Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc QU N TÂN PHÚ ------- ----- S : 66/2007/NQ-H ND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ H P L N 11 Căn c i u 59 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n Tân Phú, QUY T NGHN: i u 1. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n Tân Phú trong năm 2008 t ch c ph i h p th c hi n nhi m v giám sát c th t ng n i dung sau ây: 1 Tình hình th c hi n công tác qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c tr t t lòng l ư ng và tr t t an toàn giao thông. 2 Ti n th c hi n xây d ng công trình chào m ng 5 năm thành l p qu n. 3. Tình hình th c hi n c i cách th t c hành chính và thái ph c v dân c a cán b , công ch c. 4. Vi c qu n lý m t b ng nhà, t có ngu n g c c a Nhà nư c và t p th nhưng chưa xác l p cơ s pháp lý. 5. Tình hình và k t qu th c hi n Lu t Cư trú ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006. 6. Vi c th c hi n xây d ng Phư ng văn hóa. 7. Vi c qu n lý và tri n khai các bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c phNm và vi c ki m tra x lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo Ch th 06/2007/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2007. 8. Tình hình t ch c tri n khai th c hi n án chuy n d ch cơ c u ngành kinh t . 9. Tình hình qu n lý, x lý tang v t, tài v t do các oàn ki m tra thu gi t i 11 phư ng
  2. i u 2. Trên cơ s chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n và căn c vào nhi m v quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n xây d ng k ho ch th c hi n, phân công hai Ban c a H i ng nhân dân ch ng xây d ng k ho ch t ch c ph i h p cùng T i bi u, i bi u có liên quan tri n khai th c hi n chương trình giám sát. i u 3. t o i u ki n thu n l i cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n ti n hành giám sát, các cơ quan, ơn v h u quan chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n i u 4. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n xem xét báo cáo t ng h p ho t ng giám sát c a hai Ban H i ng nhân dân qu n 6 tháng và c năm; t ng h p và báo cáo k t qu vi c th c hi n chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n năm 2008 t i kỳ h p cu i năm c a H i ng nhân dân qu n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p th 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản