Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 79/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ PHÂN B NGÂN SÁCH QU N BÌNH TÂN NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ H P L N TH 11 (ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Thông tư s 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính v hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 83/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009; Trên cơ s xem xét T trình s 31/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân qu n, qua k t lu n c a ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua d toán thu, chi ngân sách nhà nư c và phân b ngân sách qu n Bình Tân năm 2009 như sau: A. D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009: I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (NSNN): D toán t ng thu NSNN năm 2009 là 777,750 t ng. Trong ó: - Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh 357,000 t ng. - L phí trư c b 82,950 t ng. - Thu thu nh p cá nhân 26,145 t ng. - Thu nhà t 4,515 t ng.
  2. - Ti n thuê t 10,500 t ng. - Ti n s d ng t 281,940 t ng. - Phí - l phí 8,400 t ng. - Thu khác ngân sách 6,300 t ng. II. NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG: 1. D toán t ng thu ngân sách a phương là 450,595 t ng. Trong ó: - Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh 102,039 t ng. - L phí trư c b nhà t 31,521 t ng. - Thu nhà t 4,515 t ng. - Phí - l phí 4,745 t ng. - Thu khác ngân sách 6,300 t ng. - Thu b sung cân i t ngân sách thành ph 62,568 t ng. - Thu b sung chi u tư phát tri n t ngu n v n thành ph phân c p: 238,907 t ng. 2. D toán t ng thu ngân sách c p qu n là 439,576 t ng. Trong ó: - Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh 101,761 t ng. - L phí trư c b nhà t 25,217 t ng. - Thu nhà t 3,612 t ng. - Phí - l phí 2,540 t ng. - Thu khác ngân sách 4,972 t ng. - Thu b sung cân i t ngân sách thành ph 62,568 t ng. - Thu b sung chi u tư phát tri n t ngu n v n thành ph phân c p: 238,907 t ng. 3. D toán t ng thu ngân sách c p phư ng là 47,152 t ng.
  3. Trong ó: - Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh 0,278 t ng. - L phí trư c b nhà t 6,304 t ng. - Thu nhà t 0,903 t ng. - Phí - l phí 2,205 t ng. - Thu khác ngân sách 1,328 t ng. - Thu b sung t ngân sách qu n 36,134 t ng. ( ính kèm ph l c 2a) B. D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2009: 1. D toán chi ngân sách a phương năm 2009 là 450,595 t ng. Trong ó: a) Chi u tư phát tri n: 238,907 t ng. b) Chi thư ng xuyên 211,688 t ng. - Chi s nghi p kinh t 20,007 t ng. - Chi s nghi p giáo d c - ào t o 83,914 t ng. (Trong ó kinh phí m l p h c theo ch o Qu n y: 0,8 t ng và chi tr ti n h c phí và sách giáo khoa cho CBCC ư c Qu n y c i h c: 0,6 t ng). - Chi s nghi p y t 17,856 t ng. (Trong ó chi chương trình m c tiêu dân s và KHHG 0,757 t ng) - Chi văn hóa ngh thu t - th d c th thao 3,150 t ng. - Chi s nghi p xã h i 7,225 t ng. - Chi qu n lý nhà nư c 32,418 t ng. - Chi ng, oàn th 11,928 t ng. - Chi qu c phòng an ninh, tr t t xã h i 5,908 t ng. - Chi khác 17,443 t ng. - D phòng phí 5,854 t ng.
  4. - Ngu n chi tăng lương 5,985 t ng. 2. D toán chi ngân sách c p qu n năm 2009 là 439,576 t ng. Trong ó: a) Chi u tư phát tri n: 238,907 t ng. b) Chi thư ng xuyên 200,669 t ng. - Chi s nghi p kinh t 19,768 t ng. - Chi s nghi p giáo d c - ào t o 83,359 t ng. (Trong ó kinh phí m l p h c theo ch o Qu n y: 0,8 t ng và chi tr ti n h c phí và sách giáo khoa cho CBCC ư c Qu n y c i h c: 0,6 t ng). - Chi s nghi p y t 17,556 t ng. (Trong ó chi chương trình m c tiêu dân s và KHHG 0,757 t ng) - Chi văn hóa ngh thu t - th d c th thao 2,650 t ng. - Chi s nghi p xã h i 4,408 t ng. - Chi qu n lý nhà nư c 18,450 t ng. - Chi oàn th 3,279 t ng. - Chi qu c phòng an ninh, tr t t xã h i 2,000 t ng. - Chi khác 2,600 t ng. - B sung cân i ngân sách phư ng 36,134 t ng. - D phòng phí 4,481 t ng. - Chi tăng lương 5,985 t ng. 3. D toán chi ngân sách c p phư ng năm 2009 là 47,152 t ng. Trong ó: - Chi s nghi p kinh t 0,239 t ng. - Chi s nghi p giáo d c - ào t o 0,555 t ng. - Chi s nghi p y t 0,300 t ng. - Chi văn hóa ngh thu t - th d c th thao 0,500 t ng.
  5. - Chi s nghi p xã h i 2,816 t ng. - Chi qu n lý nhà nư c 13,968 t ng. - Chi ng, oàn th 8,649 t ng. - Chi qu c phòng an ninh, tr t t xã h i 3,908 t ng. - Chi khác 14,843 t ng. - D phòng phí 1,373 t ng. ( ính kèm ph l c 2b) III. PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ƠN VN NĂM 2009: ( ính kèm ph l c 2c) i u 2. - Giao cho y ban nhân dân qu n t ch c th c hi n ngân sách theo i u 1 nêu trên và theo úng quy nh c a pháp lu t. Có báo cáo vi c th c hi n, vi c quy t toán các kỳ h p H i ng nhân dân qu n. - Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản