intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối lên sinh trưởng và khả năng tích lũy Astaxanthin của vi tảo Haematococcus Pluvialis làm cơ sở bước đầu cho quy trình nuôi cấy 2 pha

Chia sẻ: Trinhthamhodang Trinhthamhodang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi tảo lục Haematococcus pluvialis là một nguồn cung cấp sắc tố astaxanthin tự nhiên - một loại sắc tố được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản, công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối NaCl lên sinh trưởng và tích lũy astaxanthin của loài vi tảo H. pluvialis Flotow phân lập tại tỉnh Hòa Bình. Thí nghiệm được tiến hành theo mô hình nuôi cấy hai pha, trong đó ở pha một tảo được nuôi cấy dưới điều kiện tối ưu để đạt mật độ tế bào cực đại, sau đó chuyển sinh khối tảo vào pha thứ hai sốc muối với nồng độ NaCl của môi trường là 0,8%, 1,5% và 2,5%. Kết quả cho thấy, nồng ñộ NaCl cao trong môi trường gây ra sự ức chế sinh trưởng và tăng cường sự tích lũy astaxanthin trong tế bào. Ở nồng độ NaCl 2,5%, tế bào tảo chuyển sang giai đoạn bào xác sớm nhất, với hàm lượng astaxanthin tăng nhanh từ 10 pg/tế bào lên 48 pg/tế bào sau khi chuyển sang pha hai 15 ngày. Ngoài ra, các kết quả xác định hàm lượng lipid tổng số cũng cho thấy, sự tích lũy astaxanthin và lipid trong tế bào H. pluvialis xảy ra đồng thời. Hàm lượng lipid đạt cao nhất là 19 ± 1,3% và 26 ± 0,12%, tương ứng ở công thức thí nghiệm sốc muối 1,5% và 2,5% sau khi chuyển sang pha hai 10 ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối lên sinh trưởng và khả năng tích lũy Astaxanthin của vi tảo Haematococcus Pluvialis làm cơ sở bước đầu cho quy trình nuôi cấy 2 pha

TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ MUỐI LÊN SINH TRƯỞNG<br /> VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ASTAXANTHIN CỦA VI TẢO HAEMATOCOCCUS<br /> PLUVIALIS LÀM CƠ SỞ BƯỚC ĐẦU CHO QUI TRÌNH NUÔI CẤY 2 PHA<br /> <br /> Lưu Thị Tâm, Đinh Đức Hoàng, Đinh Thị Ngọc Mai,<br /> Ngô Thị Hoài Thu, Hoàng Thị Lan Anh, Đặng Diễm Hồng*<br /> Viện Công nghệ sinh học, (*)ddhong60vn@yahoo.com<br /> <br /> TÓM TẮT: Vi tảo lục Haematococcus pluvialis là một nguồn cung cấp sắc tố astaxanthin tự nhiên - một<br /> loại sắc tố ñược sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản, công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Trong<br /> bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của nồng ñộ muối NaCl lên sinh trưởng và tích lũy<br /> astaxanthin của loài vi tảo H. pluvialis Flotow phân lập tại tỉnh Hòa Bình. Thí nghiệm ñược tiến hành<br /> theo mô hình nuôi cấy hai pha, trong ñó ở pha một tảo ñược nuôi cấy dưới ñiều kiện tối ưu ñể ñạt mật ñộ<br /> tế bào cực ñại, sau ñó chuyển sinh khối tảo vào pha thứ hai sốc muối với nồng ñộ NaCl của môi trường là<br /> 0,8%, 1,5% và 2,5%. Kết quả cho thấy, nồng ñộ NaCl cao trong môi trường gây ra sự ức chế sinh trưởng<br /> và tăng cường sự tích lũy astaxanthin trong tế bào. Ở nồng ñộ NaCl 2,5%, tế bào tảo chuyển sang giai<br /> ñoạn bào xác sớm nhất, với hàm lượng astaxanthin tăng nhanh từ 10 pg/tế bào lên 48 pg/tế bào sau khi<br /> chuyển sang pha hai 15 ngày. Ngoài ra, các kết quả xác ñịnh hàm lượng lipid tổng số cũng cho thấy, sự<br /> tích lũy astaxanthin và lipid trong tế bào H. pluvialis xảy ra ñồng thời. Hàm lượng lipid ñạt cao nhất là 19<br /> ± 1,3% và 26 ± 0,12%, tương ứng ở công thức thí nghiệm sốc muối 1,5% và 2,5% sau khi chuyển sang<br /> pha hai 10 ngày.<br /> Từ khóa: Haematococcus pluvialis, lipid tổng số, nuôi cấy 2 pha, sốc muối, tích lũy astaxanthin.<br /> <br /> MỞ ĐẦU Nhiều nghiên cứu ñã ñược tiến hành nhằm<br /> Astaxanthin (3, 3’- dihydroxy β) là dẫn xuất tìm ra phương pháp tối ưu cho nuôi trồng vi tảo<br /> của β-carotenoid ñược sử dụng phổ biến trong H. pluvialis với hàm lượng cao astaxanthin.<br /> nuôi trồng thủy sản (thức ăn bổ sung cho cá hồi, Kang et al. (2005) [11] ñã so sánh khả năng tích<br /> cá cảnh), công nghiệp thực phẩm (chất màu tự lũy astaxanthin ở vi tảo lục này khi nuôi quang<br /> nhiên), dược phẩm (chất chống oxi hóa, tăng tự dưỡng và dị dưỡng. Kết quả cho thấy, khi<br /> cường khả năng miễn dịch, phòng chống ung nuôi dị dưỡng (sử dụng acetate như nguồn C),<br /> thư) và thực phẩm chức năng [13, 17]. hàm lượng astaxanthin thấp hơn 3 - 4 lần khi<br /> Astaxanthin có thể ñược tổng hợp ở thực vật, vi nuôi cấy quang tự dưỡng trong môi trường thiếu<br /> khuẩn, một vài loại nấm và tảo lục... Trong số nitơ ñược bổ sung bicarbonate (HCO3-) hoặc<br /> ñó, loài vi tảo lục nước ngọt Haematococcus CO2 liên tục và chiếu sáng ở cường ñộ cao. Các<br /> pluvialis ñang thu hút ñược sự quan tâm nghiên kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy, khi một<br /> cứu bởi khả năng tích lũy astaxanthin cao, có yếu tố môi trường có tác dụng làm tăng cường<br /> thể lên tới 4-5% trọng lượng khô [24]. hoặc duy trì sinh trưởng sinh dưỡng của tế bào<br /> tảo H. pluvialis, sẽ không có vai trò kích thích<br /> Astaxanthin ñược tích lũy ở tế bào tảo tế bào tảo tích lũy astaxanthin và ngược lại, tác<br /> H. pluvialis trong suốt quá trình chuyển từ giai nhân có tác dụng kích thích quá trình sinh tổng<br /> ñoạn sinh dưỡng (tế bào chuyển ñộng, có màu hợp astaxanthin cao sẽ ức chế sinh trưởng của<br /> xanh) sang giai ñoạn bào xác (tế bào hình cầu và tảo. Vì vậy, quy trình nuôi cấy 2 pha, trong ñó,<br /> không chuyển ñộng). Ở ñiều kiện môi trường tối pha ñầu thiết lập các ñiều kiện tối ưu cho sinh<br /> ưu, các tế bào tảo H. pluvialis duy trì ở trạng thái trưởng của các tế bào sinh dưỡng nhằm ñạt mật<br /> sinh dưỡng và astaxanthin ñược tích lũy ở mức ñộ cao nhất và pha II, với các ñiều kiện thuận<br /> ñộ thấp. Khi gặp các ñiều kiện môi trường bất lợi lợi cho việc tích lũy astaxanthin, ñược coi là<br /> như: thiếu hụt nitơ, photpho, tỷ lệ C/N cao hoặc hiệu quả và phù hợp cho việc sản xuất sinh khối<br /> ñộ mặn, cường ñộ ánh sáng, nhiệt ñộ cao, quá tảo giàu astaxanthin [18].<br /> trình tích lũy astaxanthin sẽ ñược tăng cường như<br /> một phản ứng bảo vệ của cơ thể [2, 12, 23]. Hiện nay, ở Việt Nam, nuôi trồng vi tảo<br /> <br /> <br /> 213<br /> Luu Thi Tam et al.<br /> <br /> H. pluvialis mới ñang bắt ñầu với một số ít các chúng lên khả năng tích lũy astaxanthin ở tảo<br /> nghiên cứu ñược công bố [9, 10]. Trong bài báo H. pluvialis. Thí nghiệm này ñược thực hiện theo<br /> này, ảnh hưởng của nồng ñộ muối lên sinh quy trình nuôi cấy 2 pha: ở pha I tảo ñược nuôi ở<br /> trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của vi ñiều kiện tối ưu, kích thích tảo sinh trưởng nhanh<br /> tảo H. pluvialis ñã ñược nghiên cứu. Các kết và ñạt mật ñộ tế bào cao nhất trong 10 ngày. Sau<br /> quả thu ñược sẽ là cơ sở bước ñầu cho qui trình ñó, dịch tảo nuôi trong pha I sẽ ñược ly tâm và<br /> nuôi trồng 2 pha loài vi tảo này ñể có thể thu thu tế bào. Cặn tế bào ñược hòa trong môi trường<br /> ñược sinh khối tảo giàu astaxanthin cho nhiều RM mới có bổ sung NaCl ở nồng ñộ 0,8; 1,5 và<br /> ứng dụng khác nhau trong tương lai. 2,5% (pha II). Lắc ñều và chia dịch tảo vào các<br /> bình tam giác 500 và 1000 ml tương ứng với 350<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> và 500 ml dịch tảo/bình. Các bình nuôi tảo ñược<br /> Vật liệu ñặt trong ñiều kiện như mô tả ở trên. Pha II trong<br /> Chủng vi tảo H. pluvialis Flotow phân lập thí nghiệm nuôi cấy 2 pha sử dụng tác nhân sốc<br /> tại tỉnh Hòa Bình (năm 2009) do phòng Công muối, trong 24 giờ ñầu, tảo ñược lấy 8 giờ/lần ñể<br /> nghệ tảo, Viện Công nghệ sinh học cung cấp. quan sát sự thay ñổi hình thái tế bào dưới kính<br /> Tảo ñược lưu giữ và nhân giống sơ cấp trong hiển vi quang học. Nhuộm tế bào bằng Nile Red<br /> môi trường C, ở 25oC, cường ñộ chiếu sáng 1,5 ñể quan sát khả năng tích lũy lipid và soi dưới<br /> klux với chu kỳ sáng tối là 12: 12 giờ. Thành kính hiển vi huỳnh quang.<br /> phần môi trường C và RM theo công bố của Sinh trưởng của tảo ñược ñánh giá thông<br /> Đặng Diễm Hồng và nnk. (2010) [10]. qua mật ñộ tế bào, mật ñộ quang ở bước sóng<br /> Phương pháp 680 nm (OD680nm), hàm lượng sắc tố<br /> (chlorophyll a, astaxanthin) và hàm lượng<br /> Tảo H. pluvialis ñược nuôi trong môi trường<br /> protein nội bào [14, 21, 22]. Hàm lượng<br /> C, dưới các ñiều kiện tối ưu cho sinh trưởng<br /> chlorophyll a, astaxanthin và hàm lượng protein<br /> (25oC, cường ñộ ánh sáng 1,5 klux, chu kỳ<br /> nội bào ñược xác ñịnh theo công bố của Đặng<br /> sáng: tối là 12: 12 giờ). Sau 5 ngày nuôi (các tế<br /> Diễm Hồng và nnk. (2010) [10].<br /> bào chủ yếu ở trạng thái sinh dưỡng, chiếm 80-<br /> 90% tổng số tế bào), dịch nuôi cấy ñược ly tâm Nhuộm tế bào tảo bằng Nile Red theo quy<br /> ở 6000 vòng/5 phút. Loại bỏ phần dịch trên, thu trình của Doan & Obbard (2011) [6]: Bổ sung 5<br /> cặn tế bào và bổ sung môi trường RM có chứa µl dung dịch Nile Red (9 - diethylamino - 5H<br /> các nồng ñộ muối khác nhau ñể tiến hành thí benzo [α] phenoxazine-5-1) có nồng ñộ 0,1<br /> nghiệm. mg/ml trong aceton vào 5 ml dịch tảo. Hỗn hợp<br /> ñược vortex nhẹ và ủ trong tối 10 phút ở nhiệt<br /> Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng ñộ muối<br /> ñộ phòng. Sau ñó, các tế bào tảo ñã nhuộm bằng<br /> lên sinh trưởng của tảo H. pluvialis: Thí nghiệm<br /> Nile Red sẽ ñược quan sát dưới kính hiển vi<br /> ñược tiến hành trong môi trường RM ở bình tam<br /> huỳnh quang với bước sóng kích thích từ 450-<br /> giác 250 mL với nồng ñộ NaCl khác nhau: 0%;<br /> 490 nm.<br /> 0,2%; 0,4%; 0,6% và 0,8%. Mật ñộ tế bào tảo<br /> ban ñầu trong các công thức thí nghiệm là 6 × Tách chiết lipid tổng số và xác ñịnh hàm<br /> 104 tế bào (TB)/ml. Tảo ñược nuôi ở các ñiều lượng lipid tổng số theo phương pháp của Bligh<br /> kiện tối ưu cho sinh trưởng như mô tả ở trên. & Dyer (1959) [1] với một số cải tiến ñể phù<br /> Mỗi công thức ñược lặp lại 3 lần. hợp với ñiều kiện phòng thí nghiệm của Việt<br /> Nam: cân 0,1 g sinh khối tảo khô cho vào cối<br /> Nghiên cứu ảnh hưởng nồng ñộ muối lên<br /> chày sứ, bổ sung thêm 0,2 g Na2SO4 và nghiền<br /> khả năng tích lũy astaxanthin của tảo<br /> hỗn hợp này thành bột mịn. Sau ñó bổ sung<br /> H. pluvialis (thí nghiệm nuôi cấy 2 pha sử dụng<br /> thêm 10 ml hỗn hợp dung môi chloroform :<br /> tác nhân sốc muối): Sau khi chọn ra ñược nồng<br /> methanol (tỷ lệ 2:1 (v/v)) và ngâm trong 1 giờ ở<br /> ñộ NaCl thích hợp cho quá trình chuyển pha<br /> nhiệt ñộ phòng. Lọc hỗn hợp qua giấy lọc<br /> nhanh từ tế bào sinh dưỡng sang dạng bào xác<br /> Whatman số 1 và thu dịch trong. Bã sinh khối<br /> và tích lũy astaxanthin, chúng tôi sử dụng nồng<br /> ñược tiếp tục chiết với chloroform từ 2 - 3 lần<br /> ñộ muối này ñể nghiên cứu tiếp ảnh hưởng của<br /> <br /> <br /> 214<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> ñể thu tối ña lipid trong sinh khối tảo. Dịch làm bay hơi n-hexan ñể thu hồi lipid.<br /> chiết ñược trộn ñều và chuyển sang phễu chiết. Số liệu thí nghiệm ñược xử lý bằng phần<br /> Sau ñó, bổ sung thêm 10 ml dung dịch NaCl mềm Excel và xử lý thống kê ANOVA ở mức ý<br /> 0,9% và ñể tĩnh ở nhiệt ñộ phòng qua ñêm. Lớp nghĩa P ≤ 0,05.<br /> dung môi hữu cơ phía dưới chứa các thành phần<br /> lipid ñược thu nhận. Sau ñó, dung môi ñược bay KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> hơi ở 60oC và làm khô trong desiccator. Sản<br /> phẩm ñược hòa tan trong n-hexan, lọc bỏ cặn và Ảnh hưởng của nồng ñộ NaCl lên sinh<br /> trưởng của tảo H. pluvialis<br /> <br /> 40<br /> Mật ñộ tế bào (x 10 TB/ml)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1400<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hàm lượng chlorophyll a (µg/L)<br /> 35<br /> 30 1200<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 25 1000<br /> 20 800<br /> 15 600<br /> 10<br /> 400<br /> 5<br /> 0 Thời gian (ngày) 200<br /> <br /> 0 5 7 12 15 20 25 31 35 0 Thời gian (ngày)<br /> 0 15 25 31 35<br /> Đ/C 0,20% 0,40% 0,60% 0,80%<br /> 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%<br /> <br /> Hình 1. Mật ñộ tế bào của tảo H. pluvialis ở các Hình 2. Sự thay ñổi của hàm lượng chlorophyll<br /> nồng ñộ NaCl khác nhau sau 35 ngày nuôi a (chl a) của H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl<br /> khác nhau<br /> H à m lư ợ n g a stax a n th in (µ g /L )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 600 0,75<br /> T ỷ lệ astaxan th in / ch l a<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 500 0,65<br /> 400<br /> 0,55<br /> 300<br /> 0,45<br /> 200<br /> 100 0,35<br /> <br /> 0 Thời gian (ngày) 0,25 Thời gian (ngày)<br /> 0 15 25 31 35 0 15 25 31 35<br /> 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%<br /> <br /> Hình 3. Sự thay ñổi của hàm lượng astaxanthin Hình 4. Sự thay ñổi của tỷ lệ astaxanthin /chl a<br /> của H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl khác nhau của H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl khác nhau<br /> 175<br /> H à m lư ợ n g p r o te in (p g /T B )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 22<br /> 155<br /> Hàm lượng lipit tổng số (% TLK)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 20<br /> 135<br /> 18<br /> 115<br /> 16<br /> 95<br /> 14<br /> 75<br /> 12<br /> 55 Thời gian (ngày)<br /> 0 15 25 31 35 10 Thời gian<br /> (ngày)<br /> 0% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 0 15 25 31 35<br /> <br /> <br /> Hình 5. Sự thay ñổi của hàm lượng protein Hình 6. Sự thay ñổi hàm lượng lipid tổng số của<br /> nội bào của H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl tảo H. pluvialis ở công thức nồng ñộ NaCl 0,8%<br /> khác nhau<br /> <br /> Ảnh hưởng của nồng ñộ NaCl lên sinh bào (MĐTB) ñược trình bày ở hình 1. Kết quả<br /> trưởng của tảo H. pluvialis thông qua mật ñộ tế cho thấy, nồng ñộ NaCl có ảnh hưởng rõ rệt lên<br /> <br /> 215<br /> Luu Thi Tam et al.<br /> <br /> sinh trưởng của tảo H. pluvialis. Trong 7 ngày khác tỷ lệ này ñều nhỏ hơn 0,5 (hình 4). Theo<br /> ñầu tiên, ở các nồng ñộ muối khác nhau tảo vẫn Kobayshi et al. (1997) [12] khi tỷ lệ<br /> sinh trưởng phát triển bình thường, không có sự astaxanthin/chl a > 0,5 cho thấy tế bào tảo chủ<br /> sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các công thức yếu ở trạng thái bào xác và có sự tích lũy<br /> thí nghiệm. Sau 7 ngày nuôi, sinh trưởng của astaxanthin. Như vậy, nồng ñộ 0,8% NaCl giúp<br /> tảo bắt ñầu có sự sai khác giữa các công thức thí tế bào tảo H. pluvialis chuyển giai ñoạn từ các tế<br /> nghiệm có nồng ñộ muối khác nhau. Tảo sinh bào dạng sinh dưỡng sang dạng bào xác nhanh<br /> trưởng tốt nhất ở công thức ñối chứng (không hơn. Điều này rất quan trọng khi áp dụng<br /> bổ sung muối) với mật ñộ tế bào ñạt cực ñại là cho quy trình nuôi cấy 2 pha ñối với loài vi tảo<br /> 35 × 104 TB/ml sau 12 ngày, tiếp ñến là ở công lục này.<br /> thức 0,2%, 0,4%, 0,6% và 0,8% NaCl tương<br /> Hàm lượng protein nội bào có xu hướng<br /> ứng với mật ñộ tế bào ñạt cực ñại là 24; 20; 19<br /> giảm dần theo thời gian nuôi ở tất cả các công<br /> và 16 × 104 TB/ml. Ở công thức ñối chứng, tảo<br /> thức thí nghiệm. Kết quả sau 35 ngày nuôi, hàm<br /> duy trì chủ yếu ở dạng tế bào sinh dưỡng, có<br /> lượng protein nội bào còn lại ñều nhỏ hơn 100<br /> màu xanh, 2 roi. Chúng tôi ñã không quan sát<br /> pg/tế bào. Ở công thức ñối chứng, hàm lượng<br /> thấy có sự thay ñổi hình thái tế bào từ dạng sinh<br /> protein nội bào giảm 1/2 lần so với giá trị ban<br /> dưỡng sang dạng bào xác. Ngược lại, ở công<br /> ñầu. Trong khi ñó, hàm lượng này chỉ giảm 1/4<br /> thức thí nghiệm với 0,8% NaCl, trạng thái tế<br /> lần so với giá trị ban ñầu ở các công thức có bổ<br /> bào tảo chủ yếu ở dạng bào xác và có tích lũy<br /> sung NaCl (hình 5).<br /> astaxanthin bên trong tế bào.<br /> Tỷ lệ caroteniod/chlorophyll a là một chỉ số Cùng với sự thay ñổi về hàm lượng sắc tố<br /> thể hiện trạng thái sinh lý của tế bào tảo và tỷ lệ và protein nội bào thì hàm lượng lipid tổng số<br /> này cũng là thông số tốt ñể ñánh giá khả năng cũng có sự biến ñổi trong quá trình nuôi. Sự<br /> tích lũy astaxanthin của Haematococcus pluvialis thay ñổi hàm lượng lipid tổng số của tảo<br /> [7, 15]. Vì vậy, mặc dù H. pluvialis có chứa cả H. pluvialis ở công thức thí nghiệm có bổ sung<br /> chlorophyll a và b nhưng chúng tôi ñã lựa chọn 0,8% NaCl ñược trình bày ở hình 6. Kết quả cho<br /> nghiên cứu sự thay ñổi hàm lượng chlorophyll a thấy, hàm lượng lipid tổng số có xu hướng tăng<br /> và tỷ lệ astaxanthin/chlorophyll a là những thông dần trong quá trình nuôi. Khi các tế bào chuyển<br /> số ñặc trưng cho sinh trưởng và tích lũy sang giai ñoạn bào xác và tích lũy astaxanthin<br /> astaxanthin của loài vi tảo lục này. Hàm lượng thì ñồng thời có sự tăng về hàm lượng lipid tổng<br /> chlorophyll a, astaxanthin, tỷ lệ astaxanthin/chl a số. Ở thời ñiểm ban ñầu, hàm lượng lipid chiếm<br /> và protein nội bào ở các công thức thí nghiệm có 13,54 ± 0,23% trọng lượng khô-TLK và sau ñó<br /> nồng ñộ muối khác nhau ñược chỉ ra ở hình 2, 3, tăng dần lên 21,34 ± 0,35% TLK ở ngày thứ 31.<br /> 4 và 5. Từ các kết quả ñược chỉ ra ở hình 2, 3, 4 Kết quả này hoàn toàn tương tự với các kết quả<br /> và 5 nhận thấy, hàm lượng sắc tố chlorophyll a của các tác giả khác ñã công bố trên thế giới [4,<br /> và astaxanthin có xu hướng tăng và tăng mạnh 5, 16, 19].<br /> sau 15 ngày nuôi cấy. Hàm lượng astaxanthin ñạt Như vậy, việc bổ sung NaCl với các nồng<br /> cao nhất ở công thức ñối chứng với giá trị là ñộ khác nhau ñã ảnh hưởng lên sinh trưởng và<br /> 1182 µg/l sau 35 ngày nuôi, tiếp ñó là 479, 448, khả năng tích lũy astaxanthin ở tảo H. pluvialis.<br /> 391 và 283 µg/l tương ứng ở các công thức thí Ở nồng ñộ NaCl thấp (0,2 và 0,4%), sự sinh<br /> nghiệm có nồng ñộ NaCl là 0,2%, 0,4%, 0,6% và trưởng của tảo chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tuy<br /> 0,8%. Điều này có thể giải thích là do tảo sinh nhiên, khi tăng nồng ñộ muối lên 0,6 và 0,8%,<br /> trưởng mạnh ở công thức ñối chứng, mật ñộ tế sinh trưởng của tảo bị ức chế và quá trình<br /> bào tăng cao dẫn ñến hàm lượng astaxanthin tổng chuyển pha từ tế bào sinh dưỡng sang dạng bào<br /> số trên ñơn vị thể tích nuôi là cao. Tuy nhiên, tỷ xác diễn ra nhanh hơn, ñặc biệt là ở nồng ñộ<br /> lệ astaxanthin/chl a lại cho kết quả ngược lại. Ở NaCl 0,8% (hình 7). Vì vậy, chúng tôi chọn<br /> công thức có nồng ñộ NaCl là 0,8%, tỷ lệ nồng ñộ muối này làm tác nhân cảm ứng ñể tiến<br /> astaxanthin/chl a ñạt giá trị cao hơn 0,5 sau 15 hành thí nghiệm nuôi cấy 2 pha ở tảo<br /> ngày, trong khi các công thức nồng ñộ NaCl H. pluvialis.<br /> <br /> <br /> 216<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> Đối chứng 0,2% NaCl 0,4% NaCl 0,6% NaCl 0,8% NaCl<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 7. Hình thái tế bào tảo H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl khác nhau sau 35 ngày nuôi ở cấp ñộ<br /> bình tam giác 250 ml ñược chụp bằng kính hiển vi quang học với ñộ phóng ñại x400<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 8. Mật ñộ tế bào của H. pluvialis trong thí nghiệm nuôi cấy 2 pha với pha II sử dụng tác nhân<br /> sốc muối ở nồng ñộ 0,8% NaCl<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 9. Sự thay ñổi hàm lượng astaxanthin của Hình 10. Sự thay ñổi hàm lượng lipid tổng số<br /> tảo H. pluvialis trong thí nghiệm nuôi cấy 2 pha của tảo H. pluvialis trong thí nghiệm nuôi cấy 2<br /> với pha II sốc muối pha với pha II sốc muối<br /> <br /> Thí nghiệm nuôi cấy 2 pha ở tảo H. pluvialis chlorophyll a ñạt 400 ± 10 µg/l sau 10 ngày<br /> với pha II sốc muối nuôi cấy. Tiếp theo, tảo ñược chuyển sang ñiều<br /> Quy trình nuôi cấy hai pha trong ñó pha một kiện sốc muối ñể kích thích tế bào chuyển sang<br /> nuôi cấy tảo dưới ñiều kiện tối ưu ñể ñạt mật ñộ giai ñoạn bào xác có tích lũy cao astaxanthin.<br /> tế bào cực ñại, sau ñó chuyển sinh khối tảo vào Theo công bố của Boussiba & Vonshak (1991)<br /> pha thứ 2 với các ñiều kiện thuận lợi cho việc [3], khi tảo H. pluvialis gặp ñiều kiện bất lợi<br /> tích lũy astaxanthin ñã ñược chứng minh là mô như nồng ñộ muối cao thì tế bào tảo sẽ có cơ<br /> hình hiệu quả ñể thu ñược sinh khối H. pluvialis chế tự bảo vệ bằng cách ngừng sinh trưởng<br /> giàu astaxanthin [18]. Trong thí nghiệm nuôi hoàn toàn, tế bào chuyển từ trạng thái sinh<br /> cấy 2 pha với pha II sốc muối này, chúng tôi ñã dưỡng, có màu xanh, chuyển ñộng sang dạng<br /> tiến hành theo ñúng quy trình trên. Trước hết, bào xác, màu ñỏ và tích lũy lượng lớn<br /> tảo ñược nuôi cấy dưới ñiều kiện tối ưu cho ñến astaxanthin trong tế bào. Trong nghiên cứu này,<br /> khi tảo bắt ñầu ñi vào pha cân bằng với mật ñộ chúng tôi cũng quan sát thấy sự thay ñổi hình<br /> tế bào cực ñại là 28 × 104 TB/ml và hàm lượng thái của tế bào tảo khi cảm ứng bằng nồng ñộ<br /> <br /> <br /> 217<br /> Luu Thi Tam et al.<br /> <br /> NaCl 0,8% (hình 7). Sự thay ñổi về mật ñộ tế trị mật ñộ tế bào ñầu pha II sau 22 ngày nuôi.<br /> bào trong 2 pha của thí nghiệm ñược trình bày ở Sự thay ñổi về hàm lượng sắc tố astaxanthin<br /> hình 8. và hàm lượng lipid tổng số trong nuôi cấy ở pha<br /> Kết quả chỉ ra ở hình 8 cho thấy, trong 10 II ñược trình bày ở hình 9 và 10. Kết quả chỉ ra<br /> ngày của pha I, mật ñộ tế bào có xu hướng tăng trên hình 9 và 10 ñã cho thấy, hàm lượng<br /> nhẹ và ñạt giá trị cao nhất là 31 × 104 TB/ml ở astaxanthin/tế bào của công thức ñối chứng và<br /> ngày thứ 5 sau nuôi. Sau 10 ngày nuôi, NaCl sẽ thí nghiệm có xu hướng tăng dần trong cả pha I<br /> ñược bổ sung với nồng ñộ 0,8% vào môi trường và pha II. Tuy nhiên, khi có sử dụng tác nhân<br /> nuôi ñể kích thích tế bào tảo tích lũy sốc muối, hàm lượng astaxanthin/tế bào tăng<br /> astaxanthin. Lúc này, mật ñộ tế bào tảo trong ñột biến. Sau 6 ngày sốc muối, hàm lượng sắc<br /> pha II có sự sai khác rõ rệt giữa công thức ñối tố astaxanthin tăng từ 5 pg/TB lên 37 pg/TB.<br /> chứng và thí nghiệm. Ở công thức ñối chứng, Hàm lượng lipid tổng số của tảo ở pha I có xu<br /> mật ñộ tế bào có xu hướng duy trì ổn ñịnh trong hướng tăng nhẹ từ 13,54 ± 0,23% TLK ở 0 ngày<br /> quá trình nuôi. Ngược lại, ở công thức thí ñến 14,92 ± 0,34% TLK ở ngày thứ 10. Sau khi<br /> nghiệm, khi cảm ứng bằng nồng ñộ muối cao sẽ chuyển tảo sang pha II dưới ñiều kiện sốc muối,<br /> ức chế sinh trưởng của tảo, mật ñộ tế bào của hàm lượng lipid tổng số tăng nhanh, từ 14,92 ±<br /> công thức thí nghiệm lại giảm 2,5 lần so với giá 0,34% TLK lên 17,14 ± 0,26% TLK sau 6 ngày.<br /> <br /> 10 ngày 14 ngày 18 ngày 22 ngày<br /> <br /> 0 ngày<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thí nghiệm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 11. Hình thái tế bào tảo H. pluvialis chụp dưới kính hiển vi quang học (hàng trên)<br /> và kính hiển vi huỳnh quang sau khi nhuộm Nile Red (hàng dưới) (ñộ phóng ñại 1000 lần) ở công<br /> thức ñối chứng và công thức 0,8% NaCl trong bình tam giác 250 mL<br /> <br /> Sự thay ñổi hàm lượng lipid bên trong tế ñã cho thấy, ở công thức ñối chứng, thể lipid<br /> bào tảo H. pluvialis cũng ñược phát hiện nhanh nhỏ, tập trung ở mép ngoài của tế bào, thể hiện<br /> bằng phương pháp nhuộm tế bào bằng Nile Red. qua các thể bắt màu vàng. Trong khi ñó, ở công<br /> Chất nhuộm Nile Red sẽ ñi qua màng tế bào và thức thí nghiệm, các thể lipid to tập trung ở cả<br /> liên kết với các thể lipid trung tính nội bào và bên trong tế bào vùng quanh nhân, bắt màu<br /> phát huỳnh quang màu vàng khi ñược chiếu vàng ñậm.<br /> bằng ánh sáng huỳnh quang ở dải bước sóng từ Tuy nhiên, khi tiến hành sốc muối ở nồng<br /> 450-490 nm (hình 11). Kết quả chỉ ra ở hình 11 ñộ 0,8% NaCl thì quá trình carotenoid hóa diễn<br /> <br /> <br /> 218<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> ra chậm, các tế bào chuyển sang giai ñoạn bào giống ban ñầu (tuổi tảo) là yếu tố quyết ñịnh<br /> xác nhanh nhưng quá trình tích lũy astaxanthin khởi ñộng quá trình sinh tổng hợp astaxanthin ở<br /> bên trong tế bào kéo dài. Sau 22 ngày, sắc tố ñỏ mẫu cảm ứng bởi sốc muối. Khi dịch tảo mới<br /> của các tế bào H. pluvialis ở công thức thí ñược hoạt hóa (4-8 ngày nuôi) rất mẫn cảm với<br /> nghiệm sốc muối chỉ tập trung quanh vùng NaCl, trong khi ñó, nếu dịch tảo nuôi trước ñó<br /> nhân. Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với 12-16 ngày thì có khả năng chống chịu tốt hơn<br /> nghiên cứu của Sarada et al. (2002) [20] ñã với sốc muối và vì vậy, thời gian tích lũy<br /> công bố. Tác giả ñã chỉ ra rằng, thời gian nuôi astaxanthin kéo dài ñến 20 ngày.<br /> <br /> 25 450<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hàm lượng chlorophyll a (µg/L)<br /> M ật ñ ộ tế b ào (x 10 4 T B /m l)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 400<br /> 20<br /> <br /> 350<br /> 15<br /> 300<br /> <br /> 10<br /> 250<br /> <br /> <br /> 5 Thời gian (ngày)<br /> 200 Thời gian (ngày)<br /> 0 3 5 10 15 0 5 10 15<br /> Đ/C 1,5% NaCl 2,5% NaCl<br /> Đ/C 1,5% NaCl 2,5% NaCl<br /> <br /> <br /> Hình 12. Sự thay ñổi mật ñộ tế bào tảo Hình 13. Sự thay ñổi hàm lượng chl a của tảo<br /> H. pluvialis ở các nồng ñộ NaCl khác nhau H. pluvialis ở các nồng ñộ sốc muối khác nhau<br /> 28<br /> H à m lư ợng lipid tổ ng số (% / T L K )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 45 26<br /> Hàm lượng astaxanthin (pg/TB)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 24<br /> 22<br /> 20<br /> 18<br /> 25<br /> 16<br /> 14<br /> 12<br /> 10 Thời gian (ngày)<br /> 5 Thời gian (ngày)<br /> 0 5 10 15<br /> 0 5 10 15<br /> Đ/C 1,5% NaCl 2,5% NaCl Đ/C 1,5% NaCl 2,5% NaCl<br /> <br /> Hình 14. Sự thay ñổi hàm lượng astaxanthin Hình 15. Sự thay ñổi hàm lượng lipid tổng số<br /> của tảo H. pluvialis ở các nồng ñộ sốc muối của tảo H. pluvialis ở các nồng ñộ sốc muối<br /> khác nhau khác nhau<br /> <br /> Cũng theo tác giả Sarada et al. (2002) [20], tế bào dạng sinh dưỡng sang dạng bào xác sau<br /> khi sốc muối ở tảo H. pluvialis cần có chu kỳ 15 ngày nuôi. Trong khi ñó, giá trị mật ñộ tế<br /> cảm ứng dài hơn hoặc kết hợp với nhiều tác nhân bào ở môi trường có bổ sung NaCl với các nồng<br /> cảm ứng khác mới tích lũy lượng lớn carotenoid ñộ khác nhau lại có xu hướng giảm rõ rệt, ñặc<br /> bên trong tế bào. Để làm rõ hơn vấn ñề này, biệt là ở nồng ñộ muối 2,5%. Sau 15 ngày, mật<br /> chúng tôi ñã tiến hành thí nghiệm sốc muối lần 2 ñộ tế bào ở công thức này giảm hơn 2 lần so với<br /> với nồng ñộ muối cảm ứng là 1,5 và 2,5% kết giá trị ban ñầu, từ 33 × 104 xuống 14 × 104 TB/<br /> hợp với nhiệt ñộ cao (> 30oC). Kết quả thí ml, tế bào ở trạng thái bào xác và tích lũy một<br /> nghiệm ñược trình bày ở hình 12, 13, 14 và 15. lượng lớn astaxanthin bên trong tế bào. Tuy<br /> Kết quả chỉ ra ở hình 12 ñã cho thấy, mật ñộ nhiên, tế bào bị mất dần sắc tố và bị chết khi<br /> tế bào ở công thức ñối chứng tiếp tục tăng, từ 33 nuôi ở nồng ñộ muối cao trong thời gian dài.<br /> × 104 lên 47 × 104 TB/ml và chúng tôi không Khi sử dụng nồng ñộ muối cao kết hợp với<br /> quan sát thấy có sự thay ñổi trạng thái tế bào từ nhiệt ñộ cao thì quá trình chuyển giai ñoạn từ tế<br /> <br /> 219<br /> Luu Thi Tam et al.<br /> <br /> bào sinh dưỡng sang tế bào dạng bào xác diễn H. pluvialis lớn hơn so với sự tăng mật ñộ.<br /> ra rất nhanh trong vòng 8 giờ. Đến ngày thứ 5, Ngoài ra, cũng có thể hàm lượng chlorophyll b<br /> chúng tôi quan sát thấy dịch tảo chuyển sang vẫn tăng cao trong trường hợp này nên tảo vẫn<br /> màu nâu ñỏ và tích lũy một lượng lớn sắc tố ñỏ tăng mật ñộ tế bào. Ngược lại, với xu hướng<br /> bên trong tế bào của chúng. Kết quả về sự thay thay ñổi của chlorophyll a, hàm lượng<br /> ñổi hàm lượng sắc tố (chlorophyll a và astaxanthin của tế bào tảo H. pluvialis tăng<br /> astaxanthin) ñược trình bày ở hình 13 và hình mạnh, từ 10 pg/TB ở ngày thứ nhất lên 39 và 48<br /> 14. Hàm lượng chlorophyll a ở các công thức có pg/TB ở ngày thứ 15, tương ứng với công thức<br /> xu hướng tăng sau 5 ngày nuôi, sau ñó hàm nồng ñộ muối 1,5% và 2,5%, lần lượt. Ở nồng<br /> lượng này giảm dần sau 15 ngày sốc muối (hình ñộ muối 2,5%, tảo chuyển sang giai ñoạn bào<br /> 13). Riêng ở công thức ñối chứng, trong giai xác sớm, chỉ trong vòng 1 ngày. Như vậy, sự<br /> ñoạn từ ngày thứ 10 ñến 15, hàm lượng kết hợp giữa nồng ñộ muối cao và nhiệt ñộ cao<br /> chlorophyll a giảm trong khi mật ñộ tế bào vẫn là nhân tố giới hạn, giúp tảo H. pluvialis chuyển<br /> tăng. Điều này ñược giải thích là do sự giảm pha nhanh và cảm ứng tích lũy lượng lớn<br /> hàm lượng chlorophyll a trong tế bào tảo astaxanthin bên trong tế bào.<br /> <br /> 8 giờ 24 giờ 5 ngày 10 ngày 15 ngày<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10µm 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> Đối chứng<br /> <br /> <br /> <br /> 10µm 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10µm<br /> 1,5% NaCl 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10µm 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2,5% NaCl 10µm 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10µm 10µm 10µm 10µm 10µm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 16. Hình thái tế bào tảo H. pluvialis chụp dưới kính hiển vi quang học (hàng trên) và kính hiển<br /> vi huỳnh quang sau khi nhuộm Nile Red (hàng dưới) (ñộ phóng ñại 1000 lần) ở công thức<br /> ñối chứng, công thức 1,5 và 2,5% NaCl trong bình tam giác 500 và 1000 ml<br /> <br /> <br /> <br /> 220<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> Sự tích lũy astaxanthin trong tế bào chuyển pha sang giai ñoạn bào xác, thành phần<br /> H. pluvialis dưới ñiều kiện sốc muối ñã ñược lipid cũng có sự biến ñổi về lượng giữa<br /> trình bày trong các nghiên cứu của Boussiba & triacylglycerol, phospholipid và cholesterol. Kết<br /> Vonshak (1991), Cifuentes et al. (2003), quả này cũng tương ñồng với kết quả ñịnh<br /> Kobayashi et al. (1997) [3, 5, 12]. Mặc dù thí lượng lipid tổng số theo phương pháp của Bligh<br /> nghiệm của chúng tôi ñược tiến hành dựa theo & Dyer (1959) [1].<br /> công bố của Cifuentes et al. (2003) [5] nhưng<br /> nồng ñộ NaCl thích hợp nhất ñể kích thích sự KẾT LUẬN<br /> tích lũy astaxanthin của chủng tảo H. pluvialis Nồng ñộ muối NaCl có ảnh hưởng rõ rệt lên<br /> Flotow mà chúng tôi phân lập ñược tại Hòa sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của<br /> Bình là cao hơn so với kết quả của nghiên cứu tảo H. pluvialis. Nồng ñộ muối 0,6- 0,8% sẽ<br /> của các tác giả trên ñã công bố (2,5% NaCl so kìm hãm sinh trưởng và kích thích tảo tích lũy<br /> với 0,8% NaCl). Vì vậy, việc áp dụng các astaxanthin.<br /> phương pháp nghiên cứu khác nhau ñối với<br /> Việc bổ sung NaCl 0,8% vào môi trường<br /> chủng tảo ñịa phương nên ñược cải biến hợp lý<br /> nuôi trong pha II của quy trình nuôi cấy 2 pha<br /> ñể thu ñược các kết quả tốt và tin cậy.<br /> tảo H. pluvialis như là một tác nhân ñể cảm ứng<br /> Golyal (2007) [8] ñã chỉ ra rằng sốc muối là sự tích tích lũy astaxanthin cho hiệu quả không<br /> nguyên nhân gây ra sự tăng hàm lượng của lipid cao. Thời gian chuyển pha từ tế bào sinh dưỡng<br /> nội bào và glycerol ở tảo Dunaliella tertiolecta. sang dạng bào xác kéo dài hơn 20 ngày. Khi<br /> Trong thí nghiệm này, chúng tôi cũng tìm hiểu tăng nồng ñộ NaCl lên 2,5% kết hợp với nhiệt<br /> mối liên hệ giữa quá trình chuyển pha tế bào từ ñộ cao sẽ kích thích tảo chuyển sang giai ñoạn<br /> sinh dưỡng sang giai ñoạn bào xác, tích lũy bào xác nhanh hơn (trong vòng 8 giờ) và bắt<br /> astaxanthin và quá trình tích lũy lipid tổng số ñầu tích lũy astaxanthin. Ở nồng ñộ muối 2,5%,<br /> bên trong tế bào. Kết quả về sự thay ñổi hàm hàm lượng astaxanthin tăng từ 10 pg/TB lên 48<br /> lượng lipid tổng số của tảo H. pluvialis ở các pg/TB sau 15 ngày sốc muối. Kết quả thu ñược<br /> nồng ñộ NaCl khác nhau ñược trình bày ở hình này là những dữ liệu có giá trị khoa học bước<br /> 15. Kết quả chỉ ra ở hình 15 cho thấy, quá trình ñầu phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo về<br /> tích lũy lipid tổng số và astaxanthin xảy ra ñồng quy trình nuôi cấy hai pha ñể thu ñược sinh khối<br /> thời. Ở công thức ñối chứng và công thức có tảo H. pluvialis giàu astaxanthin.<br /> nồng ñộ muối 1,5%, hàm lượng lipid tổng số<br /> dao ñộng trong khoảng 15 ± 0,35% - 19 ± 1,3% Quá trình tích lũy astaxanthin và lipid tổng<br /> TLK và không có sự khác biệt nhiều giữa các số ở tảo H. pluvialis xảy ra ñồng thời với quá<br /> ngày nuôi. Ngược lại, hàm lượng này tăng mạnh trình chuyển trạng thái tế bào từ sinh dưỡng<br /> ở công thức có nồng ñộ muối 2,5% (tăng từ 15 sang dạng bào xác. Ở công thức ñối chứng và<br /> ± 0,35% lên 26 ± 0,12% TLK) sau 10 ngày sốc công thức có nồng ñộ NaCl 1,5%, hàm lượng<br /> muối. Tuy nhiên, khi kéo dài thời gian sốc muối lipid tổng số dao ñộng từ 15 ± 0,35% ñến 19 ±<br /> lên 15 ngày thì hàm lượng lipid tổng số lại giảm 1,3% trọng lượng khô. Khi tăng nồng ñộ NaCl<br /> ñi. Điều này có thể do tảo bị chết khi nuôi ở lên 2,5%, lipid tổng số ñạt giá trị cao nhất là 26<br /> nồng ñộ muối cao, dẫn tới hàm lượng lipid tổng ± 0,12% trọng lượng khô sau 10 ngày.<br /> số trên trọng lượng khô tế bào giảm. Lời cảm ơn: Công trình ñược hỗ trợ kinh<br /> Hình 16 cho thấy, các thể lipid tập trung phí từ ñề tài “Nghiên cứu công nghệ nuôi vi tảo<br /> nhiều ở vùng màng xung quanh tế bào và có Haematococcus pluvialis và công nghệ chiết<br /> kích thước không ñều. Tuy nhiên, khi nhuộm tế xuất astaxanthin” Bộ Nông nghiệp và Phát triển<br /> bào H. pluvialis chúng tôi nhận thấy, rằng mức nông thôn thuộc Chương trình Công nghệ sinh<br /> ñộ bắt màu vàng với chất nhuộm Nile Red tăng học trong thủy sản năm 2010-2012 cho Phòng<br /> dần khi tế bào chuyển sang giai ñoạn bào xác và Công nghệ tảo, Viện Công nghệ sinh học.<br /> bắt ñầu tích lũy astaxanthin, nhưng sau ñó giảm TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> dần khi tế bào chuyển sang dạng bào xác hoàn<br /> toàn. Điều này gợi ý rằng, có thể trong quá trình 1. Bligh E. G. and Dyer W. J., 1959. A rapid<br /> <br /> <br /> 221<br /> Luu Thi Tam et al.<br /> <br /> method of total lipid extraction and 10. Đặng Diễm Hồng, Đinh Đức Hoàng,<br /> purification. Can. J. Biochem. Physiol., 37: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Lan Anh,<br /> 911-917. 2010. Lựa chọn môi trường tối ưu ñể nuôi<br /> trồng vi tảo lục Haematococcus pluvialis<br /> 2. Boussiba S., Bing W., Yuan J-P., Zarka A. giàu astaxanthin. Tạp chí Sinh học, 32(2):<br /> and Chen F., 1999. Changes in pigments 43-53.<br /> profile in the green alga Haeamtococcus<br /> pluvialis exposed to environmental stresses. 11. Kang C. D., Lee J. S., Park T. H., Sim S. J.,<br /> Biotechnol. Lett., 21: 601-604. 2005. Comparison of heterotrophic and<br /> 3. Boussiba S. and Vonshak A., 1991. photoautotrophic induction on astaxanthin<br /> Astaxanthin accumulation in the green alga production by Haematococcus pluvialis.<br /> Haematococcus pluvialis. Plant Cell Appl. Microbiol. Biotechnol., 68: 237-241.<br /> Physiol., 32: 1077-1082. 12. Kobayashi M., Kurimura Y., Tsuji Y., 1997.<br /> 4. Cerón M. C., García-Malea M. C., Rivas J., Light independent, astaxanthin production<br /> Acien F. G., Fernández J. M., Del Río E., by the green microalga Haematococcus<br /> Guerrero M. G. and Molina E., 2007. pluvialis under salt stress. Biotechnol. Lett.,<br /> Antioxidant activity of Haematococcus 19: 507-509.<br /> pluvialis cells grown in continuous culture 13. Lorenz R. T., Cysewski G. R., 2000.<br /> as a function of their carotenoid and fatty Commercial potential for Haematococcus<br /> acid content. Appl. Microbiol. Biotechnol., microalgae as a natural source of<br /> 74: 1112-1119. astaxanthin. TibTech, 18: 160-167.<br /> 5. Cifuentes A. S., González M. A., Vargas S., 14. Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L.<br /> Hoeneisen M. and González N., 2003. and Randall R. J., 1991. Protein<br /> Optimization of biomass, total carotenoids measurement with the folin phenol reagent.<br /> and astaxanthin production in J. Biol. Chem., 193: 265-275.<br /> Haematococcus pluvialis Flotow strain 15. Manny B. A., 1969. The relationship<br /> Steptoe (Necada, USA) under laboratory between organic nitrogen and the carotenoid<br /> conditions. Biol. Res., 36: 343-357. to chlorophyll a ratio in five freshwater<br /> 6. Doan T. T. Y., Obbard J. P., 2011. Improved phytoplankton species. American Society of<br /> Nile Red staining of Nannochloropsis sp.. J. Limnology and Oceanography, 11 pages.<br /> Appl. Phycol., 23(50): 895-901. 16. Mendoza H., Martel A. M., Jiménez del Río<br /> 7. Fábregas J., Domínguez A., Álvarez D. G., M. and García Reina G., 1999. Oleic acid is<br /> Lamela T. and Otero A., 1998. Induction of the main fatty acid related with<br /> astaxanthin accumulation by nitrogen and carotenogenesis in Dunaliella salina. J.<br /> magnesium deficiencies in Haematococcus Appl. Phycol., 11: 15-19.<br /> pluvialis. Biotechnol. Lett., 20(6): 623-626.<br /> 17. Miki W., 1991. Biological functions and<br /> 8. Goyal A., 2007. Osmoregulation in activities of animal carotenoids. Pure Appl.<br /> Dunaliella. II. Photosynthesis and starch Chem., 63: 141-146.<br /> contribute carbon for glycerol synthesis<br /> during a salt stress in Dunaliella tertiolecta. 18. Olaizola M., 2000. Commercial production<br /> Plant Physiol. Biochem., 45:705-710. of astaxanthin from Haematococcus pluvialis<br /> using 25,000-liter outdoor photobioreactors.<br /> 9. Đinh Đức Hoàng, Lưu Thị Tâm, Nguyễn J. Appl. Phycol., 12: 499-506.<br /> Thị Thu Thủy, Đặng Diễm Hồng, 2011.<br /> Nghiên cứu sự thay ñổi hình thái tế bào, 19. Rabbani S., Beyer P., Lintig J., Philippe H.<br /> hàm lượng sắc tố và protein nội bào trong and Kleinig H., 1998. Induced β-Carotene<br /> vòng ñời của vi tảo lục Haematococcus synthesis driven by triacylglycerol<br /> pluvialis nuôi cấy trong ñiều kiện phòng thí deposition in the unicellular alga Dunaliella<br /> nghiệm. Tạp chí Sinh học, 33(1): 59-66. bardawil. Plant Physiol., 116: 1239-1248.<br /> <br /> <br /> 222<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(2): 213-223<br /> <br /> 20. Sarada R., Tripayhi U., Ravishankar G. A., of higher astaxanthin producers. J. Ferment<br /> 2002. Influence of stress on astaxanthin Bioeng., 77(4): 352-357.<br /> production in Haematococcus pluvialis 24. Yuan J. P., Chen F., 2000. Purification of<br /> grown under different culture conditions. trans-astaxanthin from a high-yielding<br /> Process Biochem., 37: 623-627. astaxanthin ester-producing strain of the<br /> 21. Strickland J. D. H., Parsons T. R., 1972. A microalga Haematococcus pluvialis. Food<br /> manual of seawater analysis. Bull. Fish. Chem, 68: 443-448.<br /> Res. Bd. Can., 125, 310 p. 25. Zhekisheva M., Boussiba S., Khozin-<br /> 22. Ngô Thị Hoài Thu, Lưu Thị Tâm, Đặng Goldberg I., Zarka A., Cohen Z., 2002.<br /> Diễm Hồng, 2008. Một số ñặc ñiểm sinh Accumulation of oleic acid in<br /> học của 2 loài vi tảo biển Isochrysis galbana Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)<br /> và Nannochloropsis oculata phân lập tại under nitrogen starvation or high light is<br /> Việt Nam ñược sử dụng làm thức ăn tươi correlated with that of astaxanthin esters. J.<br /> sống cho nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Hóa Phycol., 38: 325-331.<br /> học, 46(5A): 98-104 26. Zhekisheva M., Zarka A., Khozin-Goldberg<br /> 23. Tjahjono A. E., Kakizono T., Hayama Y., I., Cohen Z., Boussiba S., 2005. Inhibition<br /> Nishio N. and Nagai S., 1994. Isolation of of astaxanthin synthesis under high<br /> resistant mutants against carotenoid irradiance does not abolish triacylglycerol<br /> biosynthesis inhibitors for a green alga accumulation in the green alga<br /> Haematococcus pluvialis and their hybrid Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae).<br /> formation by protoplast fusion for breeding J. Phycol., 41: 819-826.<br /> <br /> <br /> STUDY ON THE EFFECT OF SALT CONCENTRATION ON GROWTH AND<br /> ASTAXANTHIN ACCUMULATION OF MICROALGAE HAEMATOC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2