intTypePromotion=1

Nghiên cứu chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị bay bằng phương pháp phân tích hiệp phương sai

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
3
lượt xem
0
download

Nghiên cứu chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị bay bằng phương pháp phân tích hiệp phương sai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hiệp phương sai là một kỹ thuật khá phổ biến trong các bài toán liên quan tới dẫn đường quán tính và ước lượng tối ưu. Trong bài báo này, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích hiệp phương sai cùng với khái niệm “bộ lọc tạo hình” để có được những đánh giá về chất lượng trong các hệ thống điều khiển thiết bị bay và cụ thể là các hệ thống dẫn tên lửa. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị bay bằng phương pháp phân tích hiệp phương sai

  1. Nghiên cứu khoa học công nghệ Nghiªn cøu chÊt l­îng hÖ thèng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ bay b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai nguyÔn minh hång*, bïi ngäc mü** Tãm t¾t: Ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai lµ mét c«ng cô h÷u Ých, sö dông sù trî gióp cña m¸y tÝnh ®Ó ph©n tÝch c¸c hÖ thèng víi ®Çu vµo ngÉu nhiªn. Sö dông kü thuËt nµy ta nhËn ®­îc c¸c dù ®o¸n thèng kª c¸c tr¹ng th¸i bÊt kú hoÆc tæ hîp c¸c tr¹ng th¸i lµ mét hµm theo thêi gian. Ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai lµ mét kü thuËt kh¸ phæ biÕn trong c¸c bµi to¸n liªn quan tíi dÉn ®­êng qu¸n tÝnh vµ ­íc l­îng tèi ­u. Trong bµi b¸o nµy, chóng ta sÏ sö dông kü thuËt ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai cïng víi kh¸i niÖm “bé läc t¹o h×nh” ®Ó cã ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ bay vµ cô thÓ lµ c¸c hÖ thèng dÉn tªn löa. Tõ khãa: Ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai, §iÒu khiÓn thiÕt bÞ bay, Tªn löa. 1. ®Æt vÊn ®Ò Khi kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c luËt dÉn, th­êng chØ giíi h¹n trong tr­êng hîp c¸c ®Çu vµo vßng ®iÒu khiÓn lµ c¸c yÕu tè tiÒn ®Þnh [6, 7]. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ th× gi¶ thiÕt nµy khã ®­îc ®¶m b¶o. Ch¼ng h¹n nh­ thêi ®iÓm xuÊt hiÖn cña môc tiªu th­êng kh«ng biÕt tr­íc nªn th«ng tin vÒ thêi gian bay cßn l¹i ( t go ) còng kh«ng biÕt tr­íc. Do ®ã, ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t chÊt l­îng cña mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn bay nµo ®ã, cÇn ph¶i xÐt tíi tÝnh ngÉu nhiªn trong bµi to¸n dÉn tªn löa, còng nh­ ¶nh h­ëng cña nã tíi c¸c tham sè dÉn ®­êng nh­ thÕ nµo? (sù mÐo cña th«ng tin thu ®­îc trong bµi to¸n víi c¸c ®Çu vµo lµ tiÒn ®Þnh). Trong tr­êng hîp nµy, ng­êi ta th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p liªn hîp [5, 8, 9] ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn bay. §Æc biÖt ph­¬ng ph¸p liªn hîp thÓ hiÖn râ thÕ m¹nh, sù ­u viÖt khi sö dông ®Ó ®¸nh chÊt l­îng cña c¸c hÖ thèng tuyÕn tÝnh nãi chung víi t¸c ®éng ®Çu vµo ngÉu nhiªn [8]. Tuy nhiªn nh­ trong [6] ®· chØ râ: ph­¬ng ph¸p liªn hîp chØ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña hÖ thèng t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc (thêi ®iÓm quan s¸t) mµ kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña hÖ thèng trong cña qu¸ tr×nh. Mét ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c hÖ thèng tuyÕn tÝnh kh¸c ®­îc sö dông khi t¸c ®éng ®Çu vµo ngÉu nhiªn ®ã lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai [3, 4]. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng trong c¶ qu¸ tr×nh. Trong bµi b¸o sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn bay víi thêi ®iÓm xuÊt hiÖn cña môc tiªu mét c¸ch ngÉu nhiªn. 2. c¬ së lý thuyÕt 2.1. BiÓu diÔn c¸c môc tiªu c¬ ®éng trong thùc tÕ b»ng c¸c bé läc t¹o h×nh Kh¸i niÖm bé läc t¹o h×nh ®· ®­îc sö dông trong ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c hÖ thèng vËt lý bëi v× nã cho phÐp thay thÕ mét hÖ thèng víi ®Çu vµo ngÉu nhiªn b»ng mét hÖ thèng míi. HÖ thèng míi nµy lµ hÖ thèng gèc bæ xung thªm bé läc t¹o h×nh víi t¸c ®éng ®Çu vµo lµ nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss [1, 2]. Fitzgerald ®· chØ ra r»ng, bé läc t¹o h×nh ®­îc kÝch thÝch bëi nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss cã thÓ sö dông m« t¶ m« h×nh thèng kª cña tÝn hiÖu víi d¹ng ®· biÕt nh­ng thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ngÉu nhiªn [1]. NÕu d¹ng cña tÝn hiÖu ®· biÕt vµ lµ h(t ) , cã thêi ®iÓm ph¸t hiÖn lµ ngÉu nhiªn, th× tÝn hiÖu ®­îc biÓu diÔn nh­ sau [2]: x(t )  h(t  T )u (t  T ) (1) ë ®©y u (t  T ) lµ hµm bËc thang ®¬n vÞ víi ®é trÔ T ngÉu nhiªn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 35 , 02 - 2015 3
  2. Tên lửa & Thiết bị bay 0, t < T u(t  T )   (2) 1, T
  3. Nghiên cứu khoa học công nghệ MÆt kh¸c hµm tù t­¬ng quan cña ®Çu ra mét hÖ thèng tuyÕn tÝnh víi ®¸p øng xung W (t ) víi ®Çu vµo nhiÔu tr¾ng ®­îc m« t¶ bëi [3] t1 t2  yy (t1 , t2 )   W(t1   1 )  W(t2   2 ) uu ( 1 , 2 )d 1d 2 (7) T T Víi  uu lµ hµm tù t­¬ng quan cña nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss lµ [3] uu (1 , 2 )  qu (1 ) ( 1   2 ) trong ®ã lµ hµm mËt ®é phæ cña nhiÔu tr¾ng. Gi¶ sö , khi ®ã, chóng ta cã: t1  yy (t1 , t2 )   qu ( 1 )W(t1   1 )W(t2   2 ) d  1 (8) T qu (T  t  tF ) trong ®ã qu (t )   0(t  T  t  tF ) Khi ®ã (8) trë thµnh t1  yy (t1 , t2 )  qu  W(t1   1 )W(t2   2 ) d  1 (9) T Ph­¬ng tr×nh (9) vµ (6) t­¬ng ®­¬ng nÕu nT2 qu  ; W (t )  1 tF Do ®ã, nÕu môc tiªu c¬ ®éng d¹ng bËc thang cã ®é lín nT víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu c¬ ®éng cã ph©n bè ®Òu trªn kho¶ng thêi gian  0, t F  cã hµm t­¬ng quan t­¬ng ®­¬ng víi mét m¹ng tuyÕn tÝnh víi hµm truyÒn. 1 W(s)  (10) s 2.2. Ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai §Ó cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai, cÇn ph¶i chuyÓn hÖ thèng tõ s¬ ®å khèi sang c¸ch biÓu diÔn trong kh«ng gian tr¹ng th¸i hoÆc mét hÖ c¸c ph­¬ng tr×nh vi ph©n bËc nhÊt t­¬ng ®­¬ng ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng ma trËn. §éng lùc häc cña mét hÖ thèng tuyÕn tÝnh bÊt kú víi ®Çu vµo lµ nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss ®­îc biÓu diÔn qua ph­¬ng tr×nh vi ph©n vÐc t¬ bËc nhÊt nh­ sau: x (t )  F (t ) x(t )  u (t ) (11) Víi x(t ) lµ vÐc t¬ tr¹ng th¸i hÖ thèng, F (t ) lµ ma trËn ®éng lùc häc hÖ thèng trong kh«ng gian tr¹ng th¸i vµ u (t ) lµ mét vÐc t¬ nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss víi ma trËn mËt ®é phæ Q (t ) nh­ sau: Q (t )  E u (t )u T (t )  (12) Ph­¬ng tr×nh vi ph©n ma trËn m« t¶ hiÖp ph­¬ng sai cña hÖ thèng tæng qu¸t nµy lµ [3,4] X (t )  F (t ) X (t )   F (t ) X (t )   Q (t ) T (13) ë ®©y ma trËn hiÖp ph­¬ng sai X (t ) liªn hÖ víi vÐc t¬ tr¹ng th¸i x(t ) theo biÓu thøc: X (t )  E  x (t ) xT (t )  (14) Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 35 , 02 - 2015 5
  4. Tên lửa & Thiết bị bay C¸c phÇn tö trªn ®­êng chÐo chÝnh cña ma trËn hiÖp ph­¬ng sai biÓu diÔn c¸c ph­¬ng sai cña c¸c biÕn tr¹ng th¸i nÕu nh­ kú väng cña qu¸ tr×nh nhiÔu lo¹n lµ kh«ng. C¸c phÇn tö ngoµi ®­êng chÐo chÝnh cña ma trËn hiÖp ph­¬ng sai biÓu diÔn møc ®é t­¬ng quan gi÷a c¸c biÕn tr¹ng th¸i kh¸c nhau. 3. kÕt qu¶ m« pháng vµ th¶o luËn §Ó chøng minh cho sù hiÖu qu¶ cña bµi to¸n ®Æt ra, ë ®©y sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p hiÖp ph­¬ng sai ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vßng tù dÉn tªn löa víi tham sè ®Çu vµo vßng tù dÉn lµ sù c¬ ®éng cña môc tiªu víi thêi ®iÓm ph¸t hiÖn lµ ngÉu nhiªn. TiÕn hµnh m« pháng ®¸nh gi¸ ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît cña hÖ thèng tù dÉn; ®é lÖch chuÈn cña gia tèc ®ßi hái,.... Coi m« h×nh hÖ thèng ®iÒu khiÓn bay nh­ mét kh©u qu¸n tÝnh bËc mét. HÖ thèng dÉn sö dông luËt dÉn tiÕp cËn tØ lÖ, vßng tù dÉn sö dông cho m« pháng kiÓm nghiÖm cã s¬ ®å cÊu tróc ®­îc chØ ra trªn h×nh 2. §Ó ®¬n gi¶n, ta sÏ chØ xÐt môc tiªu c¬ ®éng cã d¹ng bËc thang víi thêi ®iÓm ph¸t hiÖn ngÉu nhiªn cã ph©n bè chuÈn. Trªn h×nh 2, sù c¬ ®éng ngÉu nhiªn cña môc tiªu ®­îc m« h×nh hãa qua bé läc t¹o h×nh t­¬ng ®­¬ng, ë ®ã nhiÔu t¹p tr¾ng Gauss ®i qua mét kh©u tÝch ph©n. MËt ®é phæ cña ®Çu vµo nhiÔu tr¾ng uS lµ  S  S  nT2 / tF (15) ë ®©y nT lµ c­êng ®é c¬ ®éng cña môc tiªu vµ tF lµ thêi ®iÓm gÆp, lµ vËn tèc tiÕp cËn gi÷a tªn löa vµ môc tiªu, N’ lµ hÖ sè dÉn. §Ó ¸p dông kü thuËt ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai cho vßng tù dÉn (h×nh 2), chóng ta ph¶i chuyÓn s¬ ®å khèi nµy sang d¹ng kh«ng gian tr¹ng th¸i. H×nh 2. Vßng tù dÉn sö dông luËt dÉn tiÕp cËn tØ lÖ víi môc tiªu c¬ ®éng ngÉu nhiªn Ta cã c¸c ph­¬ng tr×nh vi ph©n m« t¶ vßng tù dÉn nh­ sau: N 'VC  y   yT  N 'VC D   y   yT    D  yT (16) T VC (t F  t )  1 y   y  us ; D    D   y (17) T VC (t F  t )  V× hÖ c¸c ph­¬ng tr×nh trªn lµ c¸c hµm cña c¸c tr¹ng th¸i, do ®ã chóng ta cã thÓ viÕt l¹i d­íi d¹ng ma trËn tr¹ng th¸i nh­ sau:  0 1 0 0   y    N' N 'VC   y   0      0 1 T (tF  t ) T   y   0   y          (18)  yT  0 0 0 0    yT us         D 1 1  D 0  0 0       TVC (tF  t ) T  6 N. M. Hồng, B. N. Mỹ “Nghiên cứu chất lượng hệ thống điều khiển… hiệp phương sai.”
  5. Nghiên cứu khoa học công nghệ B»ng c¸ch so s¸nh ph­¬ng tr×nh vi ph©n ma trËn trªn víi ph­¬ng tr×nh kh«ng gian tr¹ng th¸i tæng qu¸t, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng vÐc t¬ tr¹ng th¸i trong vÝ dô nµy cã d¹ng: T x y y  yT D (19) Vµ ma trËn ®éng lùc häc hÖ thèng cho bëi:  0 1 0 0   N 'VC   N' 0 1  T (t F  t ) T  (20) F   0 0 0 0   1 1   0 0    TVC (tF  t ) T  Vµ u (t ) cã d¹ng: T u   0 0 us 0 (21) Do ®ã ma trËn mËt ®é phæ cã d¹ng: 0 0 0 0 0 0 0 0  Q (22) 0 0 S 0   0 0 0 0 ë ®©y  S ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. TÝch ph©n ph­¬ng tr×nh vi ph©n ma trËn phi tuyÕn hiÖp ph­¬ng sai t¹o ra th«ng tin thèng kª cho tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i. Víi vÝ dô vßng tù dÉn nµy, ®é lÖch chuÈn cña quü ®¹o t­¬ng ®èi y t×m ®­îc b»ng c¸ch lÊy c¨n bËc hai cña phÇn tö ®Çu tiªn trªn ®­êng chÐo chÝnh cña ma trËn hiÖp ph­¬ng sai X , hay  y (t )  X (1,1) (23) §Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh vi ph©n (13), ta sö dông ph­¬ng ph¸p Runge – Kutta bËc bèn ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®é chÝnh x¸c. Gi¶ sö môc tiªu c¬ ®éng víi c­êng ®é 3g vµ cã d¹ng ph©n bè chuÈn, hÖ sè dÉn N’ = 3, thêi gian bay tF = 10s, vËn tèc tiÕp cËn VC = 1000 m/s. KÕt qu¶ m« pháng nhËn ®­îc ®é lÖch chuÈn cña quü ®¹o so víi quü ®¹o tÝnh to¸n nh­ trªn h×nh 3. 500 NhËn xÐt: H×nh 3 biÓu diÔn ®é lÖch 450 tF = 5s t = 10s F chuÈn cña kho¶ng c¸ch t­¬ng ®èi gi÷a 400 §é LÖch ChuÈn Cña §é Tr­ît (m) t = 20s F tªn löa - môc tiªu [c¨n bËc hai phÇn tö 350 ®Çu tiªn cña ma trËn hiÖp ph­¬ng sai 300 biÓu diÔn ®é lÖnh chuÈn  y ( t ) ] víi thêi 250 200 gian bay lµ 5s, 10s, 20s. Ta cã b¶ng c¸c 150 gi¸ trÞ cô thÓ cña ®é lÖch chuÈn cña ®é 100 tr­ît t¹i c¸c thêi ®iÓm tF kh¸c nhau 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Thêi Gian (s) H×nh 3. §é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît theo thêi gian víi c¸c gi¸ trÞ tF kh¸c nhau. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 35 , 02 - 2015 7
  6. Tên lửa & Thiết bị bay B¶ng 1. C¸c gi¸ trÞ ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît t¹i c¸c thêi ®iÓm tF kh¸c nhau. Thêi gian bay tF (s) 5 10 20 30 40 §é lÖch chuÈn (m) 5.64 4.05 2.86 2.34 2.02 140 300 n =3 120 T 250 N'=3 n =4 §é LÖch ChuÈn Cña §é Tr­ît (m) §é LÖch ChuÈn Cña §é Tr­ît (m) T N'=4 nT= 5 100 N'=5 200 nT= 6 80 150 60 100 40 50 20 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thêi Gian (s) Thêi Gian (s) H×nh 4. Sù biÕn thiªn ®é lÖch chuÈn thêi H×nh 5. §é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît theo thêi gian gian víi c¸c hÖ sè dÉn kh¸c nhau. víi c¸c møc c¬ ®éng kh¸c nhau cña môc tiªu. B¶ng 2. C¸c gi¸ trÞ ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît t¹i thêi ®iÓm tF = 10 s víi c¸c gi¸ trÞ hÖ sè dÉn kh¸c nhau. HÖ sè dÉn N’ 3 4 5 §é lÖch chuÈn (m) 4.05 1.65 1.01 B¶ng 3. C¸c gi¸ trÞ ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît t¹i c¸c møc c¬ ®éng kh¸c nhau cña môc tiªu. nT (g) 3 4 5 6 §é lÖch chuÈn (m) 4.05 5.39 6.74 8.09 Tõ b¶ng 1 vµ h×nh 3 ta nhËn thÊy h×nh d¹ng ®­êng cong biÓu diÔn ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît gÇn t­¬ng tù nhau, khi t¨ng thêi gian bay tF th× ®é lÖch chuÈn cùc ®¹i còng t¨ng theo, trong khi ®ã ®é lÖch chuÈn t¹i thêi ®iÓm tF l¹i gi¶m ®i. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi t¨ng thêi gian bay tF th× sù t¶n m¸t cña gi¸ trÞ ®é tr­ît xung quanh gi¸ trÞ ®é tr­ît tÝnh to¸n t¹i thêi ®iÓm tF gi¶m. H×nh 4 biÓu diÔn sù biÕn thiªn ®é lÖch chuÈn theo thêi gian víi c¸c gi¸ trÞ hÖ sè dÉn kh¸c nhau. Ta nhËn thÊy r»ng khi t¨ng hÖ sè dÉn th× gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®é lÖch chuÈn gi¶m, ®ång thêi kÕt hîp víi b¶ng 2 th× gi¸ trÞ cña ®é lÖch chuÈn t¹i thêi ®iÓm tF còng gi¶m. Nh­ vËy khi t¨ng hÖ sè dÉn sÏ lµm t¨ng ®é “chôm” cña gi¸ trÞ ®é tr­ît. H×nh 5 biÓu diÔn sù biÕn thiªn ®é lÖch chuÈn theo thêi gian cña ®é tr­ît víi c¸c møc c¬ ®éng kh¸c nhau cña môc tiªu. Ta nhËn thÊy khi t¨ng møc c¬ ®éng th× ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît nãi chung lµ ®Òu t¨ng trong toµn bé qu¸ tr×nh bay. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ lµm gi¶m ®é chÝnh x¸c trong ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña hÖ thèng dÉn. Còng tõ h×nh 3, h×nh 4 vµ h×nh 5 ta nhËn thÊy r»ng, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai kh«ng cho ta toµn bé th«ng tin vÒ ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît t¹i tÊt c¶ c¸c thêi gian bay tF nh­ khi sö dông ph­¬ng ph¸p liªn hîp chØ trong mét lÇn thùc hiÖn tÝnh to¸n. Nh­ng b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai ta l¹i cã th«ng tin vÒ ®é lÖch chuÈn t¹i tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm trong qu¸ tr×nh bay. 8 N. M. Hồng, B. N. Mỹ “Nghiên cứu chất lượng hệ thống điều khiển… hiệp phương sai.”
  7. Nghiên cứu khoa học công nghệ 4. kÕt luËn Nh­ vËy trong bµi b¸o nµy, ta ®· sö dông kü thuËt ph©n tÝch hiÖp ph­¬ng sai ®Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng cña hÖ thèng dÉn tªn löa víi t¸c ®éng ®Çu vµo lµ sù c¬ ®éng cña môc tiªu víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ngÉu nhiªn. §Ó cã thÓ ¸p dông ®­îc kü thuËt nµy, chóng ta ®· biÓu diÔn sù c¬ ®éng ngÉu nhiªn cña môc tiªu b»ng c¸c “bé läc t¹o h×nh”. B»ng c¸c m« pháng, chóng ta ®· cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ th«ng tin ®é lÖch chuÈn cña ®é tr­ît theo thêi gian vµ còng b»ng m« pháng mµ ta biÕt ®­îc sù thay ®æi ®é lÖch chuÈn nh­ thÕ nµo khi mét sè th«ng sè thay ®æi ch¼ng h¹n nh­: hÖ sè dÉn; thêi gian bay tæng tF, møc ®é c¬ ®éng cña môc tiªu. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Fitzgerald, R. J., “Shaping Filters for Disturbances with Random Starting Times”, Journal of Guidance and Control, Vol. 2, March–April 1979, pp. 152–154. [2]. Zarchan, P., “Representation of Realistic Evasive Maneuvers by the Use of Shaping Filters”, Journal of Guidance and Control, Vol. 2, July–Aug. 1979, pp. 290–295. [3]. Gelb, A.,Applied Optimal Estimation, MIT Press, Cambridge, MA, 1974. [4]. Bryson, A. E., and Ho, Y. C.,Applied Optimal Control, Blaisdell, Waltham, MA, 1969. [5]. Martin Weiss, “Adjoint Method for Missile Performance Analysis on State-Space Models”, Journal of Guidance and Control,Vol. 28, No. 2, March–April 2005. [6]. Zarchan P (1997), Tactical and Strategic Missile Guidance (3nd Edition). [7]. Modern Homing Missile Guidance Theory and Techniques – Neil F. Palumbo, Ross A. Blauwkamp, and Justin M. Lloyd – 2010. [8]. Laning, J. H., and Battin, R. H.,Random Processes in Automatic Control, McGraw-Hill, New York, 1956. [9]. Aerospace Applications of Adjoint Theory - Domenic Bucco – 2010. abstract research quality of flight equipment control system by analysis of covariance. Analysis of covariance is a useful tool, using the aid of computers to analysis of systems with random input. Using this technique we obtain the statistical predictions of any state or combination of states as a function of time. Analysis of covariance is a fairly common technique in problems related to inertial navigation and optimal estimation. In this paper, we use technical analysis of covariance with the concept of shaping filters to get the evaluation of quality systems and flight control equipment namely missile guidance systems. Keywords: Analysis of covariance, Flight control equipment, Missiles. Nhận bài ngày 10 tháng 08 năm 2014 Hoàn thiện ngày 02 tháng 02 năm 2015 Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 02 năm 2015 Địa chỉ: * Bộ môn Tên lửa – Khoa Kỹ thuật điều khiển – Học viện KTQS. ** Phòng Đào tạo – Viện KH-CN quân sự. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 35 , 02 - 2015 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản