Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về việc mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 80/2006/NQ-H ND Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V M C TIÊU, GI I PHÁP TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I QU C PHÒNG - AN NINH C A T NH NG NAI NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN T NH NG NAI KHÓA VII - KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i khóa XI - kỳ h p th 4, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ư c Qu c h i khóa XI - kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; căn c Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP; Căn c Quy t nh s 33/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 03 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ng Nai th i kỳ 2001 - 2010 ( i u ch nh); Căn c Ngh quy t s 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 04 năm 2006 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ch m d t hi u l c c a Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích t ngày 01 tháng 01 năm 2007; Căn c Ngh quy t s 62/2006/NQ-H ND ngày 03 tháng 05 năm 2006 c a H ND t nh khóa VII v m c tiêu, nhi m v và gi i pháp phát tri n kinh t xã h i - an ninh qu c phòng 5 năm 2006 -2010; Căn c Ngh quy t s 63/2006/NQ-H ND ngày 03 tháng 05 năm 2006 c a H ND t nh khóa VII v phương án v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt có tr giá t ngân sách Nhà nư c; Xét T trình s 8727/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006, Báo cáo s 8726/BC- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng-an ninh năm 2006, phương hư ng nhi m v và gi i pháp th c hi n k ho ch năm 2007; Xét T trình s 8402/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c i u ch nh b sung b ng giá các lo i t trên a bàn t nh ng Nai công b ngày 01 tháng 01 năm 2007; T trình s 8423/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c quy nh tiêu chí m các tuy n v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt có tr giá t ngân sách Nhà nư c; Xét T trình s 8453/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c bãi b Ngh quy t s 16/NQ-H ND t nh ngày 19 tháng 07 năm 2000 c a H ND t nh khóa VI v vi c th c hi n Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích và Báo cáo s 8705/BC-UBND, ngày 14/12/2006 c a UBND t nh v k t qu th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c t nh ng Nai n h t năm 2006. Báo cáo
  2. th m tra c a các Ban H ND t nh và t ng h p ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND t nh t i t và t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua T trình s 8727/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v ánh giá k t qu th c hi n nhi m v kinh t xã h i - qu c phòng an ninh năm 2006 và phương hư ng, m c tiêu, gi i pháp th c hi n nhi m v phát tri n kinh t xã h i - qu c phòng an ninh c a t nh ng Nai năm 2007 (Kèm theo t trình c a UBND t nh), v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu chung: - Ph n u t t c tăng trư ng kinh t cao và b n v ng. T o chuy n bi n m nh m v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . Chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng c a t ng ngành, lĩnh v c h p lý, theo hư ng tăng t tr ng công nghi p và d ch v . - Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, phát tri n m nh khoa h c công ngh ; i m i m nh hơn n a các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , văn hóa. Th c hi n m c tiêu gi m nghèo, khuy n khích làm giàu h p pháp, không ng ng nâng cao i s ng c a nhân dân. Qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. Tăng cư ng qu c phòng, an ninh; gi v ng tr t t xã h i; gi m m nh t n n xã h i và tai n n giao thông trên a bàn. 2. Các ch tiêu v kinh t - xã h i và môi trư ng: a. Ch tiêu kinh t : - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 15% so v i năm 2006; trong ó công nghi p, xây d ng tăng 17%, ngành d ch v tăng 16,5% ngành nông - lâm - ngư nghi p tăng 4,1%. - Cơ c u ngành kinh t trong t ng GDP: T tr ng ngành công nghi p, xây d ng chi m 57,4%; ngành d ch v chi m 30,2%; ngành nông, lâm, ngư nghi p chi m 12,4%. - GDP bình quân u ngư i theo giá hi n hành là 17.783 ngàn ng, tương ương 1.126 USD. - Giá tr s n xu t ngành công nghi p tăng 19,5% so v i năm 2006. - Giá tr tăng thêm các ngành d ch v tăng 16,5% so v i năm 2006. - Giá tr s n xu t ngành nông nghi p tăng 5,5% so v i năm 2006. - T ng kim ng ch xu t khNu là 5,47 t USD, tăng 28% so v i năm 2006. - Thu, chi ngân sách hoàn thành d toán Chính ph giao.
  3. - T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i là 20.020 t ng, chi m 46,8% GDP. Trong ó v n trong nư c chi m 48%, v n u tư nư c ngoài chi m 52% t ng v n u tư. - Thu hút kho ng 1.200 tri u USD u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI). - Huy ng v n ăng ký kinh doanh t thành ph n kinh t dân doanh là 7.500 t ng (bao g m ăng ký m i và ăng ký tăng v n). b. Ch tiêu xã h i: - Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng còn 1,19%. - Ph n u n cu i năm có 56% xã, phư ng t chuNn ph c p trung h c. - Ph n u xã, phư ng, th tr n t chuNn Qu c gia v y t n cu i năm 2007 trên 70%. - Trên 98% s tr em trong tu i ư c tiêm ch ng. - Gi m t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng cu i năm 2007 còn dư i 16%; gi m t l tr dư i 2 tu i b suy dinh dư ng n cu i năm 2007 còn dư i 10%; t l t vong tr em dư i 1 tu i là 0,33%o; t l t vong tr em dư i 5 tu i là 0,12%o. - Gi i quy t vi c làm cho kho ng 85.000 lao ng. Nâng t l lao ng qua ào t o n cu i năm t 47% (trong ó 36% ư c ào t o ngh ). - Gi m t l h nghèo xu ng còn 7,5% vào cu i năm 2007. - T l h dùng i n t 97% t ng s h toàn t nh. - Ph n u 90% h gia ình t chuNn văn hóa; 82% p, khu ph t danh hi u p, khu ph văn hóa; 92% cơ quan, ơn v có i s ng văn hóa t t. c. Ch tiêu môi trư ng: - T l h s d ng nư c s ch t 92%. - T l x lý ch t th i sinh ho t: TP. Biên Hòa t 75%, các huy n t 55%. - T l x lý ch t th i y t t 80%. - T l x lý ch t th i nguy h i: 35%. - T l che ph r ng t 27%. 3. Các gi i pháp ch y u:
  4. Tán thành các gi i pháp th c hi n m c tiêu, nh hư ng phát tri n kinh t xã h i - qu c phòng an ninh năm 2007 t i Báo cáo s 8726/BC-UBND ngày 15/12/2006 c a y ban nhân dân t nh, c th như sau: a) T p trung cho u tư phát tri n; c i thi n môi trư ng u tư, thu hút m nh m u tư c a các thành ph n kinh t : - Ny nhanh ti n u tư phát tri n k t c u h t ng b ng huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c, kêu g i u tư theo các phương th c như BOT, BTO, v n ng vay v n ODA. Chú tr ng t p trung phát tri n m ng lư i giao thông, c ng, h t ng ô th và các d án thu c lĩnh v c thương m i d ch v như trung tâm thương m i, siêu th , khu du l ch c bi t quan tâm i v i các d án c ng Phư c An và các c ng hi n có trên a bàn, c u Hóa An, h th ng c u ư ng k t n i các t nh, thành ph lân c n. - Chính quy n các c p t p trung ch o các ngành, các c p tri t th c hi n công tác c i cách hành chính t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư và nhân dân. - T ch c hư ng d n, tri n khai t t Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư, Lu t u th u, các lu t khác liên quan; tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, kh c ph c tình tr ng nhũng nhi u, phi n hà gây khó khăn cho doanh nghi p trong ho t ng u tư kinh doanh. - Ch ng xúc ti n u tư, kêu g i thu hút v n u tư trong nư c và nư c ngoài t p trung u tư vào các lĩnh v c ngành ngh mà t nh ưu tiên thu hút u tư. b) Tăng cư ng công tác quy ho ch, k ho ch: - Phát tri n kinh t - xã h i d a trên quy ho ch ư c duy t; không ng ng nâng cao ch t lư ng xây d ng quy ho ch, k ho ch. Tăng cư ng ki m tra giám sát th c hi n quy ho ch, k ho ch. - Nâng cao tính minh b ch, công khai i v i công tác quy ho ch, k ho ch. - Các ngành và a phương ti p t c rà soát l i quy ho ch c a ngành và a phương i u ch nh cho phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, Vùng ông Nam B và Vùng Kinh t tr ng i m phía Nam. c) Phát tri n s n xu t nông nghi p, t o i u ki n nâng cao i s ng nông thôn: - Phát tri n cây tr ng t p trung, thâm canh tăng năng su t và khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n chăn nuôi t p trung theo quy ho ch, nh m t o ra nông s n hàng hóa và s n phNm chăn nuôi ph c v cho công nghi p ch bi n. - Tri n khai xây d ng d án khu nông nghi p ng d ng công ngh cao và xây d ng mô hình kinh t khu s n xu t, ch bi n nông s n th c phNm t p trung có cơ s xem xét u tư, m b o t hi u qu .
  5. - T p trung hư ng d n cho nông dân ng d ng các thành t u khoa h c trong lĩnh v c nông nghi p, công ngh sinh h c vào s n xu t nông nghi p nh m tăng s n lư ng và ch t lư ng s n phNm t o i u ki n cho c nh tranh trên th trư ng. - T o i u ki n cho nông dân vay v n u tư s n xu t nông nghi p theo mô hình k thu t m i. d ) V các lĩnh v c xã h i và môi trư ng: - Ti p t c th c hi n t t công tác k ho ch hóa gia ình, h n ch t c tăng dân s và chú tr ng nâng cao ch t lư ng dân s và phân b dân cư h p lý. - Th c hi n ng b các gi i pháp t o chuy n bi n căn b n trong lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t . Th c hi n các bi n pháp ch ng tiêu c c, ch ng b nh thành tích nói chung, trong lĩnh v c giáo d c ào t o nói riêng. Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa i v i lĩnh v c văn hóa, th d c th thao, y t , giáo d c. T p trung xóa ói gi m nghèo, nh t là i v i nh ng vùng khó khăn. T p trung Ny nhanh ti n và th c hi n có hi u qu chương trình 134 i v i ng bào dân t c. - Ti p t c th c hi n t t chính sách ưu ãi ngư i có công v i nư c; v n ng toàn xã h i tham gia các ho t ng n ơn, áp nghĩa; nâng cao m c s ng v v t ch t, tinh th n c a ngư i có công. Tr giúp n n nhân ch t c da cam, ngư i già cô ơn, tr m côi, ngư i tàn t t. - Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c b o v môi trư ng, t ch c tri n khai th c hi n có k t qu chương trình hành ng b o v môi trư ng giai o n 2006 - 2010 trên a bàn. T p trung x lý gi i quy t tình tr ng suy thoái, ô nhi m môi trư ng i v i các ô th , khu công nghi p, vùng chăn nuôi t p trung. ) Ch ng ào t o phát tri n ngu n nhân l c: - B i dư ng cán b qu n lý Nhà nư c, ngoài các tiêu chuNn chung c a công ch c và ng viên; các cán b công ch c ph i trau d i ki n th c pháp lu t m i, hi n hành và c p nh t các ki n th c liên quan n h i nh p Qu c t . - C n chú tr ng nâng c p h th ng cơ s ào t o ngh theo hư ng xã h i hóa; H tr tín d ng khuy n h c; Thúc Ny i m i chương trình ào t o và hình th c ào t o ngh năng ng g n v i nhu c u th trư ng. - Tri n khai các chương trình ào t o ngu n nhân l c c a t nh. e) Ny m nh c i cách hành chính, tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí: - Ti p t c c i cách hành chính theo cơ ch m t c a, t o môi trư ng u tư minh b ch, thông thoáng các doanh nghi p trong và ngoài nư c yên tâm u tư, ho t ng c a nhân dân ư c thu n l i. - Các cơ quan qu n lý Nhà nư c có trách nhi m ti p t c rà soát, th c hi n công b công khai, niêm y t t i công s các quy trình, th t c hành chính i v i các d ch v
  6. công có liên quan n dân như: ăng ký kinh doanh, gi i thi u a i m, th t c c p gi y ch ng nh n u tư, gi y phép xây d ng, gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nhà , các quy nh v th t c n p thu , h i quan ng th i tăng cư ng ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p cán b công ch c gây phi n hà, nhũng nhi u i v i dân và doanh nghi p. - Tăng cư ng phòng, ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. Nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng t i ph m các c p, các ngành, a phương, ơn v . X lý d t i m, úng th i gian quy nh c a pháp lu t i v i các v vi c có k t lu n, ki n ngh kh i t c a các oàn thanh tra và các cơ quan thanh tra. - Ny m nh công tác ph bi n tuyên truy n và th c hi n ng b các chính sách và pháp lu t trong x lý, m b o x lý úng lu t nh i v i hành vi, vi ph m n an ninh và tr t t an toàn xã h i; gi m tai n n giao thông x y ra trên a bàn. Nhi m v k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 2007 trong tình hình m i, r t n ng n v i nh ng yêu c u ph i tích c c, khNn trương, Ny nhanh nh p phát tri n kinh t xã h i, b n v ng và nâng cao ch t lư ng cu c s ng, các c p, các ngành, doanh nghi p, các t ch c và cá nhân tăng cư ng oàn k t, m i ngư i vì l i ích c a mình và c a t nư c ra s c thi ua, em h t kh năng nh m th c hi n th ng l i nhi m v kinh t xã h i- qu c phòng an ninh năm 2007. i u 2. Nh t trí thông qua: - i u ch nh b sung b ng giá các lo i t trên a bàn t nh ng Nai công b vào ngày 01 tháng 01 năm 2007 (kèm theo T trình 8402/TTr-UBND); - Quy nh tiêu chí m các tuy n v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt có tr giá t ngân sách Nhà nư c (kèm theo T trình s 8423/TTr-UBND); - Bãi b Ngh quy t s 16/NQ-H ND t nh ngày 19 tháng 7 năm 2000 c a H i ng nhân dân t nh khóa VI v vi c th c hi n Pháp l nh Nghĩa v lao ng công ích (kèm theo T trình s 8453/TTr-UBND). i u 3. T ch c th c hi n: 1. Giao y ban nhân dân t nh t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này, c th như sau: - Tri n khai nhi m v KTXH - QPAN c a t nh năm 2007. - Ban hành Quy t nh công b vi c i u ch nh, b sung giá các lo i t th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2007. - Ban hành Quy t nh quy nh tiêu chí m các tuy n v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt có tr giá t ngân sách Nhà nư c và căn c các tiêu chí ư c thông qua, y ban nhân dân t nh ch o các S , ngành cân i ngân sách và b trí các tuy n xe buýt có tr giá t ngân sách Nhà nư c.
  7. - T ch c công b bãi b vi c th c hi n huy ng nghĩa v lao ng công ích theo quy nh c a pháp lu t. - Giao UBND t nh t ch c t ng k t ánh giá chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c theo ch o c a Th tư ng Chính ph và m c tiêu Ngh quy t s 58/2003/NQ- H ND t nh, xu t trình H i ng nhân dân t nh v án u tư xây d ng các trư ng ch t lư ng cao phù h p tình hình phát tri n KTXH trong i u ki n m i c a t nh. Chú ý ưu tiên xây d ng trư ng chuNn Qu c gia có tr ng tâm, tr ng i m trên t ng a bàn huy n, th xã, thành ph Biên Hòa ngay t năm 2007. - UBND t nh xem xét b sung các ý ki n, ki n ngh h p lý c a Ban KTNS t i Báo cáo thNm tra s 275/BC-BKTNS và c a i bi u H ND t nh t i kỳ h p. - nh kỳ có ánh giá, ki m i m quá trình th c hi n và báo cáo t i các kỳ h p H i ng nhân dân t nh. 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân t nh th c hi n ch c năng giám sát th c hi n Ngh quy t này theo lu t nh. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh ng Nai khóa VII, kỳ h p th 10 thông qua ngày 21/12/2006. Ngh quy t này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày H i ng nhân dân t nh thông qua./. H I NG NHÂN DÂN T NH NG NAI CH TNCH Tr n ình Thành
Đồng bộ tài khoản