Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
216
lượt xem
28
download

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T V CÔNG TÁC B O V AN NINH, TR T T , AN TOÀN XÃ H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi xem xét báo cáo c a H i ng b trư ng v tình hình và công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i năm 1988, các báo cáo công tác năm 1988 c a Toà án nhân dân t i cao và c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Sau khi nghe báo cáo th m tra c a U ban pháp lu t c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1- Qu c h i nh n th y, các báo cáo c a H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao và Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao v cơ b n ã ph n ánh ư c th c tr ng tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i hi n nay. Các cơ quan b o v pháp lu t ã kh c ph c nhi u khó khăn và v i s tham gia, giúp c a nhân dân ã có nhi u c g ng gi v ng an ninh, tr t t , an toàn xã h i. Tuy nhiên, tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i v n còn ph c t p, trong b i c nh n n kinh t c a t nư c có nhi u khó khăn, k ch ti n hành chi n tranh phá ho i nhi u m t; vi c s a ch a nh ng sai l m, khuy t i m trong qu n lý kinh t , qu n lý xã h i còn h n ch ; tình tr ng t p trung quan liêu, vi ph m các quy n dân ch c a nhân dân chưa kh c ph c ư c bao nhiêu thì l i x y ra hi n tư ng dân ch l ch l ch, buông l ng chuyên chính; công tác giáo d c tư tư ng, o c, pháp lu t không ư c quan tâm úng m c, công tác văn hoá, văn ngh chưa ư c qu n lý t t... ã t o sơ h cho k ch phá ho i, k x u l i d ng; tình tr ng công b ng xã h i không ư c b o m, pháp lu t không ư c ch p hành nghiêm ch nh, ngay c m t b ph n các cơ quan Nhà nư c, m t s cán b các c p th m chí còn can thi p m t cách sai trái, ngăn c n ho t ng c a các cơ quan b o v pháp lu t; các t n n ô dù, bao che, l m d ng ch c quy n, c hi p qu n chúng, tham ô, h i l , chi m o t tài s n xã h i ch nghĩa... ã làm gi m lòng tin c a nhân dân. Các cơ quan b o v pháp lu t, tuy có nhi u c g ng, nhưng t ch c và ho t ng còn y u kém; vi c x lý t i ph m và các vi ph m pháp lu t khác thi u kiên quy t, chưa nghiêm minh, còn bi u hi n h u khuynh, tránh né; trong nhi u trư ng h p, chính cán b , nhân viên c a các cơ quan này l i vi ph m pháp lu t.
  2. Công tác xây d ng pháp lu t, th ch hoá các chính sách kinh t - xã h i m i c a ng thành các văn b n pháp lu t c a Nhà nư c c xã h i tuân theo còn quá ch m, là m t trong nh ng tr ng i cho vi c thi t l p k cương trong qu n lý kinh t , qu n lý xã h i, b o m các quy n và t do chân chính c a công dân. 2- Trư c tình hình ó, H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao và Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có trách nhi m th c hi n nh ng bi n pháp kiên quy t nh m tăng cư ng hi u qu công tác b o v pháp lu t, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i, b o v cu c s ng yên lành c a nhân dân; b o m quy n dân ch , b o v nh ng ngư i u tranh ch ng nh ng hành vi ph m pháp, tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t, giáo d c tinh th n trách nhi m c a công dân, Ny m nh phong trào toàn dân tham gia b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i, u tranh ch ng và phòng ng a t i ph m và các vi ph m pháp lu t khác, kiên quy t l p l i tr t t , k cương, b o m cho pháp lu t ư c thi hành nghiêm ch nh trên t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i. Các cơ quan b o v pháp lu t c n ư c tăng cư ng và c ng c t ch c th c s trong s ch, v ng m nh, nghiêm kh c x lý nh ng cán b l m d ng ch c quy n, vi ph m các quy n và l i ích h p pháp c a công dân, i m i ho t ng, ph i h p ch t ch v i nhau, ng th i d a vào các cơ quan khác c a Nhà nư c, các t ch c xã h i và s tham gia tích c c c a công dân nâng cao hi u qu công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i. Các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i, các ơn v vũ trang, các cán b , nhân viên Nhà nư c, dù cương v nào u ph i tôn tr ng pháp lu t và t o i u ki n giúp các cơ quan b o v pháp lu t làm nhi m v , không ư c c n tr ho t ng úng n c a các cơ quan này. H i ng b trư ng, U ban nhân dân các c p, bên c nh vi c kh c ph c nh ng khuy t i m trong qu n lý kinh t , ph i quan t m úng m c n công tác b o v tr t t , an toàn xã h i, công tác u tranh ch ng và phòng ng a t i ph m, và ph i coi ây là m t khâu quan tr ng trong ho t ng qu n lý c a mình, là m t i u ki n c n thi t b o m vi c th c hi n k ho ch kinh t - xã h i, làm n nh i s ng c a nhân dân; H i ng b trư ng khNn trương rà soát h th ng văn b n pháp lu t, nh t là nh ng văn b n pháp lu t v kinh t , cùng các cơ quan h u quan trong năm 1989 hoàn thành vi c ban hành các văn b n thi hành B lu t hình s và B lu t t t ng hình s , k p th i bãi b , s a i, b sung nh ng quy nh ã l i th i; trình Qu c h i và H i ng Nhà nư c thông qua nh ng lu t, pháp l nh c n thi t làm cơ s cho vi c l p l i tr t t , k cương xã h i. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, trong i u ki n các văn b n pháp lu t cũ chưa ư c s a i, b sung k p th i, ph i ch o công tác ki m soát vi c tuân theo pháp lu t cho phù h p v i yêu c u i m i qu n lý kinh t - xã h i không bó tay các ơn v kinh t trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, v a b o m pháp ch th ng nh t, ch ng l i d ng i m i làm thi t h i l i ích chung c a Nhà nư c và c a công dân. Toà án nhân dân t i cao ph i tăng cư ng công tác giám c xét x , hư ng d n Toà án nhân dân các c p xét x k p th i và nghiêm minh nh ng v án hình s nghiêm tr ng và nh ng v tranh ch p dân s ph c t p, nh t là nh ng v tranh ch p ã kéo dài nhi u
  3. năm; áp ng yêu c u c a tình hình hi n nay, c n m các phiên toà sơ thNm ng th i chung thNm, xét x nh ng v án c bi t nghiêm tr ng và b o m thi hành án k p th i. H i ng Nhà nư c tăng cư ng công tác giám sát vi c tuân theo pháp lu t, hàng quý nghe báo cáo c a H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao và Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao v tình hình và công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i; Ny m nh công tác ki m tra vi c thi hành pháp lu t t i các ngành và các a phương; tăng cư ng vi c ch o công tác xây d ng pháp lu t áp ng yêu c u qu n lý kinh t và xã h i. H i ng dân t c, U ban pháp lu t và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i Ny m nh ho t ng giúp H i ng Nhà nư c trong vi c th c hi n nhi m v này. H i ng nhân dân các c p c n tăng cư ng công tác giám sát vi c thi hành pháp lu t a phương. Các i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p c n ki n ngh v i các cơ quan b o v pháp lu t a phương v nh ng bi n pháp c th tăng cư ng b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i và thư ng xuyên ph n ánh v i H i ng Nhà nư c tình hình vi ph m pháp lu t các c p, các ngành. thi t l p và gi v ng k cương xã h i, i u r t cơ b n là ph i th t s tôn tr ng và b o v quy n làm ch c a công dân, th c hi n phương châm l y dân làm g c, d a vào s c m nh c a toàn dân, phát ng ư c phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 3- H i ng Nhà nư c, H i ng b trư ng k p th i xem xét và gi i quy t các v n v biên ch , phương ti n và kinh phí ho t ng b o m cho các ngành Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân và l c lư ng Công an nhân dân làm t t nhi m v ư c giao. 4- H i ng Nhà nư c thư ng xuyên ch o và ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t; H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao và Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao báo cáo vi c th c hi n Ngh quy t này t i kỳ h p Qu c h i cu i năm 1989. Qu c h i nhi t li t bi u dương nh ng t p th và cá nhân thu c các cơ quan b o v pháp lu t cũng như các t ch c xã h i và công dân ã hăng hái tham gia và có nhi u thành tích trong u tranh ch ng và phòng ng a t i ph m, góp ph n gi v ng an ninh, tr t t , an toàn xã h i. Qu c h i kêu g i ng bào và chi n sĩ c nư c nêu cao ý th c tôn tr ng và nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, m i ngư i, m i gia ình, m i cơ quan, ơn v phát huy truy n th ng oàn k t trong n i b nhân dân, tích c c tham gia u tranh và phòng ng a t i ph m, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i, b o v pháp ch xã h i ch nghĩa, b o v tài s n xã h i ch nghĩa, b o m s tôn tr ng tính m ng, tài s n, t do, danh d và nhân phNm c a công dân, ph n u năm 1989 th c s có bư c chuy n bi n t t trong vi c l p l i tr t t , k cương xã h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản