Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 từ nay đến hết nhiệm kỳ (25/4/2009) do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 1 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2008/NQ-H ND Qu n 1, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N 1 T NAY N H T NHI M KỲ (25/4/2009) H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 88/TTr-H ND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v d ki n chương trình ho t ng giám sát H i ng nhân dân qu n 1 t nay n h t nhi m kỳ (25/4/2009) và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 1 nh t trí thông qua T trình s 88/TTr-H ND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 1. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân qu n 1 giám sát các n i dung: 1. Ch t lư ng ho t ng c a khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, công s văn minh - s ch p - an toàn, ch văn minh thương nghi p. 2. Ho t ng h tr chăm lo T t cho gia ình nghèo, di n chính sách, cán b công ch c có thu nh p th p. 3. Th c hi n quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan và h i ngh cán b công ch c năm 2009. i u 3. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 khóa IX, kỳ h p th 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH
  2. Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản