Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2006/NQ-H ND Qu n 1, ngày 27 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N 1 NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 25/TTr-H ND ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v d ki n chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 1 năm 2007 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 1 nh t trí thông qua T trình s 25/TTr-H ND c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 1. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 giám sát các n i dung sau: 1. K t qu th c hi n công tác c i cách hành chính; 2. Công tác n bù gi i t a trên a bàn; 3. Công tác x lý vi ph m hành chính; 4. Ho t ng giám sát c a Thư ng tr c H i ng nhân dân 10 phư ng; 5. Ti n th c hi n quy ho ch chi ti t 1/2000 7 phư ng và quy ho ch h m
  2. 5. Th c hi n ch chính sách i v i ngư i b t m giam, t m gi ; 6. Giám sát và thNm tra báo cáo ho t ng c a cơ quan tư pháp; 7. Công tác ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; 8. Qu n lý s d ng nhà công s n theo Quy t nh 80; 9. Qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa, giáo d c; 10. Ti n th c hi n các d án u tư theo danh m c và công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c; 11. Qu n lý s d ng qu xóa ói gi m nghèo. i u 4. Căn c nhi m v , quy n h n theo quy nh pháp lu t Thư ng tr c H i ng nhân dân và 2 Ban c a H i ng nhân dân ch ng xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n chương trình giám sát và báo cáo k t qu v i H i ng nhân dân. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 Khóa IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản