Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN PHÚ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 73/2008/NQ-H ND Tân Phú, ngày 08 tháng 10 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ H P L N TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2007; Căn c Ngh quy t s 49/2006/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2006 t i kỳ h p l n th 8 c a H i ng nhân dân khóa I v tình hình th c hi n ngân sách qu n năm 2006, d toán thu - chi ngân sách qu n 2007; Sau khi xem xét T trình s 44/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Tân Phú v quy t toán ngân sách năm 2007, Báo cáo th m tra s 44/BC-H ND-KTXH ngày 08 tháng 10 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n Tân Phú năm 2007 như sau 1. V thu ngân sách: - T ng s thu ngân sách nhà nư c là: 516.379 tri u ng t 134% k ho ch ư c giao (386.400 tri u ng), tăng 54% so v i th c hi n năm 2006 (334.965 tri u ng). - T ng s thu ngân sách a phương (qu n + phư ng): 476.032 tri u ng t 198,41% k ho ch (239.916 tri u ng), tăng 26,15% so v i năm 2006 (377.348 tri u ng). Trong ó: + Thu ngân sách ư c hư ng theo t l i u ti t: 171.380 tri u ng t 144,4% k ho ch (118.682 tri u ng), tăng 39,27% so v i năm 2006 (123.049 tri u ng). + Thu k t dư năm 2006 chuy n sang: 152.091 tri u ng. + Nh n b sung t ngân sách thành ph : 129.378 tri u ng. 2. V chi ngân sách:
  2. - T ng chi ngân sách a phương: 278.130 tri u ng t 115,92% k ho ch (239.916 tri u ng), tăng 23,47% so v i năm 2006 (225.258 tri u ng), g m: + Chi u tư phát tri n 66.100 tri u ng, t 78,02% k ho ch (84.715 tri u ng), gi m 11,84% so v i năm 2006 (74.979 tri u ng). + Chi thư ng xuyên ngân sách a phương 156.001 tri u ng, t 100,51% k ho ch (155.201 tri u ng), tăng 21,83% so v i năm 2006 (128.042 tri u ng). 3. V k t dư ngân sách: T ng k t dư ngân sách a phương (qu n + phư ng): 197.903 tri u ng, trong ó: - Ngân sách qu n: 187.026 tri u ng. - Ngân sách 11 phư ng: 10.877 tri u ng. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n Tân Phú 1. Th c hi n công khai tài chính theo quy nh, rà soát nh ng nh m c không còn phù h p và các kho n chi không h p lý trình c p có thNm quy n s a i. 2. Xây d ng phương án s d ng k t dư ngân sách năm 2007 th c hi n các chương trình m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i qu n Tân Phú năm 2008 và g i báo cáo quy t toán ngân sách cho S Tài chính theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p l n th 13 thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản