Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 về việc thành lập ban dân nguyện do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập ban dân nguyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 695/2008/NQ-UBTVQH12 Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 NGHN QUY T S A I, B SUNG NGHN QUY T S 370/2003/NQ-UBTVQH11 V VI C THÀNH L P BAN DÂN NGUY N Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t t ch c Qu c h i ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Lu t s 83/2007/QH11; Căn c Ngh quy t s 26/2004/QH11 c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t ng c a y ban thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a Trư ng Ban dân nguy n, QUY T NGHN: i u 1. S a i, b sung i u 2 Ngh quy t s 370/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 c a y ban thư ng v Qu c h i như sau: “ i u 2. Ban dân nguy n có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ti p công dân và t ch c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh v i Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i; khi c n thi t, ph i h p v i Thư ng tr c H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và cơ quan h u quan ti p công dân. 2. Ti p nh n, phân lo i ơn, thư c a công dân g i n Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, các Phó Ch t ch Qu c h i, Văn phòng Qu c h i và Ban dân nguy n chuy n n H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i và Ban công tác i bi u theo lĩnh v c ph trách; x lý ơn, thư c a công dân có n i dung liên quan n lĩnh v c ph trách c a nhi u y ban và H i ng dân t c c a Qu c h i, ơn, thư không thu c lĩnh v c ph trách c a H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, Ban công tác i bi u.
  2. 3. T p h p, phân lo i, chuy n ý ki n, ki n ngh c a c tri n các cơ quan, t ch c h u quan, theo dõi, ôn c và t ng h p k t qu gi i quy t; giúp y ban thư ng v Qu c h i giám sát vi c gi i quy t ki n ngh c a c tri; giúp y ban thư ng v Qu c h i ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri thông qua ho t ng ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i, nh kỳ báo cáo y ban thư ng v Qu c h i theo Quy ch ho t ng c a y ban thư ng v Qu c h i và N i quy kỳ h p Qu c h i. 4. T ng h p k t qu ti p công dân, ti p nh n, x lý ơn, thư c a công dân và k t qu ho t ng giám sát c a H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các Ban c a y ban thư ng v Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, nh kỳ báo cáo y ban thư ng v Qu c h i theo Quy ch ho t ng c a y ban thư ng v Qu c h i và N i quy kỳ h p Qu c h i. 5. Giúp y ban thư ng v Qu c h i t ch c oàn giám sát vi c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong trư ng h p c n thi t, xu t v i y ban thư ng v Qu c h i giám sát vi c gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo c th mà công dân có ơn g i Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ho c theo yêu c u c a cơ quan, t ch c h u quan. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan giúp y ban thư ng v Qu c h i hư ng d n oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân v công tác dân nguy n. 7. Thông qua vi c th c hi n công tác dân nguy n, nghiên c u, xu t v i y ban thư ng v Qu c h i nh ng v n liên quan n ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và nhà nư c. 8. Th c hi n nh ng nhi m v khác do y ban thư ng v Qu c h i giao” i u 2. Trư ng Ban dân nguy n, Thư ng tr c H i ng dân t c, y ban c a Qu c h i, Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, Trư ng Ban công tác i bi u ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày ký./. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản