Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1965 NGHN QUY T V V N GIAO CHO U BAN THƯ NG V QU C H I M T S QUY N H N TRONG TÌNH HÌNH M I QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào i u 45, i u 50 và i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Căn c vào yêu c u c a tình hình kh n trương hi n nay, cho ho t ng c a Nhà nư c thích ng v i nhi m v s n xu t và chi n u c a nhân dân ta, QUY T NGHN: 1- Giao cho U ban thư ng v Qu c h i xét và quy t nh vi c tri u t p Qu c h i vào lúc thu n ti n trong trư ng h p Qu c h i không th h p theo thư ng l . 2- Giao cho U ban thư ng v Qu c h i s d ng, trong th i gian gi a hai kỳ h p c a Qu c h i, nh ng quy n h n sau ây: - Quy t nh k ho ch kinh t Nhà nư c; xét duy t và phê chuNn d toán và quy t toán ngân sách c a Nhà nư c; - n nh các th thu ; - Phê chuNn vi c phân v ch a gi i các t nh, khu t tr và thành ph tr c thu c trung ương. 3- U ban thư ng v Qu c h i s trình Qu c h i phê chuNn nh ng ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v các v n ghi trên, trong kỳ h p g n nh t c a Qu c h i. 4- Nh ng quy nh trên ây ư c áp d ng cho n khi có ngh quy t m i c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965. Hoàng Văn Hoan
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản