Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 81/2008/NQ-H ND Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I QU N BÌNH TÂN NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN – KHÓA I KỲ H P L N TH 11 (ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan; Thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân qu n. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n năm 2009; m c tiêu, nhi m v , ch tiêu và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. Nh t trí v i Báo cáo s 169/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n “V s d ng ph n t công t i khu ph 17, phư ng Bình Hưng Hòa A”. Nh t trí thông qua kinh phí ho t ng năm 2009 c a H i ng nhân dân qu n (theo D toán s 76/KH-H ND ngày 15 tháng 12 năm 2008); kinh phí ho t ng c a H i thNm nhân dân - Tòa án nhân dân qu n (Theo T trình s 329/TTr-TA ngày 12 tháng 12 năm 2008). H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2008: 1. V kinh t :
  2. Kinh t v n ti p t c gi t c tăng trư ng, cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng theo ngh quy t i h i ng b qu n. T ng giá tr s n phNm trên a bàn ư c t 5.316,209 t ng (giá c nh 1994), tăng 33,39% (k ho ch tăng 30%), trong ó: Thương m i - d ch v tăng 41,12%. Công nghi p - ti u th công nghi p tăng 31,16%. Nông nghi p tăng 2,06%. ã t p trung cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng, d ch heo tai xanh gia súc và b nh vàng lùn - lùn xo n lá và công tác phòng, ch ng l t, bão. 2. V thu - chi ngân sách: T ng thu ngân sách nhà nư c t 933,575 t ng (tăng 80,8% so v i năm 2007), t 174,5% d toán c năm. Thu ngân sách a phương 359,338 t ng (tăng 21,1% so v i năm 2007), t 222% d toán năm. Chi ngân sách ti t ki m, h p lý m b o các nhu c u b c thi t. T ng chi ngân sách a phương 316,078 t ng, t 195,2% so v i d toán năm, trong ó chi cho u tư phát tri n là 122,073 t ng (chi m 38,6% t ng chi ngân sách). 3. V u tư xây d ng cơ b n, qu n lý ô th : Chú ý úng m c và t k t qu áng k v u tư xây d ng các công trình và ch nh trang ô th , qu n lý ô th . T p trung th c hi n 121/200 tuy n h m v i t ng v n là 26,62 t ng (có 9,283 t ng do nhân dân óng góp). 4. V văn hóa - xã h i: Ngành giáo d c có tích c c hoàn thành t t nhi m v , ch t lư ng giáo d c, hi u su t ào t o các b c h c ngày càng tăng cao; cơ s v t ch t m b o nhu c u d y và h c t i các và m b o ch h c cho con em nhân dân qu n. Ho t ng văn hóa - xã h i có ti n b trên nhi u m t, g n phát tri n kinh t v i phát tri n văn hóa và chăm lo gi i quy t các v n xã h i. T l tăng dân s t nhiên là 1,19% (ch tiêu 1,2%); ch t lư ng i s ng c a các t ng l p nhân dân t ng bư c ư c nâng lên. Duy trì th c hi n t t chương trình xóa ói gi m nghèo, h t l h nghèo còn 0,11% (79/72.879 h ). Gi i quy t vi c làm m i cho 10.441 lao ng ( t 104,41%). Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” ư c phát huy t t. Ho t ng th d c th thao, thông tin tuyên truy n có bư c ti n b áng k . 5. m b o gi v ng n nh tình hình an ninh chính tr - tr t t an toàn xã h i: Công tác quân s a phương ư c xây d ng t yêu c u v s lư ng và ch t lư ng. Hoàn thành cơ b n các nhi m v thanh tra - tư pháp - c i cách hành chính. Nhìn chung, các c p - các ngành, các t ch c - nhân dân ã có s n l c th c hi n; góp ph n thúc Ny kinh t phát tri n, văn hóa xã h i có chuy n bi n khá, an ninh
  3. chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. H u h t các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2008 u t và vư t k ho ch theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. Tuy nhiên tình hình kinh t - xã h i năm 2008 v n còn m t s m t khó khăn, h n ch nh t nh. H i ng nhân dân qu n ghi nh n các m t khó khăn và t n t i c a y ban nhân dân qu n và các ngành ã nêu trong báo cáo; c n có k ho ch, bi n pháp c th nh m kh c ph c các m t t n t i, khó khăn; t o i u ki n nh m th c hi n t t k ho ch nhi m v năm 2009. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U NĂM 2009: 1. M c tiêu: Cùng v i Thành ph ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý; ti p t c gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng anh ninh và tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n hoàn thành k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Thúc Ny nhanh Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t , Ny m nh c i cách hành chính; m b o an sinh xã h i, th c hi n gi m nghèo, nâng cao ch t lư ng giáo d c, y t , gi i quy t vi c làm, ch nh trang ô th … t o i u ki n cho cơ c u kinh t chuy n d ch nhanh và úng hư ng “D ch v - Công nghi p - Nông nghi p”. 2. Nhi m v : Ti p t c th c hi n các gi i pháp góp ph n ki m ch l m phát, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; tăng cư ng ki m soát th trư ng, vi c cung ng và giá bán các lo i hàng hóa, d ch v ; xây d ng và phát tri n m ng lư i phân ph i mb o cung ng hàng hóa v i giá c h p lý, nh t là hàng tiêu dùng thi t y u. Huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i, trên cơ s phát huy m i ti m năng, ngu n l c c a các thành ph n kinh t trong và ngoài qu n. Nâng cao hi u qu v n u tư t ngân sách nhà nư c, gi i ngân nhanh các ngu n v n u tư phát tri n, nh t là các d án xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i thi t y u, nh ng công trình giao thông; t p trung ngu n v n cho các công trình tr ng i m và các công trình có kh năng ưa vào s d ng trong năm 2009. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra nh m ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c, tham nhũng, lãng phí, b o m ch t lư ng công trình. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, Ny m nh phát tri n i ôi v i nâng cao ch t lư ng các lĩnh v c giáo d c, ào t o, d y ngh , y t , văn hóa; phát tri n m nh khoa h c công ngh . Tăng cư ng tr t t , k cương trong qu n lý ô th ; Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư nâng c p h t ng k thu t, góp ph n làm cho công tác ch ng ng p, ch ng ùn t c giao thông, t ng bư c kh c ph c và c i thi n ch t lư ng môi trư ng, b o v môi trư ng; m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng b ; chương trình c p nư c s ch và m b o ch t lư ng nư c, chương trình nhà ... Ny m nh xã h i hóa nh m t o i u ki n khuy n khích tư nhân u tư vào các lĩnh v c văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao, phát tri n h th ng an sinh xã h i, t ng bư c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a nhân dân. Th c hi n ng b và có
  4. hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh, ch ng i phó các d ch b nh ngư i. Ti p t c xây d ng k t c u h t ng xã h i b n v ng và gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc; ph n u kéo gi m n m c th p nh t t n n xã h i và ph m pháp hình s . Ti p t c Ny m nh tri n khai các gi i pháp căn cơ thi t th c nh m t o chuy n bi n tích c c, rõ nét hơn trong th c hi n n p s ng văn minh ô th . T p trung th c hi n t hi u qu công tác c i cách hành chính; phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a chính quy n a phương v i c ng ng doanh nghi p, dân cư; th c hi n có hi u qu chương trình phòng, ch ng tham nhũng, chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và chương trình h i nh p kinh t qu c t . T p trung i m i v t ch c, nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan nhà nư c. Ti p t c gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng - an ninh và tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n. 3. Các ch tiêu ch y u: 3.1. V kinh t : T c tăng trư ng kinh t không dư i 30%; trong ó thương m i - d ch v là 35% tr lên, công nghi p là 24% tr lên, nông nghi p là 2%. Thu ngân sách nhà nư c là 777,75 t ng, thu ngân sách a phương là 200,099 t ng và chi ngân sách a phương là 200,099 t ng. T ng v n u tư xã h i 10.000 t ng (v n ngân sách 500 t ng, chi m 5%). 3.2. V qu n lý ô th : Công b , công khai 06 án quy ho ch chi ti t 1/2000 (ph n còn l i); Hoàn thành ch nh trang 200 tuy n h m năm 2009; T l h dân s d ng nư c s ch 91%; Tăng cư ng c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh, gi m t l h sơ tr h n v nhà , t cho nhân dân còn dư i 1%. X lý và di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng n ng. Th c hi n nghiêm các quy nh v qu n lý xây d ng, qu n lý ô th . 3.3. V văn hóa xã h i: T p trung chăm lo T t Nguyên án K S u. T l tăng dân s t nhiên dư i 1,19%. m b o h nghèo theo tiêu chí thoát nghèo (dư i 12 tri u ng/ngư i/năm) theo ch tiêu thành ph giao.
  5. H tr v n, gi i quy t vi c làm t i ch cho 10.000 lao ng m i. Ph n u có 01 phư ng (còn l i) ăng ký xây d ng phư ng văn hóa. Huy ng 31% tr em vào nhà tr , 91% tr vào m u giáo, 100% tr 6 tu i vào l p 1; hi u su t ào t o c p ti u h c trên 98%, c p trung h c cơ s trên 85%; t l h c sinh b h c c p ti u h c dư i 0,1%, trung h c cơ s dư i 2%. 3.4. V an ninh - qu c phòng: Ph n u gi m ph m pháp hình s ít nh t 5%. T l khám phá án t 60%, kéo gi m tai n n giao thông ít nh t 5%. Hoàn thành ch tiêu giao quân t 100%. 4. Các gi i pháp ch y u: Nh t trí v i các gi i pháp mà y ban nhân dân qu n ã thông qua (theo Báo cáo s 202/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n). III. T CH C TH C HI N: Giao cho y ban nhân dân qu n ch o, i u hành các cơ quan, ơn v thu c qu n và y ban nhân dân các phư ng th c hi n Ngh quy t này v i k t qu cao nh t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u H i ng nhân dân qu n theo ch c năng tăng cư ng úng m c giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và t ch c thành viên v n ng th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n và ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a c tri. H i ng nhân dân qu n bi u dương s n l c óng góp c a i ngũ cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang, các t ng l p nhân dân vào vi c th c hi n hoàn thành nhi m v k ho ch năm 2008. Phát huy thành qu v a qua, H i ng nhân dân qu n kêu g i nhân dân, cán b , chi n sĩ nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t, quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch kinh t - xã h i - an ninh qu c phòng năm 2009 c a Qu n nhà. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Bình Tân - Khóa I (nhi m kỳ 2004 - 2009) thông qua t i kỳ h p l n th 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH
  6. Nguy n Văn Hoàng
Đồng bộ tài khoản