Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN PHÚ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 78/2008/NQ-H ND Tân Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ H P L N TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân qu n Tân Phú, các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân qu n Tân Phú và các cơ quan h u quan v tình hình, k t qu th c hi n nhi m v k ho ch kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008 và phương hư ng nhi m v năm 2009, thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n cùng v i ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: - Nh t trí v i báo cáo v tình hình ho t ng năm 2008, chương trình công tác năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n. - Tán thành các báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, thu, chi ngân sách và an ninh qu c phòng năm 2008 và các gi i pháp công tác tr ng tâm năm 2009. H i ng nhân dân nh n m nh m t s v n c th sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NĂM 2008: Trong năm 2008, y ban nhân dân qu n ã t p trung ch o i u hành các ơn v ban ngành th c hi n t t Ngh quy t c a ng b , H i ng nhân dân qu n, ra các bi n pháp th c hi n m c tiêu và các ch tiêu kinh t - văn hóa - xã h i ti p t c tăng trư ng, duy trì ư c t c phát tri n s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, d ch v tăng khá cao so v i cùng kỳ 2007, an ninh qu c phòng ư c gi v ng n nh. Tri n khai th c hi n công tác xây d ng cơ b n, qu n lý ch t lư ng công trình u tư, ch ng lãng phí, th t thoát trong xây d ng nh m ph c v ngày m t t t hơn cho i s ng c a nhân dân trong qu n và di n m o ô th c a qu n ngày càng khang trang hơn. Nhi u công trình thi ua l p thành tích chào m ng k ni m 5 năm ngày thành l p qu n. Tri n khai th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e, chăm lo vi c h c hành, nâng cao i s ng văn hóa tinh th n cho tr em trên a bàn qu n. Trong năm
  2. 2008, Qu n ã t p trung th c hi n t t công tác chăm lo v v t ch t, tinh th n và các ch i v i di n chính sách, nhân dân lao ng nghèo trên a bàn qu n, hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông, không còn h nghèo theo tiêu chí thành ph . Ny m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th bư c u t m t s k t qu nh t nh, c bi t ã kéo gi m trên 50% v s v tai n n giao thông và s ngư i ch t do tai n n giao thông so v i cùng kỳ. Tuy nhiên v n còn m t s t n t i, ti n m t s công trình tr ng i m c a qu n ch m so v i k ho ch, nh t là công trình khu liên h p th d c th thao - dân cư Tân Th ng, công trình ư ng Lũy Bán Bích do ch u tư thi u v n chi tr , b i hoàn cho dân. T l c p nư c s ch chưa t ch tiêu ra, chưa áp ng nhu c u b c thi t c a ngư i dân. Ý th c c a ngư i dân t b o v s c kh e c a b n thân và c ng ng còn h n ch nên ti m Nn nguy cơ v d ch b nh, ng c th c phNm. Ph m pháp hình s tuy có gi m nhưng chưa t các ch tiêu cơ b n (t l gi m các v án hình s , i u tra phá án hình s ) ra; công tác phòng ng a t i ph m thông qua công tác qu n lý hành chính nhà nư c chưa ch t ch ; ý th c c nh giác, tích c c tham gia phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i c a các cơ s , h gia ình kinh doanh d ch v nh y c m chưa cao; ho t ng t n công t i ph m khu v c giáp ranh chưa t hi u qu . II. PHƯƠNG HƯ NG NHI M V NĂM 2009: Ngoài nhi m v và gi i pháp ch y u nêu trong báo cáo c a UBND qu n, H i ng nhân dân qu n yêu c u t p trung vào m t s v n sau: 1. Lĩnh v c kinh t , tài chính: - Ph n u t c tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p t t 15% tr lên, doanh thu thương m i - d ch v t trên 25%. - Ph n u thu ngân sách năm 2009 t 616 t ng, trong ó thu công thương nghi p ngoài qu c doanh 330 t ng. - T ng chi ngân sách năm 2009 ư c t 234,773 t ng, trong ó chi s nghi p giáo d c chi m 45,79% t ng chi. - Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n án chuy n d ch cơ c u kinh t năm 2009, trong ó ph n u thu hút thêm 2.000 h kinh doanh cá th và 1.000 doanh nghi p v i t ng s v n ăng ký kho ng 2.000 t ng; ti p t c Ny m nh công tác c ng c , nâng cao ch t lư ng, phát tri n kinh t t p th . - T ch c u th u ch Tân Phú I và t ng k t công tác u th u qu n lý các ch . 2. Qu n lý ô th , nhà t: - Ti p t c hoàn ch nh, phê duy t công b án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c a 11 phư ng, tăng cư ng công tác ki m tra, kiên quy t x lý các công trình xây d ng sai phép, trái phép, vi ph m quy ho ch ư c duy t.
  3. - Ph i h p ch t ch v i T ng Công ty c p nư c Sài Gòn, Chi nhánh c p nư c Tân Hòa và Công ty C ph n c p nư c Phú Hòa Tân phát tri n m ng lư i c p nư c s ch t 80%. - Ny nhanh ti n th c hi n 08 công trình tr ng i m. - Thư ng xuyên th c hi n vi c ki m kê s d ng t hàng năm và 05 năm theo quy nh. Ti n hành ki m tra l i toàn b di n tích, c u trúc nhà thu c s h u nhà nư c áp d ng khung giá cho thuê m i theo ch trương c a y ban nhân dân thành ph . - Tăng cư ng ki m tra các cơ s s n xu t kinh doanh không vi ph m ô nhi m môi trư ng. 3. Văn hóa - xã h i: - Ti p t c Ny m nh phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, ph n u có 1 phư ng ư c công nh n phư ng văn hóa, 1 phư ng ư c ghi nh n phư ng văn hóa, 1 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa, 100% khu ph ăng ký xây d ng khu ph văn hóa, 70% khu ph t chuNn khu ph văn hóa, 80% gia ình t chuNn gia ình văn hóa. - Ti p t c thi n hi n ch “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, t p trung xây d ng ư ng ph không rác và văn minh ô th . - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c văn hóa - thông tin - th thao, nh t là Ny m nh công tác ki m tra liên ngành i v i các ho t ng kinh doanh lo i hình d ch v , ngành ngh “nh y c m”. - Ti p t c tri n khai chương trình nâng cao ch t lư ng giáo d c, án phân lu ng h c sinh sau t t nghi p THCS, THPT, công tác xã h i hóa giáo d c. Nâng cao ch t lư ng ho t ng các Trung tâm h c t p c ng ng ã hình thành và thành l p thêm các Trung tâm h c t p c ng ng t i các phư ng còn l i. Hoàn thành t t nhi m v năm h c 2008 - 2009 v i ch “ Ny m nh ng d ng công ngh thông tin, i m i qu n lý tài chính và tri n khai phong trào xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. - m b o th c hi n t t các chương trình chăm lo cho các i tư ng chính sách có công, các di n b o tr xã h i. Tri n khai chương trình gi m nghèo giai o n 2009 - 2015, ph n u n cu i năm xóa cơ b n h nghèo có thu nh p bình quân dư i 8 tri u ng/ngư i/năm và 10% h nghèo vư t chuNn thu nh p bình quân dư i 12 tri u ng/ngư i/năm. Ph n u gi i quy t vi c làm cho 8.000 lao ng. T ch c t t công tác qu n lý, giáo d c, h tr cho các i tư ng nghi n ma túy, m i dâm, tái hòa nh p c ng ng, m b o ngăn ng a, h n ch phát sinh t i ph m và t n n xã h i. - m b o th c hi n t t chương trình chăm sóc s c kh e c ng ng. Tăng cư ng phòng, ch ng d ch và Ny m nh ki m tra v sinh an toàn th c phNm. Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm; ph n u 100% cơ s n p h sơ và c p gi y ch ng nh n cho 100% t chuNn. Ph n u hoàn thành và
  4. vư t ch tiêu v dân s , k ho ch hóa gia ình. m b o 100% tr em có hoàn c nh khó khăn ư c chăm lo v v t ch t và tinh th n. 4. An ninh - qu c phòng: - Ti p t c gi v ng n nh v an ninh chính tr , b o m tr t t an toàn xã h i trên a bàn. Ny m nh th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m, ph n u gi m t 1% - 3% s v ph m pháp hình s so v i năm 2008, i u tra khám phá án hình s trên 60%, xây d ng 100% khu ph t “Khu ph an toàn không có ma túy”. T p trung th c hi n ng b các gi i pháp l p l i tr t t an toàn giao thông, t o chuy n bi n cơ b n v tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th các tuy n ư ng tr ng i m. Ph n u ki m ch và kéo gi m 15% s v tai n n giao thông và s ngư i ch t, s ngư i b thương n ng vì tai n n giao thông, không x y ra tình tr ng ua xe và ùn t c giao thông kéo dài. T ch c hoàn thành t t ch tiêu công tác tuy n quân, m b o biên ch úng, vào các ơn v d b ng viên. T ch c hu n luy n h i thao t ch t lư ng cao, b o m an toàn. 5. Công tác xây d ng, c ng c chính quy n: - Ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t, thư ng xuyên c ng c , b i dư ng l c lư ng hòa gi i viên t i các phư ng áp ng ư c yêu c u, nhi m v , m b o hòa gi i thành t trên 70% v vi c. - Ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n. Ki n toàn t ch c Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng; chuy n th ho t ng c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình khi có quy t nh c a thành ph . Giao nh biên năm 2009 cho các ơn v hành chính, s nghi p thu c qu n và 11 phư ng. Ti p t c th c hi n án tinh gi n biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP c a Chính ph và vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c theo Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph . Hư ng d n thành l p l c lư ng b o v dân ph và hư ng d n th c hi n quy ch t ch c và ho t ng c a l c lư ng b o v dân ph . - Ti p t c th c hi n công tác c i cách hành chính, c i ti n quy trình theo hư ng liên thông. Ny m nh vi c th c hi n ng d ng tin h c vào quá trình qu n lý nhà nư c và công khai quy trình gi i quy t h sơ hành chính trên website c a Qu n. - Ti p t c th c hi n kiên quy t và ng b các bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trên t t c các lĩnh v c, k p th i gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân úng quy nh. 6. V các T trình c a y ban nhân dân qu n: H i ng nhân dân nh t trí v i ngh c a y ban nhân dân qu n theo n i dung T trình s 1338/UBND-NC ngày 05 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c xin ngưng th c hi n ch trương v n ng ngu n qu t ch u tư các d án xây d ng chưng cư dùng xây d ng m i trư ng h c trên a bàn qu n Tân Phú k t năm 2009.
  5. Nh t trí v i ngh c a y ban nhân dân qu n theo n i dung T trình s 63/TTr- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 v h ng m c các công trình u tư xây d ng năm 2009. G m 04 công trình thu c ngân sách qu n và 15 công trình thu c ngu n v n phân c p qu n. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân; y ban nhân dân qu n có k ho ch, án c th và tri n khai th c hi n b o m s d ng v n u tư hi u qu , ti t ki m. III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân giao y ban nhân dân qu n Tân Phú ra các gi i pháp ch y u, có k ho ch tri n khai và ch o th c hi n t t Ngh quy t này. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân, các i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng kh o sát, giám sát, ch n ch nh nh ng thi u sót trong quá trình th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n Ngh quy t, làm t t vai trò giám sát và ph i h p ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c ng viên nhân dân tích c c tham gia góp ph n th c hi n th ng l i các ch tiêu kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p l n th 14 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản