Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN TÂN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 74/2008/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 08 tháng 10 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) QUẬN TÂN PHÚ, 11 PHƯỜNG CỦA QUẬN TÂN PHÚ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND-KTXH ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú. Đồng thời quyết nghị: - Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020: Hội đồng nhân dân quận đồng ý những nhận định về công tác quản lý đất đai, tình hình sử dụng đất và biến động đất đai trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn từ 2004 - 2005. Lưu ý đến những hạn chế trong quản lý sử dụng đất trong thời gian qua và tìềm năng sử dụng đất để có biện pháp khắc phục, khai thác sử dụng đất hiệu quả đúng theo quy hoạch được duyệt. - Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010): Căn cứ vào Nghị quyết này Ủy ban nhân dân quận cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). Định kỳ hàng năm có kiểm tra đánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định. Điều 2. Ủy ban nhân dân quận thực hiện nghiêm theo nội dung tại Thông báo số 7761/TB-TNMT-KH ngày 25 tháng 9 năm 2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng theo quy định và phổ biến công khai rộng rãi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú và 11 phường của quận Tân Phú trong cán bộ, công chức và nhân dân sau khi quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Hội đồng nhân dân quận yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết.
  2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp lần thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2008./. CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Nẫu
Đồng bộ tài khoản