Nghị quyết về vấn đề tuyển cử

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Nghị quyết về vấn đề tuyển cử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về vấn đề tuyển cử', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về vấn đề tuyển cử

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 1957 NGHN QUY T V V N TUY N C B SUNG QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe Ban thư ng tr c Qu c h i báo cáo vi c th c hi n Ngh quy t c a khoá h p Qu c h i l n th 6 v v n tuy n c b sung, Sau khi xét nh ng lý do ã n u ra trong b n báo cáo c a Ban thư ng tr c Qu c h i, QUY T NGHN: Ch p nh n ngh c a Ban Thư ng tr c Qu c h i hoãn cu c tuy n c b sung nói trong Ngh quy t c a Qu c h i (khoá h p th 6) n sau năm 1957. Giao cho Ban Thư ng tr c Qu c h i cùng v i Chính ph nghiên c u và quy t nh th i gian c th ti n hành cu c tuy n c b sung nói trên. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 19 tháng 9 năm 1957. Tôn Quang Phi t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản