Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12

  1. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- Ngh quy t s : 795/2009/UBTVQH12 Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2010 VÀ B SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (2007-2011) Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u c a Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t T ch c Qu c h i, Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh quy t s 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 5 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011); QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này B n phân công cơ quan trình, cơ quan ch trì thNm tra, cơ quan ph i h p thNm tra các d án lu t, pháp l nh b sung vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011). i u 2. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi c ki m sát nhân dân t i cao, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c khác c n t p trung tri n khai m t s công vi c c th sau ây: 1. KhNn trương thành l p Ban so n th o ho c chuNn b trình y ban thư ng v Qu c h i quy t nh thành l p Ban so n th o i v i các d án lu t m i ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII, các d án pháp l nh ư c i u ch nh cơ quan trình d án s m tri n khai vi c nghiên c u, chuNn b d án; 2. T p trung ch o chuNn b các d án lu t, pháp l nh b o m ch t lư ng và úng ti n ; 3. Các cơ quan ch trì thNm tra, ph i h p thNm tra c n ch ng, tích c c ph i h p v i cơ quan trình d án nâng cao hi u qu c a công tác thNm tra, giúp y ban thư ng v Qu c h i trong vi c ch o ch nh lý các d án lu t, pháp l nh trư c khi trình thông qua. i u 3. 1. Cơ quan trình d án, cơ quan ch trì thNm tra, cơ quan ph i h p thNm tra và cơ quan, t ch c h u quan th c hi n úng các quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng bi n pháp, gi i pháp ư c nêu trong Ngh quy t s 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011).
  2. 2. Giao y ban pháp lu t giúp y ban thư ng v Qu c h i theo dõi, ôn c, nh kỳ h ng tháng báo cáo y ban thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. T/M Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nơi nh n: - UBTVQH; - Chính ph ; - Các cơ quan trình d án; - TT. H DT, các UB c a QH; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Phú Tr ng - B Tư pháp; - Văn phòng Qu c h i, các ban c a UBTVQH; - Các oàn i bi u Qu c h i; - Lưu HC, PL. B N PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CH TRÌ TH M TRA, CƠ QUAN PH I H P TH M TRA CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH B SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T PHÁP L NH NHI M KỲ XII (2007-2011) (Ban hành kèm theo ngh quy t s 795/2009/UBTVQH12 ngày 06 tháng 7 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i) TT TÊN D ÁN CƠ QUAN BAN SO N CƠ QUAN CƠ QUAN TRÌNH TH O (BST) CH TRÌ PH I H P TH M TRA TH M TRA 1. Lu t Th ô Chính ph BST do Chính UBPL H DT và các ph thành l p y ban khác 2. Lu t t ch c Qu c h i (s a UBTVQH BST do UBPL H DT và các i) UBTVQH y ban khác thành l p 3. Pháp l nh h p nh t văn b n Chính ph BST do Chính UBPL H DT và các quy ph m pháp lu t ph thành l p y ban khác 4. Pháp l nh pháp i n h th ng Chính ph BST do Chính UBPL H DT và các quy ph m pháp lu t ph thành l p y ban khác TI N UBTBQH XEM XÉT CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2010 I. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 12-2009) - Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 6 (tháng 10- 2009): 1. Lu t nuôi con nuôi 2. Lu t thi hành án hình s
  3. 3. Lu t tr ng tài thương m i 4. Lu t ngư i tàn t t II. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 01-2010) - Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 6: 1. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 2. Lu t các t ch c tín d ng (s a i) 3. Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 4. Lu t bi n Vi t Nam III. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 02-2010) - Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 6: 1. Lu t ti p c n thông tin 2. Lu t thu nhà, t 3. Lu t an toàn th c phNm 4. Lu t bưu chính IV. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 3 – 2010) - Ti p t c cho ý ki n v m t s v n còn có ý ki n khác nhau c a các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 6 trư c khi trình QH thông qua t i kỳ h p th 7 (tháng 5-2010): 1. Lu t nuôi con nuôi 2. Lu t thi hành án hình s 3. Lu t tr ng tài thương m i 4. Lu t ngư i tàn t t 5. Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . - Cho ý ki n v các d án lu t trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7: 1. Lu t thu b o v môi trư ng 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h p tác xã 3. Lu t thanh tra (s a i) 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t t t ng dân s 5. Lu t t t ng hành chính
  4. 6. Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. V. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 4 – 2010) - Ti p t c cho ý ki n v m t s v n còn có ý ki n khác nhau c a các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 6 trư c khi trình QH thông qua t i kỳ h p th 7: 1. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 2. Lu t các t ch c tín d ng (s a i) 3. Lu t bưu chính 4. Lu t bi n Vi t Nam 5. Lu t ti p c n thông tin 6. Lu t thu nhà, t 7. Lu t an toàn th c phNm - Cho ý ki n v các d án lu t trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7: 1. Lu t công oàn (s a i) 2. Lu t viên ch c 3. B lu t lao ng (s a i, bao g m c v n ti n lương t i thi u và v n vi c làm) 4. Lu t khoáng s n (s a i) VI. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 5-2010) - Cho ý ki n v d án pháp l nh: 1. Pháp l nh qu n lý, s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr VII. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 7-2010) - Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ã ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7: 1. Lu t thu b o v môi trư ng 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h p tác xã 3. Lu t thanh tra (s a i) 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t t t ng dân s 5. Lu t t t ng hành chính - Cho ý ki n v d án lu t trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 8: 1. Lu t ch ng khoán (s a i)
  5. - Thông qua d án pháp l nh: 1. Pháp l nh qu n lý, s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr VIII. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 8 – 2010) - Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ã ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7: 1. Lu t công oàn (s a i) 2. Lu t viên ch c 3. B lu t lao ng (s a i, bao g m c v n ti n lương t i thi u và v n vi c làm) 4. Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng 5. Lu t khoáng s n (s a i) - Cho ý ki n v các d án lu t trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 8: 1. Lu t kinh doanh b o hi m (s a i) 2. Lu t ki m toán cl p 3. Lu t khi u n i 4. Lu t t cáo 5. Lu t o lư ng IX. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 9 – 2010) - Ti p t c cho ý ki n v m t s v n còn có ý ki n khác nhau c a các d án lu t ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7 trư c khi trình QH thông qua t i kỳ h p th 8 (tháng 10-2010): 1. Lu t thu b o v môi trư ng 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h p tác xã 3. Lu t thanh tra (s a i) 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t t t ng dân s 5. Lu t t t ng hành chính 6. Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng - Cho ý ki n v các d án lu t trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 8 1. Lu t phòng, ch ng buôn bán ngư i 2. Lu t lưu tr 3. Lu t nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam
  6. X. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 10 – 2010) - Ti p t c cho ý ki n v m t s v n còn có ý ki n khác nhau c a các d án lu t ư c trình QH cho ý ki n t i kỳ h p th 7 trư c khi trình QH thông qua t i kỳ h p th 8: 1. Lu t công oàn (s a i) 2. Lu t viên ch c 3. B lu t lao ng (s a i, bao g m c v n ti n lương t i thi u và v n vi c làm) 4. Lu t khoáng s n (s a i) XI. PHIÊN H P UBTVQH (tháng 12 – 2010) Cho ý ki n v vi c ti p thu, ch nh lý các d án lu t ã ư c QH cho ý ki n t i kỳ h p th 8 (tháng 10-2010).
Đồng bộ tài khoản