Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
92
lượt xem
11
download

Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 về việc danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 724/2009/UBTVQH12 Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 NGHN QUY T DANH SÁCH HUY N, QU N, PHƯ NG C A CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Sau khi xem xét T trình s 01/TTr-CP ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v d th o Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i danh sách các huy n, qu n, phư ng c a m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và Báo cáo th m tra s 672/BC- UBPL12 ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a y ban pháp lu t c a Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1. Th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t i 67 huy n, 32 qu n và 483 phư ng c a 10 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau ây: 1. T nh Lào Cai a) Huy n: 8 huy n, bao g m: B o Th ng, B c Hà, Si Ma Cai, Mư ng Khương, Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, B o Yên. b) Phư ng: 12 phư ng, bao g m: Các phư ng thu c thành ph Lào Cai: Lào Cai, Ph M i, C c L u, Kim Tân, B c Cư ng, Duyên H i, B c L nh, Pom Hán, Xuân Tăng, Th ng Nh t, Bình Minh, Nam Cư ng. 2. T nh Vĩnh Phúc a) Huy n: 7 huy n, bao g m:
  2. Vĩnh Tư ng, Yên L c, Tam Dương, Bình Xuyên, L p Th ch, Tam o, Sông Lô. b) Phư ng: 13 phư ng, bao g m: - Các phư ng thu c thành ph Vĩnh Yên: H i H p, ng Tâm, Tích Sơn, Ngô Quy n, ng a, Liên B o, Khai Quang; - Các phư ng thu c th xã Phúc Yên: Xuân Hòa, ng Xuân, Hùng Vương, Trưng Tr c, Trưng Nh , Phúc Th ng. 3. Thành ph H i Phòng a) Huy n: 7 huy n, bao g m: Th y Nguyên, An Dương, An Lão, Ki n Th y, Tiên Lãng, Vĩnh B o, Cát H i. b) Qu n và phư ng: 7 qu n và 70 phư ng, bao g m: - Qu n H ng Bàng và các phư ng thu c qu n H ng Bàng: Quán Toan, Hùng Vương, S D u, Tr i Chu i, Thư ng Lý, H Lý, Minh Khai, Hoàng Văn Th , Quang Trung, Phan B i Châu, Ph m H ng Thái; - Qu n Ngô Quy n và các phư ng thu c qu n Ngô Quy n: L ch Tray, ng Qu c Bình, ng Giang, ông Khê, Lê L i, Gia Viên, C u t, Lương Khánh Thi n, L c Viên, Máy Tơ, C u Tre, V n M , Máy Chai; - Qu n Lê Chân và các phư ng thu c qu n Lê Chân: Tr i Cau, H Nam, Hàng Kênh, ông H i, An Biên, Dư Hàng, Vĩnh Ni m, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, Nghĩa Xá, Ni m Nghĩa, Cát Dài, Tr n Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương; - Qu n Ki n An và các phư ng thu c qu n Ki n An: Quán Tr , Lãm Hà, B c Sơn, Ng c Sơn, Tr n Thành Ng , ng Hòa, Nam Sơn, Văn Nu, Phù Li n, Tràng Minh; - Qu n H i An và các phư ng thu c qu n H i An: Cát Bi, ng Lâm, Thành Tô, ng H i, ông H i 1, ông H i 2, Nam H i, Tràng Cát; - Qu n Sơn và các phư ng thu c qu n Sơn: Ng c H i, Ng c Xuyên, V n Hương, V n Sơn, Bàng La, Minh c, H p c; - Qu n Dương Kinh và các phư ng thu c qu n Dương Kinh: a Phúc, Anh Dũng, Hưng o, H i Thành, Hòa Nghĩa, Tân Thành. 4. T nh Nam nh a) Huy n: 9 huy n, bao g m: Ý Yên, V B n, M L c, Nam Tr c, Nghĩa Hưng, Tr c Ninh, Xuân Trư ng, H i H u, Giao Th y. b) Phư ng: 20 phư ng, bao g m:
  3. Các phư ng thu c thành ph Nam nh: Bà Tri u, Quang Trung, Tr n ăng Ninh, Năng Tĩnh, Phan ình Phùng, Nguy n Du, Trư ng Thi, C a B c, V Hoàng, V Xuyên, Văn Mi u, Ngô Quy n, Tr n T Xương, H Long, Tr n Hưng o, L c Vư ng, Th ng Nh t, L c H , C a Nam, Tr n Quang Kh i. 5. T nh Qu ng Tr a) Huy n: 7 huy n, bao g m: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam L , akrông, Hư ng Hóa, Tri u Phong, H i Lăng. b) Phư ng: 13 phư ng, bao g m: - Các phư ng thu c th xã ông Hà: 1, 2, 3, 4, 5, ông Thanh, ông Giang, ông L , ông Lương; - Các phư ng thu c th xã Qu ng Tr : 1, 2, 3, An ôn. 6. Thành ph à N ng a) Huy n: 1 huy n: Hòa Vang; b) Qu n và phư ng: 6 qu n và 45 phư ng, bao g m: - Qu n H i Châu và các phư ng thu c qu n H i Châu: Hòa Cư ng Nam, Hòa Cư ng B c, Hòa Thu n ông, Hòa Thu n Tây, Bình Thu n, Bình Hiên, Nam Dương, Phư c Ninh, H i Châu 1, H i Châu 2, Th ch Thang, Thanh Bình, Thu n Phư c; - Qu n Thanh Khê và các phư ng thu c qu n Thanh Khê: An Khê, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Tam Thu n, Chính Gián, Th c Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính, Hòa Khê, Thanh Khê ông; - Qu n Liên Chi u và các phư ng thu c qu n Liên Chi u: Hòa Hi p Nam, Hòa Hi p B c, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh B c, Hòa Minh; - Qu n Sơn Trà và các phư ng thu c qu n Sơn Trà: An H i B c, An H i ông, An H i Tây, Mân Thái, N i Hiên ông, Phư c M , Th Quang; - Qu n Ngũ Hành Sơn và các phư ng thu c qu n Ngũ Hành Sơn: M An, Khuê M , Hòa H i, Hòa Quý; - Qu n CNm L và các phư ng thu c qu n CNm L : Hòa Th ông, Hòa Th Tây, Hòa An, Hòa Phát, Hòa Xuân, Khuê Trung. 7. T nh Phú Yên a) Huy n: 7 huy n, bao g m: ông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, ng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh.
  4. b) Phư ng: 12 phư ng, bao g m: Các phư ng thu c thành ph Tuy Hòa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Lâm, Phú Th nh, Phú ông. 8. Thành ph H Chí Minh a) Huy n: 5 huy n, bao g m: Bình Chánh, C n Gi , C Chi, Hóc Môn, Nhà Bè; b) Qu n và phư ng: 19 qu n và 259 phư ng, bao g m: - Qu n 1 và các phư ng thu c qu n 1: Tân nh, B n Nghé, B n Thành, a Kao, Cô Giang, C u Kho, Nguy n Thái Bình, Ph m Ngũ Lão, Nguy n Cư Trinh, C u Ông Lãnh; - Qu n 2 và các phư ng thu c qu n 2: An Phú, Th Thiêm, Bình Trưng Tây, Bình Trưng ông, An L i ông, An Khánh, Cát Lái, Th nh M L i, Bình An, Th o i n, Bình Khánh; - Qu n 3 và các phư ng thu c qu n 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; - Qu n 4 và các phư ng thu c qu n 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; - Qu n 5 và các phư ng thu c qu n 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; - Qu n 6 và các phư ng thu c qu n 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; - Qu n 7 và các phư ng thu c qu n 7: Tân Thu n Tây, Tân Thu n ông, Tân Quy, Tân Phong, Tân Phú, Tân Hưng, Bình Thu n, Phú M , Tân Ki ng, Phú Thu n; - Qu n 8 và các phư ng thu c qu n 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; - Qu n 9 và các phư ng thu c qu n 9: Long Bình, Hi p Phú, Trư ng Th nh, Long Trư ng, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phư c Long A, Phư c Long B, Phư c Bình, Phú H u, Tân Phú, Long Th nh M , Long Phư c; - Qu n 10 và các phư ng thu c qu n 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; - Qu n 11 và các phư ng thu c qu n 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; - Qu n 12 và các phư ng thu c qu n 12: Th nh L c, An Phú ông, Tân Th i Hi p, Tân Hưng Thu n, ông Hưng Thu n, Tân Th i Nh t, Tân Chánh Hi p, Th nh Xuân, Hi p Thành, Trung M Tây, Th i An;
  5. - Qu n Bình Tân và các phư ng thu c qu n Bình Tân: Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tr ông, Bình Tr ông A, Bình Tr ông B, Tân T o, Tân T o A, An L c, An L c A; - Qu n Bình Th nh và các phư ng thu c qu n Bình Th nh: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; - Qu n Gò V p và các phư ng thu c qu n Gò V p: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; - Qu n Phú Nhu n và các phư ng thu c qu n Phú Nhu n: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; - Qu n Tân Bình và các phư ng thu c qu n Tân Bình: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; - Qu n Tân Phú và các phư ng thu c qu n Tân Phú: Tân Sơn Nhì, Tân Th nh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Th Hòa, Phú Th nh, Phú Trung, Hòa Th nh, Hi p Tân, Tân Th i Hòa; - Qu n Th c và các phư ng thu c qu n Th c: Trư ng Th , Linh Trung, Bình Chi u, Hi p Bình Chánh, Hi p Bình Phư c, Bình Th , Tam Bình, Tam Phú, Linh ông, Linh Chi u, Linh Tây, Linh Xuân. 9. T nh Bà R a – Vũng Tàu a) Huy n: 5 huy n, bao g m: Long i n, t , Tân Thành, Xuyên M c, Châu c; b) Phư ng: 24 phư ng, bao g m: - Các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Th ng Nh t, Th ng Tam, R ch D a, Nguy n An Ninh; - Các phư ng thu c th xã Bà R a: Kim Dinh, Long Hương, Phư c Hưng, Phư c Hi p, Phư c Trung, Phư c Nguyên, Long Toàn, Long Tâm. 10. T nh Kiên Giang a) Huy n: 11 huy n, bao g m: An Minh, Châu Thành, Vĩnh Thu n, Gò Quao, Gi ng Ri ng, Kiên H i, Phú Qu c, Tân Hi p, Hòn t, An Biên, U Minh Thư ng; b) Phư ng: 15 phư ng, bao g m: - Các phư ng thu c thành ph R ch Giá: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh L i, Vĩnh Hi p, Vĩnh Thông, An Bình, Vĩnh L c, R ch S i, Vĩnh B o, An Hòa, Vĩnh Thanh;
  6. - Các phư ng thu c th xã Hà Tiên: ông H , Bình San, Tô Châu, Pháo ài. i u 2. 1. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t này. 2. H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng có tên trong danh sách quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản