Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
168
lượt xem
7
download

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 753/2005/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 2005 NGHN QUY T BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Theo ngh c a Ban so n th o Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân và ý ki n c a các thành viên U ban thư ng v Qu c h i; QUY T NGHN: 1. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân. 2. Quy ch này thay th Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân các c p ã ư c U ban thư ng v Qu c h i ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1996. 3. U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph b o m th c hi n Quy ch này. Nguy n Văn An ( ã ký) QUY CH HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá XI) Chương 1:
 2. I BI U H I NG NHÂN DÂN i u 1. i bi u H i ng nhân dân là ngư i i di n cho ý chí, nguy n v ng c a nhân dân a phương, gương m u ch p hành pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c, tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t, chính sách và tham gia vào vi c qu n lý nhà nư c. i bi u H i ng nhân dân có nhi m v ch p hành n i quy kỳ h p, tham d y kỳ h p, phiên h p c a H i ng nhân dân, cu c th o lu n T i bi u H i ng nhân dân, cu c h p Ban c a H i ng nhân dân mà i bi u là thành viên, tham gia các ho t ng khác c a H i ng nhân dân. i u 2. 1. Khi nh n ư c thông báo v th i gian, d ki n chương trình và tài li u kỳ h p, i bi u H i ng nhân dân ph i nghiên c u tài li u, ti p xúc c tri, tham gia các ho t ng c a T i bi u H i ng nhân dân chuNn b cho kỳ h p H i ng nhân dân. 2. Trong kỳ h p H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân có nh ng nhi m v sau ây: a) Tham gia th o lu n và quy t nh chương trình kỳ h p; b) Th o lu n t i phiên h p toàn th và th o lu n T i bi u H i ng nhân dân v các v n thu c n i dung, chương trình kỳ h p; c) Bi u quy t thông qua nh ng v n thu c n i dung, chương trình kỳ h p. i u 3. i bi u H i ng nhân dân có th xin thôi làm nhi m v i bi u vì lý do s c kho ho c vì lý do khác. i bi u H i ng nhân dân không còn x ng áng v i s tín nhi m c a nhân dân thì tuỳ m c ph m sai l m mà b H i ng nhân dân ho c c tri bãi nhi m. i u 4. Các i bi u H i ng nhân dân ư c b u m t ho c nhi u ơn v b u c h p thành T i bi u H i ng nhân dân. S lư ng, danh sách thành viên, T trư ng và Phó T trư ng c a T i bi u H i ng nhân dân do Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. T trư ng i u hành công vi c c a T i bi u H i ng nhân dân, Phó T trư ng giúp T trư ng th c hi n nh ng vi c ư c phân công. Khi i bi u H i ng nhân dân chuy n công tác ho c nơi cư trú n a phương khác trong cùng ơn v hành chính c p i bi u ư c b u, i bi u ó có th chuy n sinh ho t T i bi u H i ng nhân dân nơi mình ang sinh ho t n T i bi u H i ng nhân dân nơi mình công tác ho c cư trú. i bi u H i ng nhân dân g i ơn chuy n sinh ho t T t i Thư ng tr c H i ng nhân dân. Thư ng tr c H i ng nhân dân quy t nh vi c chuy n sinh ho t T c a i bi u và thông báo t i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p, T i bi u H i ng nhân dân nơi i bi u chuy n i và nơi i bi u chuy n n sinh ho t.
 3. i u 5. T i bi u H i ng nhân dân h p ít nh t m i quý m t l n bàn k ho ch công tác, phân công i bi u ti p dân, t ch c nghiên c u pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c. Thành viên T i bi u H i ng nhân dân có trách nhi m tham d y các cu c h p c a T i bi u, trong trư ng h p không th tham d ư c thì ph i báo cáo v i T trư ng T i bi u. Trư c kỳ h p H i ng nhân dân, T i bi u h p nghiên c u tài li u, chuNn b óng góp ý ki n cho kỳ h p; t ch c cho i bi u ti p xúc c tri, thu th p ý ki n và nguy n v ng c a c tri. Sau kỳ h p H i ng nhân dân, T i bi u t ch c các i bi u ti p xúc, báo cáo v i c tri v k t qu kỳ h p. Cu c h p T i bi u ph i ư c ghi thành biên b n và g i n Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p. Chương 2: KỲ H P H I NG NHÂN DÂN i u 6. H i ng nhân dân các c p h p thư ng l m i năm hai kỳ; trư ng h p không th tri u t p kỳ h p thư ng l thì Thư ng tr c H i ng nhân dân báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân c p trên tr c ti p xem xét, quy t nh; i v i H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) thì báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. H i ng nhân dân có th t ch c kỳ h p chuyên ho c kỳ h p b t thư ng. i u 7. Kỳ h p th nh t c a H i ng nhân dân khoá m i ư c ti n hành ch m nh t là ba mươi ngày, k t ngày b u c i bi u H i ng nhân dân; mi n núi, nơi nào i l i khó khăn thì kỳ h p th nh t c a H i ng nhân dân t nh ư c ti n hành ch m nh t là b n mươi lăm ngày, k t ngày b u c i bi u H i ng nhân dân; i v i a phương có b u l i, b u thêm i bi u H i ng nhân dân ho c lùi ngày b u c thì th i h n ba mươi ngày ho c b n mươi lăm ngày ư c tính t ngày b u c i bi u H i ng nhân dân c p ó k t thúc. i u 8. Thư ng tr c H i ng nhân dân quy t nh tri u t p và g i d ki n chương trình kỳ h p thư ng l c a H i ng nhân dân ch m nh t là hai mươi ngày, kỳ h p chuyên ho c kỳ h p b t thư ng ch m nh t là mư i ngày trư c ngày khai m c kỳ h p. Ch m nh t là mư i lăm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p H i ng nhân dân c p t nh, mư i ngày i v i H i ng nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) và H i ng nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã), d th o ngh quy t, báo cáo, án trình H i ng nhân dân t i kỳ h p ph i ư c g i t i Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân. Ch m nh t là b y ngày trư c ngày khai m c kỳ h p H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân chuy n b n t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri n U ban nhân
 4. dân, các cơ quan nhà nư c h u quan nghiên c u tr l i, gi i trình nh ng v n b c xúc trư c H i ng nhân dân t i kỳ h p. Ch m nh t là năm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân g i n i bi u H i ng nhân dân d th o ngh quy t, báo cáo, án trình H i ng nhân dân, báo cáo thNm tra c a các Ban c a H i ng nhân dân và các tài li u c n thi t khác. Ch m nh t là năm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân thông báo ngày h p, nơi h p và d ki n chương trình kỳ h p trên các phương ti n thông tin, báo chí a phương nhân dân bi t. i u 9. Thư ng tr c H i ng nhân dân có trách nhi m g i gi y m i và nh ng văn b n c n thi t có liên quan n kỳ h p H i ng nhân dân t i Thư ng tr c H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p trên tr c ti p, i v i c p t nh thì g i t i U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph ; g i gi y m i t i i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân c p trên ư c b u a phương, Ch t ch U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, ngư i ng u các oàn th nhân dân cùng c p và i di n c tri. Chánh án Tòa án nhân dân, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân, thành viên U ban nhân dân và Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p không ph i là i bi u H i ng nhân dân ư c m i d các kỳ h p H i ng nhân dân có trách nhi m tham d các phiên h p toàn th c a H i ng nhân dân và phát bi u ý ki n v nh ng v n có liên quan n lĩnh v c mà mình ph trách theo yêu c u c a H i ng nhân dân ho c theo ngh c a mình khi ư c Ch t a phiên h p ng ý. Các cơ quan thông tin, báo chí a phương ư c m i d phiên h p công khai c a H i ng nhân dân; phiên h p khai m c, ch t v n và tr l i ch t v n, b m c có th ư c phát thanh, truy n hình tr c ti p. i u 10. Chương trình kỳ h p H i ng nhân dân do H i ng nhân dân thông qua trư c khi khai m c kỳ h p theo ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân; n u là kỳ h p th nh t c a H i ng nhân dân khóa m i thì theo ngh c a ngư i tri u t p kỳ h p. i u 11. 1. i bi u H i ng nhân dân phát bi u ý ki n t i phiên h p toàn th H i ng nhân dân theo trình t sau ây: a) i bi u H i ng nhân dân ăng ký phát bi u; Ch t a phiên h p m i t ng i bi u phát bi u; b) i bi u H i ng nhân dân phát bi u t p trung vào v n ang th o lu n, không phát bi u quá hai l n v cùng m t v n ; th i gian phát bi u không quá mư i phút. Trong trư ng h p H i ng nhân dân c n th o lu n thêm thì th i gian và s l n phát bi u do Ch t a phiên h p quy t nh;
 5. c) Trong trư ng h p i bi u H i ng nhân dân ã ăng ký mà chưa ư c phát bi u ho c ã phát bi u nhưng chưa h t ý ki n do th i gian phát bi u ã h t thì ghi l i ý ki n c a mình và g i Thư ký kỳ h p t ng h p. 2. i bi u H i ng nhân dân bi u quy t t i phiên h p H i ng nhân dân theo trình t sau ây: a) Ch t a phiên h p nêu rõ n i dung c n bi u quy t trư c khi bi u quy t. i bi u H i ng nhân dân có quy n bi u quy t tán thành ho c không tán thành; b) Trong trư ng h p c n bi u quy t l i m t v n ã ư c H i ng nhân dân bi u quy t thông qua thì Ch t a phiên h p t mình ho c theo ngh c a i bi u H i ng nhân dân, cơ quan, t ch c trình d th o ngh quy t, báo cáo, án trình H i ng nhân dân xem xét, quy t nh vi c bi u quy t l i. i u 12. 1. T i phiên h p u tiên c a kỳ h p th nh t c a m i khoá H i ng nhân dân, H i ng nhân dân c Thư ký lâm th i kỳ h p theo s gi i thi u c a Ch t a kỳ h p. Thư ký lâm th i h t nhi m v khi H i ng nhân dân b u ư c Thư ký kỳ h p. 2. T i phiên h p u tiên c a kỳ h p th nh t c a m i khoá H i ng nhân dân, vi c thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân ư c ti n hành như sau: a) Sau khi nghe Ch t ch H i ng b u c báo cáo k t qu b u c i bi u H i ng nhân dân, H i ng nhân dân b u Ban thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân không quá năm ngư i, g m Trư ng ban, m t Phó Trư ng ban và các thành viên khác trong s nh ng ngư i trúng c i bi u H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t a kỳ h p; b) Căn c biên b n k t qu b u c và các tài li u khác có liên quan n cu c b u c , Ban thNm tra tư cách i bi u ti n hành thNm tra tư cách i bi u c a nh ng ngư i trúng c và báo cáo k t qu H i ng nhân dân quy t nh; c) H i ng nhân dân th o lu n và thông qua ngh quy t xác nh n tư cách i bi u H i ng nhân dân ho c tuyên b vi c b u i bi u nào ó là không có giá tr ; d) Ban thNm tra tư cách i bi u h t nhi m v khi vi c thNm tra tư cách i bi u ã hoàn thành. Trong nhi m kỳ, n u có b u c b sung i bi u H i ng nhân dân thì vi c thNm tra tư cách i bi u c a ngư i trúng c ư c ti n hành t i kỳ h p g n nh t sau khi b u c b sung. Vi c thNm tra tư cách i bi u ư c b u b sung th c hi n theo quy nh t i kho n này. 3. T i kỳ h p th nh t c a m i khoá, H i ng nhân dân b u các ch c v theo quy nh sau ây: a) Ch t ch H i ng nhân dân trong s các i bi u H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t a kỳ h p;
 6. b) Phó Ch t ch, U viên thư ng tr c H i ng nhân dân, Trư ng ban, Phó Trư ng ban và các thành viên khác c a các Ban c a H i ng nhân dân trong s các i bi u H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t ch H i ng nhân dân. Vi c thành l p Ban dân t c, s lư ng thành viên và Phó Trư ng ban c a t ng Ban c a H i ng nhân dân do H i ng nhân dân quy t nh theo ngh c a Ch t ch H i ng nhân dân; c) Ch t ch U ban nhân dân trong s các i bi u H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t ch H i ng nhân dân; d) Phó Ch t ch và các thành viên khác c a U ban nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t ch U ban nhân dân; ) Thư ký kỳ h p c a m i khoá H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t a kỳ h p; e) H i thNm nhân dân c a Toà án nhân dân cùng c p theo s gi i thi u c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p. 4. i bi u H i ng nhân dân có quy n gi i thi u và ng c vào các ch c v quy nh t i các i m a, b, c, d và kho n 3 i u này. 5. H i ng nhân dân th o lu n, thông qua danh sách b u các ch c v quy nh t i kho n 3 i u này. Vi c b u c các ch c v ư c ti n hành b ng cách b phi u kín theo danh sách c ch c v t ng ngư i. i u 13. 1. H i ng nhân dân b u Ban ki m phi u không quá năm ngư i, g m Trư ng ban, Thư ký và các thành viên là i bi u H i ng nhân dân theo s gi i thi u c a Ch t a kỳ h p. Trong trư ng h p thành viên c a Ban ki m phi u là ngư i ư c gi i thi u ho c t ng c b u vào ch c v quy nh t i kho n 3 i u 12 ho c là ngư i b H i ng nhân dân b phi u tín nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m thì H i ng nhân dân b u thành viên khác thay th . 2. Ban ki m phi u có nhi m v xác nh k t qu b u c các ch c v quy nh t i kho n 3 i u 12 và k t qu vi c b phi u tín nhi m, bãi nhi m, mi n nhi m. Trư ng ban ki m phi u thay m t Ban ki m phi u báo cáo H i ng nhân dân k t qu b phi u t i kỳ h p. 3. Ban ki m phi u xác nh k t qu b u c theo nguyên t c sau ây: a) Ngư i ư c quá n a s phi u b u so v i t ng s i bi u H i ng nhân dân và ư c nhi u phi u hơn thì trúng c ; b) Trong trư ng h p cùng m t ch c v mà nhi u ngư i ư c s phi u ngang nhau và t quá n a s phi u so v i t ng s i bi u H i ng nhân dân thì H i ng nhân dân b u l i ch c v này trong s nh ng ngư i ư c s phi u ngang nhau. Trong s nh ng ngư i ư c b u l i, ngư i ư c s phi u nhi u hơn là ngư i trúng c ; n u b u
 7. l i mà nhi u ngư i v n ư c s phi u ngang nhau thì ngư i nhi u tu i hơn là ngư i trúng c . 4. Ban ki m phi u h t nhi m v sau khi cu c b phi u ã hoàn thành. i u 14. Thư ký kỳ h p c a m i khoá H i ng nhân dân có nh ng nhi m v sau ây: 1. L p danh sách i bi u H i ng nhân dân có m t, v ng m t trong các phiên h p và trong kỳ h p; 2. Ghi biên b n phiên h p, kỳ h p; 3. T ng h p y , trung th c, chính xác ý ki n phát bi u c a i bi u t i cu c h p T i bi u và phiên h p toàn th ; 4. Giúp Ch t a kỳ h p trong vi c i u khi n th o lu n và bi u quy t; 5. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân ph i h p v i các Ban c a H i ng nhân dân, các cơ quan h u quan ch nh lý d th o ngh quy t và các văn b n khác trình H i ng nhân dân; 6. Giúp Ch t a kỳ h p cung c p thông tin, tài li u tuyên truy n v kỳ h p. i u 15. T i kỳ h p thư ng l , H i ng nhân dân quy t nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; quy t nh d toán và phân b ngân sách, phê chuNn quy t toán ngân sách a phương; quy t nh các ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n ngân sách a phương; i u ch nh d toán ngân sách a phương; quy t nh nh ng v n khác thu c nhi m v , quy n h n c a mình; nghe Thư ng tr c H i ng nhân dân báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri, thông báo k t qu th c hi n chương trình và k ho ch giám sát; nghe U ban nhân dân cùng c p báo cáo k t qu gi i quy t ý ki n, ki n ngh c a c tri; nghe U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p thông báo công tác tham gia xây d ng chính quy n và nh ng ý ki n, ki n ngh ; xem xét báo cáo ho t ng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân và báo cáo công tác c a Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân cùng c p; xem xét vi c tr l i ch t v n. Khi c n thi t, H i ng nhân dân xem xét báo cáo c a cơ quan nhà nư c h u quan, ra ngh quy t v nh ng v n H i ng nhân dân xem xét. Kỳ h p cu i nhi m kỳ ư c ti n hành ch m nh t là ba mươi ngày trư c ngày b u c i bi u H i ng nhân dân khoá m i. T i kỳ h p này, ngoài nh ng n i dung c a kỳ h p thư ng l , H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Vi n ki m sát nhân dân cùng c p báo cáo ki m i m nhi m kỳ ho t ng c a mình. i u 16. H i ng nhân dân xem xét, thông qua d th o ngh quy t, báo cáo, án theo trình t sau ây: 1. i di n cơ quan, t ch c trình d th o ngh quy t, báo cáo, án thuy t trình trư c H i ng nhân dân;
 8. 2. Trư ng ban c a H i ng nhân dân ư c giao thNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án trình bày báo cáo thNm tra; c p xã thì i di n Thư ng tr c H i ng nhân dân trình bày ý ki n c a Thư ng tr c H i ng nhân dân; 3. H i ng nhân dân th o lu n. Trư c khi th o lu n, H i ng nhân dân có th t ch c th o lu n T i bi u H i ng nhân dân; 4. Trong quá trình th o lu n t i phiên h p toàn th , Ch t a có th nêu nh ng v n còn có ý ki n khác nhau H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. Khi c n thi t, H i ng nhân dân yêu c u cơ quan h u quan báo cáo gi i trình v nh ng v n mà i bi u H i ng nhân dân quan tâm. Cơ quan, t ch c trình d th o ngh quy t, báo cáo, án báo cáo v vi c ti p thu, ch nh lý theo ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân. Ch t a ho c i bi u H i ng nhân dân có th ngh k t thúc vi c th o lu n, khi v n ư c nêu ra l y bi u quy t thì vi c th o lu n k t thúc; 5. H i ng nhân dân bi u quy t thông qua d th o ngh quy t, báo cáo, án b ng cách bi u quy t t ng v n , sau ó bi u quy t toàn b ho c nghe c toàn văn r i bi u quy t toàn b m t l n ho c bi u quy t nh ng v n còn có ý ki n khác nhau r i bi u quy t toàn b . i u 17. Ngh quy t c a H i ng nhân dân do Ch t ch H i ng nhân dân ký ch ng th c. Biên b n kỳ h p H i ng nhân dân do Ch t ch H i ng nhân dân và Thư ký kỳ h p ký tên. Biên b n phiên h p H i ng nhân dân do Ch to phiên h p và Thư ký kỳ h p ký tên. Biên b n cu c h p T i bi u H i ng nhân dân do T trư ng và Thư ký c a T ký tên. Ch m nh t là mư i ngày, k t ngày b m c kỳ h p, ngh quy t, báo cáo, án, biên b n c a kỳ h p H i ng nhân dân ph i ư c Thư ng tr c H i ng nhân dân g i lên Thư ng tr c H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p trên tr c ti p; i v i c p t nh thì ph i ư c g i lên U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph . Ngh quy t c a H i ng nhân dân ph i ư c g i n các cơ quan liên quan th c hi n. Ngh quy t c a H i ng nhân dân ư c ăng công báo, ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng, niêm y t và lưu tr theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Chương 3: THƯ NG TR C H I NG NHÂN DÂN i u 18. 1. Thư ng tr c H i ng nhân dân ho t ng thư ng xuyên, theo nguyên t c t p trung dân ch , t ch c các ho t ng c a H i ng nhân dân, ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân cùng c p. Thư ng tr c H i ng nhân dân ban hành văn b n cá bi t th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.
 9. 2. Các thành viên Thư ng tr c H i ng nhân dân ch u trách nhi m t p th v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Thư ng tr c H i ng nhân dân trư c H i ng nhân dân; ch u trách nhi m cá nhân trư c Thư ng tr c H i ng nhân dân v nhi m v , quy n h n ư c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công. 3. Ch t ch H i ng nhân dân ch o ho t ng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p, thay m t Thư ng tr c H i ng nhân dân gi m i liên h v i U ban nhân dân, các cơ quan nhà nư c, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n cùng c p, các t ch c xã h i khác và công dân. Phó Ch t ch, U viên thư ng tr c H i ng nhân dân giúp Ch t ch H i ng nhân dân làm nhi m v theo s phân công c a Ch t ch. Khi Ch t ch v ng m t thì Phó Ch t ch th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ch t ch; khi Ch t ch và Phó Ch t ch v ng m t thì U viên thư ng tr c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ch t ch và Phó Ch t ch. 4. Khi khuy t Ch t ch H i ng nhân dân thì Phó Ch t ch H i ng nhân dân th c hi n nhi m v c a Ch t ch H i ng nhân dân cho n khi H i ng nhân dân b u ư c Ch t ch H i ng nhân dân m i. Khi khuy t c Ch t ch và Phó Ch t ch thì U viên Thư ng tr c th c hi n nhi m v c a Ch t ch, Phó Ch t ch cho n khi H i ng nhân dân b u ư c Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân m i. 5. Ch t ch H i ng nhân dân có th làm vi c kiêm nhi m, Phó Ch t ch và U viên thư ng tr c H i ng nhân dân làm vi c chuyên trách. i u 19. Trong vi c chuNn b , tri u t p kỳ h p H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân chuNn b d ki n chương trình, n i dung kỳ h p, d th o ngh quy t, báo cáo, án trình H i ng nhân dân trên cơ s ngh quy t c a H i ng nhân dân, ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân cùng c p, Ban c a H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân. Ch m nh t là b n mươi ngày trư c ngày ti n hành kỳ h p thư ng l , Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh, c p huy n ch trì h p v i U ban nhân dân, các Trư ng ban, Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân cùng c p d ki n n i dung kỳ h p, nh ng v n khác có liên quan n kỳ h p và giao cho các cơ quan h u quan chuNn b . Ch m nh t là ba mươi ngày trư c ngày ti n hành kỳ h p thư ng l , Thư ng tr c H i ng nhân dân c p xã ch trì h p v i U ban nhân dân cùng c p d ki n n i dung kỳ h p, nh ng v n khác có liên quan n kỳ h p và giao cho các cơ quan h u quan chuNn b . Ch t ch U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ư c m i d cu c h p này; 2. Quy t nh tri u t p kỳ h p H i ng nhân dân, công b d ki n chương trình, n i dung kỳ h p; 3. Ch trì, ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri a phương báo cáo t i kỳ h p;
 10. 4. T ng h p ý ki n ch t v n c a i bi u H i ng nhân dân và tr l i ch t v n gi a hai kỳ h p; 5. B o m vi c chuNn b các d th o ngh quy t c a H i ng nhân dân; 6. ôn c các cơ quan, t ch c h u quan g i tài li u kỳ h p úng th i h n do pháp lu t quy nh. i u 20. Khi ch t a kỳ h p H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. i u khi n phiên h p theo chương trình ã ư c H i ng nhân dân thông qua; ngh H i ng nhân dân i u ch nh chương trình khi c n thi t; 2. D ki n các v n ưa ra th o lu n t i phiên h p c a H i ng nhân dân ho c cu c h p T i bi u H i ng nhân dân; 3. B o m th o lu n dân ch , t o i u ki n các i bi u óng góp ý ki n; dành th i gian th a áng cho vi c ch t v n và tr l i ch t v n t i kỳ h p; 4. Ch o vi c t ng h p ý ki n th o lu n c a i bi u t i phiên h p H i ng nhân dân và t i cu c h p T i bi u H i ng nhân dân; 5. Ch o vi c ti p thu ý ki n c a i bi u và ch nh lý d th o ngh quy t, án; 6. i u hành H i ng nhân dân bi u quy t thông qua ngh quy t, báo cáo, án. i u 21. Trong vi c ôn c, ki m tra và giám sát U ban nhân dân cùng c p, các cơ quan khác c a Nhà nư c a phương th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Yêu c u U ban nhân dân cùng c p và các cơ quan khác c a Nhà nư c a phương báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n v tình hình th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân, thi hành các bi n pháp c n thi t b o m th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân; 2. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân; 3. Khi phát hi n có sai ph m trong vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân, gây nh hư ng nghiêm tr ng n i s ng c a nhân dân a phương thì Thư ng tr c H i ng nhân dân có quy n yêu c u U ban nhân dân ho c cơ quan nhà nư c h u quan a phương áp d ng các bi n pháp ch m d t hành vi vi ph m, xem xét, x lý và báo cáo k t qu v i Thư ng tr c H i ng nhân dân. Trong trư ng h p c n thi t, Thư ng tr c H i ng nhân dân có th trình ra kỳ h p g n nh t c a H i ng nhân dân ho c tri u t p kỳ h p b t thư ng H i ng nhân dân xem xét, quy t nh; 4. Ph i h p v i U ban nhân dân gi i quy t nh ng v n phát sinh khi th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân trong th i gian gi a hai kỳ h p H i ng nhân dân; xem
 11. xét, quy t nh i u ch nh, b sung nh ng bi n pháp nh m b o m th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân theo ngh c a U ban nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân và báo cáo H i ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. i u 22. Trong vi c i u hoà, ph i h p ho t ng các Ban c a H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Phân công Ban thNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án trình H i ng nhân dân; 2. Phân công Ban tham gia ho t ng ôn c, ki m tra vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân và m t s công vi c khác; 3. Phân công Ban th c hi n m t s n i dung thu c chương trình giám sát c a H i ng nhân dân và Thư ng tr c H i ng nhân dân; 4. i u hòa, ph i h p chương trình ho t ng c a các Ban và ôn c các Ban ho t ng; 5. Tham d cu c h p c a Ban; 6. T ch c và ch trì các cu c h p hàng tháng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân v i các Trư ng ban, Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân; 7. T ch c t p hu n, trao i kinh nghi m ho t ng c a H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân bàn các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a H i ng nhân dân a phương. i u 23. Trong vi c gi m i liên h v i i bi u H i ng nhân dân, T i bi u H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. ôn c các T i bi u H i ng nhân dân t ch c i bi u H i ng nhân dân ti p xúc c tri, thu th p ý ki n, nguy n v ng c a c tri; 2. Ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p theo dõi, t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri do i bi u H i ng nhân dân chuy n n chuy n t i các cơ quan nhà nư c, t ch c h u quan nghiên c u gi i quy t và theo dõi, ôn c vi c gi i quy t; báo cáo trư c H i ng nhân dân nh ng ý ki n, ki n ngh ó và k t qu gi i quy t c a các cơ quan, t ch c h u quan; 3. T ch c i bi u H i ng nhân dân nghiên c u, quán tri t các quy nh c a pháp lu t v t ch c và ho t ng c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân, các văn b n quy ph m pháp lu t khác, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; 4. Theo dõi, ôn c vi c th c hi n chính sách, ch iv i i bi u H i ng nhân dân. i u 24. Thư ng tr c H i ng nhân dân có trách nhi m t o i u ki n cho oàn công tác c a U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, U ban c a Qu c h i, Ban c a
 12. U ban thư ng v Qu c h i, oàn công tác c a Chính ph khi v a phương công tác. Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh gi m i liên h và ph i h p công tác v i oàn i bi u Qu c h i a phương. nh kỳ ba tháng m t l n, Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng v i oàn i bi u Qu c h i nghe U ban nhân dân, cơ quan, t ch c có thNm quy n c a a phương báo cáo v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân do i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i chuy n n. Thư ng tr c H i ng nhân dân g i báo cáo hàng quý, sáu tháng và c năm v tình hình t ch c và ho t ng c a H i ng nhân dân lên Thư ng tr c H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p trên tr c ti p, i v i c p t nh thì g i báo cáo lên U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph . Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh và c p huy n có th t ch c giao ban, h i ngh trao i kinh nghi m ho t ng gi a Thư ng tr c H i ng nhân dân c p mình v i Thư ng tr c H i ng nhân dân c p dư i. i u 25. 1. Thư ng tr c H i ng nhân dân m i tháng h p ít nh t m t l n ki m i m vi c th c hi n nhi m v c a mình, các ngh quy t c a H i ng nhân dân, các quy t nh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và ra nhi m v công tác tháng sau. 2. Ch t ch H i ng nhân dân ch t a cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân; khi Ch t ch H i ng nhân dân v ng m t thì Phó Ch t ch H i ng nhân dân ch t a. Thành viên Thư ng tr c H i ng nhân dân có trách nhi m tham d y các cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, trong trư ng h p không th tham d ư c thì ph i báo cáo Ch t ch H i ng nhân dân. 3. Trư ng ban, Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân, i di n U ban nhân dân, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ư c m i d cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân. Trư ng ho c Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i ư c m i d cu c h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân, i di n oàn th nhân dân có th ư c m i d các cu c h p này khi bàn v v n có liên quan. Ngư i ư c m i d cu c h p ư c phát bi u ý ki n v các n i dung c a cu c h p nhưng không có quy n bi u quy t. Chương 4: CÁC BAN C A H I NG NHÂN DÂN i u 26. Ban c a H i ng nhân dân ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân cùng c p.
 13. Các thành viên c a Ban c a H i ng nhân dân ch u trách nhi m t p th v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban trư c H i ng nhân dân; ch u trách nhi m cá nhân trư c Ban c a H i ng nhân dân v nhi m v , quy n h n ư c Ban phân công. Trư ng ban c a H i ng nhân dân c p t nh có th làm vi c chuyên trách, n u Trư ng ban làm vi c kiêm nhi m thì Phó Trư ng ban ph i làm vi c chuyên trách. Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân c p huy n có th làm vi c chuyên trách. Trư ng h p Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân làm vi c kiêm nhi m thì H i ng nhân dân quy nh th i gian mà Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban ó ph i dành cho ho t ng c a Ban. i u 27. Các Ban c a H i ng nhân dân c p t nh, c p huy n ph i h p công tác và trao i kinh nghi m ho t ng v nh ng v n có liên quan. Các Ban c a H i ng nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p v i H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i khi các cơ quan này v công tác a phương. H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i trao i kinh nghi m v lĩnh v c ho t ng c a mình v i các Ban tương ng c a H i ng nhân dân c p t nh. Ban c a H i ng nhân dân c Trư ng ban, Phó Trư ng ban ho c thành viên tham gia ho t ng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p khi Thư ng tr c H i ng nhân dân yêu c u. i u 28. U ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân, Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân cùng c p, cơ quan, t ch c h u quan a phương có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u v nh ng v n mà Ban c a H i ng nhân dân yêu c u và t o i u ki n Ban hoàn thành nhi m v . i u 29. Căn c vào chương trình ho t ng c a H i ng nhân dân và Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban c a H i ng nhân dân xây d ng chương trình công tác c a mình. Ban c a H i ng nhân dân h p ít nh t m i quý m t l n ki m i m vi c th c hi n chương trình công tác c a Ban, bàn công tác tháng, quý và phân công nhi m v cho các thành viên c a Ban. Thành viên c a Ban có trách nhi m tham d y các cu c h p c a Ban, trong trư ng h p không th tham d ư c thì ph i báo cáo v i Trư ng ban. i u 30. Ban kinh t và ngân sách c a H i ng nhân dân c p t nh có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng;
 14. 2. ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 3. Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng; 4. T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng t i a phương; 5. Ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng v n thu c lĩnh v c kinh t , ngân sách, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng; 6. Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân. i u 31. 1. Ban văn hoá - xã h i c a H i ng nhân dân c p t nh có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: a) Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo; b) ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; c) Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo; d) T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo t i a phương; ) Ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng v n thu c lĩnh v c giáo d c, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao và chính sách tôn giáo; e) Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân.
 15. 2. nh ng nơi có nhi u dân t c nhưng H i ng nhân dân c p t nh không thành l p Ban dân t c thì Ban văn hoá - xã h i c a H i ng nhân dân c p t nh còn có nh ng nhi m v , quy n h n c th quy nh t i i u 33 c a Quy ch này. i u 32. Ban pháp ch c a H i ng nhân dân c p t nh có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính; 2. ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 3. Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân cùng c p; giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 4. T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 5. Tham gia xây d ng k ho ch tuyên truy n, giáo d c pháp lu t và ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng bi n pháp b o m vi c thi hành pháp lu t a phương; 6. Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân. i u 33. Ban dân t c c a H i ng nhân dân c p t nh có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c dân t c; 2. ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n vi c th c hi n chính sách dân t c do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 3. Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c dân t c; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và
 16. công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c dân t c; 4. T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c dân t c t i a phương; 5. Ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng v n thu c lĩnh v c dân t c; 6. Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân. i u 34. Ban kinh t - xã h i c a H i ng nhân dân c p huy n có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo; 2. ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 3. Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo; 4. T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo t i a phương; 5. Ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng v n thu c lĩnh v c kinh t , ngân sách, giáo d c, y t , văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và i s ng, khoa h c, công ngh , tài nguyên và môi trư ng, chính sách dân t c và chính sách tôn giáo; 6. Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân. i u 35. Ban pháp ch c a H i ng nhân dân c p huy n có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây:
 17. 1. Tham gia chuNn b n i dung kỳ h p c a H i ng nhân dân liên quan n lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính; 2. ThNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án liên quan n lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 3. Giúp H i ng nhân dân giám sát ho t ng c a Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân cùng c p; giám sát ho t ng c a U ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân cùng c p v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính; giám sát ho t ng c a cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và công dân trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính; 4. T ch c kh o sát tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c thi hành pháp lu t, qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i, xây d ng chính quy n a phương và qu n lý a gi i hành chính do H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân phân công; 5. Tham gia xây d ng k ho ch tuyên truy n, giáo d c pháp lu t và ki n ngh v i H i ng nhân dân v nh ng bi n pháp b o m vi c thi hành pháp lu t a phương; 6. Báo cáo k t qu ho t ng giám sát v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và H i ng nhân dân. i u 36. 1. chuNn b cho vi c thNm tra, Ban có th c thành viên tham gia nghiên c u d th o ngh quy t, báo cáo, án; yêu c u cơ quan so n th o và các cơ quan h u quan cung c p tài li u và trình bày v v n mà Ban thNm tra, t ch c h p l y ý ki n c a nh ng ngư i am hi u v v n ó, kh o sát tình hình th c t t i a phương v nh ng n i dung liên quan n d th o ngh quy t, báo cáo, án. 2. Vi c thNm tra d th o ngh quy t, báo cáo, án ư c th c hi n theo trình t sau ây: a) i di n cơ quan, t ch c trình d th o ngh quy t, báo cáo, án trình bày; b) i di n cơ quan, t ch c h u quan phát bi u ý ki n; c) Ban th o lu n; d) i di n cơ quan, t ch c trình d th o ngh quy t, báo cáo, án phát bi u ý ki n n u th y c n thi t;
 18. ) Ch t a cu c h p k t lu n; e) Ban bi u quy t. 3. N i dung c a báo cáo thNm tra ph i nêu ư c ý ki n ánh giá c a Ban v d th o ngh quy t, báo cáo, án, nh ng v n ư c Ban nh t trí, không nh t trí và còn có ý ki n khác nhau, nh ng ki n ngh s a i, b sung. i u 37. 1. Trư ng ban c a H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ch o, i u hành công vi c c a Ban, thay m t Ban ký các văn b n do Ban phát hành; b) Ch o vi c chuNn b n i dung, chương trình làm vi c và ch trì cu c h p c a Ban, ch o công tác chuyên môn c a Ban; c) Gi m i liên h v i các thành viên c a Ban và thay m t Ban gi m i liên h v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban khác c a H i ng nhân dân, các cơ quan, t ch c a phương và trung ương óng trên a bàn; d) Báo cáo k t qu ho t ng c a Ban v i H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân; ) Tham d các cu c h p do Thư ng tr c H i ng nhân dân tri u t p; thay m t Ban tham d các cu c h p bàn v lĩnh v c Ban ph trách do U ban nhân dân, các cơ quan, t ch c a phương m i; e) T ch c vi c giám sát, kh o sát c a Ban; g) Trình bày báo cáo thNm tra, báo cáo k t qu giám sát t i kỳ h p H i ng nhân dân. 2. Phó Trư ng ban c a H i ng nhân dân có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: a) Giúp Trư ng ban th c hi n nhi m v và ư c phân công ph trách m t s công vi c c a Ban; khi Trư ng ban v ng m t, m t Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban u quy n i u hành công vi c c a Ban; b) ư c quy n ký các văn b n c a Ban và t ch c các ho t ng c a Ban khi Trư ng ban phân công. Chương 5: HO T NG TI P XÚC C TRI VÀ TI P CÔNG DÂN C A I BI U H I NG NHÂN DÂN M c 1: HO T NG TI P XÚC C TRI C A I BI U H I NG NHÂN DÂN
 19. i u 38. 1. i bi u H i ng nhân dân ph i liên h ch t ch v i c tri ơn v b u ra mình, ch u s giám sát c a c tri, có trách nhi m thu th p và ph n ánh trung th c ý ki n, nguy n v ng, ki n ngh c a c tri v i H i ng nhân dân và cơ quan nhà nư c h u quan a phương. 2. Ch m nh t là mư i lăm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và T i bi u H i ng nhân dân c p i bi u ư c b u có trách nhi m t ch c i bi u H i ng nhân dân ti p xúc c tri thu th p ý ki n, nguy n v ng c a c tri v nh ng v n thu c chương trình, n i dung kỳ h p và ý ki n, ki n ngh c a c tri v i H i ng nhân dân và các cơ quan nhà nư c h u quan a phương. Ch m nh t là mư i ngày trư c ngày khai m c kỳ h p, T trư ng T i bi u H i ng nhân dân có trách nhi m làm báo cáo k t qu ti p xúc c tri và g i n Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p. 3. Ch m nh t là mư i lăm ngày sau ngày b m c kỳ h p, Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và T i bi u H i ng nhân dân c p i bi u ư c b u có trách nhi m t ch c i bi u H i ng nhân dân ti p xúc c tri báo cáo k t qu kỳ h p, k t qu gi i quy t ki n ngh c a c tri, ph bi n và gi i thích các ngh quy t c a H i ng nhân dân và v n ng nhân dân th c hi n ngh quy t ó. 4. M i năm m t l n vào cu i năm, k t h p v i vi c ti p xúc c tri, i bi u H i ng nhân dân báo cáo v i c tri ơn v b u ra mình v ho t ng trong năm, nhi m v năm t i c a mình và c a H i ng nhân dân. C tri có th thông qua U ban M t tr n T qu c Vi t Nam ho c tr c ti p bày t ý ki n nh n xét c a mình t i h i ngh ti p xúc c tri v ho t ng c a H i ng nhân dân và c a i bi u H i ng nhân dân. T i bi u H i ng nhân dân và Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p có trách nhi m t ng h p và báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân v nh n xét c a c tri. 5. i bi u H i ng nhân dân có th ti p xúc c tri nơi cư trú, nơi làm vi c ho c theo chuyên . Văn phòng ph c v H i ng nhân dân giúp i bi u ho c i bi u t liên h v i ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan t ch c h i ngh ti p xúc c tri. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có trách nhi m giúp i bi u H i ng nhân dân th c hi n vi c ti p xúc c tri. 6. i bi u H i ng nhân dân có th tr c ti p g p g c tri tìm hi u tâm tư, nguy n v ng c a c tri và nh ng v n mà i bi u quan tâm; chuy n nh ng ki n ngh c a c tri n T i bi u H i ng nhân dân và Thư ng tr c H i ng nhân dân t ng h p báo cáo H i ng nhân dân, g i t i cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n xem xét, gi i quy t. i u 39. Căn c vào tình hình th c t t ng a phương, i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p có th ph i h p cùng ti p xúc c tri.
 20. Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh ph i h p v i Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p d ki n chương trình, th i gian, a i m ti p xúc c tri. i u 40. Căn c vào chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng nhân dân, tình hình th c t a phương, Thư ng tr c H i ng nhân dân ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p xây d ng k ho ch ti p xúc c tri hàng năm. Thư ng tr c H i ng nhân dân g i k ho ch ti p xúc c tri n U ban nhân dân cùng c p, T i bi u H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân, ng th i thông báo cho H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p dư i và cơ quan, t ch c, ơn v nơi ti p xúc c tri th c hi n. i u 41. Trên cơ s k ho ch ti p xúc c tri c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, T trư ng T i bi u H i ng nhân dân xây d ng chương trình ti p xúc c tri c a T i bi u H i ng nhân dân và ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và U ban nhân dân c p dư i, i v i c p xã thì ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban công tác M t tr n và Trư ng thôn, p, làng, b n, buôn, phum, sóc, t dân ph , khu ph , khóm a phương t ch c cho i bi u H i ng nhân dân ti p xúc c tri. Chương trình, th i gian và a i m ti p xúc c tri ph i ư c thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng a phương nhân dân bi t tham gia. T i bi u H i ng nhân dân h p phân công i bi u ti p xúc c tri t i các ơn v b u c , b o m tính hi u qu , thi t th c trong vi c ti p xúc c tri. Trong trư ng h p không th ti p xúc c tri thì i bi u H i ng nhân dân báo cáo v i T trư ng T i bi u H i ng nhân dân. T trư ng T i bi u H i ng nhân dân t ng h p và báo cáo v i Thư ng tr c H i ng nhân dân c p mình v vi c ti p xúc c tri c a i bi u trong T , báo cáo v i c tri v vi c tham gia ti p xúc c tri c a i bi u H i ng nhân dân ư c b u t i ơn v b u c ó. i u 42. Căn c vào n i dung ti p xúc c tri, h i ngh ti p xúc c tri có th g m các thành ph n sau ây: 1. i di n U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p i bi u ư c b u; i di n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c Vi t Nam a phương nơi ti p xúc c tri; 2. C tri tr c ti p làm vi c, h c t p t i cơ quan, t ch c, ơn v , cơ s s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t ; c tri thôn, p, làng, b n, buôn, phum, sóc, t dân ph , khu ph , khóm. i u 43. H i ngh ti p xúc c tri trư c và sau kỳ h p H i ng nhân dân ư c ti n hành theo n i dung và trình t sau ây:
Đồng bộ tài khoản