Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2006/NQ-QH11 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V CHƯƠNG TRÌNH HO T Đ NG GIÁM SÁT C A QU C H I NĂM 2007. Căn c i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH 10 ngày 25-12-2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Ho t ng giám sát c a Qu c h i; Trên cơ s xem xét ngh c a H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T trình c a y ban Thư ng v Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i. QUY T NGH : i u 1. N i dung Qu c h i tr c ti p giám sát. 1. T i kỳ h p th 11, Qu c h i khóa XI a. Xem xét các báo cáo công tác c nhi m kỳ khóa XI c a Qu c h i, Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph , các cơ quan c a Qu c h i, Chánh án Tòa án Nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát Nhân dân t i cao. b. Xem xét báo cáo c a Chính ph v vi c t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. T i kỳ h p th nh t, Qu c h i khóa XII Xem xét báo cáo k t qu cu c b u c i bi u Qu c h i khóa XII. 3. T i kỳ h p th 2, Qu c h i khóa XII Cùng v i vi c xem xét các báo cáo c a Chính ph , Tòa án Nhân dân t i cao, Vi n ki m sát Nhân dân t i cao, ch t v n và tr l i ch t v n, Qu c h i s giám sát chuyên Vi c ch p hành pháp lu t v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 2. Giao y ban Thư ng v Qu c h i giám sát báo cáo v i Qu c h i:
  2. 1. Vi c t ch c b u c , công tác b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i ph c v cu c b uc i bi u Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (báo cáo Qu c h i khóa XII t i kỳ h p th nh t). 2. Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v n bù, gi i phóng m t b ng và gi i quy t vi c làm cho ngư i dân có t b thu h i (báo cáo Qu c h i khóa XII t i kỳ h p th 2). i u 3. Giao H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i giám sát và báo cáo k t qu v i Qu c h i: 1. H i ng Dân t c: Vi c tri n khai th c hi n Chương trình 135 (giai o n II). 2. y ban Pháp lu t: Vi c ch p hành pháp lu t v th c hi n các bi n pháp x lý hành chính ( ưa i tư ng vào trư ng giáo dư ng, vào cơ s giáo d c, vào cơ s ch a b nh) theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 3. y ban Kinh t và Ngân sách: Vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. 4. y ban Qu c phòng và An ninh: Vi c thi hành pháp lu t v b o m tr t t , an toàn giao thông. 5. y ban Văn hóa, Giáo d c, Thanh niên, Thi u niên và Nhi ng: V n i s ng văn hóa cơ s . 6. y ban V các v n xã h i: Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t . 7. y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v x lý ô nhi m môi trư ng các khu ô th , khu kinh t , khu công nghi p. 8. y ban i ngo i: Vi c th c hi n các hi p nh v biên gi i gi a Vi t Nam v i các nư c láng gi ng. i u 4. Trên cơ s Chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i và căn c vào nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i ch ng xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình giám sát c a mình. i u 5. Căn c vào các n i dung t i i u 1, i u 2, i u 3 c a Ngh quy t này và tình hình, i u ki n th c t , các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i ch ng l a ch n n i dung xây d ng chương trình, ti n hành giám sát t i a phương và báo cáo k t qu theo quy nh.
  3. i u 6. Giao y ban Thư ng v Qu c h i ch o vi c th c hi n Chương trình ho t ng giám sát c a Qu c h i; ch o, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a H i ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i; hư ng d n các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong vi c th c hi n ho t ng giám sát; ch o công tác b o m th c hi n chương trình giám sát c a Qu c h i, nghiên c u c i ti n, i m i phương th c ho t ng nâng cao ch t lư ng, hi u qu giám sát; ch o vi c theo dõi, t ng h p k t qu gi i quy t các ki n ngh giám sát. i u 7. Các cơ quan, t ch c h u quan h p tác ch t ch các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i ti n hành ho t ng giám sát có k t qu ; ch ng chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a cơ quan ti n hành giám sát; nghiêm túc gi i quy t các ki n ngh và báo cáo k t qu v i các cơ quan ti n hành giám sát. i u 8. y ban Thư ng v Qu c h i xem xét báo cáo t ng h p k t qu ho t ng giám sát c a các cơ quan c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i sáu tháng và c năm; t ng h p và báo cáo k t qu vi c th c hi n chương trình giám sát t i kỳ h p cu i năm c a Qu c h i. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 10 thông qua ngày 29-11-2006. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản