Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 77/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ H P L N TH 11 (Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008) Căn c i u 59 c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trong kỳ h p l n th 11 c a H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) ư c t ch c vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008. Trên cơ s xem xét T trình s 74/TTr-H ND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Ngoài vi c giám sát chung vi c th c hi n các Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n và vi c thi hành pháp lu t, các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên. H i ng nhân dân qu n giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân qu n tri n khai ho t ng giám sát năm 2009, t p trung vào các n i dung c th như sau: 1. Vi c th c hi n “Năm xây d ng n p s ng văn minh ô th ”. 2. Vi c th c hi n c i cách hành chính (nhà - t,…), phòng, ch ng tham nhũng. 3. Tình hình xây d ng cơ b n v n ngân sách nhà nư c. T p trung các công trình v n thành ph . 4. Tình hình thu - chi ngân sách, thu thu . Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 5. Tình hình ch o i u hành th c hi n v lĩnh v c văn hóa - giáo d c. 6. Vi c th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo. 7. Tình hình an toàn giao thông, vi c th c hi n chương trình m c tiêu “3 gi m”. 8. Tình hình công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i - t cáo.
  2. 9. Tình hình th c hi n quy ch dân ch cơ s . i u 2. Trên cơ s chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n và căn c vào nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân qu n ch ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n chương trình giám sát. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n t ch c th c hi n chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n; i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a các Ban H i ng nhân dân qu n; hư ng d n các i bi u H i ng nhân dân qu n trong vi c th c hi n ho t ng giám sát. i u 3. Các cơ quan, t ch c h u quan có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản