Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11 về việc Việt Nam tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC do Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2005 899/2005/NQ/UBTVQH11 NGH QUY T V VI C VI T NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TH ĐI L I DOANH NHÂN APEC U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào Kho n 2 i u 21 Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t; Căn c vào Kho n 3 i u 5 c a Pháp l nh ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ; Trên cơ s xem xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1317/CP-QHQT ngày 13/9/2004 v vi c Vi t Nam tham gia Chương trình Th i l i c a doanh nhân APEC; QUY T NGHN i u 1. ng ý Chính ph tuyên b và ký tham gia Chương trình Th i l i doanh nhân APEC; i u 2. Giao Chính ph ch o vi c th c hi n Chương trình Th i l i doanh nhân APEC, vi c tham gia Chương trình ph i b o m phù h p v i chính sách i ngo i c a ng, Nhà nư c và gi v ng an ninh qu c gia; i u 3. Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Văn An
Đồng bộ tài khoản