intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit (PC) trên cơ sở nhựa phenol-fomandehit (PF) gia cường bằng phoi tre

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

46
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The mechanical and electrical properties of polymer composite materials based on bamboo wafer reinforced phenol formaldehyde resin have been studied. The tensile, flexural and impact strengths of composite materials have been decreased significantly when using the short bamboo fibre instead of the bamboo wafer.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit (PC) trên cơ sở nhựa phenol-fomandehit (PF) gia cường bằng phoi tre

T¹p chÝ Hãa häc, T. 43 (1), Tr. 95 - 99, 2005<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu chÕ t¹o vËt liÖu polyme compozit (PC)<br /> trªn c¬ së nhùa phenol-fomandehit (PF) gia c&êng<br /> b»ng phoi tre<br /> §Õn Tßa so¹n 10-9-2004<br /> Phan ThÞ Minh Ngäc, Cao Ho ng Long<br /> Trung t©m nghiªn cøu vËt liÖu polyme, Tr-êng §HBK H1 Néi<br /> <br /> <br /> Summary<br /> The mechanical and electrical properties of polymer composite materials based on bamboo<br /> wafer reinforced phenol formaldehyde resin have been studied.<br /> The tensile, flexural and impact strengths of composite materials have been decreased<br /> significantly when using the short bamboo fibre instead of the bamboo wafer.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu 2. Ph ¬ng ph¸p chÕ t¹o vËt liÖu PC<br /> Phoi tre kh« sau khi xö lý b»ng dung dÞch<br /> Nhùa phenol fomandehit ® îc sö dông réng<br /> kiÒm 0,1 N trong vßng 72 giê ® îc tÈm dung<br /> r i l m chÊt kÕt dÝnh cho vËt liÖu compozit cèt<br /> dÞch nhùa PF víi nång ®é nhÊt ®Þnh råi ®em sÊy<br /> tre v cèt gç do gi¸ rÎ, tæng hîp ®¬n gi¶n, tÝnh<br /> b»ng khÝ nãng ë nhiÖt ®é 40oC trong vßng 3 giê.<br /> chÊt c¸ch ®iÖn tèt bÒn hãa v bÒn nhiÖt [1 - 3].<br /> Sau ®ã phoi tre ® tÈm nhùa ® îc Ðp s¬ bé ë<br /> Tre ë n íc ta mäc ë kh¾p n¬i, dÔ g©y trång, 60oC th nh c¸c tÊm prepreg. C¸c tÊm prepreg<br /> ph¸t triÓn nhanh [4], ®Æc biÖt l sîi tre cã tÝnh n y ® îc xÕp ®Õn ®é d y cÇn thiÕt v ® îc Ðp ë<br /> chÊt c¬ lý t ¬ng ®èi cao. ChÝnh v× vËy sîi tre chÕ ®é nhÊt ®Þnh.<br /> ®ang ® îc chó ý nghiªn cøu sö dông l m chÊt<br /> gia c êng cho vËt liÖu PC [5]. 3. Ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña<br /> vËt liÖu PC<br /> Môc ®Ých cña c«ng tr×nh n y l tËn dông<br /> phoi tre, phÕ liÖu cña C«ng ty Liªn doanh ChÕ §é bÒn uèn ® îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn<br /> biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu Hßa B×nh, ®Ó chÕ t¹o vËt ISO178-1993(E) trªn m¸y Instron 100 KN<br /> liÖu compozit víi nhùa nÒn phenol fomandehit. (USA), tèc ®é uèn 2 mm/phót.<br /> §é bÒn kÐo ®øt ® îc x¸c ®Þnh theo tiªu<br /> II - Thùc nghiÖm chuÈn ISO 527-1 trªn m¸y ®o Instron 100 KN<br /> (USA), tèc ®é kÐo 2 mm/phót.<br /> 1. Nguyªn liÖu<br /> §é bÒn va ®Ëp Charpy ® îc x¸c ®Þnh theo<br /> Phenol 98%, fomalin 37%, hi®roxit amoni tiªu chuÈn ISO 179-1993(E) trªn m¸y ®o<br /> 25%, r îu etylic v hidroxit natri 96% cña ViÖt Radmana ITR-2000 (óc), tèc ®é va ®Ëp 3,5 m/s.<br /> Nam. Phoi tre do C«ng ty Liªn doanh ChÕ biÕn<br /> l©m s¶n xuÊt khÈu Hßa B×nh cung cÊp. Nhùa<br /> phenol fomandehit tan trong cån ® îc tæng hîp III - KÕt qu¶ v th¶o luËn<br /> theo t i liÖu [6] cã h m l îng phenol tù do l<br /> 3,92% víi thêi gian gel hãa l 90 gi©y ë 160oC. 1. Kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu ban ®Çu<br /> <br /> 95<br /> a) Nhùa phenol fomandehit (PF) + X¸c ®Þnh kÝch th íc phoi tre:<br /> Nhùa phenol fomandehit dïng ®Ó ng©m tÈm § tiÕn h nh kh¶o s¸t c¸c kÝch th íc nh bÒ<br /> gç v c¸c lo¹i sîi thùc vËt th êng ® îc sö dông d y, chiÒu d y v chiÒu réng cña phoi tre b»ng<br /> d íi d¹ng dung dÞch cã ®é nhít thÊp v cã h m kÝnh hiÓn vi quang häc.<br /> l îng phÇn kh« trong kho¶ng tõ 25 - 35% [3], KÝch th íc trung b×nh cña phoi tre l bÒ d y<br /> do vËy ® x¸c ®Þnh mét sè tÝnh chÊt cña c¸c × chiÒu réng × chiÒu d i l 0,662 × 5,76 ×<br /> dung dÞch nhùa PF, kÕt qu¶ ® îc tr×nh b y ë 32 mm.<br /> b¶ng 1.<br /> + ChÕ ®é xö lý phoi tre:<br /> B¶ng 1: Mét sè tÝnh chÊt cña dung dÞch nhùa PF C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu tr íc ®©y cña Trung<br /> tan trong cån t©m nghiªn cøu vËt liÖu polyme cho thÊy, xö lý<br /> sîi tre b»ng ph ¬ng ph¸p kiÒm võa ®¬n gi¶n l¹i<br /> H m l îng Tû träng, §é nhít,<br /> l m t¨ng ®¸ng kÓ tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC<br /> nhùa, % g/cm3 s(*)<br /> gia c êng b»ng sîi tre [6].<br /> 25 0,908 12,0<br /> KÕ thõa c¸c kÕt qu¶ ®ã, ® tiÕn h nh xö lý<br /> 28 0,916 12,5 phoi tre b»ng dung dÞch kiÒm 0,1 N trong vßng<br /> 30 0,924 13,0 72 giê. Phoi tre sau khi xö lý mÒm m¹i h¬n v<br /> 35 0,946 16,0 cã m u sÉm h¬n tr íc khi xö lý kiÒm.<br /> (*) §é nhít ® îc ®o b»ng BZ-4. ¶nh chôp kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (h×nh 1)<br /> cho thÊy phoi tre sau xö lý ®é r¸p cña diÖn tÝch<br /> b) Phoi tre bÒ mÆt t¨ng lªn do ® lo¹i bít c¸c t¹p chÊt, trªn<br /> Phoi tre ban ®Çu cã h m Èm 21%. Sau khi bÒ mÆt ® xuÊt hiÖn nhiÒu r nh l m t¨ng bÒ mÆt<br /> sÊy ë nhiÖt ®é 70oC trong vßng 6 giê, h m Èm tiÕp xóc gi÷a nhùa nÒn v phoi tre, v× vËy sÏ<br /> cßn 9,3% v h m l îng tro l 1,44%. t¨ng ®¸ng kÓ tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (a) (b)<br /> H×nh 1: ¶nh chôp kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt cña bÒ mÆt phoi tre tr íc (a) v sau khi xö lý (b)<br /> KÕt qu¶ ®o ®é bÒn cña vËt liÖu PC víi phoi tre ch a xö lý v xö lý kiÒm (b¶ng 2) ® kh¼ng ®Þnh<br /> nhËn xÐt trªn.<br /> <br /> B¶ng 2: TÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC gia c êng b»ng phoi tre (*) ch a xö lý<br /> v xö lý b»ng kiÒm<br /> PC §é bÒn kÐo, MPa §é bÒn uèn, MPa §é bÒn va ®Ëp, KJ/m2<br /> PF-phoi tre xö lý kiÒm 78,76 153,23 9,35<br /> PF-phoi tre ch a xö lý kiÒm 38,45 78,18 6,44<br /> o<br /> (*) H m l îng nhùa PF tan trong cån 35%, thêi gian Ðp 2 phót ë nhiÖt ®é 130 C.<br /> 96<br /> Tõ sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, phoi tre sau cña nhiÖt ®é v ¸p suÊt. Trong vËt liÖu PC nãi<br /> khi xö lý kiÒm 0,1 N trong 72 giê cã tÝnh chÊt trªn, lùc liªn kÕt víi gç xuÊt hiÖn ë nhiÖt ®é<br /> c¬ lý t¨ng ®¸ng kÓ so víi phoi tre ch a xö lý 110oC nh ng cßn yÕu v ®ßi hái thêi gian d i.<br /> kiÒm. §é bÒn kÐo t¨ng tõ 38,45 MPa lªn 78,76 Khi n©ng nhiÖt ®é lªn 120oC, lùc liªn kÕt xuÊt<br /> MPa (105%), ®é bÒn uèn t¨ng tõ 78,18 MPa lªn hiÖn chØ sau 1 phót [2].<br /> 153,23 MPa (96%) v ®é bÒn va ®Ëp t¨ng tõ Trªn c¬ së ®ã, ®Ó kh¶o s¸t ¶nh h ëng nhiÖt<br /> 6,44 KJ/m2 lªn 9,35 KJ/m2 (45%). ®é gia c«ng cña vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF<br /> 2. ¶nh h ëng cña ®iÒu kiÖn gia c«ng ®Õn tÝnh gia c êng phoi tre ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu PC<br /> chÊt cña vËt liÖu ® tiÕn h nh thay ®æi nhiÖt ®é Ðp mÉu tõ 125oC<br /> ®Õn 150oC víi thêi gian Ðp 4 phót ë ¸p suÊt 100<br /> a) ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é gia c«ng KG/cm2 v bÒ d y mÉu Ðp l 4 mm.<br /> Nhùa PF ® îc sö dông réng r i l m nhùa Sè l îng tÊm prepreg ® îc sö dông ®Ó chÕ<br /> nÒn cho vËt liÖu PC-gç. Trong qu¸ tr×nh gia t¹o mÉu tïy thuéc v o bÒ d y cña mÉu. Sau khi<br /> c«ng, ngo i nhãm metylol phenol t ¬ng t¸c víi Ðp, mÉu ® îc ®Ó æn ®Þnh 2 ng y. § x¸c ®Þnh<br /> nhau t¹o m¹ng l íi kh«ng gian, cßn cã ph¶n tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC. KÕt qu¶ ® îc<br /> øng hãa häc víi xenlul« cña gç d íi t¸c dông tr×nh b y ë b¶ng 3.<br /> <br /> B¶ng 3: ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é Ðp lªn tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC*<br /> NhiÖt ®é, oC §é bÒn kÐo, MPa §é bÒn uèn, MPa §é bÒn va ®Ëp, KJ/m2<br /> 125 34,77 74,75 3,74<br /> 130 42,19 77,07 7,61<br /> 140 39,88 76,47 6,60<br /> 150 33,69 58,68 5,34<br /> * H m l îng nhùa PF 44%.<br /> <br /> Tõ kÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy, nhiÖt ®é Ðp ë nång ®é kh¸c nhau. § sö dông dung dÞch PF cã<br /> 130oC cho vËt liÖu cã tÝnh chÊt c¬ lý tèt nhÊt. nång ®é thay ®æi tõ 25% ®Õn 35%.<br /> Khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn 150oC c¸c tÝnh chÊt c¬ lý C¸c mÉu vËt liÖu PC cã bÒ d y 4 mm ® îc<br /> ®Òu gi¶m ®¸ng kÓ. §iÒu n y cã thÓ l do ë nhiÖt gia c«ng ë nhiÖt ®é tèi u l 130oC víi thêi gian<br /> ®é cao phoi tre bÞ ph©n hñy nhiÖt mét phÇn. 4 phót d íi ¸p suÊt 100 kG/cm2.<br /> b) ¶nh h-ëng cña h1m l-îng nhùa KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu<br /> PC ® îc tr×nh b y ë b¶ng 4.<br /> ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ nhùa v phoi tre cña vËt<br /> liÖu PC ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù thay KÕt qu¶ ë b¶ng 4 cho thÊy, ë cïng mét nhiÖt<br /> ®æi tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu. Phoi tre ® îc ®é Ðp 130oC vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF tan<br /> ® a v o vËt liÖu PC ngo i viÖc tËn dông phÕ liÖu trong cån cho tÝnh chÊt c¬ lý tèt nhÊt ë h m<br /> ®Ó gi¶m gi¸ th nh cßn cã t¸c dông tÝch cùc h¹n l îng nhùa 35%.<br /> chÕ « nhiÔm m«i tr êng khi th¶i bá. Víi h m c) ¶nh h-ëng cña thêi gian Ðp<br /> l îng phoi tre thÊp, sù ph©n bè sÏ kh«ng ®Òu<br /> l m gi¶m tÝnh chÊt cña vËt liÖu PC. MÆt kh¸c, §Ó kh¶o s¸t ¶nh h ëng cña thêi gian Ðp ®Õn<br /> víi h m l îng phoi tre qu¸ cao, l îng nhùa tÝnh chÊt cña vËt liÖu PC, ® tiÕn h nh chÕ t¹o<br /> kh«ng ®ñ thÊm ít v bao bäc phoi tre còng l m mÉu cã bÒ d y l 4 mm ë nhiÖt ®é 130oC, ¸p<br /> gi¶m tÝnh chÊt c¬ lý cña hÖ vËt liÖu. suÊt 100 kG/cm2 víi h m l îng nhùa l 35%.<br /> §Ó nhËn ® îc phoi tre cã chøa c¸c h m Thêi gian Ðp mÉu ® îc thay ®æi tõ 1,5 phót<br /> l îng nhùa PF kh¸c nhau, ® tiÕn h nh ng©m ®Õn 4 phót. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ® îc tr×nh b y ë<br /> tÈm phoi tre trong c¸c dung dÞch nhùa PF ë c¸c b¶ng 5.<br /> 97<br /> B¶ng 4: ¶nh h ëng cña tû lÖ phoi tre/nhùa ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu<br /> <br /> STT mÉu Tû lÖ phoi tre/nhùa §é bÒn kÐo, MPa §é bÒn uèn, MPa §é bÒn va ®Ëp, KJ/m2<br /> 1 27 : 28 49,36 138,04 9,32<br /> 2 65 : 35 62,67 139,85 9,85<br /> 3 62 : 38 43,86 110,56 6,23<br /> 4 56 : 44 42,19 74,75 7,61<br /> <br /> B¶ng 5: ¶nh h ëng cña thêi gian Ðp ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC<br /> Thêi gian Ðp, phót §é bÒn kÐo, MPa §é bÒn uèn, MPa §é bÒn va ®Ëp, KJ/m2<br /> 1,5 58,00 135,88 6,00<br /> 2,0 78,76 153,23 9,35<br /> 4,0 62,67 139,85 9,85<br /> <br /> Tõ sè liÖu trªn b¶ng 5 nhËn thÊy thêi gian Ðp ® chÕ t¹o hai lo¹i vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa<br /> tèi u ®èi víi vËt liÖu PC l 2 phót. Khi thêi PF tan trong cån víi chÊt gia c êng phoi tre cã<br /> gian Ðp t¨ng lªn tÝnh chÊt cña vËt liÖu PC gi¶m, chiÒu réng 5,76 mm, chiÒu d i 32 mm, bÒ d y<br /> v× khi duy tr× ë nhiÖt ®é cao trong thêi gian d i 0,66 mm v sîi tre ng¾n cã kÝch th íc trung<br /> cã thÓ x¶y ra sù ph©n hñy nhiÖt cña phoi tre. b×nh l 0,25 mm ë chÕ ®é sau:<br /> Tãm l¹i, chÕ ®é gia c«ng thÝch hîp nhÊt ®èi Tû lÖ tre : nhùa = 65 : 35 (khèi l îng), nhiÖt<br /> víi vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF gia c êng ®é 130oC, thêi gian Ðp 2 phót (cho mÉu cã bÒ<br /> b»ng phoi tre ë ¸p suÊt Ðp 100 kG/cm2 l nhiÖt d y 4 mm) v ¸p suÊt Ðp 100 kG/cm2.<br /> ®é Ðp 130oC, thêi gian Ðp 2 phót (cho mÉu cã bÒ<br /> d y 4 mm) v h m l îng nhùa PF l 35%. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ® îc tr×nh b y ë b¶ng 6.<br /> Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy ®é bÒn cña PC gia<br /> 3. ¶nh h ëng h×nh d¹ng cña chÊt gia c êng<br /> c êng phoi tre v ît tréi h¬n so víi PC gia c êng<br /> tre ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu<br /> b»ng sîi tre ng¾n. §iÒu n y cã thÓ gi¶i thÝch l<br /> §Ó kh¶o s¸t ¶nh h ëng h×nh d¹ng chÊt gia do phoi tre cã d¹ng v¶y nªn cã kh¶ n¨ng gia<br /> c êng tre ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý cña cña vËt liÖu PC c êng cho vËt liÖu PC tèt h¬n ë d¹ng sîi ng¾n.<br /> B¶ng 6: TÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC trªn c¬ së PF gia c êng b»ng phoi tre v sîi tre ng¾n<br /> Lo¹i chÊt gia c êng §é bÒn kÐo, MPa §é bÒn uèn, MPa §é bÒn va ®Ëp, KJ/m2<br /> Phoi tre 78,76 153,23 9,35<br /> Sîi tre ng¾n 30,75 77,54 2,15<br /> <br /> 4. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt v= tÝnh chÊt Tõ gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt khèi l îng cña<br /> c¸ch ®iÖn cña vËt liÖu phoi tre v vËt liÖu PC kÓ trªn cho thÊy d íi<br /> 200oC ®é tæn hao khèi l îng phoi tre v vËt liÖu<br /> a) Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt<br /> PC gÇn t ¬ng ® ¬ng nhau nh ng ë nhiÖt ®é cao<br /> §Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cña phoi cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ: ë nhiÖt ®é 350oC tæn<br /> tre v vËt liÖu compozit trªn c¬ së nhùa PF gia hao khèi l îng phoi tre l 65% trong ®ã ®èi víi<br /> c êng b»ng phoi tre ® tiÕn h nh ph©n tÝch nhiÖt vËt liÖu PC l 42% v ë nhiÖt ®é 450oC sè liÖu<br /> khèi l îng (TGA) trªn m¸y TGA503 (§øc). KÕt t ¬ng øng l 64% v 90%.<br /> qu¶ ® îc tr×nh b y trªn h×nh 2. Nh vËy, vËt liÖu PC chøa 35% h m l îng<br /> 98<br /> nhùa PF cã ®é chÞu nhiÖt cao h¬n h¼n phoi tre. IV - KÕt luËn<br /> <br /> 1. Kh¶o s¸t ¶nh h ëng cña ®iÒu kiÖn gia<br /> 20<br /> c«ng ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC trªn c¬<br /> 0 së nhùa PF gia c êng b»ng phoi tre, cho thÊy ë<br /> nhiÖt ®é 130oC, thêi gian 2 phót (cho mÉu cã bÒ<br /> -20<br /> d y 4 mm), h m l îng nhùa 35% v d íi ¸p<br /> -40 suÊt Ðp 100 kG/cm2 l chÕ ®é gia c«ng thÝch hîp<br /> 1 nhÊt ®èi víi vËt liÖu PC nãi trªn.<br /> -60<br /> 2 2. Khi thay thÕ chÊt gia c êng phoi tre b»ng<br /> -80<br /> sîi tre ng¾n, tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu PC chÕ<br /> -100 t¹o ® îc gi¶m râ rÖt ®é bÒn kÐo tõ 78,76 MPa<br /> 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 xuèng cßn 30,75 MPa, ®é bÒn uèn gi¶m tõ<br /> 153,23 MPa xuèng 77,54 MPa v ®é bÒn va ®Ëp<br /> H×nh 2: Gi¶n ®å TGA cña phoi tre ® xö lý v tõ 9,35 KJ/m2 xuèng 2,15 KJ/m2.<br /> vËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF tan trong 3. VËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF gia c êng<br /> cån-phoi tre* b»ng phoi tre cã tÝnh chÊt c¸ch ®iÖn tèt.<br /> (*) Víi tû lÖ phoi tre : nhùa = 65 : 35 (khèi l îng)<br /> 1. VËt liÖu PC trªn c¬ së nhùa PF tan trong cån gia<br /> c êng phoi tre; T i liÖu tham kh¶o<br /> 2. Phoi tre ® xö lý<br /> 1. V. V. Corsac. Chekhnologia plastitreskikh<br /> b) TÝnh c¸ch ®iÖn mas izd. Khimia, Moscova (1985).<br /> § tiÕn h nh x¸c ®Þnh tÝnh c¸ch ®iÖn cña vËt 2. X. M. Wang, B. Riedl, A. W. Christianser,<br /> liÖu PC chÕ t¹o ® îc. KÕt qu¶ nhËn ® îc ® îc R. L. Geimer. Wood Sci. and Tech., No. 29,<br /> tr×nh b y ë b¶ng 7. P. 253 (1995).<br /> 3. R. Z. Tiemkina. Sintetitreskie Klei v dere-<br /> B¶ng 7: TÝnh chÊt c¸ch ®iÖn cña vËt liÖu PC trªn voobrabotke izd. Lestnaia prom slennosch,<br /> c¬ së nhùa PF gia c êng b»ng phoi tre Moscova (1971).<br /> 4. Ng« Quang §ª, Lª Xu©n Tr êng. Tre tróc,<br /> §iÖn ¸p ®¸nh thñng KV/mm 9,07 g©y trång v sö dông. Nh xuÊt b¶n NghÖ<br /> §iÖn trë suÊt bÒ mÆt, 1,29.1012 An (2003).<br /> s<br /> 5. Proceeding of the Japan-Vietnam joint Sym-<br /> §iÖn trë suÊt thÓ tÝch, v .cm 3,8.1012 posium on bamboo and composite materials,<br /> §iÖn dung, C pF 92 25-26 November, Hanoi, Vietnam (2003).<br /> 6. Preparativnaia organhitreskaia khimia. Pod<br /> Tõ kÕt qu¶ b¶ng 7 nhËn thÊy, vËt liÖu PC Redacxiei N. S. Vulsona izd. Khimia,<br /> trªn c¬ së nhùa phenolic v phoi tre cã tÝnh chÊt Moscova, str. 818 (1964).<br /> c¸ch ®iÖn tèt, ®¹t chØ tiªu ®èi víi c¸c lo¹i vËt 7. TrÇn VÜnh DiÖu, Lª ThÞ Ph¸i, Phan Minh<br /> liÖu sîi Ðp trªn c¬ së nhùa phenolic. C¸c lo¹i vËt Ngäc, NguyÔn Thanh Liªm, TrÇn H¶i Ninh.<br /> liÖu sîi Ðp trªn c¬ së nhùa PF nãi chung cã ®iÖn T¹p chÝ Hãa häc, T. 38, sè 2, Tr. 67 (2000).<br /> ¸p ®¸nh thñng > 4 KV/mm, ®iÖn trë suÊt bÒ mÆt 8. A. F. Nhicolaev. Sintetitreskie polymer u<br /> > 1010 v ®iÖn trë suÊt thÓ tÝch > 109 .cm plastitreskie massn na ikh osnove. izd.<br /> [8]. Khimia, Moscova (1966).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 99<br /> Study on preparation of polymer composite materials based on bamboo wafer reinforced<br /> phenol-formaldehyde resin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2