Nghị quyết về vấn đề quốc phòng do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
6
download

Nghị quyết về vấn đề quốc phòng do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về vấn đề quốc phòng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về vấn đề quốc phòng do Quốc hội ban hành

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 1955 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1955 V V N QU C PHÒNG QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ 1- Qu c h i tuyên dương công tr ng c a Quân i Nhân dân Vi t Nam ã chi n u anh dũng và chi n th ng oanh li t trong cu c kháng chi n trư ng kỳ, ã làm tròn nhi m v i v i T qu c và nhân dân, ã x ng áng v i lòng tin c y c a nhân dân Vi t Nam. 2- Qu c h i thông qua chính sách "C ng c qu c phòng, c ng c quân i" do Chính ph ra. 3- Kêu g i toàn dân nh n rõ âm mưu ch, nâng cao tinh th n c nh giác và ý chí ph n u, và h t s c ng h chính sách "C ng c qu c phòng, c ng c quân i" c a Chính ph . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 26 tháng 3 năm 1955. Dương c Hi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản