Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
73
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11

 1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HỘ I NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 744/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2004/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ sáu về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuẩn bị trình, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và các dự án bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) ban hành kèm theo Nghị quyết này. Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác được phân công trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây: 1. Tổ chức phân công việc soạn thảo các dự án; quyết định thành lập hoặc trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo đối với các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình; khẩn trương kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập; 2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc lập tiến độ và đôn đốc việc thực hiện đúng tiến độ đã đề ra nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình của Quốc hội; tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng các dự án.
 2. Điều 3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác thẩm tra; Ban công tác lập pháp là đầu mối phối hợp giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trước khi trình thông qua. Nguyễn Văn An (Đã ký) PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 VÀ CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XI (2002-2007) A. CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 ĐÃ PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA "Căn cứ theo bản phân công kèm theo Nghị quyết số 222/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 và Nghị quyết số 443/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004" TT Tên dự án Cơ quan Ban soạn Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp trình thảo (BST) thẩm tra thẩm tra I- LUẬT Chương trình chính thức 1 Bộ luật dân Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các UB sự (sửa đổi) UBTVQH khác thành lập 2 Luật thương Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL mại (sửa Chính phủ đổi) thành lập 3 Bộ luật hàng Chính phủ BST do UBPL UBKT&NS, UBĐN, hải Việt Chính phủ UBQP&AN Nam (sửa thành lập đổi)
 3. 4 Luật dược Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, Chính phủ UBKHCN&MT, thành lập UBKT&NS 5 Luật đường Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS, sắt Việt Nam Chính phủ UBQP&AN thành lập 6 Luật ký kết, Chính phủ BST do UBĐN UBPL gia nhập và Chính phủ thực hiện thành lập điều ước quốc tế 7 Luật quốc Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL, UBĐN phòng Chính phủ thành lập 8 Luật kiểm Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL toán nhà Chính phủ nước thành lập 9 Luật giáo Chính phủ BST do UBVHGD HĐDT và các Uỷ dục (sửa đổi) Chính phủ TTN&NĐ ban khác thành lập 10 Luật sửa đổi, Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL, bổ sung một Chính phủ UBVHGDTTN&NĐ, số điều của thành lập UBCVĐXH, HĐDT Luật nghĩa vụ quân sự 11 Luật du lịch Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, UBVHGD Chính phủ TNN&NĐ, UBQP thành lập &AN, HĐDT 12 Luật bảo vệ Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN môi trường Chính phủ (sửa đổi) thành lập 13 Luật về các Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL công cụ Chính phủ chuyển thành lập nhượng trong ngân hàng 14 Luật giao Uỷ ban BST do UBPL HĐDT và các Uỷ dịch điện tử KHCN&MT UBTVQH ban khác của Quốc thành lập
 4. hội (gồm UBKH CN&MT và đại diện các bộ có liên quan) 15 Luật về nhà Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các Uỷ ở Chính phủ ban khác thành lập 16 Luật thuế Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL xuất khẩu, Chính phủ thuế nhập thành lập khẩu (sửa đổi) 17 Luật thanh ĐoànTNCS BST do UBVHGD UBPL, UBCVĐXH, niên HCM ĐTNCS TTN&NĐ HĐDT HCM thành lập 18 Luật sửa đổi, Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL, UBKT&NS bổ sung một Chính phủ số điều của thành lập Luật khoáng sả n 19 Luật công an Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL nhân dân Chính phủ thành lập 20 Luật doanh Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL UBCVĐXH nghiệp Chính phủ thành lập 21 Luật đầu tư Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, UBĐN, Chính phủ UBKHCN&MT thành lập 22 Luật bảo Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, UBKT&NS hiểm xã hội Chính phủ thành lập 23 Luật kinh Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL doanh bất Chính phủ động sản thành lập 24 Luật hàng Chính phủ BST do UBPL UBKT&NS, không dân Chính phủ
 5. dụng Việt thành lập UBQP&AN UBĐN Nam (sửa đổi ) 25 Luật công Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL, UBQP&AN nghệ thông Chính phủ tin thành lập 26 Bộ luật thi Chính phủ BST do UBPL UBQP&AN hành án UBTVQH thành lập 27 Luật điện Chính phủ BST do UBVH,GD, UBPL ảnh Chính phủ TTN&NĐ thành lập 28 Luật đăng ký Chính phủ BST do UBPL UBKT&NS bất động sản Chính phủ thành lập Chương trình chuẩn bị 1 Bộ luật xử lý Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các Uỷ vi phạm Chính phủ ban khác hành chính thành lập 2 Luật về thể Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các Uỷ thức trưng Chính phủ ban khác mua, trưng thành lập dụng tài sản của cá nhân, tổ chức 3 Luật bảo vệ Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, HĐDT sức khoẻ Chính phủ nhân dân thành lập (sửa đổi) 4 Luật về các Chính phủ BST do UBPL UBQP&AN, UBĐN vùng biển Chính phủ Việt Nam thành lập 5 Luật về hội Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các Uỷ Chính phủ ban khác thành lập 6 Luật chứng Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL khoán Chính phủ
 6. thành lập 7 Luật cư trú Chính phủ BST do UBPL UBQP&AN, UBĐN Chính phủ thành lập 8 Luật thuế Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL thu nhập cá Chính phủ nhân thành lập 9 Luật đê điều Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL Chính phủ thành lập 10 Luật bình Ban chấp BST do UBCVĐXH HĐDT và các Uỷ đẳng giới hành Trung Trung ban khác ương ương HLHPNVN HLHPN Việt Nam thành lập 11 Luật thể dục, Chính phủ BST do UBVHGDTTN UBPL thể thao Chính phủ &NĐ thành lập 12 Luật về luật Chính phủ BST do UBPL sư Chính phủ thành lập II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH : Chương trình chính thức 1 Pháp lệnh Toà án nhân BST do UBPL UBVCVĐXH, sửa đổi, bổ dân tối cao TANDTC UBKT&NS sung một số thành lập điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 2 Pháp lệnh về Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL công tác Chính phủ
 7. cảnh vệ thành lập 3 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, UBKHCN & đấu thầu Chính phủ MT thành lập 4 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBPL HĐDT, trợ giúp Chính phủ UBVCVĐXH pháp lý thành lập 5 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBKT&NS HĐDT và các Uỷ sửa đổi, bổ Chính phủ ban khác sung một số thành lập điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 Nghị quyết Chính phủ BST do UBPL UBĐN, UBKT&NS của Uỷ ban Chính phủ thường vụ thành lập Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1-7- 1991 7 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, phòng, Chính phủ UBKHCN&MT chống nhiễm thành lập vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sửa đổi) 8 Pháp lệnh ưu Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, UBQP&AN, đãi người Chính phủ HĐDT hoạt động thành lập
 8. cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (sửa đổi) 9 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL thủ tục giải Chính phủ quyết các vụ thành lập đình công 10 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBPL công chứng Chính phủ thành lập 11 Pháp lệnh về Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, hiến, lấy Chính phủ UBKHCN&MT ghép mô, cơ thành lập quan, bộ phận cơ thể người 12 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL bảo vệ các Chính phủ công trình, thành lập mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia 13 Pháp lệnh Toà án nhân BST do UBPL UBQP&AN thủ tục bắt dân tối cao TANDTC giữ tàu biển thành lập 14 Pháp lệnh lý Chính phủ BST do UBPL UBQP&AN lịch tư pháp Chính phủ thành lập 15 Pháp lệnh Hội cựu BST do UBPL UBQP&AN, cựu chiến chiến binh Hội cựu UBCVĐXH binh Việt Nam chiến binh Việt Nam
 9. thành lập 16 Pháp lệnh về Toà án nhân BST do UBPL UBKT&NS án phí, lệ phí dân tối cao Toà án tại Toà án nhân dân nhân dân tối cao thành lập Chương trình chuẩn bị 1 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBQP&AN UBPL, UBCVĐXH sửa đổi, bổ Chính phủ sung một số thành lập điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên 2 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBĐN UBPL sửa đổi, bổ Chính phủ sung một số thành lập điều của Pháp lệnh lãnh sự 3 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBPL UBKT&NS đăng ký giao Chính phủ dịch bảo thành lập đảm 4 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBPL UBĐN tương trợ tư Chính phủ pháp thành lập 5 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL tiêu chuẩn Chính phủ hoá thành lập B. PHÂN CÔNG BỔ SUNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHOÁ XI (2002-2007) STT Tên dự án Cơ quan Ban soạn Cơ quan chủ trì Cơ quan phối trình thảo (BST) thẩm tra hợp thẩm tra I- LUẬT
 10. 1 Luật sở hữu trí Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBVHGDTTN& tuệ1 Chính phủ NĐ, UBPL thành lập 2 Luật chuyển Chính phủ BST do UBKHCN&MT UBPL giao công Chính phủ nghệ2 thành lập 3 Luật quản lý Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL thuế Chính phủ thành lập Luật dạy nghề3 4 Chính phủ BST do UBVHGDTTN UBCVĐXH, Chính phủ &NĐ UBPL , HĐDT thành lập 5 Luật xuất khẩu Chính phủ BST do UBCVĐXH UBPL, UBĐN lao động4 Chính phủ thành lập 6 Luật chống Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các tham nhũng5 Chính phủ Uỷ ban khác thành lập 7 Luật khiếu nại, Chính phủ BST do UBPL HĐDT và các tố cáo (sửa Chính phủ Uỷ ban khác đổi) thành lập 8 Luật sửa đổi, Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, bổ sung một số Chính phủ UBQP&AN điều của Luật thành lập hải quan6 9 Luật trưng cầu Hội luật gia BST do Hội UBPL HĐDT và các ý dân7 Việt Nam luật gia Uỷ ban khác Việt Nam thành lập II- Pháp lệnh 1 Pháp lệnh Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, UBĐN ngoại hối8 Chính phủ thành lập 2 Pháp lệnh kế Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL hoạch hóa9 Chính phủ thành lập 3 Pháp lệnh công Uỷ ban BST do UBPL UBKT&NS, nghệ cao UBTVQH HĐDT và các thành lập KHCN&MT
 11. của Quốc (gồm Uỷ ban khác hội UBKH CN&MT và đại diện các bộ có liên quan) 4 Pháp lệnh đầu Chính phủ BST do UBKT&NS UBPL, tư xây dựng cơ Chính phủ UBKHCN&MT bản10 thành lập 1 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8. 2 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005. 3 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005. 4 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005. 5 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8. 6 Dự án thuộc Chương trình chính thức của năm 2005, thông qua tại kỳ họp thứ 7, đã có trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007). Theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) thì dự án do Chính phủ thành lập Ban soạn thảo, UBPL chủ trì thẩm tra, UBKT&NS, UBQP&AN phối hợp thẩm tra. 7 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005, đã có trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007). Theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) thì dự án do Chính phủ thành lập Ban soạn thảo, UBPL chủ trì thẩm tra, HĐDT và các UB khác phối hợp thẩm tra. 8 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005. 9 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005. 10 Dự án thuộc Chương trình chuẩn bị của năm 2005.
Đồng bộ tài khoản