intTypePromotion=1

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Fito-Việt Séc trên cây dưa hấu tại xã Gia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
17
download

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Fito-Việt Séc trên cây dưa hấu tại xã Gia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng cách sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật Sec Fito-Việt trên các loại cây trồng dưa trong mùa giải 2006 và Năm 2007 đã có một kết quả tốt. Sự tăng trưởng và phát triển của dưa được thăng chức mạnh mẽ. Năng suất dưa hấu tăng từ 2,16 đến 2,18 tấn / ha so với kiểm soát. Có cho hiệu quả kinh tế tăng 4,38-5,19 triệu đồng / ha. Các Brix của Melon cao hơn kiểm soát từ 0,6 đến 1,2 độ. Tỷ lệ quả bị sâu giảm từ 0,8 đến 1,0%., Căn bệnh Phythophtora giảm từ 5,0 đến 5,8%....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Fito-Việt Séc trên cây dưa hấu tại xã Gia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương

  1. NGHIÊN C U NH HƯ NG C A PHÂN H U CƠ VI SINH FITO-VI T SÉC TRÊN CÂY DƯA H U T I XÃ GIA XUYÊN - GIA L C - H I DƯƠNG Nguy n Th Y n, Lê Th Vân Anh, Nguy n Tr ng Tuy n, Lê Văn Tri Summary Research influence of Fito-Viet Sec microorganism organic fertilizer on the melon at Gia Xuyen commune - Gia Loc district - Hai Duong province Using the Fito-Viet Sec microorganism organic fertilizer on the Melon crops in the season 2006 and 2007 had a good result. The growth and development of melon were promoted intensively. Watermelon yield increased from 2,16 to 2,18 ton/ha in comparison to control. There for the economical effect increased from 4.38 to 5.19 millions dong/ha. The Brix of Melon was higher than control from 0,6 to 1,2 degree. The rate of decay fruit reduced from 0,8 to 1,0%., the disease of Phythophtora reduced from 5,0 to 5,8%. Applying the Fito-Viet Sec microorganism organic fertilizer had significance in increasing the rich nutrition of soil and conserving arableland. The humus total content, nitrogen total and phosphorus total were increased lightly after using fertilizer. The fertilizer had a sensible cost and commonly available. Keywords: Melon, quality, yield, Fito-Viet Sec microorganism organic fertilizer. tr ng này là r t l n song lư ng cung c p I. TV N trong các nông h ngày càng gi m d n n Các lo i phân h u cơ vi sinh hi n nay tình tr ng thi u phân h u cơ bón cho cây ư c nghiên c u và s d ng r ng rãi trên tr ng. Xu t phát t nhu c u ó S Khoa nhi u i tư ng cây tr ng ã thu ư c h c và công ngh t nh H i Dương ã giao nh ng k t qu r t kh quan, tăng năng su t cho Công ty c ph n Công ngh sinh h c lúa t 0,7-0,9 t n/ha; c i ng ng 11,0-15,6 th c hi n tài “ ghiên c u ng d ng t n/ha; u t quý 0,65-1,71 t n/ha; cà chua công ngh Fitohoocmon s n xu t phân 2,4-4,4 t n/ha; c i b p 0,7-7,2 t n/ha; c i bón h u cơ vi sinh t rác th i h u cơ và làn 4,45-8,69 t n/ha... Bên c nh tăng năng phân th i chăn nuôi t i H i Dương" s n su t, nó còn làm tăng ch t lư ng cây tr ng xu t phân bón h u cơ vi sinh nh m xây so v i bón phân vô cơ [4, 5, 6, 7]. Vì v y, d ng m t n n nông nghi p h u cơ b n ây là m t lo i phân ư c s d ng vì m t v ng. Bài báo là m t ph n k t qu c a n n nông nghi p an toàn và b n v ng môi tài trên. trư ng sinh thái. H i Dương là m t t nh ng b ng B c II. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP b có ngành nông nghi p phát tri n m nh, NGHIÊN C U trong ó có các lo i cây lương th c, rau màu và cây ăn qu . Hi n nay nhu c u s 1. V t li u nghiên c u d ng phân h u cơ c a các i tư ng cây
  2. + Gi ng dưa h u Trang Nông 12 ư c - Công th c th nghi m (CTTN): Phân tr ng t i i 2 - thôn Tranh u - xã Gia h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc: 4500 kg/ha. Xuyên - huy n Gia L c - t nh H i Dương. + Các ch tiêu theo dõi: Chi u dài thân + Phân bón h u cơ vi sinh Fito-Vi t chính (cm); t ng s lá thân chính (lá); t ng s Séc có thành ph n như sau: NPK: 3:2:2; hoa c, hoa cái lúc r (hoa); tr ng lư ng qu hàm lư ng ch t h u cơ: 15%; hàm lư ng trung bình (kg); năng su t (t n/ha)... axit humic: 0,5%; h n h p vi lư ng: Các ch tiêu ch t lư ng: M u s c ru t 0,02%; s lư ng vi sinh v t h u ích (3×106 qu ; m c c ru t qu ; Brix. CFU/g). + Các phương pháp phân tích t và ch t lư ng nông s n ư c áp d ng theo tiêu 2. Phương pháp nghiên c u chuNn ngành [1]. + Thí nghi m ư c b trí theo kh i + X lý s li u: S li u theo dõi ư c ng u nhiên hoàn ch nh, nh c l i 3 l n. x lý trên chương trình Excel và theo + Công th c và lư ng phân bón: phương pháp th ng kê thông d ng. - Công th c i ch ng (CT C): Phân chu ng: 4000 kg; urê: 280 kg; lân: 550 kg; kali 220 kg; NPK16-16-8: 280 kg cho 1 ha. III. K T QU VÀ TH O LU N 1. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc n tính ch t nông hoá c a t trư c và sau th nghi m phân bón B ng 1. Tính ch t nông hoá c a t trư c và sau th nghi m Các ch tiêu phân tích Th i gian l y m u P2O5 K2O pHKCl OM (%) N (%) % mg/100 g đ t % mg/100 g đ t V hè thu 2006 Trư c khi th nghi m 5,7 2,16 0,087 0,114 10,93 0,58 5,20 Sau khi th CTĐC 5,5 2,26 0,085 0,092 10,88 0,60 5,18 nghi m CTTN 5,7 2,28 0,091 0,117 11,12 0,64 5,33 V hè thu 2007 Trư c khi th nghi m 5,8 2,20 0,088 0,110 11,05 0,62 5,63 Sau khi th CTĐC 5,5 2,25 0,092 0,110 11,12 0,65 5,78 nghi m CTTN 5,9 2,34 0,095 0,113 12,20 0,67 5,78 K t qu phân tích tính ch t nông hoá gi u, lân d tiêu m c trung bình; kali t ng c a t trư c th nghi m c 2 v cho s , d tiêu u m c nghèo. th y: t có ph n ng chua ít v i giá tr Sau khi k t thúc th nghi m: Phân bón pHKCl, hàm lư ng mùn, m t ng s m c Fito-Vi t Séc có tác d ng làm tăng nh các trung bình; hàm lư ng lân t ng s m c ch tiêu dinh dư ng t so v i trư c khi th nghi m và so v i CT C; hàm lư ng lân d
  3. tiêu tăng 0,19-1,15 mg/100 g t ( ây là k t Phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc có qu c a nhóm vi sinh v t phân gi i lân ã tác d ng t t n sinh trư ng phát tri n c a phát huy t t vai trò phân gi i lân khó tiêu cây như: t c ra lá, t c bò và vươn thành d ng lân h u hi u cây tr ng d s ng n nhanh, ng n dài, m p, lá xanh t t, d ng). S d ng phân Fito-Vi t Séc còn có m c nhi m sâu b nh h i gi m..., ây là tác d ng giúp cho t gi Nm t t, thoáng ti n cho ru ng dưa t năng su t cao. khí, d canh tác. K t qu ư c trình bày b ng 2. 2. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc n sinh trư ng phát tri n và sâu b nh h i trên cây dưa h u B ng 2. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc n các ch tiêu sinh trư ng phát tri n và sâu b nh h i trên cây dưa h u V hè thu 2006 V hè thu 2007 Ch tiêu theo dõi CTĐC CTTN CTĐC CTTN Chi u dài thân chính (cm) 226,2 230,7 230,3 242,3 T ng s lá thân chính (lá) 23,06 24,04 24,16 25,20 Đ b n thân lá (th i gian gi xanh t t) (c m quan) Dài Dài Dài Dài S nhánh ph (nhánh) 3,4 3,4 3,6 3,6 S lá b t đ u ra hoa đ c (lá) 8,3 8,0 9,0 9,0 S lá b t đ u ra hoa cái (lá) 12,2 11,0 13,4 12,2 T ng s hoa đ c lúc r (hoa) 10,6 10,4 11,3 11,0 T ng s hoa cái lúc r (hoa) 3,43 3,49 3,71 4,25 T c đ l n c a giai đo n qu đ u (c m quan) Trung bình Nhanh Trung bình Nhanh T c đ l n c a giai đo n qu gi a (c m quan) Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình T l b nh thán thư (%) 37,3 31,5 35,2 30,2 T l qu th i 4,7 3,9 5,5 4,5 K t qu s li u thu ư c b ng 2 cho thán thư, CTTN t l nhi m b nh thán thư th y: Phân Fito-Vi t Séc có tác d ng giúp là 30,2 và 31,5%, gi m 5,0-5,8% so v i cho cây dưa h u sinh trư ng kho , b n CT C và c bi t gi m t l th i qu là thân lá dài, s lá b t u ra hoa c và hoa 0,8-1,0%. i u này mang l i ý nghĩa l n cái s m, chi u dài thân chính t 230,7 cm cho ngư i tr ng dưa vì nó quy t nh n v 2006 và 242,3 cm v 2007 (dài hơn 4,5- năng su t thu ho ch cu i v . 12,0 cm) so v i CT C t 226,2 cm v 2006 và 230,3 cm v 2007. 3. nh hư ng c a phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc n m t s y u t c u K t qu còn cho th y, s d ng phân thành năng su t, năng su t và ch t lư ng h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc ã giúp cho dưa h u cây dưa h u tăng kh năng ch ng ch u b nh
  4. Năng su t dưa h u v hè thu năm 2006 y u t phân bón cùng v i i u ki n th i ti t ã b nh hư ng b i y u t th i ti t, do giai thu n l i ã giúp cho cây dưa sinh trư ng o n qu non phát tri n g p mưa làm cho phát tri n t t, năng su t cao. m t s qu b th i, bà con nông dân ph i K t qu theo dõi các y u t c u thành th ph n l i ( ây là nguyên nhân làm cho năng su t, năng su t và ch t lư ng dưa h u năng su t dưa không ư c cao). Năm 2007, ư c trình bày b ng 3. B ng 3. nh hư ng c a phân HCVS Fito-Vi t Séc n m t s y u t c u thành năng su t và m t s ch tiêu ch t lư ng Các y u t c u thành năng su t V hè thu 2006 V hè thu 2007 STT và ch tiêu ch t lư ng CTĐC CTTN CTĐC CTTN 1 Tr ng lư ng qu trung bình (kg) 2,4 2,6 2,7 2,9 2 Năng su t (t n/ha) 14,68 16,84 16,75 18,93 3 B i thu so v i CTĐC (%) - 14,7 - 13,0 4 M u s c ru t qu Đ tươi Đ tươi Đ tươi Đ tươi 5 Đ c ng v qu C ng C ng C ng C ng 6 Đ d y v qu (cm) 0,68 0,67 0,70 0,68 7 M c đ đ c ru t qu Trung bình Cao Trung bình Cao 8 Đ ng t (đ Brix) 12,3 13,5 13,4 14,0 V 2006: CV (%): 5,84; V 2007: CV (%): 6,42 LSD (0,05): 0,90 t n/ha; LSD (0,05): 0,83 t n/ha K t qu trên b ng 3 cho th y: Tr ng lư ng trò c a các nguyên t vi lư ng có trong phân qu trung bình CTTN cao hơn tr ng lư ng qu HCVS Fito-Vi t Séc, các nguyên t Zn, B, trung bình CT C là 0,2 kg. Chính i u ó góp Mn... ã thúc Ny quá trình t ng h p gluxit, ph n làm cho năng su t dưa h u thu ho ch các vitamin và các axit nucleic làm tăng công th c th nghi m phân bón phân Fito-Vi t năng su t và c i thi n ch t lư ng rau qu [3]. Séc cao hơn công th c i ch ng là 2,16 và 2,18 t n/ha (LSD (0,05) = 0,90 và 0,83 t n/ha) 4. Hi u qu kinh t c a phân HCVS tương ng v i 13,0- 14,7%. Brix c a CTTN Fito-Vi t Séc s d ng trên cây dưa h u cao hơn so v i CT C là 0,6 và 1,2 . K t qu tính toán hi u qu kinh t c a V ch t lư ng c m quan, dưa có m u phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc trên cây ru t qu p, tươi, khi ăn có v ng t hơn dưa h u v hè thu năm 2006 và 2007 ư c dưa CT C. Có ư c k t qu này là do vai trình bày b ng 4. B ng 4. Hi u qu kinh t c a phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc V hè thu 2006 V hè thu 2007 Chi phí s n xu t/ha CTĐC CTTN CTĐC CTTN * Chi phí nhân công (tri u/ha) (A) 4.52 4.17 5.21 4.94 Giá nhân công (1000 đ/ngày công) 25.0 25.0 30 30 T ng s nhân công (công/ha) 180.7 166.8 173.5 164.5 * Chi phí v t tư (tri u/ha) (B) 6.48 7.20 7.37 7.90 -Đ m 1.39 1.39 - Lân 0.715 0.825 - Kali 0.924 1.188 - NPK 1.446 1.529 - Phân chu ng 2.0 1.6 - Phân h u cơ vi sinh Vi t Séc 7.20 7.20 - Gi ng - - - -
  5. V hè thu 2006 V hè thu 2007 Chi phí s n xu t/ha CTĐC CTTN CTĐC CTTN - Thu c tr sâu b nh - - 0.834 0.695 * T ng chi = A + B (tri u/ha) (C) 11.00 11.37 12.58 12.84 Năng su t (t n/ha) 14.68 16.84 16.75 18.93 Giá dưa h u t i th i đi m thu ho ch (tri u/t n) 2.2 2.2 2.5 2.5 * T ng thu (1000đ/ha) (D) 32.30 37.05 41.88 47.33 Lãi = D-C 21.30 25.68 29.30 34.49 Lãi tăng so v i CTĐC (1000đ/ha) - 4.38 - 5.19 Ghi chú: Giá mua các lo i nguyên li u t i th i i m th c hi n mô hình.
  6. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam + Năm 2006: m: 5000 /kg, lân: 1300 /kg, kali: 4200 /kg, NPK 5200 /kg, phân chu ng (phân l n nguyên ch t): 500 /kg, phân HCVS Fito-Vi t Séc: 1600 /kg. + Năm 2007: m: 5000 /kg, lân: 1500 /kg, kali: 5400 /kg, NPK 5500 /kg, phân chu ng: 400 /kg, phân Fito-Vi t Séc: 1600 /kg. K t qu thu ư c b ng 4 cho th y, cùng 1 ch canh tác (gi ng, chăm sóc, thu c BTTV) nhưng s d ng các lo i phân bón khác nhau ã cho năng su t và hi u qu kinh t khác nhau: CTTN không nh ng năng su t dưa h u tăng lên mà còn gi m ư c công bón phân (gi m hơn so v i CT C là 9-13,9 công/ha). i u ó cũng góp ph n gi m chi phí, lãi su t tăng lên công th c này so v i CT C là 4.380.000-5.190.000 /ha. N u tính cho 1 sào thì con s này là 157.500-186.700 /sào, ây là m t con s th t ý nghĩa v i nhà nông. IV. K T LU N K t qu th nghi m hi u l c phân h u cơ vi sinh Fito-Vi t Séc trên cây dưa h u v hè thu năm 2006 và năm 2007 t i xã Gia Xuyên cho nh ng nh n xét như sau: + Phân bón Fito-Vi t Séc có tác d ng t t n sinh trư ng phát tri n: Chi u dài thân chính, t ng s lá thân chính, s lá b t u ra hoa c, hoa cái... dài, nhi u và s m hơn CT C. + Năng su t dưa h u thu ho ch tăng hơn so v i CT C là 2,16-2,18 t n/ha (tương ương 13,0-14,7%), hi u qu kinh t tăng so v i i ch ng là 4.380.000-5.190.000 /ha. Ch t lư ng dưa ư c c i thi n, Brix trong thành ph n ru t dưa cao hơn CT C t 0,6- 1,2 ( i ch ng ch t 12,3 và 13,4 ; CTTN t 13,5 và 14 ). + Có tác d ng làm tăng nh các ch tiêu dinh dư ng t như: Hàm lư ng mùn, m, lân t ng s và ư c bà con nông dân ánh giá ây là lo i phân bón d s d ng, d bón, chăm sóc cây dưa ư c d dàng hơn, giá phân bón h p lý. TÀI LI U THAM KH O 1. B ông nghi p và Phát tri n nông thôn, 1998. Tiêu chuNn ngành: Phân tích t. 2. Niên giám Th ng kê t nh H i Dương, 2006. Nhà xu t b n Th ng kê, Hà N i. 3. T Thu Cúc và cs., 2000. Giáo trình cây rau, Nhà xu t b n Nông nghi p. 4. Hoàng H i, 2007. Tác d ng c a m t s ch phN vi sinh v t n năng su t, hàm m lư ng NO3- trong rau c i và tính ch t t t i Thái Nguyên; Hi u l c c a m t s ch phN vi sinh v t h u hi u i v i lúa t i Thái Nguyên. T p chí Khoa h c t, s 27. m 5. guy n Ích Tân và cs., 2006. Tác d ng c a phân h u cơ ch bi n t rác th i sinh ho t và ph th i nông nghi p n sinh trư ng, phát tri n và năng su t cây u T quý trên t cát pha t nh Qu ng Bình. T p chí Khoa h c t, s 26. 6. Công ty Gi ng cây tr ng Hà i, Vi n Th như ng ông hoá, 1996. Nghiên c u s d ng phân h u cơ-h u cơ vi sinh thích h p cho m t s lo i cây tr ng (lúa, rau, màu). Báo cáo k t qu nghiên c u. 6
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 7. Lê Văn Tri, 2001. Phân ph c h p h u cơ vi sinh, NXB. Nông nghi p. gư i ph n bi n: guy n Văn Vi t 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2