Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 709/2008/UBTVQH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V VI C S A IM TS I U C A NGHN QUY T S 728/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2004 C A Y BAN THƯ NG V QU C H I V VI C THÀNH L P CƠ QUAN I U TRA HÌNH S , CƠ QUAN AN NINH I U TRA QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ƯƠNG, CƠ QUAN I U TRA HÌNH S KHU V C Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004; Xét ngh c a Chính ph , QUY T NGHN: i u 1. S a i m t s kho n t i i u 1, i u 2 và i u 3 c a Ngh quy t s 728/2004/NQ- UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c thành l p Cơ quan i u tra hình s , Cơ quan An ninh i u tra quân khu và tương ương, Cơ quan i u tra hình s khu v c: 1. Kho n 8 i u 1 ư c s a i như sau: “8. Cơ quan i u tra hình s B Tư l nh Th ô Hà N i”. 2. Kho n 8 i u 2 ư c s a i như sau: “8. Cơ quan An ninh i u tra B Tư l nh Th ô Hà N i”. 3. Kho n 36 quy nh v Cơ quan i u tra hình s khu v c 1 Quân khu Th ô và kho n 37 quy nh v Cơ quan i u tra hình s khu v c 2 Quân khu Th ô c a i u 3 ư c s a i thành kho n 36 m i như sau: “36. Cơ quan i u tra hình s khu v c B Tư l nh Th ô Hà N i”. i u 2. 1. Ngh quy t này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Chính ph và các cơ quan có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n và hư ng d n thi hành Ngh quy t này.
  2. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản