intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong các hoạt động sản xuất cà phê tỉnh Gia Lai biến đổi khí hậu

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

60
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong hoạt dộng sản xuất cà phê; nhiệt độ trung bình trong giai đoạn 1985-2015, lượng mưa và sự phân bố của lượng mưa, tình trạng thiếu nước sản xuất trong mùa khô, lũ lụt trong mùa mưa, sự thay đổi thất thường của thời tiết. Từ đó đưa ra giải pháp sử dụng mưa bằng hệ thống giàn tưới và các chính sách hỗ trợ người dân ứng phó với những tác động tiêu cực của khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong các hoạt động sản xuất cà phê tỉnh Gia Lai biến đổi khí hậu

KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CU NH H,NG C1A BIN I KHÍ H3U VÀ<br /> NH3N THC CNG 4NG TRONG CÁC HOT NG<br /> SN XU)T CÀ PHÊ T6NH GIA LAI<br /> Lê Th<br /> Th H5ng1, Nguyn<br /> Nguyn Tri Quang H<br /> ng1, Nguyn<br /> Nguyn Minh K’1<br /> <br /> <br /> TÓM TT<br /> TT<br /> Nghiên cu ti>n hành ánh giá +nh h<br /> Nng cJa bi>n $i khí hQu (B^KH) và nhQn thc c&ng 0ng trong các<br /> ho#t &ng s+n su9t cà phê t#i t?nh Gia Lai. Nhìn chung, nhiLt & trung bình có xu h<br /> Ung gia tIng trong giai<br /> o#n 1985 - 2015. L<br /> .ng m<br /> a có s" phân bS không 0ng 7u, gi+m sút rõ rLt N khu v"c phía Tây và ^ông<br /> Nam. Tình tr#ng thi>u n<br /> Uc s+n xu9t trong mùa khô và +nh h<br /> Nng tiêu c"c cJa l[ l(t trong mùa m<br /> a. Mc<br /> & thiLt h#i v7 diLn tích và nIng su9t cà phê khá nghiêm tr<br /> ng. S" thay $i th9t th<br /> %ng cJa th%i ti>t không<br /> ch? tác &ng tr"c ti>p lên cây cà phê mà còn t#o i7u kiLn thuQn l.i cho nhi7u lo#i sâu bLnh h#i gây +nh<br /> h<br /> Nng >n nIng su9t và s+n l<br /> .ng cà phê. ^< áp ng vUi tình tr#ng thi>u n<br /> Uc, nông h& ng phó b5ng<br /> hình thc t<br /> Ui tr"c ti>p vào gSc cà phê (69%). Ph<br /> ng án sT d(ng t<br /> Ui phun m<br /> a b5ng hL thSng giàn t<br /> Ui<br /> (23%) c[ng <br /> .c quan tâm th"c hiLn. V7 lâu dài cn có chính sách hO tr. ng<br /> %i dân ng phó vUi nh@ng tác<br /> &ng tiêu c"c cJa B^KH.<br /> TR khóa: Bi>n $i khí hQu, cà phê, Gia Lai, +nh h<br /> Nng, s+n xu9t.<br /> <br /> <br /> 1. 3T V&N $3 VUi diLn tích t" nhiên 15.536,9 km2, Gia Lai là<br /> Theo ”y ban liên Chính phJ cJa Liên h.p quSc t?nh thu&c Bac Tây Nguyên [2, 8], %i sSng ng<br /> %i<br /> v7 bi>n $i khí hQu (IPCC) thì B^KH là nh@ng thay dân gan li7n vUi các ho#t &ng chuyên canh s+n xu9t<br /> $i theo th%i gian cJa khí hQu, trong ó bao g0m c+ các cây công nghiLp. Trong nh@ng nIm gn ây din<br /> nh@ng bi>n $i t" nhiên và nh@ng bi>n $i do các bi>n th%i ti>t Tây Nguyên nói chung và N Gia Lai nói<br /> ho#t &ng cJa con ng<br /> %i gây ra [4]. B^KH là s" thay riêng ang có xu h<br /> Ung x9u i. HiLn t<br /> .ng l[ l(t, l[<br /> $i cJa hL thSng khí hQu g0m khí quyn B^KH N a bàn t?nh<br /> bao g0m: Ph<br /> ng pháp thu thQp sS liLu s c9p và th Gia Lai<br /> c9p, ph<br /> ng pháp phDng v9n, ph<br /> ng pháp so sánh SS liLu cJa các tr#m khí t<br /> .ng thJy vIn N Gia Lai<br /> Si chi>u, ph<br /> ng pháp chuyên gia, ph<br /> ng pháp cho th9y nhiLt & trung bình (N^TB) nIm có xu<br /> phân tích và xT lý sS liLu b5ng phn m7m SPSS 13.0 h<br /> Ung tIng dn trong 30 nIm gn ây. S" v<br /> .t tr&i<br /> [6, 7]. Trong ó, sS liLu thu thQp chJ y>u trong giai th< hiLn rõ nét vào nIm có s" ho#t &ng m#nh cJa<br /> o#n tR nIm 2005 >n 2015. Riêng d@ liLu khí hQu và hiLn t<br /> .ng El Nino, it c"c oan <br /> .c thu thQp trong 1999 và th%i gian gn ây (hình 1).<br /> giai o#n 1985 - 2015 tR Tr#m Khí t<br /> .ng ThJy vIn<br /> t?nh Gia Lai, ^ài Khí t<br /> .ng ThJy vIn khu v"c Tây<br /> Nguyên và SN Nông nghiLp và Phát trin<br /> Bi>n &ng nhiLt & trung bình<br /> bình nIm<br /> nIm giai o#n<br /> o#n<br /> 3 Ch<br /> Sê 30 1,39 1985 - 2015 N Gia Lai<br /> 4 Ch<br /> Prông 30 1,42<br /> 5 Ia Grai 30 1,48<br /> Nghiên cu t$ chc ra ã th"c a, phDng v9n<br /> sâu k>t h.p sT d(ng b+ng hDi N 150 Si t<br /> .ng<br /> chuyên ho#t &ng canh tác cây cà phê trên a bàn<br /> t?nh Gia Lai. C( tht h.p ph<br /> ng pháp và<br /> k thuQt ch<br /> n mHu #i diLn có nh h<br /> Ung và phân<br /> lUp theo bc in<br /> Bi>n &ng l<br /> .ng m<br /> a trung bì<br /> bình nIm giai<br /> +m b+o tính it. o#n<br /> o#n 1985 - 2015 N Gia Lai<br /> B+ng 2.<br /> 2. NhiLt<br /> NhiLt & trung bình<br /> bình các th%i<br /> th%i k’ N Gia Lai<br /> NhiLt & Giai o#n Mc tIng trong<br /> trung bình, 0C 1985 - 1994 1995 - 2004 2005 - 2015 10 nIm<br /> Pleiku 21,7 21,9 22,2 0,2 - 0,3<br /> An Khê 23,3 23,7 23,8 0,1 - 0,4<br /> Ayun Pa 25,5 25,9 26,1 0,2 - 0,4<br /> Ngu0n: ^ài Khí t<br /> .ng ThJy vIn khu v"c Tây Nguyên<br /> K>t qu+ phân tích sS liLu thu thQp N các tr#m khí hàng nIm N mc 2.159,5 mm. Vào mùa m<br /> a, l<br /> .ng<br /> t<br /> .ng thJy vIn t?nh Gia Lai giai o#n 1985 - 2015 cho m<br /> a chJ y>u tQp trung vào các tháng 5 — 10, chi>m<br /> th9y: NhiLt & trung bình t?nh Gia Lai gia tIng trong tUi 91,3% l<br /> .ng m<br /> a c+ nIm và #t c"c #i vào tháng<br /> kho+ng 0,2 - 0,30C cho mOi thQp ks (b+ng 2). Trung 7 — 8 (481,5 - 527,8 mm/tháng). SS liLu quan trac t#i<br /> bình mOi nIm n7n nhiLt bình quân t?nh Gia Lai dao các tr#m khí t<br /> .ng thJy vIn ph+n ánh t$ng l<br /> .ng<br /> &ng mc tIng 0,02 - 0,030C. Din bi>n thay $i khí m<br /> a hàng nIm có xu h<br /> Ung gi+m dn tR nIm 1985<br /> hQu phù h.p vUi các d" báo gia tIng nhiLt & theo >n nay (hình 2). C( thu tS l<br /> .ng (Pleiku) và phía ^ông Nam (Ayun Pa). T#i khu v"c<br /> m<br /> a, sS liLu khí t<br /> .ng trung bình giai o#n 1985 - phía Tây và Trung tâm t?nh (tr#m Pleiku), t$ng l<br /> .ng<br /> 2015 cho th9y m<br /> a phân bS không 7u trong nIm, m<br /> a nIm có s" bi>n &ng m#nh. NIm có l<br /> .ng m<br /> a<br /> phân hóa rõ rLt 2 mùa. T$ng l<br /> .ng m<br /> a trung bình cao nh9t và th9p nh9t t<br /> ng ng ln l<br /> .t vào các nIm<br /> <br /> 22 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2017<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> 1985 (3.230 mm) và 1999 (1.430 mm). ^bc biLt, s" gi+m m&t cách áng k< nên gây ra hiLn t<br /> .ng thi>u<br /> suy gi+m l<br /> .ng m<br /> a m#nh mt vHn ti>p t(c din ra n<br /> Uc t<br /> Ui tiêu ph(c v( nhu cu s+n xu9t.<br /> nh@ng nIm gn ây (1998 — 2015).  khu v"c phía B+ng 3. L<br /> .ng m<br /> a trung bình<br /> bình (mm)<br /> mm) các th%i<br /> th%i k’ N Gia Lai<br /> ^ông (tr#m An Khê) nhp iLu bi>n $i t$ng l<br /> .ng<br /> Giai o#n<br /> m<br /> a nIm không giSng nh<br /> khu v"c phía Tây và<br /> ^a in $i t$ng l<br /> .ng Ngu0n: ^ài Khí t<br /> .ng ThJy vIn khu v"c Tây Nguyên<br /> m<br /> a nIm khá i7u hòa. Tuy nhiên, th%i k’ m<br /> a ít VUi n7n nhiLt cao, sS gi% nang trong nIm t<br /> ng<br /> din ra tR nIm 2002 >n nay, gây ra tình tr#ng h#n Si lUn, l<br /> .ng m<br /> a phân bS không 0ng 7u và tQp<br /> hán và +nh h<br /> Nng >n %i sSng s+n xu9t cJa ng<br /> %i trung theo mùa (mùa m<br /> a) làm cho th%i ti>t N ây có<br /> dân. K>t qu+ phân tích l<br /> .ng m<br /> a trung bình trong nhi7u xáo tr&n. Mùa khô (tR tháng 11 >n tháng 4<br /> các th%i k’ 10 nIm N t?nh Gia Lai c[ng cho th9y xu nIm sau) nhiLt & luôn duy trì N mc cao, nang kéo<br /> th> gi+m dn N khu v"c phía Tây và ^ông Nam, dài tR sáng >n chi7u làm cho & ;m không khí b<br /> riêng khu v"c phía ^ông có s" tIng nh“ (b+ng 3). gi+m áng k +1) N Gia Lai<br /> Tháng<br /> ^a in &ng diLn tích<br /> tích cà phê N Gia Lai<br /> trong các ho#t<br /> ho#t &ng s+n xu9t cà phê N Gia Lai Y>u tS nhiLt & gia tIng ã gây ra nh@ng .t h#n<br /> Hình 3 trình bày s" bi>n &ng diLn tích cà phê N hán kéo dài trên diLn r&ng N các a ph<br /> ng trong<br /> Gia Lai giai o#n 2005 - 2015. Nhìn chung, diLn tích t?nh làm +nh h<br /> Nng >n kh+ nIng sinh tr<br /> Nng và<br /> cà phê có s" thay $i và dao &ng gi@a các nIm, bc phát triu n<br /> Uc x+y ra liên t(c và kéo dài st dHn >n t9n/ha (t$ng s+n l<br /> .ng 417,58 t9n nhân). Theo báo<br /> m9t cân b5ng n<br /> Uc làm cho cây khô héo và ch>t.  cáo cJa SN Nông nghiLp và PTNT t?nh Gia Lai, niên<br /> m&t sS vùng nh<br /> huyLn Ia Grai, Ch<br /> Prông mùa khô v( 2013 - 2014 tình tr#ng thi>u n<br /> Uc t<br /> Ui c[ng gây<br /> kéo dài (hn 6 tháng) th<br /> %ng gây tác &ng lUn Si thiLt h#i nbng cho ng<br /> %i tr0ng cà phê. Mbt khác, +nh<br /> vUi cây cà phê do không J n<br /> Uc t<br /> Ui cho cây. HQu h<br /> Nng cJa m<br /> a làm cho quá trình ra hoa cà phê kéo<br /> qu+ kéo theo sinh tr<br /> Nng cJa cây không thích ng dài tR tháng 10-2014 >n tháng 3 - 2015 vUi 4 - 5 .t<br /> nIng su9t th9p và s+n l<br /> .ng gi+m. hoa. HiLn t<br /> .ng hoa nN c[ng có nhi7u b9t th<br /> %ng<br /> B+ng 5. Kh+o sát ts lL diLn tích và s+n l<br /> .ng cà phê N nh<br /> hoa không nN hobc t<br /> Ui .t 2 hoa mUi nN nh<br /> ng<br /> Gia Lai niên v(v( 2016 không bung h>t cánh… Theo các sS liLu thSng kê<br /> DiLn NIng su9t nIm 2015, toàn t?nh có gn 5.500 ha cà phê b m9t<br /> S+n l<br /> .ng trang do h#n hán, diLn tích còn l#i nIng su9t gi+m<br /> ^a ph<br /> ng tích trung bình<br /> (t9n nhân) kho+ng 40%. Trong mùa khô 2016-2017, th%i ti>t có<br /> (ha) (t9n/ha)<br /> Pleiku 33,9 70,81 2,1 nh@ng bi>n &ng b9t th<br /> %ng nh<br /> m<br /> a trái v( làm<br /> +nh h<br /> Nng nghiêm tr<br /> ng >n nIng su9t cà phê. M<br /> a<br /> ^Ik ^oa 36,3 83,81 2,3<br /> kéo dài và k>t thúc mu&n cho tUi tháng 12 nên ng<br /> %i<br /> Ch<br /> Sê 41,7 83,45 2,0<br /> dân ph+i kéo dài th%i gian thu ho#ch. K>t qu+ kh+o<br /> Ch<br /> Prông 42,52 83,33 1,9<br /> sát th"c t> cho th9y mc & thiLt h#i v7 diLn tích và<br /> Ia Grai 44,3 96,18 2,1<br /> nIng su9t cà phê khá nghiêm tr<br /> ng (B+ng 6). Phn<br /> T$ng 198,72 417,58 2,1<br /> lUn nh@ng tác &ng cJa B^KH gây ra nh@ng s" suy<br /> B+ng 5 thSng kê t$ng h.p ts lL diLn tích và s+n gi+m v7 diLn tích canh tác và +nh h<br /> Nng tUi nIng<br /> l<br /> .ng cà phê cho th9y nIng su9t trung bình 2,1 su9t, ch9t l<br /> .ng cà phê.<br /> B+ng 6. M<br /> Mc &<br /> & thiL<br /> thiLt h#<br /> h#i ><br /> >n diL<br /> diLn tích và nIng su9<br /> su9t cà phê<br /> Th%i gian (nIm)<br /> ThiLt h#i<br /> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br /> DiLn tích + + + + +++ + +++ + +++<br /> NIng su9t 0 ++ + 0 +++ 0 +++ 0 +++<br /> Trong ó: phê, giai o#n khô h#n trong nIm trùng vUi th%i k’<br /> phân hóa mm hoa và sau ó cn n<br /> Uc < nN hoa.<br /> Mc & +nh h<br /> Nng v7 diLn tích (tính theo diLn<br /> Mùa khô n<br /> Uc ngm r9t h#n ch> vì h#n hán và s"<br /> tích b +nh h<br /> Nng - DTAH).<br /> thoát n<br /> Uc r9t nhanh. Trong giai o#n tR nIm 2013<br /> 0: Không b +nh h<br /> Nng (0 ha ≤ DTAH ≤1 ha); +:<br /> >n cuSi nIm 2015 th%i ti>t h#n nbng ã x+y ra tình<br /> Ít b +nh h<br /> Nng (1 ha < DTAH ≤ 500 ha); ++: ™nh<br /> tr#ng thi>u n<br /> Uc t<br /> Ui cho nhi7u vùng diLn tích tr0ng<br /> h<br /> Nng vRa (500 ha < DTAH ≤ 1000 ha); +++: ™nh<br /> N xa ngu0n n<br /> Uc t<br /> Ui. Trong khi, các tháng mùa m<br /> a<br /> h<br /> Nng nghiêm tr<br /> ng (1000 ha < DTAH ≤ 1500 ha);<br /> có sS ngày m<br /> a lUn, tQp trung, bi>n &ng trung bình<br /> ++++: ™nh h<br /> Nng c"c k’ nghiêm tr<br /> ng (DTAH<br /> 14 - 18 ngày/tháng nên làm cho qu+ b r(ng c[ng<br /> >1500 ha).<br /> nhi7u hn. L<br /> .ng m<br /> a chJ y>u tQp trung vào các<br /> Mc & +nh h<br /> Nng v7 nIng su9t (tính theo mc tháng 5 - 10, chi>m tUi 91,3% l<br /> .ng m<br /> a c+ nIm và<br /> gi+m nIng su9t - MGNS). #t c"c #i vào tháng 7 - 8 (481,5 - 527,8 mm/tháng).<br /> 0: Không b +nh h<br /> Nng (0% ≤ MGNS ≤5%); +: Ít Do tn su9t m<br /> a nhi7u, c<br /> %ng & m<br /> a lUn nên quá<br /> b +nh h<br /> Nng (5%< MGNS ≤ 10%); ++: ™nh h<br /> Nng vRa trình xói mòn, rTa trôi dinh d<br /> dng theo chi7u dSc<br /> (10% < MGNS ≤ 20%); +++: ™nh h<br /> Nng nghiêm tr<br /> ng m#nh. HQu qu+ cây không th< cung c9p dinh d<br /> dng<br /> (20% < MGNS ≤ 30%); ++++: ™nh h<br /> Nng c"c k’ < qu+ phát tri30%). lL r(ng qu+ cJa cây cà phê th%i k’ này. Mbt khác,<br /> Nguyên nhân thi>u n<br /> Uc trm tr<br /> ng trong giai qua i7u tra có >n 58% nông h& gbp ph+i tình tr#ng<br /> o#n s+n xu9t khi>n cho hoa cà phê khô và thQm chí thi>u n<br /> Uc, òi hDi trong th%i gian tUi s" cn chJ<br /> ch>t cành. Vào mùa khô, l<br /> .ng m<br /> a trung bình các &ng hn v7 v9n 7 n<br /> Uc t<br /> Ui < +m b+o nIng su9t<br /> tháng th9p, chi>m 8,7% l<br /> .ng m<br /> a c+ nIm và #t c"c cho cây tr0ng. Nh@ng +nh h<br /> Nng cJa h#n hán >n<br /> tit N<br /> <br /> <br /> 24 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2017<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> b+ng 7. Riêng nIm 2015, diLn tích cà phê b +nh và nIng su9t gi+m t<br /> ng ng 30-50%.<br /> h<br /> Nng là 3878 ha, diLn tích m9t trang lên tUi 306,25 ha<br /> B+ng 7. ™nh h<br /> Nng cJa h#n hán >n ho#t &ng s+n xu9t cà phê<br /> Th%i gian (nIm)<br /> STT H#ng m(c ^n v<br /> 2012 2013 2014 2015<br /> 1 DiLn tích +nh h<br /> Nng ha 15 2.462 3.030 3.878<br /> 2 DiLn tích m9t trang ha 0 10 61,25 306,25<br /> 3 NIng su9t gi+m % - 5 30 30-50<br /> 4 ThiLt h#i <br /> Uc tính Ts 0ng 0,3 5 - -<br /> Ngu0n: SN Nông nghiLp và Phát trin ho#t &ng s+n xu9t cà phê<br /> Th%i gian (nIm)<br /> STT H#ng m(c ^n v<br /> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br /> 1 DiLn tích +nh h<br /> Nng ha 1.062 - 174 150 1.074 50 878<br /> 2 NIng su9t gi+m % 30 - 30 15 30 - 10<br /> 3 ThiLt h#i <br /> Uc tính Ts 0ng 14,5 - 10,5 0,6 10 - -<br /> Ngu0n: SN Nông nghiLp và Phát trin nIng su9t thu ho#ch. S" thay $i th%i<br /> trong kho+ng 9 tháng. ^0ng th%i, cn có tSi thit th9t th<br /> %ng không ch? tác &ng tr"c ti>p lên cây<br /> 3 tháng khô h#n < phân hóa mm hoa. So sánh vUi<br /> cà phê mà còn t#o i7u kiLn thuQn l.i cho nhi7u lo#i<br /> l<br /> .ng m<br /> a th"c t> trên a bàn nghiên cu có t$ng<br /> sâu h#i và dch bLnh phát sinh gây +nh h<br /> Nng >n<br /> l<br /> .ng m<br /> a hàng nIm là 2.159,5 mm, cao hn so vUi<br /> diLn tích, nIng su9t và s+n l<br /> .ng. Trong ó, phát<br /> vùng tr0ng cà phê ^ak Lak, bc biLt là các tháng 7, 8,<br /> sinh các lo#i sâu bLnh ph$ bi>n nh<br /> rLp sáp, sâu (c<br /> 9 có t$ng l<br /> .ng m<br /> a r9t lUn ã làm cho ts lL r(ng<br /> thân, bLnh vàng lá... trên cây cà phê. ^bc biLt, hiLn<br /> qu+ cà phê cao, +nh h<br /> Nng >n nIng su9t thu ho#ch.<br /> t<br /> .ng vàng lá, thSi r và ch>t cành din ra m#nh mt<br /> B+ng 9. ™nh h<br /> Nng cJa l<br /> .ng m<br /> a lên r(ng qu+ cà phê N các a iu h(t các ngu0n n<br /> Uc ph(c v( t<br /> Ui tiêu.<br /> B+ng 10. Cách thc ng phó vUi B^KH cJa c&ng 0ng a ph<br /> ng<br /> TT Ho#t &ng ng phó SS h& Ts lL, %<br /> 1 ST d(ng ph<br /> ng pháp t<br /> Ui tiêu h.p lý 9 6<br /> 2 ST d(ng phân bón và thuSc BVTV úng quy trình, úng cách 12 8<br /> 3 ^i7u ch?nh lch th%i v( 0 0<br /> 4 Chuyn ph<br /> ng thc canh tác 12 8<br /> 5 Tr0ng xen canh các cây h<br /> Qu < gi@ & ;m cho 9t 15 10<br /> Th<br /> %ng xuyên tham gia các lUp hu9n luyLn, khuy>n nông v7<br /> 6 92 61<br /> s+n xu9t và B^KH<br /> 7 Gi+i pháp t$ng h.p 10 7<br /> T$ng 150 100<br /> χ = 216,320; df =5; Sig. t qu+ kh+o sát cho th9y các nông h& ã tích th9y cách thc ng phó vUi B^KH cJa c&ng 0ng a<br /> c"c tham gia các khóa hu9n luyLn, nâng cao nhQn ph<br /> ng có s" khác biLt (χ = 216,320; df = 5;<br /> 2<br /> <br /> <br /> thc và k nIng thích ng vUi B^KH (chi>m 61%). Sig.ng bm).<br /> sâu h.p lý. ^0ng th%i, quá trình kit thích ng b5ng n<br /> Uc t<br /> Ui cJa cây cà phê trong mùa khô. L<br /> .ng n<br /> Uc<br /> cách áp d(ng ph<br /> ng pháp t<br /> Ui tiêu ti>t kiLm trong t<br /> Ui áp d(ng cho .t t<br /> Ui u tiên là 700 lít/gSc/ln,<br /> i7u kiLn khan hi>m dn ngu0n tài nguyên n<br /> Uc nh@ng .t ti>p theo kho+ng 600 lít/gSc/ln. So vUi<br /> trong bSi c+nh B^KH toàn cu nh<br /> hiLn nay. V7 k quy trình k thuQt thì l<br /> .ng n<br /> Uc t<br /> Ui cJa các nông<br /> thuQt t<br /> Ui, các nông h& ã trang b hL thSng máy h& +m b+o cho cây cà phê sinh tr<br /> Nng, phát trit b t<br /> Ui n<br /> Uc y J, áp ng J nhu cu trong mùa khô. ^Si vUi sS .t t<br /> Ui và chu k’ t<br /> Ui còn<br /> <br /> <br /> 26 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2017<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> tùy thu&c vào i7u kiLn th%i ti>t hàng nIm. Nh@ng theo quy ho#ch; (v) nghiên cu chuyt b9t thuQn nh<br /> h#n hán kéo dài thì sS t"u khoa h<br /> c công nghL trong và ngoài n<br /> Uc nh5m<br /> .t t<br /> Ui tIng lên và chu k’ t<br /> Ui rút ngan l#i. ViLc sT phát trin nông; (vi) mN r&ng kênh<br /> d(ng h.p lý và hiLu qu+ nh5m ti>t kiLm n<br /> Uc trong thông tin truy7n thông a ph<br /> ng v7 tác &ng và<br /> s+n xu9t cà phê là r9t quan tr<br /> ng. K>t qu+ kip vào<br /> tâm nhi7u hn v7 nh@ng v9n 7 liên quan >n B^KH<br /> gSc cà phê (ng vUi 69%). Ph<br /> ng án sT d(ng t<br /> Ui<br /> và bi>t cách dn thích ng trong các ho#t &ng s+n<br /> phun m<br /> a b5ng hL thSng giàn t<br /> Ui (t<br /> ng ng 23%)<br /> xu9t cà phê N a ph<br /> ng. Tuy nhiên, v7 lâu dài cn<br /> c[ng r9t <br /> .c quan tâm th"c hiLn. Vì nh@ng khó<br /> có nh@ng gi+i pháp thi>t th"c nh5m hO tr. ng<br /> %i dân<br /> khIn v7 mbt tài chính nên gi+i pháp t<br /> Ui nhD gi<br /> t<br /> nâng cao nIng l"c thích ng trong bSi c+nh chu s"<br /> ch<br /> a <br /> .c áp d(ng trin<br /> thc t<br /> Ui tiêu trong ho#t &ng s+n xu9t cà phê trên<br /> $i cJa khí hQu. ^0ng th%i, huy &ng s" tham gia,<br /> a bàn Gia Lai c[ng có ý nghƒa v7 mbt thSng kê (χ2<br /> chung tay phSi h.p và trách nhiLm cJa các c9p chính<br /> = 93,240; df = 2; Sig. n 2015, Pleiku.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2017 27<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> 6. SPSS Inc (2006). SPSS Base 13.0 User’s 8. UBND t?nh Gia Lai (2016). ^i7u kiLn t" nhiên<br /> Guide, Prentical-Hall International, Inc. và kinh t> - xã h&i t?nh Gia Lai, Pleiku.<br /> 7. Hoàng Tr<br /> ng, Chu Nguyn M&ng Ng<br /> c 9. Wlokas H. L. (2008). The impacts of climate<br /> (2008). ThSng kê ng d(ng trong kinh t>- xã h&i. change on food security and health in Southern<br /> NXB ThSng kê. Africa. Journal of Energy in Southern Africa, Vol.<br /> 19(4), pp. 12-20.<br /> IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AND PUBLIC AWARENESS OF COFFEE PRODUCTION ACTIVITIES<br /> IN GIA LAI PROVINCE<br /> Le Thi Hang, Nguyen Tri Quang Hung, Nguyen Minh Ky<br /> Summary<br /> The purpose of study aims to assess effects of climate change and public awareness of coffee production<br /> activities in Gia Lai province. In general, Gia Lai annual average temperature tends to increase in periods<br /> from 1985 to 2015. An annual precipitation shown a different distribution as well as decreasing in West and<br /> Southeast. The studying results shown that a lack of water resources during dry season for production<br /> activities and a negative effects of floods in rainy season. The survey shows an damage of area changing and<br /> coffee productivity are serious. The unusual change of weather not only directly affects on coffee trees but<br /> also makes relevant conditions for diseases which effects on coffee productivity. In response to lack of water<br /> supply, almost of farmers adapted by directly irrigation methods into coffee plant’s ground (about 69%).<br /> Besides, the different solution like rainy irrigation system is also considered (23%). In the future, however,<br /> the appropriate policies should be developed to help public coping with the negative effects of climate<br /> change.<br /> Keywords: Climate change, coffee, Gia Lai, effect, production.<br /> Ng<br /> %i<br /> Ng<br /> %i ph+n biLn: TS. Tr<br /> ng H0ng<br /> Ngày nhQn<br /> nhQn bài: 28/7/2017<br /> Ngày thông qua ph+n<br /> ph+n biLn: 29/8/2017<br /> Ngày duyLt<br /> duyLt Ing: 5/9/2017<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 28 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2017<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2