Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 744/2005/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 2005 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2005 Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c s a i, b sung theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c vào Ngh quy t s 35/2004/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th sáu v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005; QUY T NGHN: i u 1. Các cơ quan, t ch c th c hi n vi c chuNn b trình, thNm tra các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005 theo B n phân công cơ quan trình, cơ quan thNm tra các d án thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005 và các d án b sung vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI (2002-2007) ban hành kèm theo Ngh quy t này. i u 2. th c hi n có k t qu Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác ư c phân công trình d án lu t, pháp l nh, ngh quy t c n t p trung tri n khai m t s công vi c c th sau ây: 1. T ch c phân công vi c so n th o các d án; quy t nh thành l p ho c trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh thành l p Ban so n th o i v i các d án lu t, pháp l nh m i ư c b sung vào Chương trình; khNn trương ki n toàn v t ch c và ho t ng c a các Ban so n th o ã ư c thành l p; 2. Ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c l p ti n và ôn c vi c th c hi n úng ti n ã ra nh m b o m th c hi n Chương trình c a Qu c h i; ti p t c c i ti n quy trình nâng cao ch t lư ng các d án. i u 3. Các cơ quan ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n ch ng, tích c c ph i h p v i các cơ quan h u quan trong công tác thNm tra; Ban công tác l p pháp là u
 2. m i ph i h p giúp U ban thư ng v Qu c h i trong vi c ch o ch nh lý các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t trư c khi trình thông qua. Nguy n Văn An ( ã ký) PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN TH M TRA CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2005 VÀ CÁC D ÁN B SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XI (2002-2007) A. CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2005 Ã PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN TH M TRA "Căn c theo b n phân công kèm theo Ngh quy t s 222/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 02 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 và Ngh quy t s 443/2004/NQ- UBTVQH11 c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2004" TT Tên d án Cơ quan Ban so n Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p trình th o thNm tra thNm tra (BST) I- LU T Chương trình chính th c 1 B lu t dân Chính ph BST do UBPL H DT và các UB s (s a i) UBTVQH khác thành l p 2 Lu t thương Chính ph BST do UBKT&NS UBPL m i (s a Chính i) ph thành l p 3 B lu t Chính ph BST do UBPL UBKT&NS, UB N, hàng h i Chính UBQP&AN Vi t Nam ph thành (s a i) l p 4 Lu t dư c Chính ph BST do UBCV XH UBPL, Chính UBKHCN&MT, ph thành UBKT&NS l p
 3. 5 Lu t ư ng Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS, s t Vi t Chính UBQP&AN Nam ph thành l p 6 Lu t ký k t, Chính ph BST do UB N UBPL gia nh p và Chính th c hi n ph thành i uư c l p qu c t 7 Lu t qu c Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UB N phòng Chính ph thành l p 8 Lu t ki m Chính ph BST do UBKT&NS UBPL toán nhà Chính nư c ph thành l p 9 Lu t giáo Chính ph BST do UBVHGD H DT và các U d c (s a Chính TTN&N ban khác i) ph thành l p 10 Lu t s a Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, i, b sung Chính UBVHGDTTN&N , m ts i u ph thành UBCV XH, H DT c a Lu t l p nghĩa v quân s 11 Lu t du l ch Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBVHGD Chính TNN&N , UBQP ph thành &AN, H DT l p 12 Lu t b o v Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN môi trư ng Chính (s a i) ph thành l p 13 Lu t v các Chính ph BST do UBKT&NS UBPL công c Chính chuy n ph thành như ng l p trong ngân hàng 14 Lu t giao U ban BST do UBPL H DT và các U d ch i n t KHCN&MT UBTVQH ban khác c a Qu c thành l p
 4. h i (g m UBKH CN&MT và i di n các b có liên quan) 15 Lu t v nhà Chính ph BST do UBPL H DT và các U Chính ban khác ph thành l p 16 Lu t thu Chính ph BST do UBKT&NS UBPL xu t khNu, Chính thu nh p ph thành khNu (s a l p i) 17 Lu t thanh oànTNCS BST do UBVHGD UBPL, UBCV XH, niên HCM TNCS TTN&N H DT HCM thành l p 18 Lu t s a Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS i, b sung Chính m ts i u ph thành c a Lu t l p khoáng s n 19 Lu t công Chính ph BST do UBQP&AN UBPL an nhân dân Chính ph thành l p 20 Lu t doanh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL UBCV XH nghi p Chính ph thành l p 21 Lu t u tư Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UB N, Chính UBKHCN&MT ph thành l p 22 Lu t b o Chính ph BST do UBCV XH UBPL, UBKT&NS hi m xã h i Chính ph thành l p 23 Lu t kinh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL doanh b t Chính ng s n ph thành
 5. l p 24 Lu t hàng Chính ph BST do UBPL UBKT&NS, không dân Chính UBQP&AN UB N d ng Vi t ph thành Nam (s a l p i) 25 Lu t công Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN ngh thông Chính tin ph thành l p 26 B lu t thi Chính ph BST do UBPL UBQP&AN hành án UBTVQH thành l p 27 Lu t i n Chính ph BST do UBVH,GD, UBPL nh Chính TTN&N ph thành l p 28 Lu t ăng Chính ph BST do UBPL UBKT&NS ký b t ng Chính s n ph thành l p Chương trình chu n b 1 B lu t x Chính ph BST do UBPL H DT và các U lý vi ph m Chính ban khác hành chính ph thành l p 2 Lu t v th Chính ph BST do UBPL H DT và các U th c trưng Chính ban khác mua, trưng ph thành d ng tài s n l p c a cá nhân, t ch c 3 Lu t b o v Chính ph BST do UBCV XH UBPL, H DT s c kho Chính nhân dân ph thành (s a i) l p 4 Lu t v các Chính ph BST do UBPL UBQP&AN, UB N vùng bi n Chính Vi t Nam ph thành l p
 6. 5 Lu t v h i Chính ph BST do UBPL H DT và các U Chính ban khác ph thành l p 6 Lu t ch ng Chính ph BST do UBKT&NS UBPL khoán Chính ph thành l p 7 Lu t cư trú Chính ph BST do UBPL UBQP&AN, UB N Chính ph thành l p 8 Lu t thu Chính ph BST do UBKT&NS UBPL thu nh p cá Chính nhân ph thành l p 9 Lu t ê i u Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL Chính ph thành l p 10 Lu t bình Ban ch p BST do UBCV XH H DT và các U ng gi i hành Trung Trung ban khác ương ương HLHPNVN HLHPN Vi t Nam thành l p 11 Lu t th Chính ph BST do UBVHGDTTN UBPL d c, th Chính &N thao ph thành l p 12 Lu t v lu t Chính ph BST do UBPL sư Chính ph thành l p II- CÁC D ÁN PHÁP L NH : Chương trình chính th c 1 Pháp l nh Toà án nhân BST do UBPL UBVCV XH, s a i, b dân t i cao TANDTC UBKT&NS
 7. sung m t s thành l p i uc a pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính 2 Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL v công tác Chính c nh v ph thành l p 3 Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UBKHCN & u th u Chính MT ph thành l p 4 Pháp l nh Chính ph BST do UBPL H DT, tr giúp Chính UBVCV XH pháp lý ph thành l p 5 Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS H DT và các U s a i, b Chính ban khác sung m t s ph thành i uc a l p Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 6 Ngh quy t Chính ph BST do UBPL UB N, UBKT&NS c a U ban Chính thư ng v ph thành Qu c h i v l p giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 1-7-1991 7 Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, phòng, Chính UBKHCN&MT ch ng ph thành nhi m vi rút l p gây ra h i ch ng suy
 8. gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) (s a i) 8 Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, UBQP&AN, ưu ãi Chính H DT ngư i ho t ph thành ng cách l p m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng (s a i) 9 Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL th t c gi i Chính quy t các v ph thành ình công l p 10 Pháp l nh Chính ph BST do UBPL công ch ng Chính ph thành l p 11 Pháp l nh Chính ph BST do UBCV XH UBPL, v hi n, l y Chính UBKHCN&MT ghép mô, cơ ph thành quan, b l p ph n cơ th ngư i 12 Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL b o v các Chính công trình, ph thành m c tiêu l p tr ng i m v an ninh qu c gia 13 Pháp l nh Toà án nhân BST do UBPL UBQP&AN th t c b t dân t i cao TANDTC
 9. gi tàu bi n thành l p 14 Pháp l nh lý Chính ph BST do UBPL UBQP&AN l ch tư pháp Chính ph thành l p 15 Pháp l nh H ic u BST do UBPL UBQP&AN, c u chi n chi n binh H ic u UBCV XH binh Vi t Nam chi n binh Vi t Nam thành l p 16 Pháp l nh Toà án nhân BST do UBPL UBKT&NS v án phí, l dân t i cao Toà án phí t i Toà nhân dân án nhân dân t i cao thành l p Chương trình chu n b 1 Pháp l nh Chính ph BST do UBQP&AN UBPL, UBCV XH s a i, b Chính sung m t s ph thành i uc a l p Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên 2 Pháp l nh Chính ph BST do UB N UBPL s a i, b Chính sung m t s ph thành i uc a l p Pháp l nh lãnh s 3 Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UBKT&NS ăng ký Chính giao d ch ph thành b o m l p 4 Pháp l nh Chính ph BST do UBPL UB N tương tr tư Chính pháp ph thành l p 5 Pháp l nh Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL tiêu chuNn Chính hoá ph thành
 10. l p B. PHÂN CÔNG B SUNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN TH M TRA I V I CÁC D ÁN M I Ư C B SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHOÁ XI (2002- 2007) STT Tên d án Cơ quan Ban so n Cơ quan ch trì Cơ quan ph i trình th o (BST) thNm tra h p thNm tra I- LU T 1 Lu t s h u Chính ph BST do UBKHCN&MT UBVHGDTTN& trí tu 1 Chính ph N , UBPL thành l p 2 Lu t chuy n Chính ph BST do UBKHCN&MT UBPL giao công Chính ph ngh 2 thành l p 3 Lu t qu n Chính ph BST do UBKT&NS UBPL lý thu Chính ph thành l p 4 Lu t d y Chính ph BST do UBVHGDTTN UBCV XH, ngh 3 Chính ph &N UBPL , H DT thành l p 5 Lu t xu t Chính ph BST do UBCV XH UBPL, UB N khNu lao Chính ph ng4 thành l p 6 Lu t ch ng Chính ph BST do UBPL H DT và các tham Chính ph U ban khác nhũng5 thành l p 7 Lu t khi u Chính ph BST do UBPL H DT và các n i, t cáo Chính ph U ban khác (s a i) thành l p 8 Lu t s a Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, i, b sung Chính ph UBQP&AN m ts i u thành l p c a Lu t h i quan6 9 Lu t trưng H i lu t gia BST do UBPL H DT và các c u ý dân7 Vi t Nam H i lu t U ban khác gia Vi t Nam thành l p II- Pháp
 11. l nh 1 Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, UB N ngo i h i8 Chính ph thành l p 2 Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL k ho ch Chính ph hóa9 thành l p 3 Pháp l nh U ban BST do UBPL UBKT&NS, công ngh UBTVQH H DT và các cao KHCN&MT thành l p U ban khác c a Qu c (g m h i UBKH CN&MT và i di n các b có liên quan) 4 Pháp l nh Chính ph BST do UBKT&NS UBPL, u tư xây Chính ph UBKHCN&MT d ng cơ thành l p b n10 1 D án thu c Chương trình chính th c c a năm 2005, cho ý ki n t i kỳ h p th 7 và thông qua t i kỳ h p th 8. 2 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005. 3 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005. 4 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005. 5 D án thu c Chương trình chính th c c a năm 2005, cho ý ki n t i kỳ h p th 7 và thông qua t i kỳ h p th 8. 6 D án thu c Chương trình chính th c c a năm 2005, thông qua t i kỳ h p th 7, ã có trong Ngh quy t v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI (2002-2007). Theo B n phân công cơ quan trình, cơ quan thNm tra các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI (2002-2007) thì d án do Chính ph thành l p Ban so n th o, UBPL ch trì thNm tra, UBKT&NS, UBQP&AN ph i h p thNm tra. 7 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005, ã có trong Ngh quy t v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI (2002-2007). Theo B n phân công cơ quan trình, cơ quan thNm tra các d án lu t, pháp l nh, ngh quy t thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI (2002-2007) thì d án do Chính ph thành l p Ban so n th o, UBPL ch trì thNm tra, H DT và các UB khác ph i h p thNm tra.
 12. 8 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005. 9 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005. 10 D án thu c Chương trình chuNn b c a năm 2005.
Đồng bộ tài khoản