Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 1964 NGHN QUY T V K T QU C A H I NGHN CHÍNH TRN C BI T QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe Ch tich U ban thư ng v Qu c h i báo cáo v k t qu c a H i ngh chính tr c bi t do H Ch t ch tri u t p căn c vào i u 67 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Sau khi ã th o lu n b n báo cáo c a H Ch t ch t i H i ngh chính tr c bi t, QUY T NGHN : 1- Qu c h i vui m ng nh n th y th ng l i to l n c a H i ngh chính tr c bi t h p ngày 27 và 28 tháng 3 năm 1964 t i Hà N i, và hoàn toàn nh t trí v i b n báo cáo c a H Ch t ch v vi c ánh giá nh ng thành tích to l n c a nhân dân c nư c ta trong 10 năm qua. Nh ng thành tích ó t ư c là do nhân dân ta m t lòng m t d , oàn k t ch t ch , lao ng quên mình và u tranh anh dũng dư i s lãnh o sáng su t c a ng lao ng Vi t Nam ng u là H Ch t ch, l i ư c các nư c xã h i ch nghĩa anh em tích c c giúp . Qu c h i nhi t li t bi u dương tinh th n ph n u dũng c m và nh ng thành tích vĩ i c a nhân dân lao ng mi n B c trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và u tranh vì hoà bình th ng nh t nư c nhà, bi u th lòng tin tư ng tuy t i vào s lãnh o c a ng lao ng Vi t Nam và H Ch t ch ã và ang ưa nhân dân ta t th ng l i này n th ng l i khác. Qu c h i nhi t li t bi u dương tinh th n u tranh anh dũng c a ng bào mi n Nam, nhi t li t hoan nghênh nh ng th ng l i v vang c a quân và dân mi n Nam dư i s lãnh o úng n c a M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam ang giáng cho qu c M và bè lũ tay sai nh ng òn mãnh li t, quy t t gi i phóng cho mình. ng bào mi n Nam anh hùng th t x ng áng là "Thành ng T qu c". Qu c h i chân thành c m ơn s ng tình và ng h c a các nư c xã h i ch nghĩa anh em và c a nhân dân yêu chu ng hoà bình và chính nghĩa trên toàn th gi i, trong ó có nhân dân M , i v i s nghi p cách m ng vĩ i c a nhân dân ta ang ra s c xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c, u tranh gi i phóng mi n Nam và th c hi n hoà bình th ng nh t nư c nhà. 2- Qu c h i nh t trí thông qua 5 nhi m v mà H Ch t ch ã ra cho nhân dân ta trong th i gian trư c m t.
  2. Năm nhi m v ó là: a) Toàn ng, toàn dân, toàn quân ta ã oàn k t c n oàn k t hơn n a. M i ngưòi hãy nêu cao chí khí ph n u, tinh th n cách m ng , không s gian kh , khó khăn, phát huy ý th c làm ch t p th , dám nghĩ, dám làm, hăng hái vươn lên làm tròn nhi m v , hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1964 và k ho ch 5 năm l n th nh t. b) Làm t t cu c v n ng "C i ti n qu n lý, c i ti n k thu t, phát tri n s n xu t nông nghi p toàn di n, m nh m và v ng ch c"; làm t t cu c v n ng "Ba xây ba ch ng" trong công nghi p và các ngành kinh t qu c dân. Ny m nh phong trào ng bào mi n xuôi lên tham gia phát tri n kinh t và văn hoá mi n núi. Ra s c thi ua yêu nư c, phát tri n t t các t và i lao ng xã h i ch nghĩa và các h p tác xã nông nghi p tiên ti n. c) Tăng cư ng không ng ng chính quy n nhân dân. Nghiêm ch nh th c hi n dân ch v i nhân dân, chuyên chính v i k ch. Tri t ch p hành m i ch và pháp lu t c a Nhà nư c. Ti n hành t t cu c b u c i bi u Qu c h i khoá III s p t i. C ng c l c lư ng qu c phòng, gi gìn tr t t tr an, luôn luôn c nh giác, s n sàng p tan m i ho t ng khiêu khích và phá ho i c a qu c M và b n tay sai c a chúng. d) H t lòng h t s c ng h cu c u tranh yêu nư c c a ng bào mi n Nam. M i ngư i ph i hăng hái lao ng và công tác, góp ph n thi t th c vào công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c và s nghi p u tranh th c hi n hoà bình th ng nh t nư c nhà. ) Nêu cao tinh th n qu c t vô s n, gi gìn và phát tri n tình h u ngh v i các nư c xã h i ch nghĩa anh em; h t lòng ng h phong trào gi i phóng c a các dân t c; oàn k t v i giai c p công nhân và nhân dân toàn th gi i trong cu c u tranh ch ng ch nghĩa qu c do M c m u, u tranh cho hoà bình, c l p dân t c, dân ch và ch nghĩa xã h i. 3- Qu c h i kêu g i toàn dân, toàn quân ta mi n B c hãy nêu cao tinh th n yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, nêu cao tinh th n t l c cánh sinh, c n ki m xây d ng nư c nhà, hăng hái hoàn thành 5 nhi m v mà H Ch t ch ã ra. ó là s bi u hi n c th th c hi n l i kêu g i c a H Ch t ch : "M i m t ngư i chúng ta ph i làm vi c b ng hai n áp l i cho ng bào mi n Nam ru t th t". Qu c h i kêu g i toàn th ng bào hãy phát huy n cao truy n th ng anh hùng c a nhân dân ta, s n sàng hy sinh, ph n u vì quy n l i t i cao c a dân t c, p tan m i âm mưu en t i c a qu c M và tay sai, th c hi n hoà bình th ng nh t nư c nhà, th c hi n m t nư c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, c l p, dân ch và giàu m nh, góp ph n b o v hoà bình ông Nam Á và th gi i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 4 tháng 4 năm 1964.
  3. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản