Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN PHÚ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 77/2008/NQ-H ND Tân Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ H P L N TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n Tân Phú, QUY T NGHN: i u 1. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n Tân Phú trong năm 2009 t ch c ph i h p th c hi n nhi m v giám sát c th t ng n i dung sau ây: 1. K t qu t ch c u th u 6 ch trên a bàn qu n. 2. Tình hình ki m tra và x ph t vi ph m hành chính trên lĩnh v c xây d ng, kinh t , văn hóa năm 2008. 3. Tình hình th c hi n vi c ki m tra và v n hành h th ng x lý gi m thi u ô nhi m môi trư ng c a các cơ s s n xu t trên a bàn qu n. i u 2. Trên cơ s chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n và căn c vào nhi m v quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n xây d ng k ho ch th c hi n, phân công hai Ban H i ng nhân dân ch ng xây d ng k ho ch t ch c ph i h p cùng T i bi u, i bi u có liên quan tri n khai th c hi n chương trình giám sát. i u 3. t o i u ki n thu n l i cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n ti n hành giám sát, các cơ quan, ơn v h u quan chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n. i u 4. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n xem xét báo cáo t ng h p ho t ng giám sát c a hai Ban H i ng nhân dân qu n và báo cáo k t qu vi c th c hi n chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n năm 2009 t i kỳ h p cu i năm c a H i ng nhân dân qu n.
  2. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p l n th 14 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản