Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I - kỳ họp lần thứ 12 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN QU N TÂN c l p - T do - H nh phúc PHÚ ------- ---- S : 72/2008/NQ- Tân Phú, ngày 18 tháng 7 năm 2008 H ND NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n Tân Phú; các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan; thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n; ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: - Nh t trí v i báo cáo tình hình ho t ng 6 tháng u năm 2008, chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và 2 Ban H i ng nhân dân qu n. - Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng, ghi nh n tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng u năm 2008 và các gi i pháp công tác tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n c th sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V 6 THÁNG U NĂM 2008: Trong 6 tháng u năm 2008, y ban nhân dân qu n ã kh c ph c khó khăn trên nhi u m t, t p trung ch o i u hành các ơn v , ban, ngành th c hi n t t Ngh quy t c a Ban Ch p hành ng b , H i ng nhân dân qu n, ra các bi n pháp Ny nhanh ti n th c hi n các ch tiêu k ho ch kinh t - văn hóa - xã h i, các ch tiêu cơ b n n nay ã t, vư t so v i ti n theo k ho ch và có phát tri n tăng trư ng, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. - Giá tr s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p ư c th c hi n ư c là 2.397,35 t ng, tăng 22,42% so v i cùng kỳ năm 2007.
  2. - V thương m i - d ch v t ng doanh s bán hàng hóa ư c th c hi n t 6.439,75 t ng, tăng 28,41% so v i cùng kỳ. - T ng kim ng ch xu t khNu là 93,29 tri u USD, tăng 10,91% so cùng kỳ. T ng kim ng ch nh p khNu là 131,21 tri u USD, tăng 26,22% so v i cùng kỳ năm 2007. - T ng thu ngân sách nhà nư c th c hi n là 367,316 t ng, t 72,25% k ho ch năm (508,38 t ng), tăng 76,11% so cùng kỳ. Công tác x lý n ng thu công thương nghi p ngoài qu c doanh có nhi u chuy n bi n tích c c. T ng chi ngân sách a phương (qu n, phư ng) th c hi n 137,948 t ng, t 70,46% k ho ch năm (195,776 t ng), tăng 17,31% so v i cùng kỳ. Tri n khai th c hi n án chuy n d ch cơ c u ngành kinh t i úng hư ng và t ư c m t s thành qu nh t nh. Công tác xây d ng cơ b n ư c quan tâm, cơ s h t ng c a qu n ti p t c ư c c i thi n và ph c v ngày m t t t hơn cho i s ng c a nhân dân trong qu n, làm cho di n m o ô th c a qu n ngày càng khang trang, văn minh hơn. Lĩnh v c văn hóa - xã h i t ư c nhi u k t qu tích c c; ti p t c phát huy phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. Th c hi n t t công tác truy n thông, c ng tuyên truy n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và vi c th c hi n bư c u t m t s k t qu nh t nh. S v ph m pháp hình s ư c kéo gi m 2,17% so cùng kỳ; công tác i u tra khám phá án t t l cao (74,81%); công tác u tranh ch ng t i ph m ma túy, t n n xã h i ư c tri n khai ng b , khám phá 31 v tàng tr mua bán trái phép ch t ma túy và 7 v m i dâm. Công tác quân s a phương ã có s ph i h p t t v i các ban, ngành, oàn th và 11 phư ng th c hi n ch t ch quy trình tuy n ch n và g i thanh niên nh p ngũ hoàn thành 100% ch tiêu giao quân. Ho t ng c a các cơ quan tư pháp luôn có tinh th n trách nhi m và s n l c l n trong công tác ph i h p ch t ch gi a cơ quan Vi n Ki m sát v i các ngành liên quan m b o vi c i u tra, truy t , xét x ngư i ph m t i úng pháp lu t; th c hi n các gi i pháp c p bách l p l i tr t t an toàn giao thông, xây d ng tuy n ư ng ki u m u v văn minh ô th , m b o tr t t ô th nh m ki m ch gia tăng tai n n giao thông và ùn t c giao thông làm kéo gi m áng k s v tai n n giao thông và s ngư i ch t (48,48% so v i cùng kỳ); Ny nhanh ti n th c hi n các công trình chào m ng 5 năm ngày thành l p qu n m b o t ti n k ho ch ra. Tuy nhiên v n còn m t s h n ch như: v tình hình các doanh nghi p u tư m i vào qu n v n ăng ký v n còn th p hơn cùng kỳ cho th y môi trư ng kinh doanh c a qu n chưa thu hút các nhà u tư l n có ti m l c; công tác thu và x lý n ng thu công thương nghi p ngoài qu c doanh th c hi n chưa hoàn thành m c tiêu gi m ít nh t 50% n ng thông thư ng theo ch o c a C c Thu thành ph ; ý th c th c hi n n p s ng văn minh ô th c a ngư i dân chưa chuy n bi n áng k , tình tr ng l n chi m lòng l ư ng, x rác b a bãi v n còn t n t i trong c ng ng dân cư, công tác ki m tra x ph t m t vài phư ng chưa th c hi n kiên quy t. Công tác th c hi n m c tiêu 3 gi m t hi u qu chưa cao so v i cùng kỳ 6 tháng u năm 2007, t l kéo gi m ph m pháp hình s chưa t 3% - 6%, s v vi ph m t i ma túy, t n n xã h i tăng. Tình hình d ch b nh truy n nhi m trên a bàn tăng cao, t l c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm v n còn t th p (23,19%). Ti n th c hi n phê duy t án quy ho ch chi ti t 11 phư ng và c p nư c s ch còn ch m nên ti p t c v n là b c xúc c a c tri. M t vài công trình tr ng i m k ni m 5 năm thành
  3. l p qu n do nguyên nhân khách quan d n n ch m hoàn thành trong năm 2008 ho c khó có th hoàn thành trong nhi m kỳ. II. PHƯƠNG HƯ NG NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 2008: Ngoài nhi m v và các gi i pháp ch y u nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân qu n, H i ng nhân dân qu n yêu c u t p trung vào m t s v n sau: 1. Lĩnh v c kinh t - tài chính: - T p trung hoàn thành ch tiêu k ho ch kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách qu n năm 2008. - T ch c h i ngh i tho i gi a lãnh o qu n v i gi i doanh nhân v chính sách u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, chuy n ti p ngành ngh , kêu g i u tư khai thác hi u qu , úng quy ho ch m t b ng sau di d i ô nhi m, m b o chuy n d ch cơ c u kinh t qu n n năm 2020 và tăng cư ng c ng c , nâng cao ch t lư ng, phát tri n kinh t t p th . - Tăng cư ng ch o ôn c thu thu , ki m tra x lý có hi u qu n ng thu và tri n khai các bi n pháp Ny m nh công tác thu thu công thương nghi p ngoài qu c doanh, m b o hoàn thành ch tiêu thu năm 2008 và xây d ng phát tri n ngu n thu năm 2009. - T ch c u th u qu n lý Ch Hi p Tân, Tân Hương, Tân Phú 1 và ch nh u th u qu n lý Ch Phú Trung. - Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n ti t ki m trong s d ng i n và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong s d ng ngân sách và mua s m, s d ng trang thi t b , tài s n công. - Ny m nh công tác ki m tra, x lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chăn nuôi, gi t m và v n chuy n gia c m trái phép, không rõ ngu n g c, x lý hàng gian, hàng gi ; chuNn b công tác ph c v T t Nguyên án ti t ki m, an toàn, văn minh, lành m nh. 2. Lĩnh v c qu n lý ô th - nhà t: - Ti p t c ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc hoàn ch nh án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c a các phư ng và ph n còn l i c a Khu Công nghi p Tân Bình. - Ti p t c th c hi n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t6 tháng cu i năm 2008. - T ch c công b l gi i ư ng h m t 12m tr xu ng trên a bàn 11 phư ng theo Quy t nh s 88/2007/Q -UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph và Quy t nh s 1148/Q -UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n.
  4. - Ti p t c Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m và các công trình chào m ng k ni m 05 năm ngày thành l p qu n. Rà soát nh ng công trình do nguyên nhân khách quan không th hoàn thành trong năm 2008 rút tên kh i công trình chào m ng 5 năm thành l p qu n nhưng v n m b o k ho ch Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng các công trình s a ch a, nâng c p: Nâng c p ô th thành ph n s 3 “C i t o h th ng thoát nư c c p 2, 3 lưu v c Tân Hóa - Lò G m”, ư ng Lũy Bán Bích; d án Khu liên h p Văn hóa - Th thao và Dân cư Tân Th ng; d án xây d ng B nh vi n qu n. - Ti p t c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý các công trình xây d ng không phép, trái phép, vi ph m quy ho ch ư c duy t; qu n lý ch t lư ng công trình u tư, ch ng lãng phí, th t thoát trong xây d ng. - Ti p t c tăng cư ng công tác ph i h p chi nhánh c p nư c Tân Hòa, Công ty C ph n c p nư c Phú Hòa Tân tăng lư ng c p nư c và g n ng h nư c cho nhân dân theo m c ph n u ra là 70%. - Ki m tra, x lý các cơ s s n xu t, kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng; không v n hành h th ng x lý ô nhi m… tác ng x u môi trư ng. 3. Lĩnh v c văn hóa - xã h i: - Ti p t c tuyên truy n th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. Tăng cư ng ki m tra liên ngành - văn hóa, c bi t nh ng cơ s kinh doanh, d ch v có môi trư ng, i u ki n d phát sinh t n n. m b o th c hi n ch tiêu v n ng và xây d ng các ơn v i m sáng văn hóa, ơn v văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa. Sơ k t 6 tháng u năm th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và Ny m nh các ho t ng th c hi n n p s ng văn minh ô th 6 tháng cu i năm 2008. - Ti p t c phát ng t cao i m thi ua l p thành tích chào m ng 5 năm ngày thành l p qu n; rà soát và t p trung cho các ho t ng chuNn b theo k ho ch ho t ng k ni m 5 năm thành l p qu n. - Ph n u n h t quý III/2008 qu n xóa h t h nghèo dư i 6 tri u ng/ngư i/năm và cu i năm 2008 xóa 50% h nghèo dư i 8 tri u ng/ngư i/năm. Tăng cư ng qu n lý, h tr vi c làm, chăm sóc s c kh e cho các i tư ng h i gia, h n ch tái nghi n. - Hoàn thành ph c p b c trung h c 11/11 phư ng vào cu i năm 2008. Ti p t c th c hi n d án phân lu ng h c sinh sau khi t t nghi p trung h c cơ s . - Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm, kh ng ch không x y ra d ch b nh trên a bàn. Ph n u th c hi n t k t qu t t hơn 90% các chương trình m c tiêu qu c gia v y t ; duy trì và ph n u t chuNn qu c gia v y t c a 11/11 phư ng. - Ph n u hoàn thành và vư t các ch tiêu v dân s , k ho ch hóa gia ình năm 2008.
  5. - Quan tâm công tác tuyên truy n, c ng, giáo d c truy n th ng d p l , t t và ph c v các cu c v n ng chính tr cao i m. 4. An ninh - qu c phòng - qu n lý nhà nư c: - Th c hi n ch tiêu kéo gi m ph m pháp hình s t 3 - 7% so v i cùng kỳ năm 2007, ki m ch án cư p và cư p gi t, duy trì t l khám phá án chung trên 70%. T ch c sơ k t công tác an toàn giao thông; xây d ng tuy n ư ng ki u m u v th c hi n n p s ng văn minh ô th , tri n khai các k ho ch chuy n hóa các i m, tuy n ư ng en. Ti p t c th c hi n các bi n pháp kéo gi m tai n n giao thông và s ngư i ch t vì tai n n giao thông. - C ng c l c lư ng, tăng cư ng các bi n pháp b o v an ninh chính tr vào các ngày l l n. Xây d ng k ho ch phòng th 08. - Ti p t c tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t sâu r ng trong cán b , công nhân viên và nhân dân. Kiên quy t u tranh, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí tiêu c c, nh t là trong lĩnh v c qu n lý t ai, chi tiêu ngân sách, u tư xây d ng cơ b n, x lý nghiêm các v vi c vi ph m. - Ti p t c th c hi n công tác c i cách hành chính. Duy trì ng d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 t i y ban nhân dân qu n và 11 phư ng. Tri n khai áp d ng h th ng l y s t ng t i b ph n ti p nh n và hoàn tr h sơ hành chính qu n. 5. V t trình c a y ban nhân dân qu n: H i ng nhân dân qu n nh t trí v i n i dung T trình s 723/UBND-N ngày 12 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c t m hoãn m t s công trình xây d ng cơ b n theo Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th trư ng Chính ph v vi c i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m phát. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân giao y ban nhân dân qu n Tân Phú có k ho ch tri n khai và ch o th c hi n t t Ngh quy t này. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân, các i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng kh o sát, giám sát, ch n ch nh nh ng thi u sót trong quá trình th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n Ngh quy t, làm t t vai trò giám sát và ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c ng viên nhân dân tích c c tham gia góp ph n th c hi n th ng l i các ch tiêu kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p l n th 12 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.
  6. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản