intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ảnh hưởng của Oligoalginate đến một số thành phần dinh dưỡng của tảo Tetraselmis Sp. dùng nuôi ấu trùng ốc hương

Chia sẻ: Trinhthamhodang Trinhthamhodang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

35
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của OA đến hàm lượng Lipit trong tảo Tetraselmis sp.; ảnh hưởng của OA đến hàm lượng Protein; ảnh hưởng của OA đến hàm lượng axit amin trong tảo Tetraselmis Sp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của Oligoalginate đến một số thành phần dinh dưỡng của tảo Tetraselmis Sp. dùng nuôi ấu trùng ốc hương

32(1): 74-80 T¹p chÝ Sinh häc 3-2010<br /> <br /> <br /> <br /> NGHI£N CøU ¶NH H¦ëNG CñA OLIGOALGINATE<br /> §ÕN MéT Sè THµNH PHÇN DINH D¦ìNG CñA T¶O TETRASELMIS SP.<br /> DïNG NU¤I ÊU TRïNG èC H¦¥NG<br /> <br /> Vâ THÞ MAI H¦¥NG<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc Khoa häc, §¹i häc HuÕ<br /> <br /> Tetraselmis sp. lµ nhãm vi t¶o biÓn cã hµm tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña chÕ<br /> l−îng dinh d−ìng rÊt cao, nhÊt lµ protein, lipit, phÈm OA ®Õn mét sè thµnh phÇn dinh d−ìng cña<br /> c¸c vitamin... ®Æc biÖt Tetraselmis sp. cã hµm Tetraselmis sp. vµ thö nghiÖm dïng lµm thøc ¨n<br /> l−îng ®¸ng kÓ c¸c axit bÐo kh«ng no vµ nhiÒu cho Êu trïng èc h−¬ng.<br /> hîp chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc kh¸c. V× vËy,<br /> chóng ®; ®−îc sö dông lµm thøc ¨n cho c¸, Êu I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU<br /> trïng t«m, nhuyÔn thÓ hai vá, ®éng vËt n−íc 1. §èi t−îng<br /> ngät... trong nu«i trång h¶i s¶n ë nhiÒu n−íc<br /> trªn thÕ giíi vµ lµ mét ®èi t−îng kh¸ quan träng T¶o Tetraselmis sp. thuéc chi Tetraselmis,<br /> trong nghiªn cøu còng nh− nu«i trång thu sinh hä Chlamydomonadaceae, bé Volvocales, líp<br /> khèi protein ®¬n bµo [3, 9, 11]. Chlorophyceae, ngµnh Chlorophyta. T¶o do<br /> Trung t©m nu«i trång thñy s¶n III, Nha Trang<br /> T¹i ViÖt Nam, viÖc nghiªn cøu vµ øng dông<br /> cung cÊp.<br /> ®èi t−îng nµy trong nu«i trång h¶i s¶n cßn Ýt.<br /> HiÖn nay, mét sè tr¹i nu«i trång thñy h¶i s¶n ®; èc h−¬ng (Babylonia aerolata) trong giai<br /> dïng sinh khèi t−¬i cña chóng ®Ó lµm thøc ¨n ®o¹n Êu trïng veliger: thêi gian nghiªn cøu tõ<br /> cho Êu trïng c¸c lo¹i h¶i s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao th¸ng 1/2004 - th¸ng 5/2004; ®Þa ®iÓm thÝ<br /> nh− èc h−¬ng, trai, sß.... [16]. ViÖc nu«i trång nghiÖm t¹i Khoa Sinh häc, tr−êng ®¹i häc Khoa<br /> thñy h¶i s¶n cµng ®−îc ph¸t triÓn réng r;i, nhu häc - ®¹i häc HuÕ vµ tr¹i gièng èc h−¬ng thuéc<br /> cÇu vÒ sinh khèi t¶o t−¬i cung cÊp cho viÖc nu«i th«n Hßa Du©n, x; Phó ThuËn, huyÖn Phó<br /> trång ngµy cµng t¨ng cao. Lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng Vang, tØnh Thõa Thiªn - HuÕ.<br /> sinh khèi t¶o s¹ch, thµnh phÇn dinh d−ìng cao<br /> 2. Bè trÝ thÝ nghiÖm<br /> phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt hiÖn nay lµ vÊn ®Ò<br /> bøc xóc ®−îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ khoa häc. T¶o ®−îc nu«i trong c¸c b×nh 2000 ml ë<br /> phßng thÝ nghiÖm trong m«i tr−êng PM cã bæ<br /> Oligoalginate lµ chÕ phÈm sinh häc ®−îc t¹o<br /> sung OA víi c¸c nång ®é 0, 60, 80, 100, 120 vµ<br /> thµnh nhê qu¸ tr×nh c¾t m¹nh alginate chiÕt suÊt<br /> 140 mg/l. §Æt t¶o ë ¸nh s¸ng c−êng ®é 5000<br /> tõ rong m¬. Nghiªn cøu gÇn ®©y cho thÊy,<br /> lux, nhiÖt ®é 27-29oC, pH 7,5-8,5, ®é mÆn 28-<br /> Oligoalginate (OA) cã hiÖu øng t¨ng tr−ëng tèt<br /> 30‰. Thu sinh khèi t¶o ®Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu<br /> ®èi víi mét sè ®èi t−îng vi sinh vËt vµ thùc vËt,<br /> gãp phÇn lµm t¨ng ®¸ng kÓ sinh khèi cña vi sinh lipit, protein vµ c¸c axit amin cña t¶o. ThÝ<br /> vËt, t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng nhiÒu lo¹i c©y nghiÖm lÆp l¹i 3 lÇn.<br /> trång [1, 4, 7]. Trªn ®èi t−îng vi t¶o biÓn, trong Nu«i t¶o (ë tr¹i gièng èc h−¬ng) trong m«i<br /> mét nghiªn cøu tr−íc ®©y cña chóng t«i ®; cho tr−êng cã bæ sung OA nång ®é 100 mg/l - vµ<br /> thÊy OA cã t¸c dông kÝch thÝch sinh tr−ëng cña m«i tr−êng ®èi chøng (kh«ng cã OA); thu sinh<br /> t¶o Tetraselmis sp., lµm t¨ng nhanh sè l−îng tÕ bµo khèi t¶o ë 2 ®iÒu kiÖn nu«i trªn lµm thøc ¨n cho<br /> còng nh− sinh khèi cña t¶o, kÐo dµi thêi gian thÝch Êu trïng èc h−¬ng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh<br /> hîp ®Ó thu sinh khèi t¶o víi l−îng lín, tõ ®ã t¹o tr−ëng cña Êu trïng.<br /> ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh nh©n vµ thu sinh Thö nghiÖm ¶nh h−ëng cña thøc ¨n (t¶o) lªn<br /> khèi t¶o cho nu«i trång thuû s¶n [8]. Bµi b¸o nµy Êu trïng Veliger cña èc h−¬ng:<br /> <br /> 74<br /> Êu trïng Veliger cña èc h−¬ng ngay sau khi ngÉu nhiªn ë mçi l« thÝ nghiÖm ng©m vµo<br /> në ®−îc chuyÓn sang bÓ −¬ng s¹ch ®; chuÈn bÞ formol 5% tr−íc khi ®o; theo dâi qu¸ tr×nh biÕn<br /> tr−íc. MËt ®é Êu trïng 150 con/lÝt. M«i tr−êng th¸i cña Êu trïng; x¸c ®Þnh tû lÖ biÕn th¸i: lµ tû<br /> nu«i Êu trïng: nhiÖt ®é 25-30oC, ®é mÆn 28- lÖ% sè c¸ thÓ sèng ë cuèi giai ®o¹n so víi ban<br /> 30‰, pH 8,0, sôc khÝ nhÑ 24/24 giê. Bè trÝ 2 ®Çu; tû lÖ t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi (TLTTT§) [21].<br /> c«ng thøc thÝ nghiÖm: CT1: Êu trïng ®−îc cho X1 - X2<br /> ¨n b»ng t¶o nu«i trong m«i tr−êng kh«ng cã OA TLTTT§ = µm/ngµy<br /> ∆t<br /> (§C); CT2: Êu trïng ®−îc cho ¨n b»ng t¶o nu«i<br /> trong m«i tr−êng cã OA. Mçi c«ng thøc gåm 6 Trong ®ã: X1. lµ kÝch th−íc cña Êu trïng ë<br /> x« nhùa thÓ tÝch 5 lÝt. Mçi x« chøa 3 lÝt Êu trïng ngµy thø nhÊt (sau khi në) - t1; X2. lµ kÝch th−íc<br /> cã cïng mËt ®é 150 con/lÝt. Cho Êu trïng èc cña Êu trïng ë ngµy thø 19 (cuèi thÝ nghiÖm) -<br /> h−¬ng ë 2 l« ¨n t¶o nu«i theo 2 c«ng thøc nh− t2; ∆t. lµ thêi gian thÝ nghiÖm (∆t = t2 - t1).<br /> ®; tr×nh bµy ë trªn. Sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p thèng<br /> C¸ch cho ¨n: Thu sinh khèi t¶o Tetraselmis kª sinh häc, sö dông phÇn mÒm Kaleider Graph.<br /> sp. nu«i theo CT1 vµ CT2, läc t¶o qua l−íi cã<br /> II. KÕT QU¶ Vµ BµN LUËN<br /> m¾t nhá h¬n 5 µm ®Ó lo¹i bá nguyªn sinh ®éng<br /> vËt. Mçi ngµy Êu trïng cho ¨n t¶o 2 lÇn vµo lóc 1. ¶nh h−ëng cña OA ®Õn hµm l−îng lipit<br /> 8 - 9 giê vµ 15 - 16 giê. Sè l−îng t¶o mçi lÇn trong t¶o Tetraselmis sp.<br /> cho ¨n lµ 3 ml/l n−íc nu«i.<br /> Hµm l−îng lipit trong c¬ thÓ thùc vËt nãi<br /> Thay n−íc cho Êu trïng 50%/ngµy vµ 100% chung vµ c¸c lo¹i rau nãi riªng th−êng thÊp h¬n<br /> 2 ngµy/lÇn vµo buæi s¸ng ®Ó lo¹i bá nh÷ng thøc so víi hµm l−îng protein vµ gluxit. Nh−ng ®èi<br /> ¨n thõa, c¸c s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh trao ®æi víi t¶o th× hµm l−îng nµy t−¬ng ®èi cao. Lipit<br /> chÊt vµ c¸c chÊt cÆn bÈn kh¸c. Theo dâi ¶nh cña t¶o chøa c¸c axit bÐo kh«ng no cã gi¸ trÞ<br /> h−ëng cña c¸c c«ng thøc cho ¨n lªn chiÒu dµi, dinh d−ìng cao, thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña<br /> chiÒu réng cña Êu trïng Veliger tõ ngµy thø 1 c¸c lo¹i Êu trïng ®éng vËt. Do ®ã, trong qu¸<br /> ®Õn ngµy thø 19 vµ thêi gian biÕn th¸i cña Êu tr×nh nu«i trång t¶o ®¹i trµ, c¸c nhµ s¶n xuÊt rÊt<br /> trïng. quan t©m ®Õn viÖc lµm t¨ng hµm l−îng lipit<br /> 3. Ph−¬ng ph¸p trong t¶o. KÕt qu¶ ph©n tÝch hµm l−îng lipit cã<br /> X¸c ®Þnh hµm l−îng protein theo ph−¬ng trong t¶o Tetraselmis sp. ®−îc nu«i trong ®iÒu<br /> ph¸p lowry [14]; x¸c ®Þnh hµm l−îng axit amin kiÖn phßng thÝ nghiÖm cã bæ sung OA ë c¸c<br /> tæng sè b»ng m¸y ph©n tÝch axit amin tù ®éng nång ®é kh¸c nhau (b¶ng 1).<br /> Hp - amino Quant Seies cña §øc [2]; x¸c ®Þnh Qua b¶ng 1 cho thÊy, t¹i c¸c nång ®é cã bæ<br /> hµm l−îng lipit b»ng Soxhlet [14]; x¸c ®Þnh chØ sung OA, hµm l−îng lipit cã trong tÕ bµo t¶o<br /> sè iot theo ph−¬ng ph¸p Wijs [14]; x¸c ®Þnh kh¸ cao, ®¹t 15,33-15,619% (trong khi ë l« ®èi<br /> träng l−îng kh« b»ng c©n ph©n tÝch; ®¸nh gi¸ sù ®èi chøng lµ 14,147% träng l−îng kh«), t¨ng so<br /> t¨ng tr−ëng cña Êu trïng: ®o chiÒu dµi vµ chiÒu víi ®èi chøng 8,3-10,4%. Nång ®é OA cã t¸c<br /> réng cña Êu trïng (30 c¸ thÓ) b»ng tr¾c vi thÞ ®éng râ nhÊt lªn chØ tiªu nµy lµ 80 mg/ml víi<br /> kÝnh 2 ngµy/lÇn trong 19 ngµy. LÊy mÉu hµm l−îng lipit 15,619%, t¨ng 10,4%.<br /> B¶ng 1<br /> ¶nh h−ëng cña OA ®Õn hµm l−îng lipit cña t¶o Tetraselmis sp.<br /> Nång ®é OA Hµm l−îng lipit ChØ sè iot<br /> (ppm) % P kh« % so ®èi chøng ChØ sè % so ®èi chøng<br /> 0 14,15 ± 0,19 TLTTT§100,00 71,065 ± 0,839 100,00<br /> 60 15,31 ± 0,27 108,26 76,000 ± 0,979 107,16<br /> 80 15,62 ± 0,06 110,41 76,523 ± 0,979 107,90<br /> 100 15,60 ± 0,04 110,25 86,369 ± 0,951 121,78<br /> 120 15,57 ± 0,01 110,03 82,106 ± 0,972 115,77<br /> 140 15,48 ± 0,06 109,38 75,000 ± 0,999 101,52<br /> <br /> <br /> 75<br /> T¸c dông lµm t¨ng hµm l−îng lipit trong cña lipit.<br /> sinh khèi t¶o kh«ng chØ cã lîi viÖc lµm t¨ng chÊt<br /> 2. ¶nh h−ëng cña OA ®Õn hµm l−îng<br /> l−îng thøc ¨n trong nu«i trång thu sinh khèi t¶o<br /> pr«tªin cña t¶o Tetraselmis sp.<br /> mµ cßn cã ý nghÜa l©u dµi trong c«ng t¸c nghiªn<br /> cøu, chiÕt rót hµm l−îng lipit chøa thµnh phÇn KÕt qu¶ ph©n tÝch hµm l−îng pr«tªin ®−îc<br /> c¸c axit bÐo kh«ng no, cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao tr×nh bµy trong b¶ng 2 cho thÊy hµm l−îng<br /> cho ng−êi vµ ®éng vËt. protein trong t¶o Tetraselmis sp. kh¸ cao, chiÕm<br /> C¸c mèi liªn kÕt kh«ng b¶o hoµ cña axit bÐo 52,56% träng l−îng kh«, cao h¬n so víi mét sè<br /> kh«ng no trong lipit th« tû lÖ thuËn víi chØ sè ®èi t−îng vi t¶o sö dông trong nu«i trång h¶i<br /> iot. ChØ sè nµy ë t¶o Tetraselmis sp. t−¬ng ®èi s¶n kh¸c nh− t¶o Isochrysis (chiÕm 46,69%<br /> cao vµ trong ®iÒu kiÖn cã bæ sung OA víi nång träng l−îng kh«), Pavlova (51,6%),<br /> ®é 60-120 mg/ml chØ sè nµy ®¹t tõ 76,000 - Nannochloropsis (52,11%)... [11].<br /> 86,369 t¨ng 7,16 - 21,78% so víi ®èi chøng. ChØ Hµm l−îng pr«tªin cña t¶o khi nu«i ë ®iÒu<br /> sè iot lín nhÊt ë nång ®é OA 100 mg/ml, t¨ng kiÖn cã bæ sung OA víi c¸c nång ®é kh¸c nhau<br /> 22,94%. So s¸nh víi chØ sè iot cã trong mì ®éng kh«ng sai kh¸c ®¸ng kÓ so víi ®èi chøng, ®iÒu<br /> vËt (cao nhÊt lµ 66) th× chØ sè iot cña t¶o ®ã chøng tá OA kh«ng cã t¸c dông ®Õn hµm<br /> Tetraselmis sp. cao h¬n nhiÒu. l−îng protein tæng sè cña t¶o Tetraselmis sp.<br /> Nh− vËy d−íi t¸c dông cña OA hµm l−îng So víi mét sè lo¹i rau ¨n hµng ngµy nh− rau<br /> lipit th« t¨ng kh«ng nhiÒu nh−ng OA l¹i cã t¸c muèng (2,7% rau t−¬i), c¶i (15,02% P kh« ), rau<br /> dông lµm t¨ng c¸c mèi liªn kÕt kh«ng b¶o hßa dÒn (1,7% rau t−¬i)... th× hµm l−îng protein<br /> trong lipit, gãp phÇn lµm t¨ng gi¸ trÞ dinh d−ìng trong t¶o cao h¬n rÊt nhiÒu.<br /> <br /> B¶ng 2<br /> ¶nh h−ëng cña OA ®Õn hµm l−îng pr«tªin cña t¶o Tetraselmis sp.<br /> Nång ®é OA Hµm l−îng protein (% träng l−îng kh«)<br /> (mg/l) % P kh« % §C<br /> 0 52,56 ± 0,26 100,000<br /> 60 52,62 ± 0,11 100,114<br /> 80 52,65 ± 0,09 100,171<br /> 100 52,66 ± 0,32 100,190<br /> 120 52,61 ± 0,13 100,095<br /> 140 52,63 ± 0,22 100,124<br /> <br /> 3. ¶nh h−ëng cña OA ®Õn hµm l−îng axit 5,007g/100g kh«, Alanin: 3,791 g/100g kh«,<br /> amin trong t¶o Tetraselmis sp. lysin: 4,013g/100g kh«. Trong nhãm c¸c axit<br /> amin kh«ng thay thÕ, leucin vµ lysin lµ nh÷ng<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch thµnh phÇn axit amin cã<br /> axit amin cã hµm l−îng cao.<br /> trong t¶o ®−îc nu«i ë ®iÒu kiÖn cã bæ sung OA<br /> nång ®é 100 mg/l thÓ hiÖn ë h×nh 1, b¶ng 3 cho D−íi t¸c dông cña OA, thµnh phÇn axit<br /> thÊy hµm l−îng axit amin trong t¶o Tetraselmis amin trong t¶o kh«ng thay ®æi nh−ng hµm l−îng<br /> sp. kh¸ cao, chiÕm 54,288% träng l−îng kh« c¸c axit amin ®Æc biÖt mét sè axit amin thay thÕ<br /> tuyÖt ®èi. t¨ng cao.<br /> Khi kh«ng bæ sung OA hµm l−îng nµy MÆc dï OA kh«ng ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn<br /> chiÕm 48,254%, khi cã bæ sung OA hµm l−îng kh¶ n¨ng tÝch luü protein nh−ng b¶n th©n t¶o ®;<br /> nµy ®¹t 54,288%, t¨ng 12,48% so víi ®èi chøng. chøa hµm l−îng protein rÊt cao. §©y lµ mét −u<br /> T¶o Tetraselmis sp. cã chøa 18 axit amin, thÕ lín cña loµi. Bªn c¹nh ®ã, OA l¹i cã ¶nh<br /> trong ®ã cã 8 axit amin kh«ng thay thÕ. C¸c axit h−ëng lµm t¨ng sinh khèi vµ hµm l−îng lipit,<br /> amin lµ axit aspartic: 5,817g/100g kh«, axit hµm l−îng axit amin kh¸ lín, cho nªn viÖc øng<br /> glutamic: 6,915g/100g kh«, Leucin: dông nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña OA lªn mét sè<br /> <br /> <br /> 76<br /> chØ tiªu sinh ho¸ cña ®èi t−îng nµy lµ mét c−êng nguån sinh khèi ®¬n bµo cã gi¸ trÞ dinh<br /> h−íng nghiªn cøu cã triÓn väng nh»m t¨ng d−ìng cao trong thùc tÕ s¶n xuÊt hiÖn nay.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1. S¾c kÝ ®å axit amin thuû ph©n cña t¶o Tetraselmis sp. nu«i ë m«i tr−êng cã OA<br /> <br /> B¶ng 3<br /> Hµm l−îng axit amin (a. amin) trong t¶o Tetraselmis sp.<br /> Axit Hµm l−îng Axit Hµm l−îng<br /> STT STT<br /> amin g/100g kh« % a. amin amin g/100g kh« % a. amin<br /> 1 Aspartic 5,817 10,715 10 Cystein+Cystin 1,516 2,793<br /> 2 Glutamic 6,915 12,738 11 Valin 2,863 5,273<br /> 3 Serin 2,366 4,358 12 Methionin 1,307 2,408<br /> 4 Histidin 2,013 3,708 13 Phenylalanin 3,072 5,659<br /> 5 Glycin 3,320 6,116 14 Isoleucin 1,922 3,540<br /> 6 Threonin 2,405 4,431 15 Leucin 5,007 9,222<br /> 7 Alanin 3,791 7,983 16 Lysin 4,013 7,392<br /> 8 Arginin 2,745 5,057 17 Prolin 3,412 6,285<br /> 9 Tyrosin 1,804 3,323 Tæng sè 54,288 100,00<br /> <br /> 4. Thö nghiÖm dïng t¶o Tetraselmis sp. lµm Theo dâi sù t¨ng tr−ëng cña Êu trïng 2 ngµy<br /> thøc ¨n cho Êu trïng èc h−¬ng giai ®o¹n mét lÇn b»ng c¸ch ®o kÝch th−íc (chiÒu dµi vµ<br /> veliger chiÒu réng) cña Êu trïng ë 2 c«ng thøc thÝ<br /> nghiÖm (nh− ®; tr×nh bµy ë phÇn ph−¬ng ph¸p)<br /> Êu trïng Veliger cña èc h−¬ng lµ giai ®o¹n chóng t«i thu ®−îc kÕt qu¶ tr×nh bµy ë b¶ng 4.<br /> Êu trïng sèng tr«i næi (h×nh 2). ë giai ®o¹n nµy, Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, Êu trïng ë CT1 cã<br /> Êu trïng chØ sö dông ®−îc c¸c thøc ¨n cã kÝch chiÒu dµi vµ chiÒu réng thÊp h¬n so víi Êu trïng<br /> th−íc nhá vµ cã kh¶ n¨ng tr«i næi trong n−íc. ë CT 2. ë l« Êu trïng ¨n t¶o cã OA (CT2), kÝch<br /> C¸c lo¹i t¶o ®¬n bµo vµ mét sè thøc ¨n tæng hîp th−íc t¨ng Êu trïng t¨ng (chiÒu dµi t¨ng tõ 0,09<br /> d¹ng bét mÞn (®−êng kÝnh h¹t < 180 µm) lµ thøc - 10,58% vµ chiÒu réng t¨ng 0,74-13,49%) so<br /> ¨n tèt cho Êu trïng. víi ®èi chøng CT1 t¹i cïng thêi gian theo dâi.<br /> <br /> 77<br /> B¶ng 4<br /> Sinh tr−ëng cña Êu trïng èc h−¬ng khi sö dông t¶o Tetraselmis sp.<br /> kh«ng bæ sung OA (CT 1) vµ cã bæ sung OA (CT 2) lµm thøc ¨n<br /> ChØ tiªu µm)<br /> ChiÒu dµi (µ µm)<br /> ChiÒu réng (µ<br /> Ngµy CT 1 (§C) CT 2 % SV§C CT 1 (§C) CT 2 % SV§C<br /> 1 403 ± 3 403 ± 2 100,1 257 ± 4 259 ± 3 100,6<br /> 3 430 ± 3 438 ± 2 101,8 303 ± 2 305 ± 2 100,5<br /> 5 482 ± 4 487 ± 4 101,0 345 ± 3 346 ± 2 100,3<br /> 7 523 ± 4 540 ± 2 103,2 378 ± 6 397 ± 8 104,9<br /> 9 589 ± 4 602 ± 5 104,5 418± 12 449 ± 2 107,5<br /> 11 605 ± 7 637 ± 10 105,4 478 ± 7 536 ± 8 112,0<br /> 13 619 ± 4 699 ± 8 112,9 493 ± 9 551 ± 10 111,9<br /> 15 688 ± 16 785 ± 12 114,0 528 ± 12 613 ± 12 115,9<br /> 17 768 ± 17 880 ± 15 114,5 597 ± 11 669 ± 14 112,1<br /> 19 858 ± 15 1008 ± 17 117,8 701 ± 16 821 ± 12 117,1<br /> <br /> Trong nh÷ng ngµy ®Çu th× kÝch th−íc Êu §Õn ngµy 17, ë CT 2 cã kho¶ng 58,5% Êu<br /> trïng ë CT 1 vµ CT 2 cã sù kh¸c nhau kh«ng trïng chuyÓn sang giai ®o¹n sèng ®¸y (Êu trïng<br /> ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n lµ ë thêi gian nµy, Êu Juvenile - d¹ng bß lª), víi chiÒu dµi 849,5 µm<br /> trïng cßn nhá vµ míi chuyÓn tõ m«i tr−êng giµu (t¨ng 10,58%), chiÒu réng 669,2 µm (t¨ng<br /> dinh d−ìng vµ æn ®Þnh trong bäc trøng ra m«i 12,08%). Trong khi ®ã ë l« ®èi chøng ®Õn ngµy<br /> tr−êng ngoµi nªn ch−a thÝch nghi hoµn toµn ®−îc. 19 vÉn cßn nhiÒu Êu trïng ë d¹ng tr«i nçi, tû lÖ<br /> Tõ ngµy thø 7 trë ®i, kÝch th−íc Êu trïng cã Êu trïng biÕn th¸i thµnh d¹ng bß lª chØ kho¶ng<br /> sù chªnh lÖch nhau râ rµng h¬n: Êu trïng ë CT 2 39,7%.<br /> t¨ng 3,13-10,58% vÒ chiÒu dµi vµ 2,35-13,49% Nh− vËy Êu trïng veliger cña èc h−¬ng khi<br /> vÒ chiÒu réng so víi Êu trïng ë CT 1. cho ¨n ®¬n t¶o Tetraselmis sp. nu«i trong ®iÒu<br /> Vµo ngµy thø 11, nhiÒu Êu trïng ë CT 2 b¾t kiÖn cã bæ sung OA cã thêi gian biÕn th¸i t−¬ng<br /> ®Çu thÊy hiÖn t−îng biÕn th¸i: Êu trïng cã xu tù nh− Êu trïng cho ¨n t¶o kh«ng cã OA (vµo<br /> h−íng b¬i gÇn ®¸y h¬n, vá h×nh thµnh c¸c vßng ngµy thø 11) nh−ng khi cã OA kÝch th−íc Êu<br /> xo¾n, c¸c tiªm mao nhá dÇn, chiÒu dµi Êu trïng trïng lín h¬n vµ ®Æc biÖt lµ tû lÖ Êu trïng<br /> lóc nµy lµ 637,2 µm (t¨ng 5,39%) vµ chiÒu réng chuyÓn sang d¹ng sèng ®¸y cao h¬n ®¸ng kÓ.<br /> lµ 535,6 µm (t¨ng 8,66%). ë CT 1 còng quan Tèc ®é t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi vÒ chiÒu dµi vµ<br /> s¸t ®−îc hiÖn t−îng biÕn th¸i ë vµi c¸ thÓ vµo chiÒu réng ë CT 2 lµ 30,3 vµ 29,8 cao h¬n so víi<br /> kho¶ng thêi gian trªn. CT 1 (25,3 vµ 24,7%) (h×nh 3).<br /> Tỷ lệ tăng trư ởng tuyệt ñối<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 40<br /> (m icrom et/ngày)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 30<br /> CT 1<br /> 20<br /> CT 2<br /> 10<br /> 0<br /> Chiều dài Chiều rộng<br /> <br /> H×nh 3. Tû lÖ t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi cña Êu trïng<br /> Veliger èc h−¬ng ë c¸c c«ng thøc cho ¨n<br /> H×nh 2. Êu trïng trïng veliger èc h−¬ng kh¸c nhau<br /> <br /> 78<br /> §Æc biÖt ®èi víi t¶o nu«i trong m«i tr−êng 5. Vâ ThÞ Mai H−¬ng, 2003: T¹p chÝ Sinh<br /> cã OA mét sè thµnh phÇn dinh d−ìng quan häc, 25(1A): 119-124.<br /> träng cña t¶o cã c¶i thiÖn ®¸ng kÓ nªn èc sinh 6. Vâ ThÞ Mai H−¬ng, 2006: T¹p chÝ Khoa<br /> tr−ëng nhanh h¬n. häc, 33:103-109. §¹i häc HuÕ.<br /> Theo nghiªn cøu cña NguyÔn ThÞ Xu©n Thu<br /> 7. Jesse D. Ronquillo et al., 1997:<br /> vµ céng sù (2000), khi cho Êu trïng Veliger ¨n<br /> Hydrobiologia, 358: 237-244.<br /> ®¬n t¶o Tetraselmis, Êu trïng èc ph¸t triÓn ®Òu,<br /> c¸nh réng. Còng theo c¸c t¸c gi¶ trªn, tû lÖ sèng 8. §Æng §×nh Kim vµ cs., 1977: X¸c ®Þnh<br /> cña Êu trïng èc h−¬ng trung b×nh lµ 46,65%, thµnh phÇn acid amine b»ng ph−¬ng ph¸p<br /> cao nhÊt ®¹t 71,7% [16]. Nh− vËy, ë c¸c l« thÝ dÉn suÊt hãa víi OPA vµ FMOC trªn hÖ HP<br /> nghiÖm cña chóng t«i trung b×nh tû lÖ sèng cña - Amino Quant.<br /> Êu trïng ®¹t ®Õn tû lÖ cao nhÊt. 9. Chinh-Piao Liu and Liang-PingLin, 2001:<br /> Bot. Bull. Acad. Sin., 42: 207-214.<br /> III. KÕT LUËN<br /> 10. Darwill A. G., Christopher, §Æng Hoµng<br /> 1. D−íi t¸c ®éng cña OA nång ®é 60-140 Ph−íc HiÒn, 1999: C«ng nghÖ sinh häc vi<br /> mg/l hµm l−îng lipit cña t¶o Tetraselmis sp. ®¹t t¶o. Trung t©m Khoa häc tù nhiªn & C«ng<br /> 15,33-15,62% t¨ng 8,3-10,4% so víi ®èi chøng. nghÖ quèc gia. Nxb. N«ng nghiÖp, Hµ Néi.<br /> Nång ®é OA cã t¸c ®éng m¹nh lªn chØ tiªu nµy 11. Malcolm R. Brown, 2002: Memorias del<br /> lµ kho¶ng 80-100 mg/l. OA lµm t¨ng tû lÖ c¸c Siposium International de Nutriciãn<br /> axit bÐo kh«ng b;o hßa trong t¶o, thÓ hiÖn qua Acuicola, Cancón. Quintana Roo, Mexico:<br /> t¸c dông lµm t¨ng chØ sè iot cña lipit. 281-292.<br /> 2. Hµm l−îng protein trong Tetraselmis sp. 12. Masaroni Okauchi, Kouichi Kawamura,<br /> chiÕm 52,56%. OA cã ¶nh h−ëng kh«ng ®¸ng 1997: Hydrobiologia, 358: 217-222.<br /> kÓ ®Õn hµm l−îng protein tæng sè trong t¶o.<br /> 13. Hoµng ThÞ Kim Hoa, TrÇn B¶o Tr©m,<br /> 3. OA kh«ng lµm thay ®æi thµnh phÇn axit NguyÔn V¨n D©n, 2004: Nghiªn cøu ¶nh<br /> amin cña t¶o Tetraselmis sp.. Hµm l−îng axit h−ëng cña mét sè ®iÒu kiÖn m«i tr−êng nu«i<br /> amin trong t¶o khi nu«i ë ®iÒu kiÖn cã bæ sung cÊy lªn sinh tr−ëng cña t¶o Tetraselmis<br /> OA nång ®é 100 mg/l lµ 54,29%, t¨ng 12,48% suecica: 394-396. B¸o c¸o Khoa häc, Héi<br /> so víi ®èi chøng. nghÞ Khoa häc Toµn quèc 2004. Nh÷ng vÊn<br /> 4. Khi dïng t¶o Tetraselmis sp. nu«i trong ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n trong khoa häc sù<br /> m«i tr−êng cã OA 100 mg/l lµm thøc ¨n, Êu sèng ®Þnh h−íng N«ng L©m nghiÖp MiÒn<br /> trïng veliger cña èc h−¬ng sinh tr−ëng m¹nh, nói, Th¸i nguyªn.<br /> kÝch th−íc Êu trïng lín h¬n vµ tû lÖ Êu trïng<br /> chuyÓn sang d¹ng sèng ®¸y cao h¬n khi cho Êu 14. NguyÔn V¨n Mïi, 2001: Thùc hµnh ho¸<br /> trïng ¨n t¶o nu«i trong m«i tr−êng kh«ng cã sinh häc. Nxb. Khoa häc vµ Kü thuËt,<br /> OA. Thêi gian biÕn th¸i cña Êu trïng veliger ë Hµ Néi.<br /> hai c¸ch cho ¨n t−¬ng tù nhau. 15. D−¬ng §øc TiÕn vµ cs., 2004: Ph©n lËp vµ<br /> nu«i sinh khèi vi t¶o biÓn giµu acid bÐo<br /> TµI LIÖU THAM KH¶O kh«ng no Isochrysis galbana: 179-182.<br /> Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n trong Khoa<br /> 1. Bolatito T. Ariyo et al., 1997: Biotechnology häc sù sèng, ®Þnh h−íng y d−îc häc.<br /> and Bioengineering, 53: 17-20. Nxb. Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi<br /> 2. Phan V¨n Chi et al., 1992: Glyobiology, 16. NguyÔn Xu©n Thu, NguyÔn ThÞ H−¬ng,<br /> 2(3): 181-198. NguyÔn BÝch Ngäc, 2004: T¶o ®¬n bµo c¬<br /> 3. Eirik O. Duerr et al., 1998: J. Mar. së thøc ¨n cña ®éng vËt thuû s¶n. TuyÓn tËp<br /> Biotechno, l7: 65-70. c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc c«ng<br /> 4. Nguyen Quoc Hien et al., 2000: JAERI- nghÖ (1984-2004). Nxb. Khoa häc vµ Kü<br /> conf, 94-100. thuËt, tp. Hå ChÝ Minh.<br /> <br /> <br /> 79<br /> STUDY ON THE EFECT OF OLIGOALGINATE<br /> ON SOME NUTRITIVE COMPOSITION OF TETRESELMIS SP. USED TO FEED<br /> LARVAE OF BABYLONIA AEROLATA<br /> <br /> VO THI MAI HUONG<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> Tetraselmis sp. is a commonly used marine alga in aquaculture. It contains high quality of lipid,<br /> unsaturated acid, protein and amino acid.... Oligoalginate (OA) is a biological product of Sargassum. It<br /> increases some nutritive properties of Tetraselmis sp. In range of OA 60-140 mg/l, lipid contents increase 8.3-<br /> 10.4% and and amino acid contents increase 12.48% in comparing to the control. The OA of 80-100 mg/l has<br /> the most effect for Tetraselmis sp. When the larvae Veliger of Babylonia aerolata was fed by Tetraselmis sp.<br /> that was cultured in medium with OA, they grew better. The larvae’s size was bigger and the rate of larvae<br /> changing into stage Juvenile was higher than that fed by Tetraselmis sp. cultured in the control condition.<br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 15-6-2009<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 80<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2