rit), đã 0-10 h ăc chưa nung, tr o-xit ba-ri thu c nhóm 2816. 2512 B t hóa th ch si-lic (ví d : đ t t o cát, tripolite và diatomite) và đ t si-lic 0-10 tương t , đã ho c chưa nung, có tr ng lư ng riêng b ng 1 ho c nh hơn 1 2513 Đá b t; đá nhám; corundum t nhiên, garnet t nhiên, và v t li u mài mòn 0-10 t nhiên khác đã ho c chưa qua x lý nhi t 2514 Đá phi n, đã ho c chưa đ o thô hay ch c t , b ng cưa ho c các cách 0-10 khác, thành kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông) 2515 Đá c m th ch, tra-vec-tin, ê-cô-xin, và đá vôi khác làm đài tư ng ni m 0-10 ho c đá xây d ng có tr ng lư ng riêng l n hơn ho c b ng 2,5 và th ch cao tuy t hoa, đã ho c chưa đ o thô ho c ch c t b ng cưa hay cách khác, thành các kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông) 2516 Đá gra-nit, pô-phia, ba-zan, cát k t (sa th ch) và đá khác đ ó làm tư ng 0-10 đài hay đá xây d ng, đã ho c chưa đ o thô hay m i ch c t, b ng cưa ho c các cách khác, thành các kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông) 2517 Đá cu i, s i, đá đã v ho c nghi n, ch y u đ làm v t li u bê tông ho c 0-10 đ r i đư ng b hay đư ng s t, ho c đá balat khác, đá cu i nh và đá l a t nhiên (flint), đã ho c chưa qua x lý nhi t; đá dăm n n, x kim lo i hay ph li u công nghi p tương t , có ho c không kèm theo các v t li u trong ph n đ u c a nhóm này; đá dăm tr n, nh a đư ng, đá d ng viên, m nh, b t, làm t các lo i đá n n, x kim lo i hay ph li u công nghi p tương t , có ho c không kèm theo các v t li u trong ph n đ u c a nhóm này; đá dăm tr n, nh a đư ng, đá d ng viên, m nh, b t, làm t các lo i đá thu c nhóm 2515, 2516, đã ho c chưa qua x lý nhi t. 2518 Đô-lô-mít, đã ho c chưa nung; đô-lô-mít, đã đ o thô hay m i ch c t, b ng 0-10 cưa ho c các cách khác, thành các kh i t m hình ch nh t (k c hình vuông); đô-lô-mít thiêu k t (k c đô-lô-mít tr n nh a đư ng)
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2519 Ma-giê cac-bo-nat t nhiên (magnesite); ma-giê ô-xít n u ch y; ma-giê ô- 0-10 xít nung trơ (k t dính), có ho c không thêm m t lư ng nh ô-xít khác trư c khi nung trơ; ma-giê ô-xít khác, nguyên ch t ho c không 2520 Th ch cao (sun-phat can-xi khoáng ch t); th ch cao khan (anhydrite); 0-10 plasters (g m th ch cao đã nung hay sun phat can-xi), đã ho c chưa nhu m màu, có ho c không thêm m t lư ng nh ch t gia t c hay ch t làm ch m 2521 Ch t gây ch y g c đá vôi; đá vôi và đá có ch a can-xi khác, dùng đ s n 0-10 xu t vôi hay xi măng 2522 Vôi s ng , vôi tôi và vôi c ng trong nư c, tr ô-xít can-xi và hy-drô-xit can- 0-10 xi thu c nhóm 2825 2523 Xi măng poóc-lăng, xi măng có phèn, xi măng x (x p), xi măng x sun-phat 0-40 và xi măng đông c ng trong nư c tương t , đã ho c chưa nhu m màu ho c d ng cơ-lanh-ke (clinkers) 2524 A-mi-ăng 0-10 2525 Mica, k c mica tách l p; ph li u mica 0-10 2526 Qu ng steatite t nhiên, đã ho c chưa đ o thô ho c m i ch c t, b ng 0-10 cưa hay các cách khác, thành các kh i, t m hình ch nh t (k c hình vuông); đá "tan" (talc) 2527 Qu ng cryolite t nhiên; qu ng chiolite t nhiên 0-10 2528 Qu ng bô-rat (borates) t nhiên và qu ng bô-rat (borates) đã đư c làm 0-10 giàu (đã ho c chưa nung) nhưng không k borat t nư c bi n; a-xit bô-ric t nhiên ch a không quá 85% H2BO3 đư c tính theo tr ng lư ng khô 2529 Felspar; lơ-xit (leucite); nê-phê-lin (nepheline) và nê-phê-lin syenite; 0-10 fluorspar 2530 Các ch t khoáng chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0-10 CHƯƠNG 26 Qu ng, x và tro 2601 Qu ng s t và qu ng s t đã đư c làm giàu, k c pi-rit s t đã nung 0-10 2602 Qu ng măng-gan và qu ng măng-gan đã đư c làm giàu, k c qu ng 0-10 măng-gan ch a s t và qu ng măng-gan ch a s t đã đư c làm giàu v i hàm lư ng măng-gan t 20% tr lên tính theo tr ng lư ng khô 2603 Qu ng đ ng và qu ng đ ng đã đư c làm giàu 0-10 2604 Qu ng ni-ken và qu ng ni-ken đã đư c làm giàu 0-10 2605 Qu ng cô-ban và qu ng cô-ban đã đư c làm giàu 0-10 2606 Qu ng nhôm và qu ng nhôm đã đư c làm giàu 0-10 2607 Qu ng chì và qu ng chì đã đư c làm giàu 0-10 2608 Qu ng k m và qu ng k m đã đư c làm giàu 0-10 2609 Qu ng thi c và qu ng thi c đã đư c làm giàu 0-10 2610 Qu ng c -rôm và qu ng c -rôm đã đư c làm giàu 0-10 2611 Qu ng vôn-ph -ram (tungsten) và qu ng vôn-ph -ram đã đư c làm giàu 0-10
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2612 Qu ng uran ho c thori và qu ng uran ho c thori đã đư c làm giàu 0-10 2613 Qu ng molipden và qu ng molipden đã đư c làm giàu 0-10 2614 Qu ng titan và qu ng titan đã đư c làm giàu 0-10 2615 Qu ng niobi, tantali, vanadi hay zirconi và các lo i qu ng đó đã đư c làm 0-10 giàu 2616 Qu ng kim lo i quý và qu ng kim lo i quý đã đư c làm giàu 0-10 2617 Các qu ng khác và các qu ng đó đã đư c làm giàu 0-10 2618 X h t nh (x cát) t công nghi p luy n s t ho c thép 0-10 2619 Đ a x , x (tr x h t) v n x và các ph th i khác t công nghi p luy n s t 0-10 ho c thép. 2620 Tro và ph th i (tr ph th i t công nghi p luy n s t ho c thép), có ch a 0-10 kim lo i ho c h p ch t kim lo i 2621 X và tro khác, k c tro t o bi n (t o b ) 0-10 CHƯƠNG 27 Nhiên li u khoáng; d u khoáng và các s n ph m phân tách t chúng; các ch t ch a bi-tum; các lo i sáp khoáng ch t 2701 Than đá; than bánh, than qu bàng và nhiên li u r n tương t s n xu t t 0-10 than đá 2702 Than non, đã ho c chưa đóng bánh, tr than huy n 0-10 2703 Than bùn (k c bùn rác), đã ho c chưa đóng bánh 0-10 2704 Than c c và than bán c c, luy n t than đá, than non hay than bùn đã 0-10 ho c chưa đóng bánh; mu i khí (các-bon bình sinh khí) 2705 Khí than đá, khí than ư t, khí máy phát và các lo i khí tương t , tr các 0-10 lo i khí d u m và khí hy-drô-các-bon khác 2706 H c ín chưng c t t than đá, than non ho c than bùn và các lo i h c ín 0-10 khoáng ch t khác, đã ho c chưa kh nư c hay chưng c t t ng ph n, k c h c ín tái ch 2707 D u và các s n ph m khác t chưng c t h c ín than đá nhi t đ cao; 0-10 các s n ph m tương t , có tr ng lư ng thành ph n thơm l n hơn thành ph n không thơm 2708 Nh a chưng (h c ín) và than c c nh a chưng, ch bi n t h c ín than đá 0-10 ho c h c ín khoáng ch t khác 2709 D u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum, d ng 0-20 thô 2710 D u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum tr 0-150 d ng thô; các ch ph m chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác có t tr ng d u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum chi m t 70 % tr lên, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch ph m đó 2711 Khí đ t t d u m và các lo i khí hy-drô các-bon khác 0-50 2712 Va-zơ-lin: sáp pa-ra-phin, sáp d u l a vi tinh th , sáp than cám, ozokerite, 0-20 sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác và s n ph m tương t thu
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đư c t quá trình t ng h p hay quy trình khác, đã ho c chưa nhu m màu 2713 C c d u m , bi-tum d u m và các ph th i khác t d u m ho c t các 0-10 lo i d u ch bi n t các khoáng ch t có ch a bi-tum 2714 Bi-tum và nh a đư ng, d ng t nhiên; đá phi n sét d u ho c đá phi n 0-10 sét, có ch a bi-tum và cát h c ín; at-phan-tit (asphaltile) và đá ch a at- phan-tin (asphaltic) 2715 H n h p ch a bi-tum có thành ph n chính là nh a đư ng t nhiên, bi-tum 0-10 t nhiên, bitum d u m , h c ín khoáng ch t, nh a h c ín khoáng ch t (ví d : ma tít có ch a bitum, cut-baks) 2716 Năng lư ng đi n 0-10 CHƯƠNG 28 Hóa ch t vô cơ; các h p ch t vô cơ hay h u cơ c a kim lo i quý, c a kim lo i đ t hi m, c a các nguyên t phóng x ho c các ch t đ ng v I. CÁC NGUYÊN T HÓA H C 2801 Flo, clo, brôm và i- t 0-20 2802 Lưu huỳnh thăng hoa ho c k t t a; lưu huỳnh d ng keo. 0-20 2803 Cac-bon (m hóng cac-bon và các d ng khác c a cac-bon chưa đư c chi 0-20 ti t ho c ghi nơi khác) 2804 Hy-drô, khí hi m và các phi kim lo i khác 0-20 2805 Kim lo i ki m ho c kim lo i ki m th ; kim lo i đ t hi m, scandium và 0-20 ytrium, đã ho c chưa pha tr n ho c h n h p v i nhau; th y ngân. I. A-XÍT VÔ CƠ VÀ CÁC H P CH T Ô-XY VÔ CƠ Á KIM 2806 A-xít clohydric; a-xít closunfuaric 0-20 2807 A-xít sunfuaric; a-xít sunfuaric b c khói 0-20 2808 A-xít nitric; a-xít sunfuanitric 0-20 2809 Penta ô-xít diphotpho; a-xít ph tphoric và a-xít polyphôtphoric 0-20 2810 Ô-xít boric; a-xít boric 0-20 2811 A-xit vô cơ khác và các h p ch t ô-xy vô cơ khác c a phi kim lo i 0-20 II. H N H P HALOGEN HO C H N H P SUNFUA C A Á KIM 2812 Ha-lo-ge-nua và ô-xít ha-lo-ge-nua c a phi kim lo i 0-20 2813 Sun-phua c a phi kim lo i; tri-sun-phua ph t-pho thương ph m 0-20 IV. BA-ZƠ VÔ CƠ, VÀ O-XÍT, HY-DRÔ-XÍT VÀ PE-RÔ-XÍT KIM LO I 2814 A-mô-ni- c, d ng khan ho c d ng dung d ch nư c 0-20 2815 Hy-drô-xít natri (xut cotich), hy-drô-xít kali; pe-rô-xít natri ho c pe-rô-xít kali 0-20 2816 Hy-drô-xít và pe-rô-xít ma-giê; ô-xit, hy-drô-xít và pe-rô-xít stronti ho c bari 0-20 2817 Ô-xít k m và pe-rô-xít k m 0-20 2818 Corundum nhân t o đã ho c chưa đư c xác đ nh v m t hóa h c; ô-xít 0-20 nhôm; hy-drô-xít nhôm 2819 Ô-xít và hy-drô-xít crôm 0-20
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2820 Ô-xít măng-gan 0-20 2821 Ô-xít và hy-drô-xít s t; đ t màu có t tr ng s t hóa h p Fe2O3 chi m 70% 0-20 tr lên 2822 Ô-xít và hy-drô-xít cô-ban; ô-xít cô-ban thương ph m 0-20 2823 Ô-xít ti-tan 0-20 2824 Ô-xít chì; chì đ và chì da cam 0-20 2825 Hydrazin và hydroxylamin và các mu i vô cơ c a chúng; các lo i ba-zơ vô 0-20 cơ; các ô-xít, hy-drô-xít và pe-rô-xít kim lo i khác V. MU I VÀ MU I PE-RÔ-XÍT C A CÁC A-XÍT VÔ CƠ VÀ CÁC KIM LO I 2826 Florua; florosilicat, floroaluminat, các lo i mu i flo ph c khác 0-20 2827 Clo-rua, ô-xít clo-rua và hy-drô-xít clo-rua; bro-mua và ô-xít bro-mua; i- t 0-20 và ô-xít i- t 2828 Hy-poc-lo-rit; hy-po-clo-rit can-xi thương ph m; clo-rit; hy-po-bro-mit 0-20 2829 Clo-rat và pe-clo-rat; bro-mat và pe-bro-mat; i- t-rat và pe-i- t-rat 0-20 2830 Sun-phua và po-ly-sun-phua 0-20 2831 Di-thi-ô-nit và sun-pho-si-lat 0-20 2832 Sun-phit; thi-ô-sun-phat 0-20 2833 Sun-phat; phèn; pe-rô-xô-sun-phat (pe-sun-phat) 0-20 2834 Ni- tơ-rit; ni-tơ-rat 0-20 2835 Phot-phi-nat (hy-po-phot-phit), phot-pho-nat (phot-phit), phot-phat và po-ly- 0-20 phot-phat 2836 Các-bô-nát; pe-ro-xo-cac-bo-nat (pecacbonat); các-bô-nát a-mô-ni thương 0-20 ph m có ch a a-mo-ni-cac-ba-mat 2837 Xy-a-nua, ô-xít xy-a-nua và xy-a-nua ph c h p 0-20 2838 Fun-mi-nat, xy-a-nat và thi-o-xy-a-nat 0-20 2839 Si-li-cat; si-li-cat kim lo i ki m thương ph m. 0-20 2840 Bo-rat, pe-ro-xo-bo-rat (pe-bo-rat) 0-20 2841 Mu i c a a-xít o-xô-me-ta-lic ho c a-xít pe-rô-xô-me-ta-lic 0-20 2842 Mu i khác c a a-xít vô cơ hay pe-rô-xô-a-xit, tr các ch t adides 0-20 VI. LO I KHÁC 2843 Kim lo i quý d ng keo; h p ch t h u cơ hay vô cơ c a kim lo i quý, đã 0-20 ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c; h n h p c a kim lo i quý 2844 Nguyên t hóa h c phóng x và các đ ng v phóng x (k c các nguyên 0-20 t hóa h c và các đ ng v có kh năng phân tách ho c k t h p) và các h p ch t c a các ch t trên; h n h p và các ph li u có ch a các s n ph m trên 2845 Ch t đ ng v tr các đ ng v thu c nhóm 2844; các h p ch t vô cơ hay 0-20 h u cơ c a các đ ng v này, đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2846 H p ch t vô cơ hay h u cơ c a kim lo i đ t hi m, c a it-tri (ytrium) ho c 0-20 c a xơ-can-đi, hay c a h n h p các kim lo i này 2847 Pe-rô-xít hy-đrô, đã ho c chưa làm r n l i b ng ch t u-rê 0-20 2848 Ph t-phua, đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c, tr ph t-phua s t 0-20 2849 Các-bua, đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c 0-20 2850 Hy-đơ-rua, ni-trua, a-zua, si-lic-sua và bo-rua, đã ho c chưa xác đ nh v 0-20 m t hóa h c, tr các h p ch t các-bua c a nhóm 2849 2851 Các h p ch t vô cơ khác (k c nư c c t, ho c nư c d n su t và các lo i 0-20 nư c nguyên ch t tương t ); không khí l ng (đã ho c chưa lo i b khí hi m); khí nén; h n h p, tr h n h p c a kim lo i quý CHƯƠNG 29 Hóa ch t h u cơ I - HY-ĐƠ-RÔ-CAC-BON VÀ CÁC CH T D N XU T C A CHÚNG ĐÃ HA-LÔ-GEN HÓA, SUN-PHO HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2901 Hy-đơ-rô-cac-bon m ch th ng 0-20 2902 Hy-đơ-rô-cac-bon m ch vòng 0-20 2903 Ch t d n xu t đã ha-lo-gen hóa c a hy-đơ-rô-cac-bon 0-20 2904 Ch t d n xu t c a hy-đơ-rô-cac-bon đã sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa 0-20 ho c ni-tơ-rô-sô hóa, đã ho c chưa ha-lo-gen hóa I - RƯ U VÀ CÁC CH T D N XU T C A RƯ U ĐÃ HA-LÔ-GEN HÓA, ĐÃ SUN-PHÔ-NAT HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2905 Rư u m ch th ng và các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, đã 0-20 sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2906 Rư u m ch vòng và các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun- 0-20 pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-tơ-rô-sô hóa II - PHE-NON; RƯ U PHE-NON VÀ CÁC CH T D N XU T C A CHÚNG ĐÃ HA-LÔ-GEN HÓA, SUN-PHÔ-NAT HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2907 Phe-non; rư u phe-non 0-20 2908 Ch t d n xu t c a phe-non ho c c a rư u phe-non đã ha-lô-gen hóa, 0-20 sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa IV - -TE, PE-RO-XIT RƯ U, PE-RO-XIT -TE, PE-RO-XIT XE-TÔN, E- PO-XIT CÓ VÒNG BA C NH, A-XE-TAN VÀ HE-MI-A-XE-TA, CÁC CH T D N XU T C A CÁC CH T TR N, ĐÃ HA-LO-GEN HÓA, SUN-PHO- NAT HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA, HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2909 -te, rư u ê-te, phe-non ê-te, phe-non rư u ê-te pe-ro-xit rư u, pe-ro-xit 0-20 ete, pe-ro-xit xe-ton, (đã ho c chưa xác đ nh v m t hóa h c) và các ch t d n xu t c a các ch t trên đã ha-lô-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2910 E-po-xit, rư u ê-pô-xy, phe-non e-po-xy, ê-te e-po-xy có vòng ba c nh và 0-20 các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-trô-sô hóa.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2911 A-xe-tan và he-mi-a-xe-tan, có ho c không có ch c ô-xi khác và các ch t 0-20 d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-tơ-rô-sô hóa. V - H P CH T CH C AN-DE-HIT 2912 An-đe-hit, có ho c không có ch c ô-xi khác; po-ly-me m ch vòng c a an- 0-20 đe-hit; pa-ra-fo-man-đe-hit 2913 Ch t d n xu t c a các s n ph m thu c nhóm 2912 đã ha-lô-gen hóa, sun- 0-20 pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-tơ-rô-sô hóa. VI - H P CH T CH C XE-TON VÀ H P CH T CH C QUI-NON 2914 Xe-tôn và qui-nôn, có ho c không có ch c oxy khác; các ch t d n xu t 0-20 c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa, ho c ni-tơ-rô- sô hóa VI - A-XIT CAC-BO-XY-LIC VÀ AN-HY-DRIT, HA-LÔ-GEN-NUA, PE-RÔ- XÔIT VÀ PE-RO-XY-A-XIT C A CHÚNG VÀ CÁC CH T D N XU T C A CHÚNG ĐÃ HA-LÔ-GEN HÓA, SUN-PHO-NAT HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA, HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2915 A-xit mô-nô-cac-bo-xy-lic no m ch th ng và các ch t an-hy-drit, ha-lô-gen- 0-20 nua, pe-rô-xit, pe-rô-xy-axit c a các lo i axit trên; các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2916 A-xit mô-nô-cac-bo-xy-lic m ch th ng, chưa no, a-xit mô-nô-cac-bo-xy-lic 0-20 m ch vòng, các ch t an-hy-đơ-rit, ha-lô-gen-nua, pe-rô-xit và pe-ro-xy-a- xit c a chúng; các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lo- gen hóa, sun-pho- nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2917 A-xit po-ly-cac-bo-xy-lic, các an-hy-đơ-rit, ha-lô-gen-nua, pe-rô-xit, pe-rô- 0-20 xy-a-xit c a chúng ; các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-gen hóa, sun- pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2918 Các-bô-xy-lic a-xit có thêm ch c ô-xi và các ch t an-hy-đơ-rit, ha-lô-gen- 0-20 nua, pe-rô-xit và pe-rô-xy-a-xit c a chúng, các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-ge-nat hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa VII - ET-S -TE C A CÁC A-XIT VÔ CƠ VÀ MU I C A CHÚNG, CÁC CH T D N XU T C A CHÚNG ĐÃ HA-LÔ-GEN HÓA, SUN-PHO-NAT HÓA, NI-TƠ-RÔ HÓA, HO C NI-TƠ-RÔ-SÔ HÓA 2919 Et-s -te phot-pho-ric và mu i c a chúng, k c lac-to-phot-phat, các ch t 0-20 d n xu t c a chúng đã ha-lo-gen hóa, sun-pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa 2920 Et-s -te c a a-xit vô cơ khác (tr et-sơ-te c a hy-đ -rô ha-lo-gen-nua) và 0-20 mu i c a chúng, các ch t d n xu t c a chúng đã ha-lô-ge-nat hóa, sun- pho-nat hóa, ni-tơ-rô hóa ho c ni-tơ-rô-sô hóa IX - H P CH T CH C NITƠ 2921 H p ch t ch c a-min 0-20 2922 H p ch t a-mi-no ch c ô-xi 0-30 2923 Mu i và hy-đơ-rô-xit a-mo-ni b c 4; các lo i le-xi-thin và ch t phot-pho a- 0-20 mi-no li-pít khác 2924 H p ch t ch c ca-bo-xy-a-mit; h p ch t ch c a-min c a a-xít cac-bo-nic 0-20
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2925 H p ch t ch c cac-bo-xy-i-mít (k c sa-ca-rin và mu i c a nó) và các 0-20 h p ch t ch c i-min 2926 H p ch t ch c ni-tơ-rin 0-20 2927 H p ch t diazo-, azo- ho c azoxy 0-20 2928 Ch t d n xu t h u cơ c a hy-đ -ra-zin ho c c a hy-đ -rô-xy-la-min 0-20 2929 H p ch t có ch c ni-tơ khác 0-20 X - H P CH T H U CƠ, VÔ CƠ, H P CH T D VÒNG, A-XÍT NU-CƠ- LÊ-ÍCH VÀ CÁC MU I C A CHÚNG, CÁC SUN-PHO-NA-MIT 2930 H p ch t lưu huỳnh h u cơ 0-20 2931 H p ch t vô cơ, h u cơ khác 0-20 2932 H p ch t d vòng ch a ô-xy 0-20 2933 H p ch t d vòng ch a ni-tơ 0-20 2934 Các a-xít nu-cơ-lê-ích và mu i c a chúng; h p ch t d vòng khác. 0-20 2935 Sun-pho-na-mit 0-20 XI - TI N VI-TA-MIN, VI-TA-MIN VÀ HOC-MÔN CÁC LO I 2936 Ti n vi-ta-min và vi-ta-min các lo i, t nhiên ho c tái t o b ng phương 0-20 pháp t ng h p (k c các ch t cô đ c t nhiên), các ch t d n xu t c a chúng s d ng ch y u như vi-ta-min, h n h p c a các ch t trên, có ho c không đ t trong m t lo i dung môi nào đó 2937 Hoóc-môn các lo i, t nhiên ho c tái t o b ng phương pháp t ng h p; 0-20 các ch t d n xu t c a chúng s d ng ch y u như hoóc-môn; các ch t sơ-te-rô-ít khác s d ng ch y u như hoóc-môn XI - G -LY-CÔ-XÍT VÀ AN-CA-LO-ÍT TH C V T, T NHIÊN HO C TÁI T O B NG PHƯƠNG PHÁP T NG H P, CÁC MU I, -TE, ÉT-SƠ-TE VÀ CÁC CH T D N XU T KHÁC C A CHÚNG 2938 G -ly-co-xit t nhiên ho c tái t o b ng phương pháp t ng h p, các mu i, 0-20 ete, este và các ch t d n xu t khác c a chúng 2939 An-ca-lo-it th c v t, t nhiên ho c tái t o b ng phương pháp t ng h p, 0-20 các mu i, ê-te, ét-sơ-te và các ch t d n xu t c a chúng XII - H P CH T H U CƠ KHÁC 2940 Đư ng, tinh khi t v m t hóa h c, tr sác-ca-rin, lac-to-za, man-to-za, gơ- 0-20 lu-co-za và ph -rúc-to-za, ê-te đư ng, ét-sơ-te đư ng, và mu i c a chúng, tr các s n ph m thu c nhóm 2937, 2938, ho c 2939 2941 Kháng sinh các lo i 0-20 2942 H p ch t h u cơ khác 0-20 CHƯƠNG 30 Dư c ph m
Đồng bộ tài khoản