intTypePromotion=1

Nghiên cứu bộ điều khiển thông minh trên cơ sở tích hợp mạng nơron mờ với subethood và ứng dụng

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
4
download

Nghiên cứu bộ điều khiển thông minh trên cơ sở tích hợp mạng nơron mờ với subethood và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài báo này nhóm tác giả nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển thông minh trên cơ sở tích hợp mạng nơron mờ với subsethood (NFS). NFS gồm 5 lớp sử dụng các hàm thành viên mờ Gausian và được huấn luyện với thuật truyền ngược. Đồng thời mức độ ảnh hưởng của các luật mờ lên phần kết luận bởi các kết nối mờ cũng được định lượng dựa trên phép đo subsethood tương hỗ. bộ điều khiển này cho phép phát sinh tập luật mờ một cách tự động từ dữ liệu huấn luyện thay vì sử dụng tri thức chuyên gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu bộ điều khiển thông minh trên cơ sở tích hợp mạng nơron mờ với subethood và ứng dụng

Tiiu ban: Cong nghi thong tin - Tir dong hod - Cong nghe I'ii tru ISBN: 978-604-913-010-6<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIEN ClTU B O DIEU KHIEN THONG MINH TREN CO SO TICH<br /> HOP MANG NO RON MOf VOI SUBSETHOOD VA iTNG DUNG<br /> <br /> Ha Manh Dao, Thai Quang Vinh<br /> Vien Cdng nghe thdng tin<br /> 18-Hoang Qudc Viet, Ciu Giiy, Ha Ndi<br /> Email: hmdao(a),ioit.ac.vn. tqvinh@ioit.ac.vn<br /> <br /> <br /> Tom tat:<br /> Trong bdi bdo ndy chiing tdi se nghiin ciru thiit ki bd dieu khiin thdng minh<br /> tren ca sd tich hgp mgng na ron md vdi subsethoodfNFS). NFS gdm 5 lap sic<br /> dung cdc hdm thdnh viin md Gausian vd duo'c hudn luyen vdi thudt truyin nguac.<br /> Ddng thdi muc do dnh hudng cua cdc lugt md lin phdn kit ludn bdi cdc kit ndi<br /> md ciing duac dinh luang dug trin phep do subsethood tuang hd. Bd diiu khiin<br /> ndy cho phep phdt sinh tgp lugt md mgt cdch tu ddng tir du lieu hudn luyin thay vi<br /> su dung tri thirc chuyin gia. Bd diiu khiin NFS thi hiin nhiiu uu diim han so vdi<br /> edc bd diiu khiin su dung mgng na ron md thdng thudng. Cudi ciing bdi bdo<br /> ciing se di cdp din cdc vdn di dng dung cita bd diiu khiin NFS vd thuc hiin md<br /> phdng.<br /> Abstract:<br /> In this paper, we are design a intelligence controller based the integration<br /> Neuro-Fuzzy Network with mutual Subsethood (NFS). NFS includes five layers,<br /> which used gaussian membership function. NFS is used to train by the gradient<br /> descent algorithm. In this manner, NFS fully considers the contribution of input<br /> variables to the joint firing strength of fuzzy rules. Afterwards, the investigated<br /> fuzzy neural network quantifies the impacts of fuzzy rules on the consequent parts<br /> by fuzzy connections based on mutual subsethood. This controller allow<br /> automatically generate fuzzy rules from training data instead using expert<br /> knowledge. The NFS controller has many better than the conventional fuzzy<br /> neural networks. Finally, To demonstrate the capability of the NFS, simulations in<br /> control area is conducted.<br /> <br /> <br /> \. Dat van de<br /> Bd dieu khien md hien dugc img dung rdng rai trong dilu khiln, nhan dang, phan ldp<br /> mau...Van de mau chdt ciia bd dieu khien md la xay dung dugc tap luat ciia bd dilu khiln.<br /> Tap luat phai dam bao bao het cac trudng hgp ciia bai toan, dam bao sd luat la tdi thilu va sd<br /> lugng tinh toan it nhat. De thiet ke bd dilu khiln md, theo truyen thdng can phai cd tri thirc<br /> chuyen gia \'e linh vuc, nhung dieu nay trong nhilu bai toan thuc te la chua dap iing dugc vi<br /> nliieu ITnh vuc viec tim chuyen gia la khd, qua trinh thu thap tri thiic mat nhieu thdi gian va<br /> chi thich hgp vdi sd dau vao it. Trong cac bai toan phiic tap, nhieu dau vao, ngudi chuyen gia<br /> nhieu khi klidng bao duac hit cac trudng hgp thuc tl dan den bd dieu khien md ban chi muc<br /> do chinh xac va pham vi giai bai toan. D I giai quyet van de nay, cac nghien cim gan day da dl<br /> <br /> <br /> 122<br /> Hoi nghi Khoa hoc k\- niim 35 ndm I 'iin Khoa hoc vd Cong nghi Viet Nam - Hd Noi 10 2010<br /> <br /> <br /> <br /> xuat nhilu thuat toan tu ddng nit ra tap luat md tir tap dir lieu %'ao/ ra ciing \'di mdt sd tri thirc<br /> biet trudc. Cac thuat toan nay chu NIU dua vao \'iec phan nhdm dii lieu dau \ao \a sir dung<br /> mang no ron \'a mang na ron md.<br /> Gan da)', dl nang eao chit lugng \'a tdi uu tap luat md. cac thuat toan phat sinh tap luat md<br /> tu ddng dua tren dii: lieu \ ao/ra da dugc cai thien bang each sir dung subsethood \'a thuat tien<br /> hoa. Vdi each sir dung phep do subsethood phai ke den cac cdng trinli[2]-[15] ciia C H .<br /> Kao[2000]. Song Hengjie at al[2009]. K. A. Rasmani. Q. Shen [2002]. Sandeep Paul. Satish<br /> Kumar[2004]. Michelle Galea, Qiang Shen[2002]...,<br /> Trong bai bao nay chiing tdi se de cap den viec xa)' dung tap luat md dua tren dii lieu \'ao/<br /> ra bang each su dung mang na ron md \'di phep do subsethood va. md phdng chung.<br /> Phan tiep theo ciia bai loan bao gdm phan 2 trinh bay \'e phep do subsethood, khao sat<br /> mang na ron md tren ca sd phep do subsethood(NFS), cap nhat tham sd \a tinh toan<br /> subsethood ciia cac lien ket md[3]; phan 3 thuc hien cai dat cac ham de khdi tao NFS va huan<br /> luyen phat sinh tap luat md sir dung mdi trudng Matlab; phan 4 thuc hien md phong . danh gia<br /> md phdng. Cudi cimg phan 5 la ket luan.<br /> 2. Xay dung bo dieu khien md sir dung no ron md dua tren subsethood(NFS)<br /> 2.1. Phep do subsethood<br /> Phep do subsethood cd ngudn gdc tir dinh ly P)'thagorean cd the dugc dinh nghia nhu<br /> sau[l,14,15]:<br /> Cho A. B la cac tap md thugc khdng gian U vdi ham lien thuoc PA va pe tuong img:<br /> • Phep do subsethood md S(A.B) do mirc do ma A la tap con ciia B dugc dinh nghia<br /> nhu sau:<br /> <br /> y min(/^,(z/),//„(w))<br /> <br /> M(A) Z/'N)<br /> Vdi S{A,B)&[Q,V[.<br /> Sau day chiing tdi se sir dung djuh nghia \a cac tinh chat cua subsethood dinh nghTa d tren<br /> vao de tinh lien ket md ciia bd dieu khien mang no ron md.<br /> 2.2. Bg dieu khien nff ron ma sir dung subsediood(NFS)<br /> 2.2.1. Mo ta NFS<br /> Trong phan nay chiing tdi se khao sat bd dieu khien mang na ron md dugc de xuat bdi S.<br /> Hengjie at al.[3]. Bd dieu khien mang na ron md su dung phep do subsethood duac the hien<br /> nhu hinh ^'e 1. Cau triic ciia bd dieu khien nay gdm 5 ldp. Ldp 1 la ldp vao. ldp 2 la ldp dieu<br /> kien, moi mit la mdt gia tri ngdn ngir ciia bien \'ao. Ldp 3 la ldp luat. Ldp 4 la ldp bieu dien<br /> phin kit luan ciia luat, mdi nut la mdt nhan ngdn ngir ciia bien ra \'a nd thuc hien giai md.<br /> Ldp 5 la ldp diu ra. Cac nut ldp 2. 3 deu su dung ham thanh vien md dang Gaussian. Diem<br /> dac biet ciia mang no ron md nay so \'di cac mang no ron md khac la nd sir dung cac lien ket<br /> md di)' dii giira ldp luat \'a ldp meiih de ket luan. Cac lien ket md nay the hien mirc dp tac<br /> ddng ciia moi phan dieu kien trong moi luat den phan ket luan nhu the nao. Mdi lien ket md<br /> ciing su dung ham thanh \'ien md dang Gaussian va xac dinh mirc do gidng nhau giira nd vdi<br /> <br /> <br /> <br /> 123<br /> Tieu ban: Cong nghe thong tin - Tir dong hod - Cong nghi Vii tru ISBN: 978-604-913-010-6<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> tap md ciia luat Rk tuong img bang each sir dung phep do subsethood md. Mang diu vao va ra<br /> ciia moi mit trong cac ldp dugc trinh bay trong bang 1.<br /> <br /> Output<br /> Laver<br /> <br /> Consequent<br /> leaver<br /> <br /> <br /> <br /> Rule<br /> Laver<br /> <br /> <br /> Antecedent<br /> Laver<br /> <br /> <br /> Input<br /> Laver<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh I. cdu true mgng na ron md su dung subsethood(NFS)<br /> <br /> Ldp Tenldp Mang dau vao Mang dau ra<br /> <br /> 1 Input layer<br /> /"'=^, >^;'*=r<br /> 2 Antecedent<br /> layer<br /> /,?=-U"'-c„,)^ (2, ^J' -^^''-.,^'^'
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2