Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND về đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 80/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N BÌNH TÂN N NĂM 2020 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ H P L N TH 11 (ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Sau khi xem xét T trình s 28/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n “V thông qua án quy ho ch chung xây d ng qu n Bình Tân n năm 2020 t l 1/5000” qua ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n và k t lu n c a Ch t a oàn, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua án quy ho ch chung xây d ng qu n Bình Tân n năm 2020, t l 1/5000. (Ngh quy t này i u ch nh và b sung theo Ngh quy t s 17/2005/NQ-H ND ngày 14 tháng 01 năm 2005 c a H i ng nhân dân qu n - Khóa I). i u 2. Giao y ban nhân dân qu n ch u trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph phê duy t án quy ho ch chung xây d ng qu n Bình Tân n năm 2020 và t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban H i ng nhân dân qu n theo ch c năng, nhi m v c a mình tăng cư ng ôn c và giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 11 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH
  2. Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản