intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật nhân giống, bảo quản củ giống tới chất lượng hoa Layơn đủ 09

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
3
lượt xem
0
download

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật nhân giống, bảo quản củ giống tới chất lượng hoa Layơn đủ 09

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu với mục đích nhân nhanh giống hoa lay ơn Đỏ 09 cung cấp cho sản xuất với giá thành hạ, chất lượng củ giống tốt, các tác giả Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật và thu được các kết quả sau: thời vụ nhân giống tốt nhất là thời điểm từ 25/1/25/2; xử lý củ giống trước khi trồng bằng 1 trong 2 loại thuốc hóa học là Daconil 75WP hoặc Rhidomil Gold 68WP với liều lượng 20g/20 lít nước, ngâm củ giống trong thời gian 5 phút; sử dụng Atonik, phun vào giai đoạn sau trồng 15 ngày, thời điểm thu hoạch củ giống tốt nhất là sau trồng 135 ngày; nên sử dụng phương pháp bảo quản củ giống trong kho lạnh ở chế độ nhiệt độ 45°C, độ ẩm 65% trong thời gian 105 ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật nhân giống, bảo quản củ giống tới chất lượng hoa Layơn đủ 09

KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> NGHIÊN C U NH H)*NG C#A BIBN PHÁP<br /> KC THU T NHÂN GING, BO QUN C# GING<br /> TEI CHT L)NG HOA LAY4N ' 09<br /> Trnh KhMc<br /> Tr<br /> KhMc Quang1<br /> TÓM TT<br /> TT<br /> VCi m&c %ích nhân nhanh ging hoa lay Ln YE 09 cung cp cho sn xut vCi giá thành h., cht l2Ang cB<br /> ging tt, các tác gi Vin Nghiên cSu Rau qu %ã tiIn hành nghiên cSu m8t s bin pháp k{ thut và thu<br /> %2Ac các kIt qu sau: th3i v& nhân ging tt nht là th3i %i6m t$ 25/1-25/2; x: lý cB ging tr2Cc khi trkng<br /> bKng 1 trong 2 lo.i thuc hoá hmc là Daconil 75WP ho*c Rhidomil Gold 68WP vCi liZu l2Ang 20g/20 lít<br /> n2Cc, ngâm cB ging trong th3i gian 5 phút; s: d&ng Atonik, phun vào giai %o.n sau trkng 15 ngày; th3i<br /> %i6m thu ho.ch cB ging tt nht là sau trkng 135 ngày; nên s: d&ng ph2Lng pháp bo qun cB ging<br /> trong kho l.nh F chI %8 nhit %8 4-5oC, %8 Um 65% trong th3i gian 105 ngày.<br /> T$ khóa: Hoa layLn, ging YE 09, hiu qu kinh tI.<br /> <br /> I. T VN <br /> 3<br /> Ging hoa lay Ln YE 09 có ngukn gc t$ Hà Lan,<br /> %2Ac Vin Nghiên cSu Rau qu nghiên cSu tuy6n<br /> chmn và %2Ac B8 Nông nghip và PTNT công nhn là<br /> ging sn xut th: vào 6/2009. Ging có %*c %i6m:<br /> cây sinh tr2Fng, phát tri6n m.nh, không b nhi(m<br /> bnh cháy lá, chiZu dài cành hoa t$ 110 — 130cm, có<br /> t$ 10 — 13 hoa /cành, cành hoa cSng, d( vn chuy6n,<br /> hoa màu %E t2Li, là m8t trong nh|ng ging lay Ln<br /> %uAc ng23i tiêu dùng chp nhn cao nht hin nay.<br /> VCi m&c %ích nhân nhanh ging hoa lay Ln này cung<br /> cp cho sn xut vCi giá thành h., cht l2Ang cB<br /> ging t2Lng %2Lng vCi cB nhp n8i, %Z tài này %ã tiIn<br /> hành nghiên cSu hoàn thin quy trình nhân ging<br /> hoa lay Ln YE 09 bKng cB da trên quy trình nhân<br /> ging vô tính bKng cB cho hoa lay Ln cBa Vin<br /> Nghiên cSu Rau qu n7m 2008. Qua %ó, %2a ra %2Ac<br /> quy trình nhân ging hoàn ch…nh cho ging hoa lay<br /> Ln này nhKm áp d&ng m8t cách hiu qu vào thc<br /> ti(n sn xut góp ph_n nâng cao hiu qu kinh tI cBa<br /> vic nhân ging hoa lay Ln hin nay.<br /> II. VT LIU, N%I DUNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU<br /> 1. Vt<br /> Vt liu nghiên cSu<br /> + Ging lay Ln YE 09. Là ging nhp n8i, có<br /> ngukn gc t$ Hà Lan, ging %ã %2Ac B8 Nông nghip<br /> và PTNT công nhn là ging sn xut th: vào tháng<br /> 6/2009.<br /> + ChBng lo.i cB ging %em trkng là lo.i cB nhœ,<br /> chu vi cB t$ 2-4 cm, t2Lng Sng vCi s l2Ang cB t$ 140-<br /> <br /> 1<br /> <br /> 150cB/kg. (CB nhœ này %2Ac Vin nghiên cSu chmn<br /> t$ s cB nhân ging cBa th3i v& tr2Cc — m[i l_n ly<br /> cB nhœ nhân ra s^ %2Ac cB to, cB nhœ và cB bi)<br /> 2. N8i<br /> N8i dung nghiên cSu<br /> Nghiên cSu các bin pháp k{ thut nh2: th3i v&<br /> nhân ging, bin pháp x: lý cB ging tr2Cc khi trkng,<br /> chBng lo.i phân bón lá, th3i gian thu ho.ch cB ging,<br /> ph2Lng thSc bo qun cB ging %In sinh tr2Fng,<br /> phát tri6n, n7ng sut, cht l2Ang cBa ging lay Ln YE<br /> 09.<br /> 3. Ph2Lng pháp nghiên cSu<br /> cSu<br /> <br /> - Thí nghim nghiên cSu nh h2Fng th3i v&<br /> nhân ging, bin pháp x: lý cB ging tr2Cc khi trkng,<br /> chBng lo.i phân bón lá, th3i gian thu ho.ch cB ging<br /> %2Ac thc hin t$ tháng 11/2009-6/2010 và %2Ac b<br /> trí theo khi ngJu nhiên %_y %B, m[i công thSc 3 l_n<br /> nhMc l.i, m[i l_n nhMc l.i t2Lng Sng vCi 1 ô thí<br /> nghim có din tích 1m2. S l2Ang cB trkng F m[i<br /> công thSc thí nghim 420 cB, m[i l_n nhMc l.i trkng<br /> 140 cB.<br /> - Thí nghim nghiên cSu ph2Lng pháp bo qun<br /> cB ging %2Ac thc hin t$ tháng 6/2010-9/2010 và<br /> %2Ac b trí trên các khay nha %en (kích th2Cc khay<br /> 60 x 40 x 22cm), s l2Ang 1.000 cB/khay. M[i công<br /> thSc thí nghim b trí 3 khay.<br /> - Các yIu t phi thí nghim %2Ac thc hin %kng<br /> nht nh2 nhau trên các công thSc thí nghim. K{<br /> thut ch7m sóc, bón phân, phòng tr$ sâu bnh và<br /> m8t s bin pháp khác áp d&ng theo quy trình trkng<br /> và ch7m sóc cây hoa lay Ln cBa Vin Nghiên cSu Rau<br /> qu n7m 2008.<br /> <br /> Viện Nghiên cứu Rau Quả<br /> <br /> 50<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 2 - Th¸ng 2/2012<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> - Ya %i6m nghiên cSu: Vin Nghiên cSu Rau qu<br /> - Hà N8i và M8c Châu-SLn La<br /> - Ph2Lng pháp x: lý s liu: s liu %2Ac x: lý<br /> bKng ph_n mZm IRRISTAT<br /> III. KT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN<br /> 1. Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa th3i v& nhân ging %In sinh<br /> tr2Fng,<br /> tr2Fng, phát tri6n, mSc %8 b sâu bnh cBa cây, n7ng<br /> sut,<br /> sut, cht l2Ang<br /> l2Ang cB ging<br /> KIt qu nghiên cSu vZ th3i v& nhân ging %2Ac<br /> trình bày F các bng 1, 2, 3:<br /> Bng 1: Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa th3i v& nhân ging %In sinh<br /> tr2Fng,<br /> tr2Fng, phát tri6n cBa cây<br /> Công<br /> thSc<br /> CT1<br /> (%/c)<br /> CT2<br /> CT3<br /> CT4<br /> CT5<br /> <br /> CV(%)<br /> LSD0.05<br /> <br /> Th3i gian t$<br /> trkng %In ny<br /> m_m....(ngày)<br /> 50%<br /> 90%<br /> <br /> TG l<br /> ny<br /> m_m<br /> (%)<br /> <br /> Cao cây<br /> cui<br /> cùng<br /> (cm)<br /> <br /> T`ng s<br /> lá xanh<br /> (lá/cây)<br /> <br /> 7,8<br /> <br /> 9,6<br /> <br /> 90,6<br /> <br /> 49,1<br /> <br /> 5,8<br /> <br /> 7,0<br /> 7,0<br /> 7,3<br /> 7,9<br /> <br /> 8,8<br /> 8,8<br /> 9,1<br /> 9,8<br /> <br /> 90,2<br /> 90,1<br /> 90,2<br /> 88,3<br /> <br /> 51,7<br /> 52,2<br /> 41,1<br /> 40,2<br /> <br /> 6,8<br /> 7,0<br /> 5,5<br /> 5,0<br /> <br /> 6,5<br /> 4,13<br /> <br /> Ghi chú: CT1:Trkng ngày 25/12/2009; CT2:<br /> Trkng ngày 25/1/2010; CT3:Trkng ngày 25/2/2010;<br /> CT4: Trkng ngày 25/3/2010; CT5: Trkng ngày<br /> 25/4/2010<br /> - Th3i gian t$ trkng %In ny m_m (90%) F các<br /> công thSc là t2Lng %2Lng nhau, dao %8ng trong<br /> khong t$ 8,8-9,8 ngày. Trong %ó CT2 và CT3 có th3i<br /> gian t$ trkng %In bt m_m sCm nht (8,8 ngày). CT5<br /> có th3i gian bt m_m mu8n nht (9,8 ngày).<br /> - TG l ny m_m F các công thSc %Zu %.t khá cao<br /> (trên 90%), riêng công thSc 5 có tG l ny m_m thp<br /> nht, ch… %.t (88,3%). Nguyên nhân là do th3i %i6m<br /> trkng g*p m2a liên t&c %ã nh h2Fng %In quá trình<br /> ny m_m cBa cB ging.<br /> <br /> - ChiZu cao cây và s lá cui cùng: sau trkng 90<br /> ngày, cây %.t chiZu cao và s lá `n %nh. CT2 và CT3<br /> có chiZu cao cây và s lá %.t cao nht (dao %8ng t$<br /> 51,7-52,2cm và 6,8-7,0 lá/cây), thp nht là CT5<br /> (40,2cm và 5,0 lá/cây).<br /> Nhìn chung, F c 5 th3i v& trkng cây %Zu b 2<br /> lo.i sâu h.i (sâu khoang và sâu xanh) F cp %8 nh—<br /> (cp 1). VZ bnh h.i: c 3 công thSc 1,2,3 b bnh<br /> khô vKn và %m nâu F cp 1. CT4 và CT5 b 2 bnh<br /> trên gây h.i F mSc %8 n*ng hLn (cp 3). Nguyên<br /> nhân là do F 2 th3i v& này cây sinh tr2Fng, phát tri6n<br /> trong %iZu kin nhit %8 cao nên rt d( b 2 lo.i bnh<br /> trên gây h.i.<br /> Bng 2: MSc %8 b sâu, bnh h.i cBa cây F các<br /> th3i<br /> th3i v& nhân ging khác nhau<br /> Sâu h.i<br /> Công<br /> thSc<br /> <br /> Sâu xanh<br /> (Helicoverp<br /> <br /> Bnh h.i<br /> Khô vKn<br /> Ym nâu<br /> (Rhyzoc (Curvulari<br /> <br /> tonia<br /> <br /> a trifolic<br /> <br /> Fabr)<br /> <br /> sp.Gladi<br /> oli)<br /> <br /> ssp<br /> gladiolus)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> a armigera<br /> Hb.)<br /> <br /> CT1<br /> (%/c)<br /> CT2<br /> CT3<br /> CT4<br /> CT5<br /> <br /> Sâu<br /> khoang<br /> <br /> (Spodopter<br /> <br /> a lintura<br /> <br /> Ghi chú:<br /> Cp 0: không b bnh; cp 1: 1 — 5% din tích lá, cB;<br /> cp 3: 6 — 15% din tích lá, cB; cp 5: 16 — 25% din<br /> tích lá,cB; cp 7: 26 — 50% din tích lá, cB; cp 9: >50%<br /> din tích lá, cB.<br /> (Cp bnh %2Ac tính trung bình cho c giai %o.n<br /> sinh tr2Fng, ngày trkng CT1:Trkng ngày<br /> 25/12/2009; CT2: Trkng ngày 25/1/2010; CT3:Trkng<br /> ngày 25/2/2010; CT4: Trkng ngày 25/3/2010; CT5:<br /> Trkng ngày 25/4/2010).<br /> Ya %i6m M8c Châu- SLn La- th3i gian %iZu tra<br /> xác %nh sâu h.i, c chu k9 sinh tr2Fng.<br /> <br /> Bng 3: Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa th3i v& nhân ging %In tG l và s l2Ang cB<br /> cB ging thu %2Ac<br /> CB có chu vi t$ 8-10cm<br /> CB có chu vi t$ 10-12cm<br /> Công thSc<br /> S l2Ang cB<br /> TG l cB<br /> S l2Ang cB<br /> TG l cB<br /> thu %2Ac (cB)<br /> thu %2Ac (%)<br /> thu %2Ac (cB)<br /> thu %2Ac (%)<br /> CT1 (%/c)<br /> 207,5<br /> 49,4<br /> 212,5<br /> 50,6<br /> CT2<br /> 144,1<br /> 34,3<br /> 275,9<br /> 65,7<br /> CT3<br /> 156,2<br /> 37,2<br /> 261,7<br /> 62,3<br /> CT4<br /> 251,2<br /> 59,8<br /> 168,8<br /> 40,2<br /> CT5<br /> 256,2<br /> 61,0<br /> 163,8<br /> 39,0<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 2 - Th¸ng 2/2012<br /> <br /> 51<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> CB nhœ (chu vi t$ 2-4cm) sau trkng 120 ngày s^<br /> thu %2Ac lo.i cB lCn có chu vi dao %8ng t$ 8-12cm.<br /> KIt qu thu ho.ch và phân lo.i cB lCn %2Ac trình bày<br /> F bng 3.<br /> <br /> l2Ang cB ging khi trkng. Y6 khMc ph&c hin t2Ang<br /> trên, %ã tiIn hành nghiên cSu thí nghim nh h2Fng<br /> cBa bin pháp x: lý cB ging tr2Cc khi trkng. KIt qu<br /> thí nghim %2Ac trình bày F các bng 4;5;6:<br /> <br /> Y6 sn xut hoa th2Lng phUm %m bo cành hoa<br /> to, %—p, tt nht nên trkng lo.i cB ging có chu vi cB<br /> t$ 10-12cm. Vì thI c7n cS vào s liu bng 3 cho thy<br /> %6 có %2Ac nhiZu cB ging trkng th2Lng phUm tt<br /> nht nên nhân ging th3i %i6m t$ 25/1 (CT2)-25/2<br /> d2Lng lch (CT3).<br /> <br /> Bng 4: Ÿnh h2Fng<br /> h2Fng cBa<br /> cBa bin pháp x: lý<br /> lý cB<br /> cB ging %In<br /> tG l ny m_m cBa cây<br /> <br /> 2. Ÿnh h2Fng cBa bi<br /> bin pháp x: lý<br /> lý cB<br /> cB ging tr2Cc<br /> khi trkng<br /> trkng bKng thuc hoá hmc %In tG l ny m_m,<br /> sinh tr2Fng,<br /> tr2Fng, phát tri6n cBa cây, n7ng sut, cht l2Ang<br /> cB ging<br /> CB ging hoa lay Ln sau th3i gian bo qun t$ 23 tháng tr2Cc khi %em trkng v& sau th23ng d( b m8t<br /> s lo.i sâu, rp h.i tn công làm nh h2Fng %In cht<br /> Công thSc<br /> CT1 (%/c)<br /> CT2<br /> CT3<br /> <br /> Công thSc<br /> CT1: Không x: lý (%/c)<br /> CT2: X: lý bKng<br /> Daconil 75WP<br /> CT3: X: lý bKng<br /> Rhidomil Gold 68WP<br /> <br /> TG l ny m_m sau trkng....(%)<br /> 5 ngày<br /> 7 ngày<br /> 9 ngày<br /> 50,2<br /> <br /> 62,5<br /> <br /> 88,3<br /> <br /> 62,7<br /> <br /> 71,2<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 61,5<br /> <br /> 70,6<br /> <br /> 96,1<br /> <br /> KIt qu bng 4 cho thy: F CT2 và CT3 có x: lý<br /> cB ging bKng thuc hóa hmc thì tG l mmc m_m cBa<br /> cây nhanh, tp trung hLn so vCi CT1 không x: lý.<br /> Sau 9 ngày trkng, cây F CT2 và CT3 %ã mmc m_m %.t<br /> trên 95%, trong khi %ó CT1 mCi ch… %.t 88,3%.<br /> <br /> Bng 5: Ÿnh h2Fng<br /> h2Fng cBa bin pháp x: lý<br /> lý cB<br /> cB ging %In sinh tr2Fng cBa cây<br /> 30 ngày<br /> 60 ngày<br /> 90 ngày<br /> Cao cây (cm) S lá (lá/cây)<br /> Cao cây (cm) S lá (lá/cây) Cao cây (cm) S lá (lá/cây)<br /> 19,0<br /> 3,0<br /> 39,2<br /> 4,8<br /> 51,9<br /> 6,0<br /> 19,8<br /> 3,1<br /> 40,4<br /> 4,9<br /> 52,0<br /> 6,8<br /> 20,3<br /> 3,1<br /> 42,2<br /> 5,0<br /> 53,9<br /> 6,8<br /> <br /> CV(%)<br /> LSD 0.05<br /> <br /> 5,1<br /> 6,56<br /> <br /> Ghi chú: CT1: Không x: lý; CT2: X: lý bKng Daconil 75WP; CT3: X: lý bKng Rhidomil Gold 68WP<br /> Qua s liu bng 5 cho thy %8ng thái t7ng<br /> tr2Fng chiZu cao cây và s lá F 2 công thSc x: lý cB<br /> ging CT2, CT3 có t7ng hLn so vCi CT không x: lý.<br /> Bng 6: Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa bin pháp x: lý<br /> lý cB<br /> cB ging %In<br /> tG l và s l2Ang cB ging thu %2Ac<br /> Công thSc<br /> CT1 (%/c)<br /> CT2<br /> CT3<br /> <br /> S cB<br /> thu<br /> %2Ac<br /> (cB)<br /> 354<br /> 398<br /> 396<br /> <br /> TG l<br /> cB b<br /> hEng<br /> (%)<br /> 15,7<br /> 5,2<br /> 5,5<br /> <br /> S l2Ang t$ng lo.i cB<br /> thu %2Ac (cB)<br /> Chu vi cB<br /> Chu vi cB<br /> 8-10cm<br /> 10-12cm<br /> 212,5<br /> 141<br /> 128,3<br /> 269<br /> 131,2<br /> 265<br /> <br /> (Ya %i6m x: lý cB ging t.i Gia Lâm - Hà N8i -<br /> <br /> %a %i6m trkng thí nghim t.i M8c Châu - SLn La,<br /> th3i gian thu thp s liu t$ tháng 9-10/2010)<br /> S liu bng 6 cho thy, vic x: lý cB ging bKng<br /> thuc hóa hmc tr2Cc khi trkng có nh h2Fng rõ %In<br /> <br /> 52<br /> <br /> s l2Ang cB ging thu %2Ac sau trkng 120 ngày. C&<br /> th6: tG l cB hEng F CT1 (không x: lý) cao gp g_n 3<br /> l_n so vCi CT2 và CT3, do %ó s l2Ang cB ging thu<br /> %2Ac F CT1 cang %.t thp nht (354 cB), trong khi %ó<br /> CT2 %.t tCi 398 cB và CT3: 396 cB. So sánh kích<br /> th2Cc cB thu %2Ac thì thy F CT2 và CT3: s l2Ang cB<br /> có chu vi t$ 10-12cm %.t s l2Ang cao hLn (265-269<br /> cB), trong khi %ó F CT1 ch… %.t 141 cB.<br /> 3. Ÿnh h2F<br /> h2Fng cB<br /> cBa chI<br /> chI phU<br /> phUm dinh d2œ<br /> d2œng %In<br /> sinh tr2F<br /> tr2Fng, phát tri6<br /> tri6n cB<br /> cBa cây, n7ng su<br /> sut, ch<br /> cht l2A<br /> l2Ang<br /> cB gi<br /> ging<br /> Cây hoa lay Ln có b8 lá sinh tr2Fng, phát tri6n<br /> tt s^ là cL sF thu %2Ac cB có n7ng sut, cht l2Ang<br /> cao hLn. Da theo nguyên lý trên, %ã tiIn hành<br /> nghiên cSu thí nghim xác %nh lo.i chI phUm dinh<br /> d2œng thích hAp cho cây lay Ln. KIt qu %2Ac trình<br /> bày F các bng 7 và 8.<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 2 - Th¸ng 2/2012<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> Bng 7: Ÿnh h2Fng cBa chI phUm dinh d2œng %In %8ng thái t7ng tr2Fng chiZu cao cây<br /> ChiZu cao cây sau trkng ... (cm)<br /> Công thSc<br /> 30 ngày<br /> 45 ngày<br /> 60 ngày<br /> 75 ngày<br /> 90 ngày<br /> CT1: Phun n2Cc lã (%/c)<br /> 19,7<br /> 29,5<br /> 39,2<br /> 45,9<br /> 50,9<br /> CT2: Phun cht KTST Atonik<br /> 21,4<br /> 38,5<br /> 49,4<br /> 56,2<br /> 68,5<br /> CT3: Phun phân bón Komix<br /> 20,4<br /> 34,5<br /> 43,7<br /> 50,2<br /> 55,5<br /> CT4: Phun phân bón Y_u trâu 502<br /> 20,0<br /> 32,4<br /> 40,4<br /> 47,2<br /> 52,5<br /> <br /> CV(%)<br /> LSD0.05<br /> <br /> 5,6<br /> 0,66<br /> <br /> Bng 8: Ÿnh h2Fng<br /> h2Fng cBa<br /> cBa chI<br /> chI phUm dinh d2œng %In %8ng thái ra lá<br /> S lá/cây sau trkng .... (lá)<br /> Công thSc<br /> 30 ngày<br /> 45 ngày<br /> 60 ngày<br /> 75 ngày<br /> 90 ngày<br /> CT1: Phun n2Cc lã (%/c)<br /> 2,6<br /> 3,2<br /> 3,8<br /> 4,4<br /> 4,8<br /> CT2: Phun cht KTST Atonik<br /> 3,1<br /> 4,0<br /> 4,9<br /> 6,8<br /> 7,4<br /> CT3: Phun phân bón Komix<br /> 3,1<br /> 4,0<br /> 5,0<br /> 6,2<br /> 6,8<br /> CT4: Phun phân bón Y_u trâu 502<br /> 3,0<br /> 3,8<br /> 4,7<br /> 5,5<br /> 6,0<br /> - Tc %8 phát tri6n chiZu cao cây và s lá F 3 khi %ó CT1 chiZu cao cây ch… t7ng 8cm/15 ngày và s<br /> công thSc có phun t7ng m8t cách %áng k6 so vCi CT1 lá t7ng 0,6 lá/15 ngày.<br /> (không phun). C& th6 ( bng 8 ):<br /> - ChiZu cao cây F CT2, CT3, CT4 t7ng trung bình<br /> t$ 12-17cm/15 ngày, t2Lng Sng vCi s lá t$ 0,8-0,9<br /> lá/15 ngày (giai %o.n sau trkng 30-45 ngày), trong<br /> <br /> - Giai %o.n 90 ngày sau trkng, chiZu cao cây và s<br /> lá F CT2 (phun cht KTST Atonik) %.t cao v2At tr8i hLn<br /> h˜n, tiIp %In là CT3, CT2 và ch… tiêu này %.t thp nht<br /> F CT1.<br /> <br /> Bng 9: Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa chI<br /> chI phUm dinh d2œng %In tG l và s l2Ang cB ging thu %2Ac<br /> CB có chu vi t$ 8-10cm<br /> CB có chu vi t$ 10-12cm<br /> Công thSc<br /> S l2Ang cB<br /> TG l cB thu<br /> S l2Ang cB<br /> TG l cB thu<br /> thu %2Ac (cB)<br /> %2Ac (%)<br /> thu %2Ac (cB)<br /> %2Ac (%)<br /> CT1: Phun n2Cc lã (%/c)<br /> 203,3<br /> 48,4<br /> 216,7<br /> 51,6<br /> CT2: Phun cht KTST Atonik<br /> 102,1<br /> 24,3<br /> 317,9<br /> 75,7<br /> CT3: Phun phân bón Komix<br /> 133,1<br /> 31,7<br /> 286,9<br /> 68,3<br /> CT4: Phun phân bón Y_u trâu 502<br /> 167,6<br /> 39,9<br /> 252,4<br /> 60,1<br /> Da trên s liu F bng 9 ta thy: tG l lo.i cB có<br /> Qua bng 10 cho thy: tG l cB h2 hEng t7ng d_n<br /> chu vi 10-12cm %.t cao nht F CT2 (75,7%), tiIp %In là theo th3i gian thu ho.ch. Vào th3i gian thu hái 120CT3(68,3%), CT4 (60,1%) và tG l này thp nht F CT1 135 ngày sau trkng, tG l này ch… chiIm 7,2-8,2%, và tG<br /> (51,6%).<br /> l này t7ng g_n gp %ôi vào th3i gian sau thu ho.ch<br /> 4. Ÿnh h2Fng cBa th3i gian thu ho.ch cB %In<br /> cht<br /> cht l2Ang cB ging<br /> <br /> 165 ngày (15,2%).<br /> <br /> Bng 10:<br /> 10: Ÿnh h2F<br /> h2Fng<br /> 2Fng cBa<br /> cBa th3i gian thu ho.ch<br /> ho.ch %In<br /> %In tG l cB ging thu %2Ac<br /> TG l cB h2<br /> S cB<br /> TG l cB có chu<br /> TG l cB có<br /> Công thSc<br /> hEng (%)<br /> thu %2Ac (cB)<br /> vi 8-10cm (%)<br /> chu vi 10-12cm (%)<br /> CT1: sau trkng 120 ngày (%/c)<br /> 7,2<br /> 389,8<br /> 20,0<br /> 72,8<br /> CT2: sau trkng 135 ngày<br /> 8,2<br /> 383,9<br /> 16,9<br /> 74,5<br /> CT3: sau trkng 150 ngày<br /> 10,2<br /> 377,2<br /> 13,0<br /> 75,2<br /> CT4: sau trkng 165 ngày<br /> 15,2<br /> 356,0<br /> 6,0<br /> 76,0<br /> S liu bng 11 cho thy: khi l2Ang cB ging nht vì t.i th3i %i6m thu hái này, tG l cB ging ít b<br /> t7ng d_n theo th3i gian.  các th3i %i6m thu ho.ch h2 h.i %kng th3i khi l2Ang cB cang nh2 kích th2Cc<br /> khác nhau thì thu ho.ch sau trkng 135 ngày là tt cB ging g_n %.t %In mSc ti %a.<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 2 - Th¸ng 2/2012<br /> <br /> 53<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> Bng 11: Ÿnh h2Fng cBa th3i gian thu ho.ch %In khi l2Ang cB ging<br /> CB chu vi t$ 8-10cm<br /> CB chu vi t$ 10-12cm<br /> Công thSc<br /> P1cB (g)<br /> S l2Ang cB/1000g<br /> P1cB (g)<br /> S l2Ang cB/1000g<br /> CT1: sau trkng 120 ngày (%/c)<br /> 14,8<br /> 67,2<br /> 18,1<br /> 55,2<br /> CT2: sau trkng 135 ngày<br /> 15,2<br /> 65,8<br /> 18,7<br /> 53,3<br /> CT3: sau trkng 150 ngày<br /> 15,7<br /> 63,4<br /> 18,8<br /> 53,0<br /> CT4: sau trkng 165 ngày<br /> 16,1<br /> 62,1<br /> 18,9<br /> 52,1<br /> 5. Ÿnh h2Fng cBa ph2Lng pháp bo qun cB<br /> ging %In cht l2Ang cB ging sau bo qun<br /> Bng 12: Ÿnh h2Fng cBa ph2Lng pháp bo qun cB ging %In n7ng sut, cht l2Ang cB ging sau bo qun<br /> TG l cB h2 hEng<br /> TG l ra r(, nhú m_m cBa cB<br /> TG l cB b<br /> Yánh giá mSc %8 ra<br /> Công thSc<br /> sau th3i gian bo<br /> ging sau khi %6 ra %iZu<br /> nm bnh<br /> r(, bt m_m cBa cB<br /> qun (%)<br /> kin th23ng 7 ngày (%)<br /> (%)<br /> CT1 (%/c)<br /> 20,5<br /> 32,8<br /> Ri rác<br /> 30,4<br /> CT2<br /> 4,1<br /> 80,0<br /> YZu, ch2a tp trung<br /> 0<br /> CT3<br /> 3,8<br /> 90,2<br /> YZu, tp trung<br /> 0<br /> CT4<br /> 3,5<br /> 92,7<br /> YZu, tp trung<br /> 0<br /> CT5<br /> 3,9<br /> 95,7<br /> YZu, tp trung<br /> 0<br /> <br /> Ghi chú: + CT1: bo qun F %iZu kin th23ng trong th3i gian 120 ngày (%/c)<br /> + CT2: bo qun l.nh F nhit %8 4-50C, %8 Um 65% trong th3i gian 90 ngày<br /> + CT3: bo qun l.nh F nhit %8 4-50C, %8 Um 65% trong th3i gian 105 ngày<br /> + CT4: bo qun l.nh F nhit %8 4-50C, %8 Um 65% trong th3i gian 120 ngày<br /> + CT5: bo qun l.nh F nhit %8 4-50C, %8 Um 65% trong th3i gian 135 ngày<br /> S liu bng 12 cho thy, có s khác bit rõ rt<br /> gi|a 2 %iZu kin bo qun: theo ph2Lng pháp thông<br /> th23ng và ph2Lng pháp bo qun l.nh.<br /> <br /> còn l.i. Y*c bit tG l hoa mù F công thSc %i<br /> chSng cao g_n gp 6 l_n so vCi các công thSc bo<br /> qun l.nh.<br /> <br /> + TG l cB h2 hEng sau th3i gian bo qun 120<br /> ngày F %iZu kin t nhiên (CT1) cao gp g_n 7 l_n so<br /> vCi ph2Lng pháp bo qun l.nh F CT2 %In CT5.<br /> <br /> +  các công thSc bo qun l.nh thì bo qun<br /> F th3i gian 105 ngày (CT3) cho kIt qu tt nht. S<br /> hoa/bông gim và tG l hoa mù t7ng F các th3i<br /> gian bo qun dài hLn (CT4 và CT5) cho thy cht<br /> l2Ang hoa gim khi v2At qua ng2œng ti 2u (105<br /> ngày).<br /> <br /> + CB ging F các công thSc bo qun l.nh mSc<br /> %8 ra r(, bt m_m %Zu, tp trung hLn, tG l cB ra r(<br /> %.t cao hLn rt nhiZu (%.t t$ 80,0 - 95,7%) so vCi cB<br /> ging bo qun F %iZu kin t nhiên (32,8%).<br /> + So sánh cht l2Ang cB ging F các %iZu kin<br /> bo qun l.nh khác nhau cho thy: th3i gian bo<br /> qun sau 105-135 ngày, tG l ra r( nhanh và tp<br /> trung hLn so vCi th3i gian bo qun sau 90 ngày.<br /> KIt qu phân tích F bng 13;14 cho thy:<br /> + Th3i k9 sinh tr2Fng cBa cây F CT1 dài hLn t$ 5-6<br /> ngày so vCi 4 công thSc còn l.i.<br /> + Các ch… tiêu vZ cht l2Ang hoa F CT1 (%/c)<br /> %Zu thp hLn m8t cách %áng k6 so vCi 4 công thSc<br /> <br /> 54<br /> <br /> Bng 13: Ÿnh h2Fng cBa ph2Lng pháp bo qun cB ging<br /> %In th3i gian sinh tr2Fng cBa cây<br /> Các th3i k9 sinh tr2Fng (ngày)<br /> Công<br /> T$ trkng-bt<br /> T$ trkng- ra T$ trkng-nF<br /> thSc<br /> m_m 90%<br /> ngkng 90%<br /> hoa 90%<br /> CT1<br /> 9,3<br /> 71,2<br /> 90,1<br /> (%/c)<br /> CT2<br /> 6,8<br /> 67,3<br /> 84,5<br /> CT3<br /> 6,5<br /> 65,8<br /> 84,3<br /> CT4<br /> 6,4<br /> 66,2<br /> 85,6<br /> CT5<br /> 6,4<br /> 66,0<br /> 85,7<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 2 - Th¸ng 2/2012<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản