Nghị quyết số 65KT(51A)/NQ-HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 65KT(51A)/NQ-HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 65KT(51A)/NQ-HĐNN8 về việc tặng thưởng Huân chương cho tổ chức và người nước ngoài do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 65KT(51A)/NQ-HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65KT(51A)/NQ-H NN8 Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1987 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG HUÂN CHƯƠNG CHO T CH C VÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; góp ph n c ng c và tăng cư ng tình oàn k t h u ngh gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân các nư c trên th gi i; Theo ngh c a H i ng b trư ng; QUY T NNH: i u1 Nh ng t ch c và ngư i nư c ngoài ã có nhi u công lao, thành tích góp ph n vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c c a nhân dân Vi t Nam ư c xét t ng thư ng các lo i Huân chương, danh hi u vinh d Nhà nư c và gi i thư ng sau ây: - Huân chương Sao Vàng, - Huân chương H Chí Minh, - Huân chương c l p, - Huân chương Quân công, - Huân chương Chi n công, - Huân chương Kháng chi n, - Huân chương H u ngh , - Huân chương Lao ng, - Danh hi u Anh hùng lao ng,
  2. - Gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c. i u2 H i ng b trư ng quy nh tiêu chuNn, i u ki n xét t ng thư ng c th và th t c trao t ng i v i t ng lo i Huân chương, Danh hi u và Gi i thư ng nói trên. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản