Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
3
download

Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương vào khu Hồng Quảng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về việc sáp nhập huyện Đông Triều

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1961 NGHN QUY T V VI C SÁT NH P HUY N ÔNG TRI U, THU C T NH H I DƯƠNG, VÀO KHU H NG QU NG QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe báo cáo c a Chính ph v vi c sát nh p huy n ông Tri u, thu c t nh H i Dương, vào khu H ng Qu ng; QUY T NGHN: Phê chuNn vi c sát nh p huy n ông Tri u, thu c t nh H i Dương, vào khu H ng Qu ng. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1961. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản