Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 về việc triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 713/2008/UBTVQH12 Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2009 VÀ B SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (2007-2011) Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t t ch c Qu c h i, Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh quy t s 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011), QUY T NGHN i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này B n phân công cơ quan trình, cơ quan ch trì thNm tra, cơ quan ph i h p thNm tra các d án lu t, pháp l nh m i ư c b sung vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011). i u 2. th c hi n có k t qu Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác c n t p trung tri n khai m t s công vi c c th sau ây: 1. KhNn trương thành l p Ban so n th o ho c chuNn b trình y ban thư ng v Qu c h i quy t nh thành l p Ban so n th o i v i các d án lu t, pháp l nh m i ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII s m tri n khai vi c nghiên c u, chuNn b d án. 2. Ch o chuNn b các d án lu t, pháp l nh b o m ch t lư ng và úng ti n , trong ó c bi t lưu ý tri n khai s m các d án lu t trình Qu c h i thông qua theo quy trình t i m t kỳ h p;
  2. 3. Các cơ quan ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n ch ng, tích c c ph i h p v i cơ quan trình d án nâng cao hi u qu c a công tác thNm tra, giúp y ban thư ng v Qu c h i trong vi c ch o ch nh lý các d án lu t, pháp l nh trư c khi trình thông qua. i u 3. 1. Cơ quan trình d án, cơ quan ch trì thNm tra, cơ quan ph i h p thNm tra, cơ quan, t ch c h u quan th c hi n t t các quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng bi n pháp, gi i pháp ư c nêu trong Ngh quy t s 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khóa XII (2007-2011) và năm năm 2008, Ngh quy t s 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011) và Ngh quy t s 511/2007/UBTVQH12 ngày 22 tháng 12 năm 2007 v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XII (2007-2011) và năm 2008. 2. Giao y ban pháp lu t giúp y ban thư ng v Qu c h i theo dõi, ôn c, nh kỳ h ng tháng báo cáo y ban thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. 3. Giao y ban v các v n xã h i căn c vào n i dung bình ng gi i ư c i u ch nh trong các d án lu t, d án pháp l nh tham gia v i các y ban khác c a Qu c h i thNm tra l ng ghép v n bình ng gi i trong các d án lu t, d án pháp l nh này. T/M Y BAN THƯ NG V QU C H I Nơi nh n: CH TNCH - UBTVQH; - Chính ph ; - Các cơ quan trình d án; - TT. H DT, các UB c a QH; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - Văn phòng Qu c h i, các ban c a UBTVQH; - Các oàn i bi u Qu c h i; Nguy n Phú Tr ng - Lưu HC, PL. B N PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CH TRÌ TH M TRA, CƠ QUAN PH I H P TH M TRA CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH B SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NHI M KỲ XII (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 713/2008/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a y ban thư ng v Qu c h i) TH TÊN D ÁN CƠ QUAN BAN SO N CƠ QUAN CH TRÌ CƠ QUAN PH I
  3. T TRÌNH TH O TH M TRA H P TH M TRA (BST) Lu t 1 Lu t s a i, b Chính ph BST do UBKT UBPL sung i u 126 Chính ph c a Lu t nhà thành l p 2 Lu t s a i, b Chính ph BST do UBKT UBPL, UBTCNS, sung m t s i u Chính ph UBKHCNMT c a các lu t liên thành l p quan n u tư xây d ng cơ b n 3 Lu t s d ng Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBTCNS năng lư ng ti t Chính ph ki m và hi u qu thành l p 4 Lu t viên ch c Chính ph BST do UBPL UBTCNS, UB v Chính ph CV XH, thành l p UBVHGDTNTN&N 5 Lu t s a i, b Chính ph BST do UBVHGDTNTN&N UBPL sung m t s i u Chính ph c a Lu t giáo thành l p d c 6 Lu t công oàn T ng liên BST do UBPL H DT và các y ban (s a i) oàn T ng liên khác L VN oàn L VN thành l p Pháp l nh 1 Pháp l nh h p UBTVQH BST do UBPL H DT và các y ban nh t văn b n quy UBTVQH khác ph m pháp lu t thành l p 2 Pháp l nh pháp UBTVQH BST do UBPL H DT và các y ban i n h th ng UBTVQH khác quy ph m pháp thành l p lu t 3 Pháp l nh s a VKSNDTC BST do UBTP UBPL, UBQP&AN, i, b sung m t VKSNDTC UBTCNS s i u c a Pháp thành l p l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân 4 Pháp l nh s a TANDTC BST do UBTP UBPL, UBQP&AN, i, b sung m t TANDTC UBTCNS s i u c a Pháp thành l p l nh ThNm phán và H i thNm Tòa
  4. án nhân dân 5 Pháp l nh s a Chính ph BST do UBTP UBPL i, b sung m t Chính ph s i u c a Pháp thành l p l nh t ch c i u tra hình s 6 Pháp l nh s a Chính ph BST do UB v CV XH UBPL i, b sung Chính ph i u 10 c a thành l p Pháp l nh dân s
Đồng bộ tài khoản